سوالات چهارگزینه­ای درس اول کتاب علوم اجتماعی پیش­دانشگاهی

صفحه 4 8 محبوبه پورشفیعی

 

1- بین جهان انسانی و جهان فرهنگی چه نسبتی وجود دارد؟

الف- جهان انسانی بخشی از جهان اجتماعی است که فقط اجتماعات انسانی را شامل می­شود.

ب- جهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است که به فعالیت­های اجتماعی انسانی اشاره می­کند.

ج- جهان اجتماعی و جهان انسانی کاملا بر یکدیگر منطبق هستند.

د- جهان انسانی مربوط به فعالیت های بدنی انسان و جهان اجتماعی مربوط به فعالیت های اجتماعی انسان است.

 

2- کدام گزینه در مورد تعریف جهان انسانی صحیح است؟

الف- جهان انسانی شامل تمام فعالیت­های بدنی و فکری انسان است، مثل ضربان قلب و اندیشیدن.

ب- جهان انسانی شامل تمام فعالیت­هایی است که انسان در گروه­های انسانی انجام می­دهد.

ج- جهان انسانی شامل هر بخشی از زندگی انسان است که با اندیشه و عمل انسان به وجود می­آید.

د- جهان انسانی شامل تمامی فعالیت­هایی است که در درون انسان انجام می­شود.

 

3- ابعاد اخلاقی، ذهنی و روانی انسان­ها به کدام بخش از زندگی انسان­ها مربوط می­شود؟

الف- بخش فردی جهان انسانی                               ب- بخش اجتماعی جهان انسانی

ج- بخش فردی جهان اجتماعی                               د- بخش اجتماعی جهان اجتماعی

 

4- چرا به بخش اجتماعی جهان انسانی، بخش فرهنگی گفته می­شود؟

الف- زیرا این بخش مستقل از بخش فردی، فرهنگ جوامع را به وجود می­آورد.

ب- زیرا این بخش هویتی فرهنگی دارد که تحت تاثیر فرهنگ به وجود می­آید.

ج- زیرا بخش اجتماعی جهان انسانی، ابعاد اخلاقی و ذهنی انسان­ها را شامل می­شود.

د- زیرا فرهنگ بخشی از جهان ذهنی و انسانی، جوامع انسانی است.

 

5- وقتی فردی به خواسته­ها و تمایلات شخصی خود می­اندیشد، این اندیشه در جهان ...... او قرار دارد.

الف- جهان ذهنی        ب- جهان اجتماعی           ج- جهان فرهنگی            د- جهان مادی

 

6- چه وقت اندیشه­های یک فرد وارد جهان اجتماعی می­شوند؟

الف- وقتی که او شروع به نوشتن یک کتاب می­کند.

ب- وقتی که با استفاده از مطالب یک کتاب می­اندیشد.

ج- وقتی با دیدن یک فیلم به اندیشه­ای جدید می­رسد.

د- وقتی که با خودش صحبت می­کند.

 

 

7- کدامیک از گزینه­های فرهنگی زیر در لایه­های عمیق فرهنگ قرار دارند؟

الف- باید در ساعت تعیین شده در محل کار باشیم.

ب- رفتار و اخلاق خوب یک کارمند با همکارانش در محل کار.

ج- تلاش یک مدیر برای مدیریت موفق و بهینه­ی محیط تحت مسئولیتش.

د- اعتقاد به نظم، رعایت حقوق شهروندان و احترام در زندگی شخصی و اجتماعی

 

8-  چرا هر فرد بر اساس اخلاق خود، جویای فرهنگی خاص است؟

الف- زیرا بین بخش فردی و اجتماعی جهان فرهنگی تناسب وجود ندارد.

ب- زیرا بین بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی تناسب وجود ندارد.

ج- زیرا فرهنگ بین بخش­های سطحی و عمیق فرهنگ ارتباط کمی وجود دارد.

د- زیرا هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را به وجود می­آورد.

 

9- یک اندیشه­ی فردی از چه راههایی به حوزه­ی فرهنگ وارد می­شود؟

الف- گفتگوی روزمره­ی افراد با یکدیگر                             ب- نوشتن کتب و مجلات و روزنامه

ج- گفتار، نوشتار و رفتار بر اساس اندیشه­ی فردی            د- رفتار با دیگران بر اساس اندیشه­ی فردی

 

10- جهان عینی چه ویژگی­هایی دارد؟

الف- جهانی است که در برابر جهان انسانی قرار دارد و مستقل از خواست انسان است.

