باسمه تعالی

نام :                                                                                         دبیرستان ..............................                                         نام طراح :  .............

نام خانوادگی :                        نام پدر :                      شماره دانش آموزی : ........................                              نام دبیر : خانم درخشش  

ردیف

سوالات درس یازدهم و دوازدهم

1

بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن ، ابتدا .......................................... ولی به تدریج .........................

الف) در حوزه ی روابط انسان با نظام اجتماعی مطرح گردید به مباحث معرفت شناسی فرهنگ غرب نیز سرایت کرد .

ب) بر مدار رابطه ی انسان با طبیعت قرار داشت به حوزه های مختلف روابط انسانی و اجتماعی منتقل شد.

ج) در حوزه ی روابط انسان با نظام اجتماعی مطرح گردید به حوزه های مختلف روابط انسانی و اجتماعی منتقل شد .

د) بر مدار روابط انسان با طبیعت قرار داشت به مباحث معرفت شناسی فرهنگ غرب نیز سرایت کرد .  

2

درفرهنگ قرون وسطی معتبرترین راه شناخت جهان چه بود ؟ و به موازات آن , چه چیزی نادیده گرفته می شد ؟

الف) کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا عقل استدلالی  و تجربه

ب) دانش پیشینیان و وحی عقل استدلالی و تجربه

ج) دانش پیشینیان و وحی دانش های نو ظهور و پیشرفتهای مادی

د) کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا دانش های نوظهور و پیشرفت های مادی

3

کدام یک از موارد زیر جزء مهم ترین ویژگی های نخستین بیدادگران اسلامی نمی باشد ؟

الف) اصلاح رفتار دولت های اسلامی را دنبال می کردند .

ب) تشکیل قدرت واحد اسلامی و عزت جهان اسلام را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را مستقلا به رسمیت می شناختند

ج) راه نجات امت اسلامی را بازگشت به اسلام و عمل به آن می دانستند .

4

منورالفکران جوامع اسلامی بیشتر .......................... سازمان می یافتند و بیداری را در ................................. معنا می کردند .

الف) در لژهای فراماسونری عبور از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی

ب) توسط حکومت های استعمار زده و پیرامونی عبور از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی

ج) در لژهای فراماسونری - اصلاح رفتار و اندیشه های حکومت های مسلمانان و مردم آنان

5

فقاهت و عدالت در مفهوم برتر اسلامی , اغلب ........... مهجور و ناتوان باقی مانده بود . دولت های کشورهای مسلمان نیز به موازات ................ آسیب پذیری بیشتری نسبت به کشورهای غربی پیدا می کردند .

الف) در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی دوری از سنن دینی و اسلامی

ب) به دلیل هویت سازی های جدید غرب در قالب اندیشه های قومیت گرایانه دوری از سنن دینی و اسلامی

ج) در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی پیشرفت صنعتی و گسترش فرهنگ 

6

قدرت حاکمان سکولار در کشورهای مسلمانان وابسته به چه بود و آنان با اتکا به این قدرت ، دست به چه اقداماتی زدند ؟

الف) قدرت جهانی استعمار ایجاد ساختارهای استعماری جدید بر اساس ساختار اجتماعی پیشینیان

ب) قدرت جهانی استعمار از بین بردن مظاهر دینی و اسلامی

ج) باورها ، اعتقادات و پیشینه های تاریخی این کشورها از بین بردن مظاهر دینی و اسلامی

7

قدرت نظامی ، نفوذ سیاسی اقتصادی و جاذبه های این جهانی و دنیوی کشورهای غربی ، دولتمردان سیاسی جوامع اسلامی را .................. و این مسأله .......................

الف) مرعوب و درعین حال شیفته ی فرهنگ غرب می کرد قدرت چانه زنی امت اسلام را برابر قدرت های بزرگ کاهش می داد

ب) به اتحاد در برابر این قدرت جدید وادار می نمود عزت و استقلال کشورهای اسلامی را افزایش می داد .

ج) مرعوب و در عین حال شیفته ی فرهنگ غرب می کرد عزت و استقلال کشورهای اسلامی را به ضعف می کشاند .

ردیف

سوالات صفحه دوم

8

کدام عبارت در رابطه با خصوصیات بیدار گران نخستین اسلامی نادرست است ؟

الف) به دلیل آشنایی عمیق با فرهنگ غرب ، خطر ان را در رفتارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر حس می کردند .

ب) بسیاری از انان به ابعاد این جهانی و دنیوی فرهنگ جدید غرب آگاهی کافی نداشتند .

ج) دوری مسلمانان از عمل به سنن اسلامی را عامل ضعف جوامع اسلامی می دانستند .

9

کدام یک از عبارت های زیر ، جزء ویژگی های منور الفکران غرب زده نمی باشد ؟

الف) به ناسیونالیسم که اندیشه ی سیاسی قوم گرایانه ی غرب متجدد بود ، روی می آوردند .

ب) مانند بیدار گران اسلامی ، خواستار اصلاح رفتار دولت های کشورهای مسلمانان بودند .

ج)نسبت به کشورهای استعمار گر احساس خطر می کردند اما حضور سیاسی و اقتصادی آنان را یک فرصت می دانستند .

10

ره آورد حکومت منورالفکران غرب زده درکشورهای اسلامی............. است وآنان به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر ..............

الف) استبداد استعماری نمی توانند مقاومت های مردمی را در جهت حفظ هویت اسلامی خود سرکوب نمایند .

ب) شکل گیری اندیشه فراماسونری استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می سازند .

ج) استبداد استعماری استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می سازند .

11

نگاه اساطیری به طبیعت چگونه است ؟

الف) ماده خام نیست ، بلکه علاوه بر ظاهر دنیوی از ابعاد و نیروهای ماورائی نیز برخوردار است .

ب) آیت و نشانه ی خداوند است .

ج) ساخته جوامع انسانی می باشد .               

د) گزینه الف و ج

12

................. نقطه ی عطفی بود که انسان مدرن از افق آن ، پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد ولی از همین افق نخستین مشکلات آغاز شد .

الف) انقلاب اسلامی                   ب) انقلاب صنعتی                            ج) انقلاب مردمی                  د) انقلاب استبدادی  

13

در فرهنگ قرون وسطی ................................ و................... از معتبرترین راه شناخت جهان بود .

