نام ونام خانوادگی :

نام پدر:

نام دبیر : علی اکبر طغرایی          

نام کلاس :

شماره دانش آموزی :

 

باسمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

مدیریت آمورش وپرورش شهرستان سمیرم

دبیرستان/هنرستان..........

آزمون پایانی نوبت اول

سال تحصیلی :  92-91 

نام آزمون: علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

مدت آزمون: 60 دقیقه

تاریخ آزمون:

ساعت شروع:

نام طراح: علی اکبر طغرایی

تعداد صفحه: 2 صفحه

 

نمره به عدد:

 

 

نام ونام خانوادگی دبیر: علی اکبر طغرالی

امضا

محل مهر واحد آموزشی:

 

 

نمره به حروف:

 

 

ردیف

سؤالات ص2

نمره

 

 

الف

 

گزینه صحیح را با علا مت ( x  ) مشخص نمایید. (5/ نمره )

 

 

 

1

مهم ترین ویژ گی هستی شناختی فرهنک معاصر غرب و به معنای رویکرد دنیوی و این جهانی به هستی و جهان چه نام دارد ؟     1-  سکو لا ریم                    2- او مانیسم                       3- راسیو نا لیست               4- دئیسم

 

25/

 

2

مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غربی  که به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است چه  نام دارد؟

1-  اومانیسم                       2- امپریالیسم                       3- دئیسم                         4- آناباپتیست

 

25/

 

ب

سوالات صحیح وغلط . ( 25/1 نمره )

 

 

 

3

وقتی فردی درباره ی  مسئله ی  خاصی می اندیشد به محدوده جهان اجتماعی و فرهنگی قدم می گذارد.     ص              غ

 

25/

 

4

متفکران مسلمان جهان عینی را جهان تکوین نیز می نامند .                                                        ص              غ

 

25/

 

5

 دراستعمار قدیم ، استعمارگران پنهان و مجریان انها آشکار هستند.                                               ص              غ

 

25/

 

6

دراستعمار فرانو ، استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.                                                        ص              غ

 

25/

 

7

 در استعمار نو ، استعمارگران حضورمستقیم و آشکار دارند.                                                      ص               غ

 

25/

 

پ

جاهای خالی را با کلمات و اصطلاحات مناسب کامل کنید. (75/ نمره )

 

 

 

8

جهان انسانی اعم از آنکه فردی یا اجتماعی باشد در برابر جهان ................. قرار دارد.

 

25/

 

9

از بخش اجتماعی جهان انسانی با عنوان ................ و از بخش فردی آن با عنوان ............... تعبیر می کنند.

 

5/

 

ت

 به سوالات تشریحی  پاسخ دهید. (5/17نمره )

 

 

 

10

مدینه  فاسقه را تعریف کنید.

 

 

5/

 

11

درگونه شناسی فارابی مدینه ی تقلب چگونه جامعه ای است ؟

 

 

1

 

12

دلیل موفقیت و گسترش استعمار اروپائیان در دیگر کشور ها چه بود ؟

 

 

1

 

13

ویژگی  ها ، ارزشها و توانمندی های جهان اسلام برای ساختن یک فرهنگ جهانی چیست ؟

 

 

1

 

 

                                                   ادامه سوالات در صفحه دوم

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانو ادگی :                       درس :  علوم احتماعی       کلاس :               نام دبیر :                        ص : 2

نمره

 

14

تاریخ فرهنگ غرب به چند دوره تقسیم می شوند  نام ببرید.

 

 

 

1

 

15

چه عواملی در روابط بین الملل موثر است؟

 

 

1

 

16

چه عوامل و مراحلی موجب شکل گیری و تکوین نظام نوین جهانی شد؟

 

 

1

 

17

هنر در قرون وسطی و هنر در قرون مدرن را مقایسه کنید.

 

 

 

1

 

18

  چرا برخی فرهنگها ظرفیت جهانی شدن را ندارند؟  

 

 

           

1

 

19

جهان انسانی را تعریف کنید.

 

 

1

 

20

ویژگی های فرهنگهایی که شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد بنویسید.

 

 

 

5/1

 

21

حقوق نظری با حقوق طبیعی بشر چه تفاوتهای دارد؟

                         

 

 

5/1

 

22

تفاوت  راهبری استبداد تاریخی قومی با استبداد استعماری را بنویسید .

 

 

 

 

2

 

ث

  فعالیت ها . (3 نمره )

 

 

 

 

23

تفاوت حقوق بشر را در دو فرهنگ دینی و فرهنگ او مانیستی  بنویسید .

 

 

 

 

 

1

 

24

به چه دلیل مواجهه با مسلمانان در طول جنگهای صلبیی و فتح قسطنطنیه ، زمینه های اقتدار کلیسا را در هم ریخت؟

 

 

 

 

1

 

25

تفاوت موجودات جهان عینی با موجودات جهان انسانی در چیست؟

 

 

 

 

1

 

 

گروه آمو زشی علوم اجتماعی سمیرم

 

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست  -   طغرایی

20

 

 

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان                                                  باسمه تعالی                                                                    سال تحصیلی: 92 1391

اداره آموزش و پرورش شهرستان دهاقان                                                         امتحان نوبت:  اول                                                                 تاریخ آزمون:     /10/91          د                                                                                                                             کلاس پیش دانشگاهی                                                             مدت آزمون: 60  دقیقه

                                                                                                                         نام دبیر: آقای خواجوی                                                             درس: علوم اجتماعی

 

نام و نام خانوادگی:                            نام پدر:                            شماره دانش‌آموزی:

نمره با عدد:    (          )

نمره با حروف: (          )

امضای دبیر:

 

عزیزترین عزت‌ها علم و کمال است.

