نام ونام خانوادگی :

 

شماره دانش آموزی :

 

کلاس : چهارم

 

رشته : ادبیات

 

بسمه تعالی

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

 

اداره آموزش وپرورش منطقه جرقویه سفلی

 

 

دبیرستان ..................         سال تحصیلی 92-91

 

 

نام درس : علوم اجتماعی

 

 

مدت آزمون :

 

تاریخ :

 

نام دبیر : طاهری

 

 

 

1

صحیح وغلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)  از نظر فارابی مدینه فاسقه، جامعه ای است که نه ارزش ها وآرمان های آن منطبق با حق باشد نه رفتار ها وهنجارهای آن موافق با حق باشد.

ب) فرهنگ مسیحیت با غفلت از نگاه توحیدی به عالم همه مراحل توجه به عالم کثرت را بدون توجه به خداوند واحد طی کرده بود.

ج) ایرانیان باستان فتوحاتی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود داشتندکه این جهان گشایی ها به جهانی شدن فرهنگ آنان منجر شد.

د) اقتصاد قرون وسطی بر مدار کشاورزی وروابط اجتماعی ارباب رعیتی بود وکشاورزان در این دوره امکان جابه جایی ونقل وانتقال نداشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

جواب صحیح را با علامت x مشخص کنید.

الف) کدام گزینه از نتایج نسبیت فرهنگی نیست؟

1)فرهنگها قیاس ناپذیر می شوند ودر عرض یک دیگر قرار می گیرند.

2) تمامی عقاید ،ارزشها وآرمان ها در محدوده ی فرهنگی خود باقی می مانند.

3)امکان تداوم فرهنگ وعبور آن از مرزهای جغرافیایی یک کشور از بین می رود.

4)امکان گفت وگوی منطقی میان فرهنگها برای رسیدن به عقاید وارزش ها جهان شمول وجود ندارد.

ب)مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب........................ وبه معنای .................. می باشد.

1)اومانیسم- اصالت انسان دنیوی واین جهانی  2) سکولاریسم- رویکرد دنیوی واین جهانی به هستی وجهان

3) سکولاریسم- اصالت انسان دنیوی واین جهانی   4) اومانیسم- رویکرد دنیوی واین جهانی به هستی وجهان

ج)کدام عامل سبب پیدایش ورشد برخی از نهضت های جدید دینی شده است واز آن با چه عنوانی یاد میشود؟

1)انکار صریح ابعاد متا فیزیکی وفوق طبیعی جهان کاسموپولیتیسم

2) رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی ودینی جهان پروتستانتیسم

3) انکار صریح ابعاد متا فیزیکی وفوق طبیعی جهانپروتستانتیسم

4) رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی ودینی جهان کاسموپولیتیسم

د) رویکرد عمده ی روشنگری در سده های هفدهم وهجدهم کدام بود؟

1)حس گرایانه وراسیونالیستی                    2)عقل گرایانه و راسیونالیستی   3) عقل گرایانه وآمپریستی                     4) حس گرایانه وآمپریستی

ه) هدف دولتهای سکولار غربی از "تبلیغ مسیحیت " چه بود؟

1) حذف قدرت کلیسا     2) مبارزه با حرکتهای ضد استعماری  اسلامی   3) بسط جهانی قدرت خود                             4) ایجاد مشروعیت برای خود

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

3

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف)  هر فرد بر اساس عقاید و ارزشهای خود در لایه های ....................................... فرهنگ قرار دارند.

ب) جهان انسانی محصول ............................ است.

ج) عدالت و قسط ارزشی است که مانع .......................................میشود.

د) قدرت سیاسی جوامع اسلامی تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در ............................. داشت .

ه) فرهنگ امپرطوری ضمن آن کشورهای مرکز وپیرامون را به یکدیگر وابسته می کند زمینه ............................بین آنها ایجاد می کند .

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

4

پاسخ کوتاه دهید.