الف) کتاب مقدس ، آیین کشور      ب) کتاب مقدس ، شهود آباء کلیسا          ج) استقلال عقلی و تجربی      د) عقل و وحی

14

درقرن 20 که شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی ودنیوی درسطح مختلف زندگی انسانها بوداین موج بازگشت باچه نام هایی یاد شد ؟

الف) بازگشت فلسفی و منطقی       ب) افول سکولاریسم یا سپاسکولاریسم     ج) نیهیلیسم                        د) عرفان شناختی

15

................... و ................. دو مفهوم برتر فرهنگ اسلامی اغلب در حاشیه مناسبات قدرت های قومی ، مهجور و ناتوان باقی مانده .

الف) فقاهت و عدالت         ب) عدالت و مساوات            ج) حق و حقیقت        د) ایمان به خدا و پیامبر

16

مفهوم امامت و ملت اسلامی برای منور الفکران مفهومی ....................... و ................... بوده که در مقابل به ..................... که اندیشه سیاسی قوم گرایانه متجدد بود روی می آوردند .

الف) معنای خاص و مفید سکولار                       ب) بی معنا و منفور ناسیونالیسم

ج) هویتی و اجتماعی غرب زدگی                         د) فرهنگی و سیاسی سوسیالیسم

17

سه نمونه از منورالفکران که به حمایت قدرت های غربی را دنبال کردند کدام اند ؟

الف) رضاخان محمدعلی شاه آتاتورک               ب) رضاخان جواهرلعل نهرو جمال عبدالناصر

ج) رضاخان آتاتورک امان الله                          د) احمد سوکانرو جواهر لعل نهرو عبدالقادر   

18

ره آورد حکومت منورالفکران غرب زده و کشورهای اسلامی .......................... است .

الف) استبداد استثمار         ب) استبداد حقوقی                ج) استبداد استعماری                     د) گزینه الف و ج

ردیف

سوالات صفحه سوم

19

محیط طبیعی که ما در آن زندگی می کنیم ................ ما را تشکیل می دهد . برخی مسئله ........................... و ...................... را مشکل سرنوشت ساز قرن .......................... داشته اند .

الف) محیط زیست طبیعی و محیط زیست نوزدهم                        ب) طبیعت طبیعت و محیط زیست بیستم

ج) محیط زیست طبیعت و محیط زیست بیستم                            د) طبیعت طبیعت و محیط زیست نوزدهم

20

در نگاه توحیدی طبیعت و هر چه در آن است آیت و نشانه های ..................... و ................... خداست .

الف) حکمت و عظمت               ب) رحمت و عظمت                    ج) حکمت و رحمت               د) عظمت و جلال

21

محصول نگاه دنیوی و سکولار به طبیعت چیست ؟

الف) دیدگاه های دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارند .        ب) طبیعت را نشانه ی حکمت و رحمت خدا می دانند .

ج) گسترش سریع صنعت و تکنولوژی                                            د) طبیعت را ماده خام می دانند .

22

....................... نقطه ی عطفی بود که انسان مدرن از افق آن ، پیروزی بر طبیعت را به خود نوید می داد و ........................... اولین مراکزی بودند که با محیطی آلوده مواجه شدند .

الف) انقلاب صنعتی شهرهای بزرگ                                         ب) انقلاب کبیر فرانسه شهرهای بزرگ

ج) انقلاب صنعتی شهرهای صنعتی                                           د) انقلاب کبیر فرانسه شهرهای صنعتی

23

کدام گزینه نادرست است ؟

الف) در فرهنگ قرون وسطی کتاب مقدس و شهودآباء کلیسا معتبرترین راه شناسایی جهان بود .

ب) شناخت استدلال عقلانی نتوانست بیش از دو سده دوام بیاورد .

ج) در قرون نوزدهم و بیست شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد می شد .

د) جامعه شناسی قرن 19 آگاهی ها و علوم دیگر جوامع را علمی و مربوط به دوران کودکی شبه می خواند .

24

در ............................. روشنگری مدرن به مسائل و امور .............................. محدود شد .

الف) نیمه ای اول قرن بیستم طبیعی                               ب) نیمه ی اول قرن نوزدهم طبیعی

ج) نیمه ی دوم قرن بیستم طبیعی                                   د) نیمه ی اول قرن بیستم تجربی 

25

علوم حسی و تجربی با استفاده از مبانی . ......... می تواند صورت های ........................ داشته باشد . در نتیجه علوم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعی ..................

الف) یکسان یکسان نیست                                        ب) گوناگون متفاوت است

ج) یکسان یکسان است                                            د ) گوناگون متفاوت نیست

26

مهم ترین علت تداوم باور دینی و معنوی زندگی انسان ................... به حقایق ................... و ......................... است .

الف) نیاز فطری آدمی قدسی ماوراء طبیعی                     ب) نیاز معنوی آدمی قدسی ماوراء طبیعی

ج) نیاز فطری آدمی طبیعی ماوراء طبیعی                        د) نیاز معنوی آدمی طبیعی ماوراء طبیعی 

27

بی توجهی به ابعاد دنیوی به بهانه ی ......................... به ........................... منجر می شود .

الف) رویکرد دنیوی بحران فرهنگی                                 ب) رویکرد معنوی بحران فرهنگی

ج) رویکرد دنیوی بحران اجتماعی                                    د) رویکرد معنوی بحران اجتماعی                     

28

گریز از سکولاریسم در جوامع غیر عربی اغلب به ورت بازگشت به هویت ................... و .................... آن جو امع ظاهر شد و این جریان در جهان اسلام .............................. را تحقق بخشید .

الف) فرهنگی تاریخی بیداری اسلامی                ب) فرهنگی اجتماعی بیداری اسلامی

ج) اجتماعی تاریخی بیداری اسلامی                  د) فرهنگی تاریخی مبارزه با سکولاریسم

 

ردیف

سوالات صفحه چهارم

29

منور الفکران غرب زده در ایران ناسیونالیسم را به ........................ و در کشورهای دیگر به ........................ ترجمه کردند .

الف) محلی گرایی شعوبیت و قومیت                         ب) شعوبیت و قومیت ملی گرایی

ج) وطن پرستی شعوبیت و قومیت                            د) ملی گرایی وطن پرستی 

30

شخصیت های سکولار ایران ترکیه و افغانستان به ترتیب کدامند ؟

الف) آتاتورک رضاخان امان الله خان                     ب) رضاخان قذافی امان الله خان

ج) رضاخان آتاتورک امان الله خان                         د) محمدعلی فروغی آتاتورک امان الله خان

31

روشنفکران چپ ، حرکت های خود را در چهار چوب اندیشه های .............. و ............... و .................. ترتیب می دادند .

الف) ناسیونالیستی رئالیستی مارکسیستی               ب) سوسیالیستی مارکسیستی سمبولیستی

ج) ناسیونالیستی سوسیالیستی مارکسیستی              د) ناسیونالیستی مارکسیستی سکولاریسم

32

...................... و ...................... و ...................... کشورهای غیر متعهد را تشکیل دادند .

