نام و نام خانوادگی :

نام پدر :                                                                شماره دانش آموز :

آموزشگاه : شهدای منظریه

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نام درس :اقتصاد                    مدت امتحان :75 دقیقه

تاریخ امتحان :17/3/92                                                                                                طراح : زهره رحمتی

پایه :دوم                                                                رشته ادبیات و علوم انسانی

خردادماه سال تحصیلی : 93-92

سؤالات در 3 صفحه است.                 صفحه :1

نمره کتبی                                                                  نمره شفاهی ـ عملی                                                                                جمع با حروف

نام و نام خانوادگی مصحح :                         امضا

       

رديف

سوالات

بارم

1

صحيح يا غلط بودن هر یک از جملات زير را مشخص كنيد :

الف : هدف جامعه ی مصرفی غیر اسلامی ارتقای سطح فرهنگی و تعالی فکری انسان است .

ب : از دیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی عبارت است از فعالیتی که به تهیه کالا و خدمات مورد نیاز مردم می پردازد .

ج : اگر قیمت کالایی 300 مقدار تقاضا 300 و مقدار عرضه 800 باشد بازار در حالت قیمت تعادلی قرار دارد .

د) بازار رقابتی به نفع مصرف کنندگان و بازار انحصاری به نفع تولید کنندگان است .

1

2

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید ؟

الف) میزان سود برابر با تفاوت .................. و .................... است .

ب) متن پیشنهادی بودجه توسط ..................... تصویب می شود و نظارت بودجه بر عهده ............. می باشد .

ج) به اسنادی که به محض رویت بانک و بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت می باشد ............. گفته می شود .

 

5/0

5/0

 

25/0

3

دولت چه موقع می توانند قوانینی درست و کارآمد در زمینه مسائل مختلف اقتصادی طراحی کند.

 

 

75/0

4

هر یک از هزینه های عمرانی دولتی از چه نوع سرمایه گذاری هایی محسوب می شود ؟

الف) اتومبیل سازی                                         ج) سرمایه گذاری در آموزش و پرورش

ب) سد سازی                                                   د) جاده سازی

 

 

1

5

هدف اصلی و اولیه از ایجاد موسسات زیر را بنویسید .

الف) صندوق بین المللی پول                           ب) بانک بین المللی توسعه و ترمیم

 

1

6

تفاوت اوراق قرضه و مشارکت در چیست ؟

 

 

1

رديف

سوالات

بارم

7

در نظام بانکی بدون ربا بانک ها از چه راه هایی درآمد و سود کسب می کنند ؟

 

 

 

1

8

اقتصاد دانان معمولاً دو شاخص رشد و توسعه جوامع را با چه معیاری اندازه می گیرند ؟ چرا ؟

 

 

 

 

5/1

9

بورس را تعریف کنید .

 

 

 

1

10

وظایف پول را فقط نام ببرید .

 

 

 

1

11

موانع گسترش تجارت بین الملل در گذشته را نام برده و به اختصار توضیح دهید .

 

 

 

5/1

12

شاخص دهک چیست ؟ و چگونه در تشخیص وضعیت توزیع درآمدها استفاده می شود ؟

 

 

 

5/1

13

تورم را تعریف کنید ؟ علت تورم چیست ؟

 

 

 

1

14

یکی از فعالیت های بانک ها عملیات مالی است آن را توضیح دهید ؟

 

 

 

1

رديف

سوالات

بارم

15

اصل مزیت نسبی بیانگر چیست ؟

 

 

 

 

1

16

هدف سازمان فائو چیست ؟

 

 

 

5/0

17

دیدگاه طرفداران اقتصاد آزاد درباره دخالت دولت در اقتصاد را تحلیل کنید .

 

 

 

 

1

18

مشخص کنید در کدام مورد رشد و در کدام مورد توسعه صورت گرفته است .

الف) هر گاه تولید جو با افزایش زیر کشت بالا رود . (                          )

ب) وقتی میزان تولید گندم با کمک بذر مرغوب و اصلاح شده بالا رود (                    )

ج) وقتی که افزایش تولید فولاد ناشی از به کارگیری تکنولوژی برتر باشد . (                         )

د) وقتی که افزایش تولید کارخانه ی پارچه بافی همراه با افزایش ماشین آلات و کارگران باشد .

                                                                                                             (                                  )

1

19

با توجه به جدول مالیاتی زیر مالیات کسی که درآمد ماهیانه 35000 تومان دارد را با نرخ تصاعد کلی حساب کنید .

تا درآمد 15000 تومان با نرخ 2/0 درصد           تا درآمد 30000 با نرخ 4/0 درصد

تا درآمد 45000 تومان با نرخ 6/0 درصد          از درآمد 45000 تومان به بالا با نرخ 8/0 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

جمع بارم

20