اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                  باسمه تعالی                                                                    سال تحصیلی: 92 1391

اداره آموزش و پرورش شهرستان دهاقان                                                         امتحان نوبت:  اول                                                                 تاریخ آزمون:     /10/91          د                                                                                                                             کلاس پیش دانشگاهی                                                             مدت آزمون: 60  دقیقه

                                                                                                                         نام دبیر: آقای خواجوی                                                             درس: علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی:                            نام پدر:                            شماره دانش‌آموزی:

نمره با عدد:    (          )

نمره با حروف: (          )

امضای دبیر:

عزیزترین عزت‌ها علم و کمال است.

 

 

ردیف

شرح سؤال

بارم

 

1

در جای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

-     فرهنگ شیوه زندگی اجتماعی انسان را شکل می‌دهد و حاصل آگاهی و ............................... آدمیان است.

-     فرهنگ سرمایه داری نیز کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می‌دهد و کشورهای دیگر را در ............... و .............. آن به خدمت‌می‌گیرد.

-     مدینه ثعلب جامعه‌ای است که سلطه به دیگر جوامع را ..................................... برتر می‌داند.

-     جنگ های صلیبی و مواجهه با مسلمانان و بالاخره فتح قسطنطنیه ، زمینه های اقتدار ...........................را در هم ریخت .

-     شبکه روابط پایداری که در یک دوره تاریخی شکل می‌گیرد ..................................... گفته می‌شود.  

5/2

 

2

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید؟                                                           صحیح              غلط

-    متفکران مسلمان جهان انسانی را جهان تکوین نیز می‌نامند.                                                        

-    امتداد تاریخی و گستره‌ی جغرافیایی فرهنگ ‌های گوناگون یکسان نیست.

-    در استعمار نو استعمارگران و مجریان آنها هر دو پنهان‌اند.

-    قدرت سیاسی جوامع استبدادی تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله‌ای داشت.   

-    در سکولاریسم پنهان به کلی ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی را انکار می‌کنند.

-    هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت می‌دادند.

-    نشر و گسترش اسلام نیز متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن بود.  

5/3

 

3

گزینه صحیح را مشخص کنید.

-    منظور از لایه‌های عمیق (بنیادین) فرهنگ چیست؟

الف) ارزش‌ها                     ب) عقاید                          ج) هنجارها و رفتارها                    د) الف و ب

-    کدامیک از ویژگی‌های فرهنگ مطلوب جهانی « باید به پرسش‌های بنیادین درباره مرگ و زندگی انسان پاسخ دهد».

الف) حقیقت                     ب) مسؤلیت و تعهد               ج) معنویت                               د) عقلانیت

-    استعمار فرانو برای حفظ سلطه جهان غرب از کدامیک از ابزارهای زیر بهره می‌برد؟

الف) ابزار سیاسی               ب) ابزارهای فرهنگی            ج) ابزارهای اقتصادی                  د) ابزارهای نظامی

-    در فرهنگ اسلام، زیباترین و محبوب‌ترین مخلوق خداوند کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) پیامبران                    ب) فرشتگان                       ج) ائمه                                   د) عقل

-    اومانیسم از نتایج منطقی ...................................... است.

الف)سکولاریسم                ب) ماتریالیسم                     ج) مارکسیسم                          د) امپریالیسم

-    کدامیک از موارد زیر جزء اقتصاد قرون وسطی محسوب نمی‌گردید؟

الف) روابط ارباب رعیتی حاکم بود                                          ب) اقتصاد بر پایه‌ی کشاورزی بود

ج) نوع برده‌داری خاص و فراگیر نبود                                       د) کشاورزان وابسته به زمین‌های اربابان بودند

3

 

ردیف

شرح سؤال

بارم

 

 

4

 

 

به سؤالات زیر پاسخ مناسب بدهید.(11 نمره  )

منظور از جهان عینی چیست؟

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

انواع آزادی و حریت را توضیح دهید؟

 

 

5/1

 

 

 

6

 

 

کدام فرهنگ ما قابلیت و ظرفیت جهانی شدن را ندارند؟

 

 

1

 

 

 

7

 

 

استعمار را تعریف کنید و از چه قرنی شروع و چه موقع به اوج خود رسید؟

 

 

5/1

 

 

 

8

 

 

مراحل گسترش فرهنگ اسلامی در مقاطع تاریخی را نام ببرید؟ (2 مورد)

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

فرهنگ سکولاریسم را با فرهنگ معنوی و دینی مقایسه کنید؟

 

 

 

5/1

 

 

 

 

10

 

 

 

نحوه گذر جهان غرب از دوره قرون وسطی به دوره رنسانس چگونه بود؟

 

 

 

5/1

 

 

 

 

11

 

 

حقوق بشر در فرهنگ دینی چگونه است؟

 

 

1

 

 

 

12

در چه صورت نظام جهانی صحنه تعاملات یا برخوردهای فرهنگی می‌شود؟

 

 

1

 

                                                                  موفق و موید باشید

جمع نمرات

20