الف) جمال عبدالناصر نهرو تیتو                         ب) جمال عبدالناصر احمدسوکانرو تیتو

ج) هیتلر نهرو تیتو                                          د) جمال عبدالناصر کاسترو موسیلینی 

33

بهترین گزینه را انتخاب کنید

- چه محیطی محیط زیست ما را تشکیل می دهد ؟

الف) محیط طبیعی 5           ب) محیط اجتماعی5             ج) محیط اقتصادی5              د) هیچکدام5

- در نگاه توحیدی طبیعت و هر چه در ان است آیات و نشانه های ............. و ................. خداوند است .

الف) حکمت و معرفت5         ب) حکمت و رحمت5            ج) حکمت و حشیت 5            د) همه موارد5

- در چه قرنی شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد شد ؟   

الف) قرن 195                   ب) قرن 205                     ج) گزینه الف و ب 5              د) هیچکدام5

- روشنگری مدرن مدعی چیست ؟

الف) انکار حقایق جهان5      ب) شکاکیت5                      ج) کشف حقایق جهان5         د) همه موارد5

-  مفهوم برتر فرهنگ اسلامی در حاشیه قدرت های قومی مهجور باقی مانده چه بود ؟

الف) فقاهت5                    ب) عدالت5                         ج) فقاهت و عدالت 5            د) هیچکدام5

- منورالفکران اومانیسم را به چه چیزی ترجمه می کردند ؟

الف) آدمیت 5                   ب) منورالفکری5                   ج) ملی گرایی 5                   د) شعوبیت5

- منورالفکران روشنگری مدرن را به چه چیزی ترجمه می کردند ؟

الف) آدمیت5                    ب) منورالفکری5                   ج) ملی گرایی5                   د) شعوبیت و قومیت 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات چهار گزینه ای- درس 11 و 12 کتاب علوم اجتماعی سال چهارم- طراح سوالات زهرا همت- دبیر علوم اجتماعی منطقه شهرضا

          ***   (درس 11) ***

1)برخی مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم را چه دانسته اند؟

الف)مسئله طبیعت و محیط زیست         ب)گرم شدن زمین             ج)افزایش جمعیت           د) نابودی جنگل ها

2)کدام گزینه در مورد فرهنگ مدرن صحیح نیست ؟

الف)طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که تحت تصرف انسان قرار می گیرد.

ب)در این فرهنگ انسان با تسخیر طبیعت تمامی مشکلات تاریخی خود را حل می کند.

ج)دیدگاه های دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارد.

د)طبیعت ماده خام نیست، بلکه هم ظاهر دنیوی و هم ابعاد ماورائی دارد.

3)در کدام فرهنگ به دلیل نگاه غیر دنیوی به طبیعت برای تصرف طبیعت از نیروهای معنوی نیز استفاده می کنند؟

الف)فرهنگ توحیدی          ب)فرهنگ مدرن             ج)فرهنگ های پیش از مدرن              د) فرهنگ اساطیری

4)در کدام فرهنگ همه موجودات طبیعی از ادراک و معرفت برخوردارند ؟

الف)فرهنگ مدرن           ب)فرهنگ توحیدی             ج)فرهنگ اساطیری            د)فرهنگ های پیش از مدرن

5)کدام عامل بر گستره انواع آسیب های زیست محیطی افزود ؟

الف)انقلاب صنعتی          ب)شهرهای صنعتی              ج)گسترش زندگی مدرن           د)رابطه انسان با طبیعت

6)در کدام دوره کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود ؟

الف)قرون وسطی            ب)رنسانس                      ج)غرب جدید                       د)یونان باستان

7)در قرون 19 و 20 تنها راه شناخت علمی چه بود ؟

الف)شناخت عقلانی            ب)شناخت حسی و تجربی             ج) شناخت وحیانی           د) شناخت تجربی و عقلانی

8) دانشمندانی را که در اصل روشنگری علم مدرن تردید کردند، دانشمندانی می دانند که............

الف) از اصول جهان مدرن عبور کرده اند            ب) به فراسوی جهان مدرن راه برده اند               ج) پسا مدرن شناخته می شوند               د)همه موارد

9) ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود چگونه بحرانی بود ؟

الف) بحران ناشی از ناسازگاری بین عملکرد اقتصادی سیاسی با توانمندی های معرفتی و علمی

ب) بحران ناشی از ناسازگاری بین عملکرد فرهنگی با توانمندی های معرفتی و علمی

ج) بحران ناشی از ناسازگاری بین عملکرد اقتصادی با توانمندی های سیاسی

د) بحران ناشی از ناسازگاری بین عملکرد سیاسی با توانمندی اقتصادی

10) کدام نوع از فرهنگ به حیوان فرتوتی تشبیه شده که علیرغم جثه بزرگش زمین گیر و آسیب پذیر شده است؟

الف) فرهنگی که توان معرفتی خود را برای دفاع از ابعاد گستره فرهنگی اش از دست می دهد

ب) فرهنگی که توان معرفتی خود را برای دفاع از ابعاد گستره سیاسی اش از دست می دهد

ج) فرهنگی که توان معرفتی خود را برای دفاع از ابعاد گستره سیاسی و اقتصادی اش از دست می دهد

د) فرهنگی که توان معرفتی خود را برای دفاع از ابعاد گستره فرهنگی و اقتصادی اش از دست می دهد

11) کدام گزینه صحیح است ؟

الف) طی قرن 20دین از فرهنگ عموم مردم خارج شد.

ب) قرن 20 شاهد حذف نگاه معنوی و دینی بود.

ج) طی قرن 20 نه تنها دین از فرهنگ عموم مردم خارج نشد بلکه شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی در زندگی مردم بود.

د) طی قرن 20 نه تنها دین از فرهنگ عموم مردم خارج شد بلکه شاهد حذف مجدد نگاه معنوی و دینی در زندگی مردم بود.

12) پساسکولاریسم در غرب نشانه چیست ؟

الف) بحران فرهنگی در غرب             ب) بحران معنویت در غرب              ج) بحران اقتصادی در غرب               د) بحران سیاسی در غرب

13) مهم ترین علت تداوم باور دینی و معنوی در زندگی انسان چیست ؟

الف) نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی                                 ب) پاسخ به نیازهای جسمانی و دنیوی

ج) پاسخ به نیازهای معنوی و قدسی                                    د) بی توجهی به ابعاد دنیوی

14) معانی و حقایق ماوراء طبیعی چه می کنند ؟

الف) به پرسش های اساسی وجود انسان پاسخ می دهند.                    ب) زندگی و مرگ را درون فرهنگ معنا می کنند.

