برای دانلود فایل لطفا اینجا کلیک کنید


دانش آموزان عزیزم ،لطفا علاوه برپرسش های فوق ،متن کتاب رانیز به دقت بخوانید.