الف) وجه اشتراک استعمار فرانو با استعمار قدیم واستعمار نو در چیست؟

ب) زیباترین ومحبوبترین مخلوق خداوند در فرهنگ اسلامی کدام است؟

ج) بسیاری ازنخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی ، برای مقابله با سلطه استعمار از چه مکاتبی استفاده می کردند؟

د)مهم ترین عنصر برای ادغام جوامع غیر غربی در نظام جهانی جدید چه بود؟

ه) به دلیل کدام توانایی برخی از موجودات در مناطق مختلف جغرافیایی یافت می شوند؟

 

 

 

 

 

 

2.5

 

5

نظام جهانی چیست وچه چیزی راشکل می دهد؟

 

1.5

6

امپریالیسم یعنی چه ؟به چند دسته تقسیم می شود ؟

 

1

7

دیدگاه قرآن در باره جهان عینی چیست؟

 

1

8

چگونگی پیدایش قدرت های سکولار را توضیح دهید؟

 

1

9

تاریخ فرهنگ غرب به چند دسته تقسیم می شود ؟

 

1

10

حقوق فطری با حقوق طبیعی بشر چه تفاوتهایی دارد؟

 

1

11

فرهنگها از نظرقابلیت گستره جغرافیا وتداوم وانتقال چند دسته اند ؟ 

 

2

12

ویژگی انسان از دیدگاه اسلام چیست؟

 

1

13

به نظر شما به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه خود به دئیسم منجر میشود؟

 

 

 

 

موفق باشید

1

         

 

پاسخنامه سوالات علوم اجتماعی چهارم دبیرستان

 

1-الف غ        ب- غ             ج-  غ          د-ص 

2- الف -3        ب-2               ج-2              د-3           ه- 3

3-الف- عمیق وبنیادی    ب- زندگی انسان   ج- پایمال شدن حقوق انسانها     د- مناسبات قومی وقبیله ای    ه- ستیز وچالش

4-الف- فرآورده فرهنگ سلطه جهان غرب                  ب-عقل   ج- روشهای غربی نظیر ناسیونالیسم ملی گرایی یامارکسیم                                د- استعمار                           ه-انطباق با محیط

5-شبکه روابط پایداری که در یک دوره ی تاریخی بین جوامع مختلف شکل می گیرد،نظام جهانی است. محیط بین المللی را شکل می دهد.

6-از امپراطوری گرفته شده است وبه هر نوع سلطه ای اطلاق می شود وبه صورت سیاسی اقتصادی وفرهنگی است

7-در نگاه قرآن جهان عینی محدود به جهان طبیعت نیست وادراک وآگاهی نیز محدود به حیات انسانی نمی باشدو عالم نیز برخوردی حکیمانه با جهان انسانی دارد.وجهان عینی بر اساس حکمت ومشیت خداوند رفتاری حکیمانه با انسان دارد.

8-زوال تدریجی قدرت کلیسا منجر به حاکمیت قدرتهای منطقه ای فئودالهاشددر نهایت با انقلاب فرانسه دولتهایی شکل گرفت که به طور رسمی گسست خود رااز دین اعلام کردند. این دولتها بر خلاف حکومتهای گذشته هویت خودرا با دینی ومعنوی نمی شناختند بلکه دربعد جعرافیایی ،تاریخی وخصوصا نژادی وقومی تعریف می کردند.

9-ا- یونان وروم 2-قرون وسطی 3-رنسانس 4-غرب جدید

10-حقوق فطری الهی انسان به نیازهای دنیوی ومعنوی بادوابزار وحی وعقل  می نگرد.  ولی حقوق طبیعی  صرفا به نیازهای  این جهانی وطبیعی انسان  نظردارد.

11-فرهنگ هایی که درطول زمان دریک سرزمین واحد به وجودآمده اند وفرهنگ هایی که درزمان واحددرسرزمین های متعددبه وجودآمده اند. 2- فرهنگ هایی باعمرکوتاه  وفرهنگ هایی بادوام طولانی3- فرهنگ هایی که قابلیت عبورازمرزهای جغرافیایی رادارندوجهانی می شوند 4-فرهنگ هایی که ناظربه قوم خاص ومحدوده ی خاص جغرافیایی  هستند.

12- انسان موجودی مختار، مسئول ومتعهد است .2- انسان خلیفه خدادرزمین است .3- انسان فطرتی الهی وکرامتی ذاتی دارد. 4- سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا است. 5- شقاوت انسان درفراموشی خود، خدا ومحدودکردن زندگی به این جهان است .6- انسان  مسئول آبادی  این جهان وپرهیزازفساداست.

13-نفی وحی  و تاکیدبراین مطلب که باکمک عقل خودمان وبدون استفاده از روش عملی  می توان  خداراشناخت و درشناخت  واقعیات فقط ازمعیارهای انسانی بایداستفاده کنیم .