ج) ارزش های حاکم بر زندگی را مشخص می کنند.                         د) همه موارد

15) اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی در طول قرن 20 به چه چیزی منجر شد ؟

الف) پوچ گرایی و نیهیلسیم                             ب) یأس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها            

    ج) شکاکیت و انکار حقیقت                          د) مورد الف و ب      

16) کدام گزینه مربوط به پیامدهای گریزو رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی نیست ؟

الف) مهاجران ساکن کشورهای غربی را به سوی هویت دینی فراخواند.             ب) باعث بازگشت به هویت فرهنگی و تاریخی در جوامع غرب شد.

ج) بازار معنویت های کاذب را رونق بخشید.                                              د) برخی نخبگان جهان غرب را در جستجوی سنت های دینی فعال ساخت.

17) خرافه پرستی و شیطان پرستی مربوط به کدام جریان می شوند؟

الف) رویگردانی از سکولاریسم               ب) بحران معنویت              ج) سکولاریسم              د) نیهیلیسم 

18) بیداری اسلامی در اثر چه عاملی و در چه جوامعی ایجاد شد؟

الف) گریز از سکولاریسم در جوامع غیر غربی                            ب) گریز از سکولاریسم در جهان غرب

ج) گریز از سکولاریسم در جهان اسلام                                    د) گریز از سکولاریسم در کشورهای غیر اسلامی

19) در فرهنگ مدرن غرب دنیا گرایی و سکولاریسم .......

الف) پوشش قدسی و دینی به خود گرفت                            ب) بدون پوشش قدسی و به صورت آشکار مطرح شد

ج) در پوشش دینی و به صورت پنهان مطرح شد                    د) رفتارهای دنیوی با توجیهی دینی مطرح شدند

*************************************************************************************

       *** (درس 12) ***

1)نخستین رویارویی غرب متجدد با جهان اسلام زمانی رخ داد که .........

الف) قدرت های سیاسی جهان اسلام از مفاهیم دینی و اسلامی دور شدند.

ب) قدرت های سیاسی جهان اسلام در چارچوب مناسبات پادشاهی و امپراطوری های قومی و قبیله ای عمل می کردند.

ج) قدرت های سیاسی جهان اسلام از مفاهیم دینی و اسلامی پوشش می گرفتند.

د) مورد ب و ج

2) دو مفهوم برتر فرهنگ اسلامی کدامند ؟

الف) فقاهت و امامت                ب) عدالت و امامت                  ج) فقاهت و عدالت                     د) قسط و عدالت

3) چه عاملی باعث آسیب پذیری بیشتر دولت های کشورهای مسلمان نسبت به کشورهای غربی می شد ؟

الف) حفظ سنن دینی و اسلامی                                    ب) دوری از سنن دینی و اسلامی

ج) ضعف اقتصادی                                                   د) ضعف سیاسی و نظامی

4) چرا دولت مردان و رجال سیاسی جوامع اسلامی مرعوب و شیفته فرهنگ غرب شدند ؟

الف) قدرت نظامی غرب                ب) نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب                ج) جاذبه های این جهانی و دنیوی غرب             د) همه موارد

5) شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسلامی نسبت به فرهنگ غرب چه نتیجه ای برای این کشورها داشت ؟

الف) باعث ضعف عزت و استقلال آنها شد                              ب) باعث ضعف سیاسی آنها شد

ج) باعث ضعف اقتصادی آنها شد                                      د) باعث ضعف فرهنگی آنها شد

6) نخستین بیدارگران اسلامی چه کسانی بودند ؟

الف)کسانی که به خطر جوامع غربی توجه کردند                                                  ب) حرکت ها و جنبش هایی را در مقابل غرب بوجود آوردند

ج) به خطر شیوه ای که دولت های اسلامی در برابر آنها داشتند توجه کردند                   د) همه موارد

7) کدام مورد مربوط به نخستین حرکت های بیدارگران اسلامی درون ایران نیست ؟

الف) حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه                              ب) حرکت اصلاحی امیرکبیر

ج) اقدامات سید جمال الدین اسد آبادی و شاگردان او                                         د) حکم میرزای شیرازی در جنبش تنباکو

8) کدام مورد مربوط به بیداری اسلامی در سطح جهان اسلام است ؟

الف) اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او                                 ب) تدوین رساله جهادیه توسط عالمان دینی

ج) حرکت اصلاحی امیر کبیر                                                               د) حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه  

9) نخستین بیدارگران اسلامی راه نجات امت اسلامی را چه می دانستند ؟

الف) کسب استقلال اقتصادی             ب) اصلاح رفتار دولت های اسلامی            ج) بازگشت به اسلام و عمل به آن            د) اتحاد ملل اسلامی

10) نخستین بیدارگران اسلامی قومیت های مختلف را چگونه به رسمیت می شناختند ؟

الف) در حاشیه امت واحد اسلامی                           ب) در کنار امت واحد اسلامی              

ج) با تشکیل امت واحد اسلامی                              د) در متن امت واحد اسلامی

11) نخستین بیدارگران خطر غرب را بیشتر در چه می دیدند ؟

الف) رفتار سیاسی و اقتصادی آن           ب) قدرت سیاسی آن               ج) قدرت نظامی آن             د) قدرت اقتصادی آن

12) برخی از نخستین بیدارگران اسلامی قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجه چه می دانستند ؟

الف) عمل نکردن آن جوامع به دستورات اسلام                               ب) عمل کردن آن جوامع به دستورات اسلام

ج) آشنا نبودن آن جوامع به دستورات اسلام                                  د) پیشرفت آن جوامع نسبت به جوامع اسلامی

13) منورالفکران غرب زده از چه زمانی در جوامع اسلامی پیدا شدند ؟

الف) با شکل گیری استعمار                                 ب) با نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسلامی

ج) با پیدایش بیدارگران اسلامی                            د) با نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسلامی و شکل گیری استعمار

14) نخستین لژ هایی که در ایران تأسیس شدند کدامند ؟

الف) لژ آدمیت                ب) لژ بیداری ایرانیان                ج) لژ بیداری ایرانیان و آدمیت              د) لژ های فراماسونری

15) وجه مشترک منورالفکران غرب زده و بیدارگران اسلامی در چه بود ؟

الف)اصلاح رفتار دولت های کشور های اسلامی                           ب) احساس خطر نسبت به غرب

ج) مفهوم امت و ملت اسلامی                                                 د) هر دو اصلاح را در بازگشت به اسلام می دانستند

16) منورالفکران غرب زده ناسیونالیسم را در ایران چگونه ترجمه می کردند؟

الف) شعوبیت                  ب) قومیت                   ج) ملی گرایی                 د) شعوبیت و قومیت

17) منور الفکران غرب زده با حمایت کشور های غربی حکومت های ........... را در جوامع خود تشکیل دادند.

