نام ونام خانوادگی:                              آموزش و پرورش استان اصفهان                       تاریخ امتحان:....../10/91

نام پدر:                                              دبیرستان دخترانه شیروانی                           مدت امتحان:.................

               تعدادسوال23ودر3صفحه                      نام دبیر:سلیمی                  آزمون علوم اجتماعی سال چهارم

 

الف)گزینه درست را انتخاب کنید.(هرمورد25/0)

1-ازمنظرقرآن هرگاه افرادوفرهنگ جامعه هویتی.......داشته باشندظرفیتهای الهی وآسمانی خودراازآنها پنهان میکنند.

الف)یگانه           ب)هماهنگ            ج)مشرکانه           د)دنیوی

2-دولتهای استعمارگربرای به قدرت رساندن نیروهای وابسته از......استفاده میکنند.

الف)حمله نظامی       ب)سلطه فرهنگی      ج)سلطه سیاسی      د)کودتای نظامی 

3-عقلانیتی که توان دفاع ازارزشهای کلان رانداشته باشددچار......شده است.

الف)تضعیف فرهنگی     ب)نسبیت فرهنگی      ج)مناسبات فرهنگی      د)تناسب فرهنگی

4-متفکران مسلمان جهان عینی رابه.....و.....تقسیم میکنند.

الف)فردی واجتماعی     ب)انسانی واجتماعی    ج)حقیقی وواقعی   د)طبیعت وفوق طبیعت

ب)عبارات زیررا به طور مناسب کامل کنید.(هرمورد25/0).

5-جهان انسانی چه فردی وچه اجتماعی باشددربرابر............قراردارد.

6-آدمی بافعالیتهای.......و.......خودوازطریق تصرفاتی که درطبیعت انجام می دهدامکان سازگاری باشرایط جغرافیایی راپیدا میکند.

7-فرهنگی که ازمرزهای جغرافیایی عبور کرده و درعرصه جهانی گسترش یابد......است.

8-هنگامی که مقاومت فرهنگی منطقه ای که تحت تصرف اقتصادی ویا نظامی قرار گرفته فروریزد................رخ می دهد.

9-درعصر نبوی شبه جزیره عربستان ازشمال غربی تحت نفوذ امپراطوری روم وجنوب شرقی آن تحت نفوذ..................بود.

10-باروی کار آمدن انقلاب اسلامی مکاتب وروشهای غربی نظیرناسیولیسم وملی گرایی و..............کنار گذاشته شدند.

11-فرهنگ امپراطوری وسلطه جامعه جهانی را به بخشهای .......و.......تقسیم می کند.

12-تجمع قدرت رسانه دردست صاحبان ثروت و........هم هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل میکند وهم به گونه ای آشکار.......جهان غرب را به سخره میگیرد.

ج)پاسخ کامل دهید.

13-چه زمانی جهان فردی به جهان فرهنگی تبدیل میشود؟1نمره.

 

14-سه مورد از ویژگیهای فرهنگهای مطلوب جهانی را نام ببرید.5/1نمره.

 

15-الف)طبق نظریه گونه شناسی فارابی منظوراز "مدینه تغلب "چیست؟

    ب)در گذشته ی تاریخ امپراطوریهای بزرگ چگونه به وجود آمده اند؟2نمره

 

16-تفاوت راهبردی استبداد تاریخی قومی با استبداد استعماری درچیست؟2نمره.

 

17-رویکرد گزینشی مربوط به کدام نوع سکولاریسم است آن را نام برده وکاملا توضیح دهید؟2نمره.

18-روشنگری در دو سده ی (17-18)چه تفاوتی با فرهنگ مدرن دارد؟1نمره.

 

19-رنسانس به چه معناست ؟و دلیل این نام گذاری چیست؟1نمره

 

20-تحریفاتی که درمسیحیت رخ داد چه پیامدهای را به دنبال داشت؟2نمره.

 

21-درفرایند تکوین نظام جهانی پیدایش قدرتهای سکولاررا توضیح دهید؟5/1نمره.

 

22-تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده چه پیامدی برای این کشورها دارد؟1نمره

 

23-چه عاملی باعث شده که ناظران بسیاری از امپراطوری رسانه ای سخن بگویند؟1نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسته نباشید با آرزوی موفقیت ***