نام ونام خانوادگي

كلاس:  چهارم

رشته:انسانی

درس:علوم اجتماعی

 

بسمه تعالي

اداره كل اموزش و پرورش استان اصفهان

اداره اموزشوپرورش ناحيه يك

دبيرستان الغدير

تاريخ :       /10/91

وقت:60دقیقه

دبير:  آقای خلیلی

 

 

                                                       سئــــــــــوالات                                               

بارم

 

*صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.                                                       صحیح              غلط

1. ابعاد اخلاقی ،ذهنی  وروانی انسان ها بخش فردی جهان انسانی است.                                        ص                   غ

2. هنگامی که فرد اندیشه ی خود را به صورت گفتار ونوشتار بیان می کند،در محدوده                                                    جهان فردی وذهنی خویش زندگی می کند.                                                                            ص                  غ

3 .جهان انسانی اعم از این که فردی یا اجتماعی باشد،در برابر جهان عینی قرار دارد.                           ص                 غ

4. فرهنگ صهیونیسم بین الملل وفرهنگ سرمایه داری دونمونه از فرهنگ مرکز-پیرامونی است.             ص                   غ   

5. مدینه فا سقه از نظر فارابی یعنی ارزش ها وهنجارها و رفتارهای مردم آن مخالف  با حق باشد.                               

6. نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان انقلاب اکتبر روسیه است.                            ص                 غ                                                                   

* گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

7 .کدام ارزش زمینه گسترش فرهنگ را فراهم می کند؟

الف) تعهد                              ب)حریت                              ج)عدالت                               د)عقلانیت

8. روشنگری در معنای خاص دارای چه مبانی است؟

الف) سکولاریسم واوما نیسم                                    ب) تجربه گرایی ود ئیسم                                                                      ج)عقل گرایی وحس گرایی                                    د) را سیونا لیسم وآمپریا لیسم

 

9 .درکدامیک از انواع استعمار از مجریان بومی کشورهای مستعمره استفاده می کنند؟

الف) استعمارنظامی                    ب)استعمارسیاسی                     ج)استعمارنو                           د)استعمارفرانو

 

10. انسان در دیدگاه اسلام چگونه موجودی است؟

الف) دارای فطرتی الهی ،باعزت وخلیفه خدا در زمین                       ب)مختار،مسئول،متعهد وخلیفه خداوند در زمین

ج)دارای کرامتی ذاتی ،یاسعادت وخلیفه خدا در زمین                       د)مختار،مسئول،باعزت وخلیفه خدا در زمین

 

11. پروتستا نیسم نتیجه کدام رویکرد جهان غرب است؟

الف)سکولاریسم پنهان                   ب)سکولاریسم اشکار                  ج)روشنگری عام                   د)رووشنگری خاص

 

12. کدام گزینه از ویژگی های هنر قرون وسطی نیست؟ 

الف)برابعاد معنوی انسان تأکید می ورزید                                     ب)برابعاد آسمانی انسان تأکید می ورزید.

ج) اسوه های انسانی را در هاله ای از قداست ترسیم می کرد.              د)برابعاد جسمانی انسان تمرکز می یافت.  

* درجای خالی جواب بدهید.

13. موجوداتی که دارای هویت مشترکی باشند از ........................................ مشابه برخوردارند.

14.فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی وقومی عبور کرده ودرعرصه جهانی گسترش یابد ......................................... نام دارد.

15. منطقه مرکزی ،منطقه ای است که .................................... را به خدمت می گیرد.

16. بارشد تجارت وکشف آمریکا وبالاگرفتن تب طلا، زمینه های عبور از اقتصاد .............................................. پدید آمد.

 

*   به سؤالات  زیر،کوتاه پاسخ دهید.

17. فرهنگ جدید غرب چگونه آغاز شد؟

18. در قرن هیجدهم ،انقلاب صنعتی از کجا آغاز شد؟

19.اقتصاد قرون وسطی برچه اساس ومبنایی بود؟

20. چه عاملی باعث قرار گرفتن کشورهای مستقل در چرخه نامتعادل جهانی توزیع ثروت می شود؟   

   21. متفکران مسلمان جهان عینی را چگونه یاد می کنند؟

22. کدام فرهنگ ها قابلیت وظرفیت جهانی شدن ندارند؟

 

23. واژه امپریا لیسم وانواع ان را توضیح دهید.

 

24.مراحل گسترش فرهنگ اسلامی در مقاطع تاریخی را نام ببرید.

 

25. سکولاریسم آشکار با سکولاریسم پنهان با یکدیگر  چه تفاوتی دارند؟

 

26.تحریفات مسیحیت چه پیا مدهایی به دنبال داشت؟

 

27.نمونه هایی ذکرکنید که نشان دهدفرهنگ جامعه ی مهاجم در فرهنگ جامعه ی مغلوب هضم وجذب شده باشد؟

 

28.به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی می پردازد؟

29.هویتی که استعمارگران برای فتوحات خود شکل دادند چگونه بود؟

30.لایه های عمیق فرهنگ با لایه های غیربنیادین فرهنگ  چه رابطه ای دارند؟

     

  3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 


1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

1