الف) استبدادی                ب) سکولار              ج) غیراسلامی                د) دموکراسی

18) قدرت حاکمان سکولار در کشور های مسلمان وابسته به چه بود ؟

الف) قدرت اقتصادی دولت های غربی           ب) قدرت جهانی استعمار              ج) قدرت فرهنگی حاکمان              د) قدرت سیاسی و نظامی حاکمان

19) کدام قدرت سکولار در افغانستان آرمان های منورالفکران غرب زده را دنبال می کرد ؟

الف) امان الله خان                   ب) آتاتورک                  ج) رضا خان                  د) جمال عبدالناصر

20) رضا خان، امان الله خان و آتاتورک به ترتیب در کدام کشورها آرمان های منورالفکران غرب زده را دنبال می کردند ؟

الف) ایران، هند، ترکیه            ب) ایران، ترکیه، افغانستان           ج) ایران، افغانستان، ترکیه             د) ایران، پاکستان، ترکیه

21) رهاورد حکومت منورالفکران غرب زده در کشور های اسلامی چه بود ؟

الف) رشد اقتصادی              ب) وابستگی سیاسی و اقتصادی             ج) استبداد سیاسی و فرهنگی                   د) استبداد استعماری

22) روشنفکران چپ حرکت های خود را در کدام چارچوب سازمان می دهند ؟

الف) اندیشه های ناسیونالیستی            ب) اندیشه های سوسیالیستی           ج) اندیشه های مارکسیستی              د) همه موارد

23) حرکت های اعتراض آمیز روشنفکران چپ کشورهای مسلمان در قرن 20 مورد حمایت چه کسانی بود ؟

الف) بلوک شرق             ب) بلوک غرب                 ج) بلوک شرق و غرب                 د) کشور های غربی

24) کدامیک به تشکیل کشور های غیر متعهد اقدام نکردند ؟

الف) جمال عبدالناصر               ب) سوکارنو                ج) نهرو                   د) تیتو

25) روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی تا چه زمانی جاذبه داشتند ؟

الف) تا هنگام تشکیل بلوک شرق                       ب) تا هنگام فروپاشی بلوک غرب                                                                                               ج) تا هنگام فروپاشی بلوک شرق                         د)تا بعد از فروپاشی بلوک شرق                     

 

 

 

 

 

 

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

11

 

 

*

 

2

 

 

 

*

12

 

*

 

 

3

 

 

*

 

13

*

 

 

 

4

 

*

 

 

14

 

 

 

*

5

 

 

*

 

15

 

 

 

*

6

*

 

 

 

16

 

*

 

 

7

 

*

 

 

17

*

 

 

 

8

 

 

 

*

18

 

 

*

 

9

*

 

 

 

19

 

*

 

 

10

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه درس 11

 

پاسخنامه درس 12

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

14

 

 

*

 

2

 

 

*

 

15

*

 

 

 

3

 

*

 

 

16

 

 

*

 

4

 

 

 

*

17

 

*

 

 

5

*

 

 

 

18

 

*

 

 

6

 

 

 

*

19

*

 

 

 

7

 

 

*

 

20

 

 

*

 

8

*

 

 

 

21

 

 

 

*

9

 

 

*

 

22

 

 

 

*

10

 

 

 

*

23

*

 

 

 

11

*

 

 

 

24

 

*

 

 

12

 

*

 

 

25

 

 

*

 

13

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

درس یازدهم

1- طبیعت را ماده ی خام و بیجانی می داند که در معرض تصرفات انسان قرار دارد. الف) جهان غرب FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000    ب) فرهنگ مدرن  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000       ج) فرهنگ جهانی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000      د) فرهنگ اساطیری FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

2- از نظر برخی مشکل سرنوشت ساز قرن بیستم می باشد؟

  الف ) مسئله ی طبیعت و محیط زیست  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000           ب) انرژی هسته ای  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

   ج) مسائل اقتصادی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                                      د )  جنبش های اجتماعی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

3-    در فرهنگ مدرن ،کلید حل تمامی مسائل و مشکلات تاریخی خود را ................ می داند.

الف ) صنعتی شدن FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                        ب) پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

ج) تسخیر و تصرف طبیعت FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000              د) تسلط بر جهان FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

4-در ...............  طبیعت و هر چه در آن است آیات و نشانه های حکمت و رحمت خداوند است.

        الف) نگاه توحیدی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                          ب) جهان اساطیری   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000    

         ج) فرهنگ مدرن FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                           د) نگاه اندیشمندان FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

5-از نظر این دیدگاه طبیعت ماده ی خام نیست ، بلکه علاوه بر ظاهر دنیوی دارای نیروهای ماورایی نیز می باشد.

 الف ) نگاه توحیدی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000    ب) فرهنگ مدرن FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000       ج) نگاه اساطیری  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   د) فرهنگ غرب FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

6-    کدامیک از موارد زیر نادرست می باشد؟

 الف) انسان مدرن به دلیل نگاه دنیوی و سکولار به طبیعت دیدگاهی دینی و معنوی به طبیعت را کودکانه می پندارد.  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

 ب) انسان مدرن تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش های طبیعی انجام می دهد.  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

ج) فرهنگ پیش از مدرن به دلیل نگاه دنیوی خود به طبیعت برای تصرف در طبیت از نیرو های معنوی استفاده می کند.  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

د) انقلاب صنعتی پیروزی بر طبیعت را ایجاد کرد.  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

7-  نقطه ی عطفی که انسان مدرن از افق آن پیروزی بر طبیعت را به خود نوید داد.

  الف) جنگ جهانی دوم  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000               ب) جنگ جهانی اول  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

  ج) انقلاب صنعتی   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                        د) انقلاب فرانسه  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

8-راه گریز از بحران های زیست محیطی می باشد.