ب- جهانی است که شامل جهان فردی و اجتماعی انسان­ها می­شود.

ج- بخشی از جهان انسانی است که ارتباط انسان با طبیعت را برقرار می­کند.

د- مجموعه­ی جهان ذهنی و فرهنگی انسان­هاست که تبدیل به زندگی روزمره می­شود.

 

11- متفکران مسلمان کدامیک از جهان­های زیر را جهان تکوینی می­نامند؟

الف- جهان ذهنی       ب- جهان عینی             ج- جهان فرهنگی           د- جهان اجتماعی

 

12- محدوده­ی جهان عینی از دیدگاه متفکران مسلمان چیست؟

الف- کل جهان طبیعت                                                               ب- کل جهان انسانی      

ج- مجموعه­ی جهان طبیعت و فوق طبیعت                              د- جهان اجتماعی

 

13- در تعابیر قرآنی واژه­های «دنیا و آخرت» و «شهادت و غیب» به کدام عوالم اختصاص دارد؟

الف- عالم عینی         ب- عالم تکوینی           ج- عوالم عینی و تکوینی           د- عالم فوق­طبیعت

 

14- نقطه­ی مقابل جهان ذهنی کدام جهان است؟

الف- جهان فرهنگی                 ب- جهان عینی                   ج- جهان انسانی                 د- جهان اجتماعی

 

 

15- تفاوت موجودات جهان عینی و تکوینی با موجودات جهان انسانی در چیست؟

الف- موجودات جهان عینی عبارت از طبیعت بی­جان هستند و موجودات جهان انسانی، انسان­های جاندار.

ب- موجودات جهان عینی در جهانی فراتر از این جهان قرار دارند و موجودات جهان انسانی، در این جهان قرار دارند.

ج- موجودات جهان عینی، به وجود انسان وابسته نیستند، ولی موجودات جهان انسانی به وجود انسان وابسته­اند.

د- موجودات جهان عینی، انسان­ها هستند ولی موجودات جهان انسانی فقط شامل ذهن انسان­ها هستند.

 

16- از دیدگاه کسانی که جهان عینی را مهم­تر از جهان ذهنی می­دانند:

الف- علوم طبیعی مهم­تر از علوم انسانی هستند.          ب- علوم طبیعی بخشی از علوم انسانی هستند.

ج- علوم طبیعی بخشی از علوم اجتماعی هستند.     د- بین علوم طبیعی و انسانی تفاوتی وجود ندارد.

 

17- از دیدگاه چه کسانی ذهن افراد و فرهنگ جامعه، هویتی طبیعی و مادی دارد؟

الف- کسانی که جهان فرهنگ را مهم­تر از جهان ذهنی می­دانند.

ب- کسانی که جهان عینی را به جهان طبیعت محدود می­دانند.

ج- کسانی که جهان فرهنگ را مهم­تر از جهان طبیعت می­دانند.

د- کسانی که جهان ذهنی را محدود به جهان فرهنگی می­دانند.

 

18- کسانی که جهان فرهنگ را مهم­تر از جهان ذهنی می­دانند:

الف- جهان ذهنی را تابع فرهنگ جامعه می­دانند.             ب- جهان عینی را تابع طبیعت می­دانند.

ج- جهان ذهنی را تابع جهان طبیعت می­دانند.                  د- جهان ذهنی را تابع جهان طبیعت می­دانند.

 

19- در نگاه قرآنی، جهان عینی و فرهنگی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

الف- جهان ذهنی انسان­ها تابع جهان عینی و تکوینی است.

ب- جهان عینی و تکوینی تابع جهان ذهنی و انسانی است.

ج- انسان­ها جهان طبیعت را با ذهن خود تغییر می­دهند و در آن تصرف می­کنند.

د- بین جهان عینی و جهان انسانی رابطه­ی متقابل و تعاملی برقرار است.

 

20- از دیدگاه قرآن، جهان طبیعت و تکوینی چه وقت از تعامل سازنده با انسان باز می­ماند؟

الف- هیچگاه، جهان طبیعت همیشه با انسان تعامل سازنده دارد.

ب- وقتی که جامعه هویتی مشرکانه داشته باشد.

ج- وقتی که ظرفیت­های الهی و آسمانی طبیعت از انسان پنهان شوند.