 

 

 

ردیف

شرح سؤال

بارم

 

1

در جای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

-     فرهنگ شیوه زندگی اجتماعی انسان را شکل می‌دهد و حاصل آگاهی و ............................... آدمیان است.

-     فرهنگ سرمایه داری نیز کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می‌دهد و کشورهای دیگر را در ............... و .............. آن به خدمت‌می‌گیرد.

-     مدینه ثعلب جامعه‌ای است که سلطه به دیگر جوامع را ..................................... برتر می‌داند.

-     جنگ های صلیبی و مواجهه با مسلمانان و بالاخره فتح قسطنطنیه ، زمینه های اقتدار ...........................را در هم ریخت .

-     شبکه روابط پایداری که در یک دوره تاریخی شکل می‌گیرد ..................................... گفته می‌شود. 

5/2

 

2

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید؟                                                           صحیح              غلط

-    متفکران مسلمان جهان انسانی را جهان تکوین نیز می‌نامند.                                                       

-    امتداد تاریخی و گستره‌ی جغرافیایی فرهنگ ‌های گوناگون یکسان نیست.

-    در استعمار نو استعمارگران و مجریان آنها هر دو پنهان‌اند.

-    قدرت سیاسی جوامع استبدادی تا قبل از استعمار بیشتر ریشه در مناسبات قومی و قبیله‌ای داشت.  

-    در سکولاریسم پنهان به کلی ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی را انکار می‌کنند.

-    هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان به ابعاد جسمانی و دنیوی انسان اهمیت می‌دادند.

-    نشر و گسترش اسلام نیز متکی بر قدرت سیاسی و نظامی آن بود. 

5/3

 

3

گزینه صحیح را مشخص کنید.

-    منظور از لایه‌های عمیق (بنیادین) فرهنگ چیست؟

الف) ارزش‌ها                     ب) عقاید                          ج) هنجارها و رفتارها                    د) الف و ب

-    کدامیک از ویژگی‌های فرهنگ مطلوب جهانی « باید به پرسش‌های بنیادین درباره مرگ و زندگی انسان پاسخ دهد».

الف) حقیقت                     ب) مسؤلیت و تعهد               ج) معنویت                               د) عقلانیت

-    استعمار فرانو برای حفظ سلطه جهان غرب از کدامیک از ابزارهای زیر بهره می‌برد؟

الف) ابزار سیاسی               ب) ابزارهای فرهنگی            ج) ابزارهای اقتصادی                  د) ابزارهای نظامی

-    در فرهنگ اسلام، زیباترین و محبوب‌ترین مخلوق خداوند کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) پیامبران                    ب) فرشتگان                       ج) ائمه                                   د) عقل

-    اومانیسم از نتایج منطقی ...................................... است.

الف)سکولاریسم                ب) ماتریالیسم                     ج) مارکسیسم                          د) امپریالیسم

-    کدامیک از موارد زیر جزء اقتصاد قرون وسطی محسوب نمی‌گردید؟

الف) روابط ارباب رعیتی حاکم بود                                          ب) اقتصاد بر پایه‌ی کشاورزی بود

ج) نوع برده‌داری خاص و فراگیر نبود                                       د) کشاورزان وابسته به زمین‌های اربابان بودند

3

 

ردیف

شرح سؤال

بارم

 

 

4

 

 

به سؤالات زیر پاسخ مناسب بدهید.(11 نمره  )

منظور از جهان عینی چیست؟

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

انواع آزادی و حریت را توضیح دهید؟

 

 

5/1

 

 

 

6

 

 

کدام فرهنگ ما قابلیت و ظرفیت جهانی شدن را ندارند؟

 

 

1

 

 

 

7

 

 

استعمار را تعریف کنید و از چه قرنی شروع و چه موقع به اوج خود رسید؟

 

 

5/1

 

 

 

8

 

 

مراحل گسترش فرهنگ اسلامی در مقاطع تاریخی را نام ببرید؟ (2 مورد)

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

فرهنگ سکولاریسم را با فرهنگ معنوی و دینی مقایسه کنید؟

 

 

 

5/1

 

 

 

 

10

 

 

 

نحوه گذر جهان غرب از دوره قرون وسطی به دوره رنسانس چگونه بود؟

 

 

 

5/1

 

 

 

 

11

 

 

حقوق بشر در فرهنگ دینی چگونه است؟

 

 

1

 

 

 

12

در چه صورت نظام جهانی صحنه تعاملات یا برخوردهای فرهنگی می‌شود؟

 

 

1

 

                                                                                            موفق و موید باشید

جمع نمرات

20