 الف) عدم تخریب محیط زیست FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000         ب) استفاده شایسته از محیط زیست  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000  

 چ) عدم استفاده از محیط زیست FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000         د) رویکرد معنوی به طبیعت FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

9- آنچه که در فرهنگ قرون وسطی در زمینه ی شناخت جهان نادیده گرفته می شد؟

الف) عقل استدلالی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     ب) کتاب مقدس FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000      ج) تجربه FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     د)الف و ج FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

10-معتبرترین راه شناخت جهان در فرهنگ قرون وسطی می باشد؟

الف) کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   ب) عقل استدلالی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

ج) کتاب مقدس  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                                  د) تجربه FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

11-کدام فرهنگ ها به شناخت استدلال عقلی و تجربی بسنده می کرد؟

               الف ) فرهنگ قرون وسطی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000             ب) فرهنگ جهان غرب FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000    

                ج) فرهنگ اسلامی   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                         د) فرهنگ توحیدی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

12- تنها راه شناخت علمی در جهان غرب در قرن نوزدهم وبیستم؟

     الف) شناخت حسی و تجربی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                  ب) شناخت عقلی  - حسی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

     ج) شناخت حسی  - عقلی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                        د) شناحت وحیانی - حسی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

13-کدام جمله درمورد شناخت علمی در قرن نوزدهم نادرست می باشد؟

الف )روشنگری مدرن از قرن نوزدهم صورتی تجربی و حسی پیدا کرد FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

ب) از دیدگاه عالمان قرن نوزدهم شناخت غیر تجربی شناخت علمی و روشنگرانه نبود FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

ج) در قرن نوزدهم شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد می شد FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

د) از دیدگاه عالمان تجربی شناخت غیر تجربی شناختی علمی و روشنگرانه بود FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

14- مهمترین علت تداوم و باور انسان غربی  به دین در قرن بیستم می باشد؟

 الف ) نیاز و باور مردم به دین  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   ب) نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   ج) وجود کلیساهای متعدد در غرب   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000             د) وجود حدایان متکثر FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

15-اصالت بخشیدن به انسان دنیوی و این جهانی در طول قرن بیستم به چه چیز منجر شد؟

الف ) مرگ آرمان ها و امید ها FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                  ب) یاس و ناامیدی   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000      

 ج) نیهیلسیم FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                                               د ) همه ی موارد FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000

 

درس دوازدهم

1-    دو مفهوم برتر فرهنگ اسلامی که در حاشیه ی مناسبات قومی ناتوان باقی مانده بود؟

                    الف ) عدالت  - برابری  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000              ب) فقاهت امنیت   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000        

                     ج) فقاهت  - عدالت FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                  د) حقیقت معنویت FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

2-    علت آسیب پذیری دو لت های کشور های اسلامی نسبت به کشورهای غربی کدام مورد می باشد؟

الف) دوری از سنن دینی و اسلامی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000               ب) پیشرفت علم و تکنولوژی غرب  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000         ج) ضعف دولت های اسلامی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                        د) ورود صنعت به کشورهای اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

3-    کدام مورد از شیفتگی رجال سیاسی جوامع اسلامی به فرهنگ غرب نمی باشد؟

الف ) قدرت نظامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                              ب) نفوذ سیاسی  - اقتصادی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000          

  ج) تکنولوژی ارتباطات  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                      د ) جاذبه های این جهانی کشورهای غربی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

4-    کسانی بودند که به خطر جوامع غربی توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی رانیز در مقابل غرب بوجود آوردند.

                         الف) روشنفکران تحصیل کرده  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000         ب) علمای سیاسی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000        

                          ج) جامعه شناسان  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                             د) نخستین بیدار گران اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

 

 

5-    از ویژگی نخستین بیدار گران اسلامی نمی باشد؟

الف ) خواستار استقلال اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی بودند  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

   ب) اصلاح رفتار دولت های اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     ج) بازگشت امت اسلامی به اسلام و عمل به آن FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                                               د) گرایش به قومیت گرایی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

6-  لژ آدمیت و لژ بیداری توسط چه کسانی در ایران تاسیس شد؟

 الف) منورالفکران    FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                         ب) نخستین بیدار گران اسلامی  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000    

    ج) دولت های حاکم  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                   د) علمای اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

7-  قدرت حاکمان سکولار در کشور های مسلمان ریشه در چه چیز این کشور ها نداشت؟

                الف ) دولت های حاکم  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000            ب) باور ها و اعتقادات FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000         

                 ج) پیشینیه تاریخی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                     د) مورد ب و ج FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

8-  رهاورد حکومت منورالفکران غرب زده در کشورهای اسلامی می باشد؟

                  الف) سکولاریسم  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                ب) استبداد استعماری   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000            

                  ج) اومانیسم   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                       د) دئیسم FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

9-  از رهاورد حکومت منور الفکران غرب زده در کشور های اسلامی نمی باشد؟

      الف ) مخدوش نمودن استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی   FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000             

       ب) سرکوب مقاومت های مردمی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000        ج) پیشرفت و ترقی جوامع اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000  

        د) در هم ریختن نظم پیشین جامعه اسلامی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000      

10- عبدالناصر ، نهرو و تیتو به تشکیل کشورهای .................... اقدام کردند.

   الف) استقلال یافته FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000       ب) غیر متعهد  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000              ج) مستعمره FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000          د) سرکرده  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000     

11-  از نمونه قدرت های سکولار نمی باشد؟

               الف ) رضا خان  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                     ب) آتاتورک  FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000   

               ج) امان اله خان FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000                     د) سید جماالدین اسد آبادی FORMCHECKBOX FFFFFFFF650000001400060043006800650063006B003100000000000000000000000000000000000000000000000000      

 

 

 

 

پاسخنامه سوالات درس یازدهم

 

جواب سوال 1 گزینه ب                         جواب سوال 2 گزینه الف

جواب سوال3 گزینه ج                                 جواب سوال4گزینه الف

جواب سوال5 گزینه ج                              جواب سوال6 گزینه ج

 جواب سوال7 گزینه  ج                              جواب سوال8 گزینه د

 جواب سوال9 گزینه  د                              جواب سوال10 گزینه الف

جواب سوال11 گزینه ب                             جواب سوال12 گزینه  الف

جواب سوال13 گزینه   د                 جواب سوال14 گزینه ب          جواب سوال 15 گزینه د

پاسخنامه سوالات درس دوازدهم

 

 جواب سوال 1 گزینه ج                         جواب سوال 2 گزینه الف

جواب سوال3 گزینه ج                                 جواب سوال4گزینه د

جواب سوال5 گزینه د                              جواب سوال6 گزینه الف

 جواب سوال7 گزینه  د                              جواب سوال8 گزینه ب

 جواب سوال9 گزینه  ج                              جواب سوال10 گزینه ب

جواب سوال11 گزینه د                             

 

 

