به نام خدا            

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا

دبیرستان غیر دولتی معرفت

نام ونام خانوادگی :                                نام پدر :                شماره ردیف :                             نام طراح: همت

سوالات ارزشیابی درس : علوم اجتماعی                      کلاس :چهارم                                  رشته : علوم انسانی

 تاریخ :    12/10/94                                                    مدت آزمون : 75دقیقه

 

 

نمره با عدد :

 

نمره با حروف :

 

نام وامضای دبیر :

ردیف

ســـــــــــؤالات

بارم

1

صحیح یا غلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید . 

الف) هنر قرون وسطی بر ابعاد معنوی و آسمانی انسان تاکید می ورزید . 

ب)سکولاریسم ازنتایج منطقی اومانیسم است  .

ج)  قدرت سیاسی جوامع اسلامی دردوران استعمارازطریق سازش بادولت های غربی به استبدادایلی تبدیل شد.

د) استعمار توسط اروپاییان در قرن بیستم به اوج خود رسید .

و) روشنگری در سده نوزدهم وبیستم بیشتر صورت حس گرایانه وآمپریستی پیداکرد .

ی) دولت های سکولار غربی ازتبلیغ مسیحیت برای بسط جهانی قدرت خود استفاده می کردند  .

5/1

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید .

الف) جهان انسانی به دو بخش ................ و ................... تقسیم می شود .

ب) متفکران مسلمان ................... را جهان تکوین نیز می نامند .

ج) در فرهنگ اسلام ..................... زیبا ترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است .

د) درقرن هجدهم ........................  از انگلستان آغاز شد .

و) توسعه صنعت..................  فاصله های زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را به صورت دهکده ای درآورده است .

5/2

3

در عبارات زیر گزینه صحیح را علامت بزنید .

الف) در کدام دوران به تدریج اقتدار جامعه اسلامی در چارچوب مناسبات قبیله ای سازمان بخشیده شد ؟

1) نبوت 5               2) خلافت  5                3) استعمار5                 4) بیداری اسلامی5

ب) نسبیت فرهنگی یعنی :

1) فرهنگ به طور نسبی از ارزش های خود دفاع می کند   5 

 2) فرهنگ از جهان بینی وارزش هادفاع می کند 5

3) فرهنگ از لایه های بنیادین دفاع نمی کند               5

 4 )فرهنگ ازلایه های غیر بنیادین دفاع نمی کند 5

ج) فارابی جامعه ای را که عقاید وارزش های آن حق و هنجارهاو رفتارهای آن موافق با حق نباشد چه می نامد ؟

1) مدینه فاضله    5          2) مدینه تغلب     5            3) مدینه جاهله    5               4) مدینه فاسقه  5

د) جهانی شدن پوششی برای کدام یک از انواع استعمار است ؟

1) استعمار نظامی   5             2) استعمار سیاسی  5            3) استعمار نو    5                  4) استعمار فرانو  5 

ر) در کدام دوران عقاید و ارزش های جهان اسلام از مرزهای سیاسی جوامع عبور کرد ؟

1) خلافت  5                     2) نبوت    5                  3) بیداری اسلامی  5                        4) استعمار5

س) کدامیک از موارد زیر در مورد اصول و عقاید اسلام صحیح نیست؟

1) اسلام دین یک عصر ونسل خاص نیست 5                 

2) اصول اعتقادی وارزش های آن ثابت است 5 

3) ارزش های آن به حسب ذات خود خصلت جهانی ندارند 5         

4) اصول آن مطابق بافطرت انسان است5  

ش) کدام گزینه به معنای دین بدون شریعت است ؟

1) سکولاریسم   5               2) اومانیسم   5               3) دئیسم  5                   4) ناسیونالیسم   5  

ص) کدام یک از طریق تجارت بافرهنگ اسلامی آشنا شدند ؟

1) مسلمانان آسیای جنوب شرقی  5       2) مغولان 5           3) ایرانیان 5         4) مغولان و ایرانیان5

