مشخصات كلي نام درس: علوم اجتماعي پيش دانشگاهي موضوع درس: عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ غرب صفحات: 32 تا 37 طراح: فاطمه نصيري مدت اجرا: 85 دقيقه محل اجراء: دبيرستان بديع كلاس: چهارم ادبيات (پيش دانشگاهي) تعداد فراگير: 16 اهداف 1-كلي: شناسايي عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ غرب 2- هدف نگرشي: دانش آموز در پايان درس سعي مي كند: مهم ترين عقايد و ارزش هاي جامعه ي خود را بشناسد. عقايد و ارزش هاي جامعه ي خود را با عقايد و ارزش هاي بنيادين فرهنگ جوامع غربي مقايسه كند. از عقايد و ارزش هاي اساسي كشور خود پاسباني و پاسداري نمايد و به ارزش هاي معنوي جامعه خود تعهد و پاي بندي بيشتري پيدا نمايد. 3- رفتاري: دانش آموز پس از پايان درس قادر خواهد بود: 1- مهم ترين ويژگي هاي هستي شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه عقايد بنيادين جهان غرب را نام ببرد.(دانش) 2- سكولاريسم را تعريف كند. (دانش) 3- سكولاريسم آشكار و پنهان را از يكديگر بازشناسد. (قضاوت) 4- فرهنگ سكولاريسم را با فرهنگ معنوي مقايسه كند.(قضاوت) 5- در مورد ويژگي هاي فرهنگ اومانيسم اظهار نظر نمايد. (تركيب) 6- تفاوت هاي فرهنگ اومانيسم را از فرهنگ معنوي شناسايي نمايد.(قضاوت) 7- مفهوم روشنگري را بيان نمايد.(دانش) 8-تفاوت روشنگري در معناي عام و خاص را تشخيص دهد. (قضاوت) روش هاي تدريس: روش همياري گروهي (تيمي)، روش سخنراني، پرسش و پاسخ انتخاب ابزار و وسايل: كتاب، ديتا شو، گچ و تخته، سي دي مراحل اجرا مراحل اجرا 1-كارهاي مقدماتي: سلام و احوالپرسي- حضور و غياب- بررسي وضعيت روحي و جسمي دانش آموزان زمان 3 دقيقه ارزشيابي تشخيصي: از درس هاي قبل سؤالاتي پرسيده مي شود: 1-انسان در ديدگاه اسلام چگونه موجودي است؟ 2- ويژگي هاي استعمار نو را توضيح دهيد. 3- چه فرهنگ هايي ظرفيت چهاني شدن ندارند؟ 4- لايه هاي عميق و بنيادين فرهنگ را نام ببريد. 5 دقيقه 3- آماده سازي(زمينه سازي): درس را با ذكر حديثي از امام سجاد عليه السلام شروع مي كنيم: «لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المُهَجِ و خَوضِ اللُجَحِ» اگر مردم بدانند كه در طلب علم چه فايده اي است، آن را مي طلبند؛ اگر چه با ريختن خون دل و فرو رفتن در گرداب ها باشد. 2 دقيقه ارائه درس: فعاليت معلم ابتدا دانش آموزان را به چهار گروه 4 نفري تقسيم كرده، يك نفر را به عنوان سرگروه از هر گروه انتخاب كرده. در هر گروه نفرات اول از ابتداي درس 5 تا پايان سكولاريسم پنهان صفحه 34 را مطالعه كرده. نفرات دوم صفحه ي 34 (اومانيسم) تا صفحه 35 (مقايسه ي هنر قرون وسطي و مدرن) را مطالعه كرده. نفر سوم پاراگراف آخر صفحه ي 35 تا صفحه 36 را مطالعه كرده. نفر چهارم روشنگري و علوم جديد صفحات 36 و 37 را مطالعه مي كند. در اين زمان كه دانش آموزان در حال مطالعه هستند، با