سوالات چهار گزینه ای درس یازدهم و دوازدهم سال چهارم  ادبیات و علوم انسانی

تهیه و تنظیم : مرتضی یو سفی فر

دبیرستان شهید رجایی شهرضا

به نام خدا

دبیرستان وپیش دانشگاهی  پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا

آزمون پایانی درس:  علوم اجتماعی                       نوبت دوم درخردادماه سال تحصیلی92-91                            زمان:40دقیقه                                                                                                            

نام و نام خانوادگی:                                              کلاس چهارم علوم و معارف اسلامی                                           دبیر: رضائی    

سوالات در سه صفحه    

صفحه اول

1-    در تاریخ فرهنگ غرب دوره سوم.............است و قرن ..............را شامل می شود؟

1)رنسانس قرن 16تا18میلادی     2)انقلاب صنعتی قرن 16تا18میلادی

3)رنسانس قرن 14تا16میلادی   4)انقلاب صنعتی 14تا16میلادی

2- دلیل نامگذاری دوره رنسانس به این نام چه بود؟

 1)بازگشت به فرهنگ قرون وسطی    2)بازگشت به فرهنگ باستان  3)بازگشت به فرهنگ مسیحیت                                                                                    4)بازگشت به سکولاریسم عملی

3-رنسانس به معنای........است.

 1)تولد دو باره   2)بازگشت به فرهنگ یونان  و رم   3)بازگشت به فرهنگ اساطیری   4)دنیاگروی

4-به نام خداوند بندگان خدا را به بندگی گرفتن از ویژگی های این دوره است؟

1)دوره اساطیری باستان                  2)دوره قرون وسطی                  3)دوره رنسانس                         4)دوره جدیدغرب 

5-درکدام دوره، رویکرد سکولاریسم عملی وجود داشته وعقل را از اعتبارمی انداختند؟ 

1)دوره باستان                        2)دوره قرون وسطی                 3)دوره رنسانس                         4)دوره جدید 

6- ازویژگی های دوره قرون وسطی نیست.

1)پوشش گرفتن ازمفاهیم معنوی وتوحیدی                                                        2)دنبال کردن سکولاریسم عملی 

3)فرصت بروز وظهورپادشاهان                                                                           4)به بهانه ایمان عقل راازاعتبارمی انداختند 

7-رویکرد دنیوی به عالم درسطح هنر،اقتصاد وسیاست ازمشخصات این دوره است؟

1)رنسانس                                     2)غرب جدید                      3)قرون وسطی                                     4)باستان 

8)از ویژگی های اقتصادی دوره رنسانس نیست .

1)بالا گرفتن تب طلا                 2)رشد تجارت و رشد صنعت          3)ایجاد قشرجدید           4)وابستگی کشاورزان به زمین 

9- گسترش انقلاب صنعتی درقرن........و از.......................آغازشد.

 1)18،فرانسه                                   2)18،انگلستان                     3)16،فرانسه                                4)16انگلستان 

10-کدامیک ازموارد زیر از ریشه های انقلاب فرانسه به حساب نمی آید؟

 1)حرکت های فرهنگی رنسانس                                                                                          2)اندیشه های فلسفی روشنگری 

3)تغییرات اجتماعی انقلاب صنعتی                                                                                    4)حقوق فطری انسان ها 

11-کدامیک از مشخصات دوره های تاریخی زیر صحیح نمی باشد؟

1)حرکت های اعتراض آمیزمذهبی دردوره جدیدشکل گرفت.  2)درقرون وسطی نوعی دنیاگروی رادنبال می کردند. 

3)هنردوره باستان دررنسانس برابعادجسمانی ودنیوی انسان اهمیت می دادند. 

4)قدرت های محلی دردوره رنسانس فرصت بروز وظهورپیداکردند. 

12- از ویژگی های فئودالیته نیست .

    1)برده داری عام و فراگیر                                                                                      2)روابط اجتماعی ارباب رعیتی          

   3)اقتصادی برمدارکشاورزی                                                                                  4)امکان جابه جایی کشاورزان 

13- از ویژگی های مذهبی دوره رنسانس است .

 

صفحه دوم

1)زمینه های اقتدار حاکمیت کلیسا فراهم شد.              2)بخشی ازحرکت های اعتراض آمیز مذهبی رویکردمعنوی داشتند. 

3)حرکت دنیوی به دنبال توجیه دینی ومعنوی بود.       4)خداوندگاران متکثرپرستیده می شدند. 

14ـاز ویژگی های علم جدید به حساب نمی آید.

 1) شناخت حقیقت عالم            2)ابزارتسلط برطبیعت           3)اهمیت علوم طبیعی                       4) تفسیرفیزیکی ازعالم 

15-چگونه مسیحیت از ابعاد عقلانی توحید دورماند؟

1)از طریق تعامل با فرهنگ باستان   2)با انکار ارزش علمی وحی  3)با قول به تثلیث  4)با حرکت های اعتراض آمیز دینی 

16-چگونه رویکرد سکولاریسم دنیوی درسطح فرهنگ عمومی بسط پیدا کرده بود؟

1) از طریق انکار ارزش علمی وحی                                                      2)از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین  3)ازطریق غفلت ازتفسیرتوحیدی هست                                            4)ازطریق پیدایش فلسفه های روشنگری 

17- از چه طریقی سکولاریسم عمیق ترین لایه های فرهنگی غرب را تسخیرکرد؟

1)با حرکت های اعتراض آمیز دینی                                                                                          2)با انکار ارزش علمی وحی 

3)با توجه به عالم کثرت بدون خداوند واحد                                                                            4)بافلسفه های روشنگری 

18- عامل ایجادقشرجدیدسرمایه داران است .

 1)گسترش تجارت و رشد صنعت   2)فناوری و صنعت   3)اهمیت بیشتر علوم طبیعی وتجربی  4)لیبرالیسم وحقوق طبیعی 

19- ریشه حقوق انسانی درفرهنگ دینی چیست ؟

 1)کرامت ذاتی انسان                        2)اصالت انسان                    3)فطرت الهی انسان                            4)خلافت انسان 

20- از نتایج حرکت های اعتراض آمیز دینی رنسانس محسوب نمی شود.

1)بازگشت به سوی حقوق الهی انسان                                                                       2)رویگردانی ازنگاه معنوی وانکارربوبیت 

3)شکل گیری حقوق طبیعی انسان                                                                          4)حراست ازخلافت انسان 

21-مبدا قانون گذاری اندیشه سیاسی نوین است. 

   1)حقوق فطری                                 2)اراده آدمی                                 3)علم جدید                              4)آزادی انسان 

22-زمینه های اقتدار حاکمیت کلیسا را درهم ریخت.