د- وقتی که انسان اخلاقی الهی و فرهنگی توحیدی داشته باشد.

 

 

 

 

 

پاسخنامه

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ب

ج

الف

ب

الف

الف

د

د

ج

الف

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

ج

ج

ب

ج

د

ب

الف

د

ب

 

 

سوالات چهارگزینه­ای درس دوم کتاب علوم اجتماعی پیش­دانشگاهی

صفحه 10-15 محبوبه پورشفیعی

 

 

1- آیا فرهنگ­ها مراحل رشد یکسانی دارند؟ چرا؟

الف- خیر زیرا آدمی با فعالیت­های انسانی و فرهنگ خود، تارخ و شرایط زندگی را می­سازد.

ب- بله زیرا انسان­ها دارای رشد جسمانی یکسانی از دوران جنینی تا تولد، جوانی و پیری هستند.

ج- خیر زیرا جسم انسان­ها با هم متفاوت است و طبیعت یکسانی ندارند.

د- بله زیرا همه­ی انسان­ها به یک اندازه قادر به انطباق خود را محیط زندگی هستند.

 

2- چرا اخلاق­ها و فرهنگ­های انسان­ها با هم متفاوتند؟

الف- زیرا انسان­ها مثل سایر موجودات طبیعی با هم متفاوت هستند.

ب- زیرا انسان­ها هم با هم متفاوت هستند و در جغرافیای متفاوتی زندگی می­کنند.

ج- زیرا انسان­ها تاریخ و جوامع متفاوتی دارند.

د- زیرا انسان­ها عقاید، ارزشها، هویت­ها و تاریخ و جغرافیای متفاوتی دارند.

 

3- فرهنگ­های جوامع گوناگون در چه زمینه­هایی با هم متفاوت هستند؟

الف- سرزمینی که آن فرهنگ را به وجود آورده است.  

ب- تاریخی که آن فرهنگ در مسیر رشد پشت سر گذاشته است.

ج- عمر آن فرهنگ در یک جامعه و میزان گسترش آن فرهنگ

د- میزان دوام، مرزهای جغرافیایی، سابقه­ی تاریخی و هنجارها و ارزش­ها

 

4- به چه فرهنگی فرهنگ جهانی گفته می­شود؟

الف- فرهنگی که در کشورهای غربی است.            ب- فرهنگی که از رسانه­های غربی پخش می­شود.

ج- فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور کرده است.          د- فرهنگی که سلطه­جویانه است.

 

5- کدام فرهنگ­ها ظرفیت جهانی شدن ندارند؟

الف- فرهنگ­های شرقی و جهان سومی که تکنولوژی لازم را ندارند.

ب- فرهنگ­های غیرالهی  که ادیان مبارزه می­کنند.                    

ج- فرهنگ­هایی که نگاه سلطه­جویانه به دیگر اقوام ندارند.            

د- فرهنگ­هایی که از محدوده ­ قومی خود فراتر نمی­روند.

 

6- جهانی شدن فرهنگ­هایی که متعلق به یک قوم خاص هستند، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

الف- چنین فرهنگ هرگز جهانی نمی­شود.      ب- جهان را به مناطق دوگانه تقسیم می­کند.

ج- جهان را به مناطق پیرامونی تقسیم می­کند.   د- جهان را در خدمت منطقه­ی پیرامونی قرار می­دهد.

 

7- صهیونیسم بین­الملل و سرمایه­داری نمونه­ی فرهنگ­هایی هستند که:

الف- نمی­توانند از مرزهای جغرافیایی خود عبور کنند.          ب- عقایدشان ناظر به گروهی خاص است.

ج- متعلق به مناطق پیرامونی جهان هستند.     د- مناطق مرکزی را در خدمت مناطق پیرامونی قرار می­دهند.

 

8- فرهنگ­هایی که متعلق به گروهی خاص هستند در صورت جهانی شدن، جهان را به چه گروه­هایی تقسیم می­کنند؟

الف- مناطق مرکزی و مناطق پیرامونی *                         ب- مناطق مربوط به گروه خودشان و مناطق سرمایه داری

ج- مناطق صهیونیسم بین­الملل و مناطق سرمایه­داری     د- مناطق مرکزی و مناطق سرمایه­داری

 

9- فرهنگی که فرهنگ­های کشورهای دیگر با به خدمت می­گیرد، چه نامیده می­شود؟

الف- فرهنگ مرکزی              ب- فرهنگ پیرامونی                  چ- فرهنگ سرمایه­داری       د- فرهنگ استکبار

 

10- چه فرهنگی شایستگی جهانی شدن را دارد؟

الف- فرهنگی که متعلق به گروهی خاص باشد.               ب- فرهنگی که بتواند از محدوده­ی جغرافیایی فراتر رود.