ض) کدام دسته از جوامع زیر در شرایط نیمه استعماری به سر می بردند؟

1) چین، هند ، عثمانی  5                               2) چین ، هند ، ایران 5      

3) چین ، عثمانی ، ایران 5                             4)هند ، عثمانی ، ایران5

ط) مهمترین عنصر برای ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید چه بود ؟

1) وابستگی اقتصادی   5                2) امپریالیسم  5             3) استعمار   5             4) استکبار5

ظ) ازدیر باز مبادلات فرهنگی جوامع از چه طریقی شکل گرفت ؟

1) صنعت،تجارت،مهاجرت5                                2) جنگ،تجارت،صنعت5

 3) مهاجرت،جنگ،تجارت 5                               4) ارتباطات،تجارت،مهاجرت5

ع) جهان غرب از چه طریقی فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می کند ؟

1) تهاجم فرهنگی  5          2) رسانه  5            3) تسلط سیاسی 5            4)  اشاعه علوم انسانی غربی5

غ) مبانی حقوق انسان در فرهنگ دینی است .

1)خواسته ها   5              2) عادت ها5                3) فطرت الهی 5            4) تمایلات طبیعی5 

ف) کنار گذاشتن وحی وشهود در شناخت حقیقت وجه مشترک کدام صورت است ؟

1)روشنگری در معنای عام  5      2)روشنگری در معنای خاص 5         3)دئیسم 5            4)راسیونالیسم 5  

ق)کدام یک از مکاتب به صراحت ابعاد متافیزیکی را انکار می کند ؟

1)ماتریالیسم    5                2) راسیونالیسم  5               3) آمپریسیسم  5               4) پروتستانتیسم5  

ل) انسان موجودی این جهانی است که اراده تصرف در دیگر موجودات را دارد . مربوط به کدام گزینه است ؟

1)روشنگری 5              2) لیبرالیسم  5                      3) سکولاریسم  5                 4) اومانیسم5  

4

 

                                صفحه سوم   سوالات علوم اجتماعی چهارم انسانی

 

4

هرکدام از موارد داده شده مربوط به کدام یک از ویژگی های یک فرهنگ مطلوب جهانی است ؟

الف) ارزشی که مانع بهره کشی ظالمانه برخی از برخی دیگر می شود . .................

ب) از جمله ارزش هایی هستند که یک فرهنگ را دربرابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند . ...................

ج) ارزشی که محرومیت از آن باعث می شود انسانیت گرفتار بحران های روحی و روانی شود  ................

د) ارزشی است که در کنار و در دامان ارزش های دیگر معنای خود را پیدا می کند. ...............

1

5

به سوالات زیر جواب کوتاه بدهید .

الف) جهان انسانی محصول چیست ؟

ب) در تعابیر قرآنی از عناوین دنیا و آخرت و شهادت و غیب برای اشاره به چه عوالمی به کار رفته ؟

ج)  مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصرغرب چیست ؟

د) چه عواملی باعث پیدایش قشر جدید سرمایه داران شد؟

ی) نقطه ضعف پیمان هایی مانند جنبش عدم تعهد ،اتحادیه عرب و....    چیست ؟

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

6

منظور از فرهنگ جهانی چیست ؟

 

 

1

7

صورت های مختلف امپریالیسم راتوضیح دهید.

 

 

 

 

5/1

8

عصر بیداری اسلامی به چه معناست ؟ونقطه عطف آن چیست؟

 

 

 

 

1

9

چرا  می توان اومانیسم رابه فرعونیت آشکاریاتفرعنی عریان ترجمه کرد ؟

 

 

 

 

 

1

10

چه عواملی زمینه های اقتدار کلیسا را در هم ریخت ؟

 

 

1

11

لیبرالیسم را تعریف کرده وبنویسید اولین انقلاب لیبرالیستی کدام است ؟

 

 

 

1

12

نظام جهانی و جامعه جهانی را تعریف کنید .

 

 

 

1

13

اقتصاد کشورهای استعمارزده برای پاسخ به نیازهای اقتصادی کشورهای غربی چه ویژگی هایی پیدا می کنند؟(ذکر2 مورد)

 

 

 

 

 

1

 

                                                              موفقیت شما آرزوی ماست                                                  جمع نمرات

20