نام

 نام خانوادگي :

نام پدر :

شماره دانش آموزي:

رشته تحصيلي : علوم انسانی

بسمه تعالي

 

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

 

نيمسال اول

كلاس چهارم

درس علوم اجتماعی

تاريخ: .../ ... /1392

مدت آزمون : 70 دقيقه

 نام دبير : خانم طحاني

نمره به عدد :

نمره به حروف :

امضاي دبير :

 

رديف

سوالات

بارم

1

صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد .

الفاستعمار نو،غربی کردن جهان را د ر پوشش نام «جهانی شدن»پیگیری می کند.                              ص 5       غ5                        

ب-راسیونالیسم نام مکتبی بود که بسیاری از نخبگان اسلامی تا قبل از انقلاب ایران از آن برای مقابله با استعمار استفاده می کردند.                                                                                                                                                                   ص5        غ5

ج- جبرگرایی ،مبدا قانون گذاری در اندیشه سیاسی نوین غرب است .                                                           ص5         غ5    

5/1

2

مناسبت ترين گزينه را با علامت ضربدر مشخص كنيد .‌

الف-چه موقع زمین و آسمان از تعامل سازنده انسان و فرهنگ باز می ماند؟

1) وقتی آن ها هویتی الهی داشته باشند. ن هاآن¨                  2) وقتی آن ها هویتی مشرکانه داشته باشند. ¨             3) وقتی که فرهنگ بیگانه رسوخ کرده باشد.¨              4) وقتی که ضد فرهنگ شکل گرفته باشد. ¨  

 ب- در کدام یک از اعصار تاریخی زیر،فرهنگ اسلام توانست از مرزهای سیاسی و جغرافی مختلف عبور کند؟

1) عصر نبوت ¨                    2)  عصر خلافت ¨            3) عصر استعمار  ¨               4)عصر بیداری اسلامی  ¨  

 ج-در دوره رنسانس،فرهنگ غرب برای بسط ابعاد این جهانی خود چه کرد؟

1)حذف جهان باستان  5        2)حذف پوشش دین 5          3)حذف دنیاگرایی 5          4)حذف عقلانیت 5

د-رقابت های سیاسی استعمارگران در کشورهای مستعمره با......آن ها پیوند می خورد.

1)منابع سیاسی 5              2)منابع فرهنگی  5                  3)منابع اقتصادی 5           4)منابع اجتماعی5

2

3

عبارات زير  را با مناسبت ترين كلمات كامل كنيد .

الف) هر نوع اخلاقی جویای ....................... متناسب با خود است .

ب) فرهنگ جدید غرب با پیدایش ................................ آغاز می شود.

ج)کشورهای استعمارگر از طریق.................................بر نخبگان سیاسی کشورهای دیگر تاثیر می گذارند.

د)کانون های ثروت و قدرت از طریق .............................موانع موجودبر سر راه تجارت بین الملل را بر می دارند.

2

  4 

کوتاه پاسخ دهید.(بارم مربوط به هر قسمت 5/0 نمره می باشد).

الف-تقسیم بندی جهان عینی در نزد متفکران مسلمان:

 ب-مدینه تغلب:

ج- از نتایج منطقی سکولاریسم است:

د-آن چه باعث فرو ریختن زمینه های اقتدار حاکمیت کلیسا شد:

ع-دومین فرایند در تکوین نظام جهانی:

ف-ارزشی که در دامان ارزش های دیگر،معنای خود راپیدا می کند:

ق-نظام جهانی:

5/3

5

چه نوع فرهنگ هایی قابلیت جهانی شدن را ندارند؟

 

   1

6

فرهنگ هایی که دچار نسبیت فرهنگی می شونداز کدام عقلانیت محروم مانده اند؟چگونه؟

 

  1

7

شباهت وتفاوت های استعماررادرجهان ،از گذشته تا کنون  تبیین کنید .

 

2

8

استبداد استعماری چیست؟

1

9

امپریالیسم فرهنگی چیست؟

  1

10

ویژگی های دولت ملت های جدید چه بود؟(2مورد)

 

1

11

نشر و گسترش اسلامدر ایران مرهون چه بود؟

 

1

12

چرا انتقال صنایع وابسته به کشورهای مستعمره در جهت تعدیل جهانی ثروت عمل نمی کند؟

1

13

مفهوم جمله رو به رو را بیان کنید ؟«اومانیسم را می توان به تفرعنی عریان ترجمه کرد».

1

14

به نظر شما روشنگری با رویکرد این جهانی ، همراه با شناخت عقل و تجربه به چه چیز منجر خواهد شد ؟

1

موفق و پيروز باشيد .

جمع بارم : 20