ج- فرهنگی که عقاید آن متعلق به گروهی خاص نباشد.           د- فرهنگی که بتواند سایر مناطق را به خدمت بگیرد.

 

11- فرهنگ جهانی باید چه ویژگی­هایی داشته باشد؟

الف- قدرت سلطه بر دیگران را داشته باشد، ناظر بر گروهی خاص باشد، بتواند از مرزها بگذرد.

ب- موافق با فطرت آدمیان باشد، از عقاید مشترک سخن بگوید، به گروه خاصی تعلق نداشته باشد.

ج- بتواند جهان را به مناطق مرکزی، پیرامونی و سرمایه­داری تقسیم کند.

د- عقاید و ارزش­های آن حق باشد و بتواند قدرت سلطه به دیگران را داشته باشد و ناظر بر گروهی خاص باشد.

 

12- مدینه­ی فاسقه از نظر فارابی چه ویژگی­هایی دارد؟

الف- عقاید و هنجارهای آن مطابق نیازهای فطری است.               ب- عقایدش حق و هنجارهایش مخالف حق است.

ج- بر اساس عقاید مشترک انسان ساخته شده است.                   د- هنجارهایش حق و عقایدش مخالف حق است.

 

13- فرهنگ جهانی باید ارزش­های عام و جهان­شمول داشته باشد. این جمله یعنی:

الف- بتواند از محدوده­ی مرزهای جغرافیایی عبور کند.                    ب- میزانی برای سنجش عقاید خاص داشته باشد.

ج- میزانی برای سنجش عقاید مختلف داشته باشد.                         د- بتواند جهان را به مناطق مختلف تقسیم کند.

 

14- در چه صورت ویژگی حقیقت در یک فرهنگ جهانی وجود دارد؟

الف- بتواند میزانی برای سنجش ارزش­ها داشته باشد.                   ب- بتواند به نیازهای مادی و دنیوی پاسخ دهد.

ج- مانع پایمال شدن حقوق انسان­ها شود.                                     د- بتواند آزادی را به انسان­های دیگر تقدیم کند.   

 

15- نداشتن کدام ویژگی، فرهنگ جهانی را از پاسخ به نیازهای روحی و روانی محروم می­کند؟

الف- معنویت                       ب- حقیقت                       ج- آزادی                       د- قسط و عدل 

 

16- کدامیک از ارزش­های یک فرهنگ جهانی مطلوب، مانع بهره­کشی ظالمانه برخی از برخی دیگر می­شود؟

الف- معنویت                     ب- حقیقت                         ج- آزادی                    د- قسط و عدل

 

17- نقطه­ی مقابل ویژگی تعهد و مسئولیت در یک فرهنگ جهانی چیست؟

الف- غیرعقلانی بودن             ب- مادی بودن                     ج- تقدیرگرایی                  د- نسبیت فرهنگی

 

18- فرهنگی که نتواند از لایه­های بنیادین و هویتی خود دفاع کند گرفتار چه مشکلی خواهد شد؟

الف- دوقطبی شدن         ب- پیرامونی شدن                 ج- مرکزیت فرهنگی                     د- نسبیت فرهنگی

 

19- ویژگی­های یک فرهنگ مطلوب جهانی عبارتند از:

الف- حقیقت، معنویت، عدالت، حریت، مسئولیت و عقلانیت        ب- حقیقت، نسبیت، عدالت، جهان شمولی، عقلانیت

ج- معنویت، نسبیت، جهان­شمولی، عقلانیت، حریت                 د- نسبیت، عدالت، حریت، معنویت، حقیقت، مسئولیت

 

20- کدامیک از ارزش­های یک فرهنگ جهانی مطلوب است که مانع دوقطبی شدن جهان می­شود؟

الف- معنویت             ب- عدالت و قسط                  ج- حریت و آزادی                   د- حقیقت

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الف

د

د

ج

ج

ب

ب

الف

د

ج

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ب

ب

ج

الف

الف

د

ج

د

الف

ب