بانام پروردگار یگانه

نام ونام خانوادگی:                                           مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهرضا           مدت آزمون: 75 دقیقه   

آزمون درس اقتصاد                                          دبیرستان شاهد                                                    تاریخ آزمون:  27 /3/91

طراح سوال:  حمیدرحیمی                             سال دوم ادبیات وعلوم انسانی                               نمره:عدد/حروف:

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات صحیح وغلط را مشخص کنید:

1-1)           بعدمسافت یکی از مشکلات وموانع گسترش روایط بین کشورهای عضو اکو می باشد.          ص            غ           

2-1)تشویق ثبات ارزی یکی از اهداف سازمان اکو می باشد.                ص            غ            

3-1)کاکائو تولیدغالب  کشور برزیل است.       ص            غ            

4-1)محصولات دامی تولید غالب کشور آرژانتین است.            ص             غ            

5-1 ) رقابت بین مصرف کنندگان به نفع آنهاست .                      ص            غ              

6-1 )  تجارت بین الملل موجب  تقسیم کاربین الملل می شود.      ص          غ            

7-1 )مقر سازمان فائو   در وین قرار دارد.                         ص             غ         

8-1) سرمایه گذاری های زیربنایی واجتماعی  سودآورنیستند.     ص             غ          

2

2

به سوالات زیر پاسخ های کوتاه ارائه کنید:

1-)2پیشنهاد بودجه ونظارت بر بودجه هریک بر عهده ی کیست ؟

2-)2 هدف سازمان یونیدو چیست؟

3- 2)هدف اصلی سازمان تجارت جهانی چه بود؟

4-2) این موسسه محلی است برای مشورت های مالی به کشورهای واجدصلاحیت: ( نام موسسه رابنویسید):

5-2) چراحکومت های ایران از صفویه تاقاجاریه  نتوانستند توسعه راپایه ریزی کنند؟

 

6-2) درچه صورتی بانک هاموجب افزایش تورم درجامعه می شوند ؟

7-2) یکی ازدلایلی که موجب افزایش حضوردولت دراقتصاد پس ازپیروزی انقلاب شدرابنویسید.

 

8-2بهترین ملاک برای تعیین  سطح رفاه اجتماعی یک جامعه چیست؟  

 

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

 

5/.

5/.

 

5/.

3

اصل مزیت نسبی چه تاثیری بروضعیت اقتصادی کشورهادارد؟

 

 

1

4

اوراق مشارکت چیست؟ چه تفاوتی با اوراق قرضه دارد؟

 

1

5

چراملت ها به تجارت بین الملل روی می آورند؟

 

5/1

6

مفهوم تنزیل دربانک داری را توضیح دهید.

 

1

7

درچه شرایطی دولت ها به سیاست های انقباضی  پول متوسل می شوند؟ 

1

8

رشداقتصادی کشورها چگونه سنجیده می شود وچگونه با یکدیگرمقایسه می شود؟

 

 

1

9

اگر قیمت کالایی درابتدای سال 8 هزارتومان ودرانتهای سال ،قیمت آن به 12هزارتومان افزایش یابد  چنددرصد تورم  برای این کالا وجود داشته است ؟

 

1

10

 

چگونه ازطریق شاخص  دهک  می توان توزیع درآمدهاراعادلانه یاناعادلانه دانست؟ دراین رابطه تحلیل کنید.

 

 

1

 

11

دریک جامعه فرضی میزان تولید کل درطی سه سال متوالی  8500،7500،6500میلیاردریال است .باانتخاب  سال اول به عنوان  سال پایه مقدار تولیدجامعه درسه سال موردنظر برحسب قیمت های  سال اول به ترتیب  8000،7100،6500می باشد.براساس این محاسبات افزایش مقدارتولید وافزایش قیمت ها درسال  سوم را  به دست آورید.

 

 

 

1

12

دریک جامعه پنج هزارنفری درمدت یک سال  مواردزیرتولیدشده است .میزان تولید خالص داخلی ومیزان تولید  ناخالص  داخلی و سرانه تولید خالص داخلی رامحاسبه کنید. موادغذایی 800میلیون تومان، ماشین آلات 600 میلیون تومان ، خدمات  400میلیون تومان   استهلاک 800میلیون تومان

 

 

 

5/1

13

باتوجه به جدول زیر منحنی عرضه رارسم کنید وبنویسید که این منحنی نشان دهنده ی چیست؟

میزان عرضه محصول x

قیمت هرکیلو(تومان)

20

1000

33

2000

50

3000

66

4000

80

5000

 

5/1

14

 طبق جدول مالیاتی زیرمیزان مالیات فردی با درآمد ماهیانه   یک میلیون وهفتصدهزار تومان را براساس نرخ تصاعدکلی وطبقه ای محاسبه کنید .

تا300هزارتومان معاف از پرداخت مالیات

تا600 هزارتومان 3درصد

تا یک میلیون تومان 5درصد

تا یک میلیون چهارصدهزار 7 درصد

از4/1 میلیون تومان به بالا 10درصد

 

 

 

5/1