1)قدرت گرفتن پادشاهان           2)جنگ های صلیبی           3)انتقاد از عملکرد کلیسا        4)بروز وظهور قدرت های محلی 

23- نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در  تاریخ سیاسی جهان است.

1)انقلاب انگلستان                     2)انقلاب فرانسه                                    3)انقلاب آمریکا                           4)انقلاب روسیه 

24- شبکه روابط پایداری که در یک دوره تاریخی بین جوامع مختلف شکل می گیرد.............است.

1)نظام جهانی                           2)جامعه جهانی                              3)روابط بین الملل                               4)محیط بین الملل 

25- کدام گزینه در خصوص نظام جهانی صحیح نمی باشد؟

1)روابط بین الملل متاثر از ویژگی های فرهنگی و قدرت تاثیرگذاری جوامع است. 

2)فرهنگ های مختلف فعال درسطح جهانی موجب تعامل فرهنگ ها وتمدن های مختلف در صحنه نظام جهانی است. 

3)وجود فرهنگ غالب درسطح جهانی موجب انسجام بیشتری در نظام جهانی می شود. 

4)فرهنگی که درسطح جهانی تاثیرگذاری بیشتری دارد نظام جهانی متاثر از خود راشکل می دهد. 

26- کدام عناصر بر فرایند انباشت ثروت و موقعیت سرمایه داران افزود.

1)رشدتجارت،بردگی سیاه پوستان، صنعت                       2)حمایت ناوگان نظامی،رشدتجارت،انتقال ثروت به جوامع اروپایی 

3)جایگاه برترصاحبان ثروت نسبت به زمین داران           4)پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت 

27- چگونه و از چه زمانی نظام جهانی صورت جدیدی یافت؟

1)با نظامات سیاسی و اقتصادی دردو سده ی 19 و 20                                         2)با ظهورفرهنگ غرب از سده ی 17تا20 

3)با نظامات سیاسی و اقتصادی از سده ی17تا20                                               4)با ظهورفرهنگ غرب دردو سده ی 19و20 

صفحه سوم

28- موقعیت فرهنگی کشورهای غیرغربی طی شکل گیری نظامات سیاسی و اقتصادی جدید چگونه وضعیتی پیدا کرد؟

1)متزلزل و آسیب پذیر   2)وابستگی پیرامون به مرکزی    3)چالش های بین فرهنگی و تمدنی     4)شکل گیری استعمار نو 

29- از چه زمانی دولت هایی شکل گرفتند که به طور رسمی گسست خود را از دین اعلام کردند؟

1)بازوال تدریجی قدرت کلیسا                                                                        2)با شکل گیری سازمان های فراماسونری  3)با انقلاب فرانسه                                                                                          4)با انقلاب صنعتی و رشد تجارت 

30- اقدام کشورهای غربی در نخستین مراحل درهم شکستن مقاومت های فرهنگی اقوامی که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند چه بود؟

1)ایجاد شرایط نیمه استعماری                                                                      2) ایجاد یک سیاست سکولار 

 3)استفاده از مبلغان مذهبی                                                                        4)ایجاد استعمار فرانو 

31-کدام دسته ازجوامع زیردرشرایط نیمه استعماری به سرمی بردند؟

1)چین،هند،عثمانی                          2)چین،هند،ایران               3)چین،عثمانی،ایران                       4)هند،عثمانی،ایران 

32-در نظام جهانی عملکردکشورهای استعمارگر در مواجهه با کشورهای استعمارزده در مرتبه ی اول چگونه بود؟

1)دگرگون کردن ساختاراقتصادی کشورهای استعمارزده       2)درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای استعمارزده 

3)تصرف مستقیم ونظامی کشورهای استعمارزده                   4)دگرگونی غیرمستقیم ساختارسیاسی کشورهای استعمارزده 

33-کدام گزینه از ویژگی های تغییرات اقتصادی کشورهای تحت استعمار نیست؟

1)درتعامل با محیط جغرافیایی خود به گونه ای مستقل عمل می کردند. 

2)نیروی کار و مواد خام کشورهای غربی را تامین می کنند. 

3)با رشد و تحول کشورهای استعمارزده فاصله شان با کشورهای غربی حفظ می شود. 

4)جریان ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غربی ادامه پیدا می کند. 

34- کدام عامل امکان عبور از مرحله استعمار را به استعمارنو برای کشورهای استعمارپدیدمی آورد؟

 1)وابستگی کشورهای استعمارزده                                                 2)افول دولت-ملت هادرنظام جهانی

 3)ایجادهویتی سکولاروقومی در کشورهای استعمارزده               4)درهم شکستن مقاومت فرهنگی کشورهای استعمارزده 

35-از ویژگی های دولت-ملت های جدید نیست.

1)هویتی معنوی برای خود قایل بودند.                                 2)در مسیرتوسعه خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند.

 3)هویتی اغلب ناسیونالیستی داشتند.                               4)حاکمیت های سیاسی و اقتصادی نوین بودند. 

36- از دلایل کاهش اهمیت مرزهای سیاسی در نظام جهانی است.

1)حمایت اقتصادسرمایه محور ازسیاست های قومی و منطقه ای 

2)شکل گیری نهادهای بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای 

3)تغییر نقش کشورها و دولت ها در نظم نوین جهانی

4)انباشت ثروت و گسترش صنعت ارتباطات 

37-از دیر باز مبادلات فرهنگی جوامع از چه طریقی شکل می گرفت؟

1)صنعت،تجارت،مهاجرت                                                        2)جنگ،تجارت،صنعت 

3)مهاجرت،جنگ،تجارت                                                         4)ارتباطات،تجارت،مهاجرت 

38-برخورد استعماری غرب و ضعف اقتصادی و سیاسی جوامع غیرغربی اغلب نوعی..........................ایجاد می کند.

1)اشاعه فرهنگی                2)خود باختگی فرهنگی              3) وابستگی سیاسی و اقتصادی               4)وابستگی فرهنگی 

39- غرب از چه طریقی مدیریت انتقال را در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی به دست می گیرد؟

1)مبادلات تجاری غیرمتعادل   2)توسعه صنعت  ارتباطات   3)حفظ انحصارهای مالی و اقتصادی   4)اقتصاد تک محصولی 

40- از نتایج تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت نیست.

1)تزلزل هویت فرهنگی جوامع غیرغربی                                            2)به سخره گرفتن ارزش های دموکراتیک جهان غرب 

3)تثبیت مرجعیت علمی غرب                                                           4)تضعیف ساز و کارهای دموکراسی      

 

                                                                                                 بارم هر سئوال 5/. نمره