دقت رفتار تمام دانش آموزان را زير نظر گرفته و پس از اتمام مطالعه توسط دانش آموزان، از آنان خواسته شده كه نفرات هر گروه قسمت مطالعه شده مربوط به خود را براي بقيه توضيح دهند. پس از اين كه همه ي اعضاء گروه ها مطالب درس را براي يكديگر توضيح دادند، نرم افزار تهيه ي شده ي مربوط به درس را به دانش آموزان ارائه داده و مطالب درس را براي آنان توضيح مي دهيم. عقايد و ارزش هاي بنيادين در بعد هستي شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه شامل سكولاريسم، اومانيسم و روشنگري مي باشد. سكولاريسم: رويكرد دنيوي و اين جهاني به هستي مي باشد و شامل سكولاريسم آشكار و پنهان مي باشد. اومانيسم از نتايج منطقي سكولاريسم و به معناي اصالت انسان دنيوي و اين جهاني است. سپس تفاوت حقوق بشر در دو فرهنگ اومانيسمي و ديني را مقايسه كرده و هنر قرون وسطي و هنر دوره ي مدرن را با هم مقايسه كرده. قسمت آخر درس روشنگري را تعريف كرده و انواع آن را توضيح مي دهيم. در حين تدريس بعضي مطالب خارج از درس و ريشه ي لغاتي مانند سكولاريسم، اومانيسم، دئيسم و ... را بر روي تابلو نوشته و براي دانش آموزان توضيح مي دهيم. فعاليت فراگيران: مطالعه ي قسمت هاي مشخص شده ي درس 5. پس از مطالعه ي قسمت مربوطه توسط كل دانش آموزان، اعضاي گروه ها به ترتيب قسمت مربوط به خود را براي ساير اعضاء توضيح داده. در پايان از هر گروه يك نفر قسمت مربوط به خود را در جلوي كلاس براي تمام دانش آموزان توضيح مي دهد سپس تمام دانش آموزان به توضيحات معلم گوش فرا مي دهند. 60 دقيقه فعاليت هاي تكميلي معرفي كتاب وب سايت فعاليت هاي تكميلي معرفي كتاب وب سايت 5- جمع بندي و نتيجه گيري: تقسيم عقايد و ارزش هاي بنيادين غرب در سه بعد هستي شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه شامل سكولاريسم، اومانيسم و روشنگري. تقسيم بندي سكولاريسم به آشكار و پنهان. مقايسه ي فرهنگ معنوي با سكولاريسم و اومانيسم. تعريف روشنگري و انواع ان به روشنگري عام و خاص. براي مطالعه ي بيشتر مي توان از كتاب افول سكولاريسم (توماس لاكمن و پيتر برگر) استفاده كرد. از سايت گروه علوم اجتماعي (ياران سبز) استفاده كرد. 5 دقيقه 6- ارزشيابي تكويني(مرحله اي): از هر گروه يك نفر را صدا زده و از او سؤالاتي مي پرسيم: 1- سكولاريسم و انواع آن را تعريف كنيد. 2- سكولاريسم را با فرهنگ معنوي مقايسه كنيد. 3- اومانيسم را توضيح دهيد. 4- فرهنگ اومانيسم را با فرهنگ معنوي مقايسه كنيد. 5- روشنگري و انواع آن را توضيح دهيد. 5 دقيقه 7- تعيين تكليف: پاسخ به پرسش هاي صفحات 34- 36- 37 . مطالعه ي دقيق درس 5. در مورد تصاوير صفحات 33 و 34 تحقيق كرده. صفحه 38 (مفاهيم كليدي- خلاصه كنيد و آنچه آموخته ايم) را در كتاب بنويسيد. 3 دقيقه 8- تعيين موضوع جلسه آينده: درس 6 ( تكوين فرهنگ جديد) را پيش خواني كنيد 2 دقيقه 85 دقيقه