مشخصات كلي شماره درس: كتاب :اقتصاد سال دوم رشته : ادبيات و علوم انساني موضوع درس :در آمد هاي دولت صفحات كتاب: طراح:حميده طالبيان مدت اجراء: 90 دقيقه تاريخ اجرا: 19/11/91 تعداد فراگيران :15 نفر محل اجرا :دبيرستان دخترانه صدرا منبع اصلي: كتاب درسي منابع كمكي : تصاوير،رايانه متصل به اينترنت، سي دي پاور پوينت هدف كلي آشنايي با درآمد هاي دولت هدف ديني من لا معاش له،لا معاد له. (بحار الا نوار،جلد 5، ص 295 ) رئوس مطالب ا- درآمد هاي دولت 2- هدف از گرفتن ماليات 3طبقه بندي ماليات ها 4-انواع نرخ هاي مالياتي5- انواع ماليات اهداف جزئي: دانش آموزان پس از گذراندن اين درس بايد : 1- با درآمد هاي دولت آشنا شود. 2- هدف از گرفتن ماليات را بفهمد. 3- با طبقه بندي ماليات آشنا شود. 4- انواع نرخ مالياتي را درك نمايد. 5- انواع ماليات ها را بشناسد. اهداف رفتاري 1- دلايل نشر اسكناس را بيان نمايد. درك وفهم 2- ماليات را تعريف نمايد. دانش 3- دلايل گرفتن ماليات توسط دولت را توضيح دهد. درك و فهم 4- براي ماليات مستقيم و غير مستقيم مثال هايي ذكر نمايد. كاربرد 5-نرخ تصاعدي كلي و تصا عدي طبقه اي را با هم مقايسه نمايد. تجزيه و تحليل 6براي هر يك از انواع ماليات ها مثال هايي را ذكر نمايد. كاربرد روشهاي تدريس : تدريس اعضاي گروه – پرسش و پاسخ- بحث گروهي – بارش مغزي مراحل قبل از تدريس رسانه هاي آموزشي كتاب درسي، استفاده از وسائل كمك آموزشي ( عكس و تصوير)، رايانه متصل به اينترنت - استفاده از نرم افزار power point ، تابلو و ماژيك – دي تاشو زمان لازم آماده سازي قبل از تدريس : به منظو ربرقراري ارتباط صميمي با دانش آموزان ، صميمانه به آنها سلام نموده ،جوياي احوال ايشان مي شويم سپس حضورو غياب نموده و دليل غيبت احتمالي دانش آموزان را مي پرسيم . بعد آنها را باذكر حديثي از پيامبر اكرم (ص) آشنا مي كنيم. تكاليف جلسه گذشته را ديده و از آنها مي خواهيم تا مختصر به آن اشاره اي داشته باشند. 5 ارزشيابي ورودي دانش آموزان را وارد مبحث درسي مي كنيم و سوالاتي از درس قبل مي پرسيم تا ببينيم مطالب درس قبل را فرا گرفته اند يا نه ؟ سپس مطالب قبلي را به مطالب جديد ارتبا ط مي دهيم. 1- بود جه را تعريف نماييد؟ 2- اهميت بودجه را توضيح دهيد. 3- خزانه چيست ؟ وقتي دانش آموز پاسخ سوالات1و 2و3 را داد بر روي اين مسئله تاكيد مي كنيم كه فسمتي از بودجه شامل درآمد هاي عمو مي و دولتي است كه در درس جديد به آن مي پردازيم . 5 مراحل تدريس آماده سازي (زمينه سازي ): ايجاد انگيزه درس را با اين سوال آغاز مي نماييم كه درامد هاي يك كشور از كجا بدست مي ايد؟ 10 ارائه درس جديد: فعاليت معلم 1- تقسيم بندي دانش آموزان به 5 گروه چهارنفره براي هر كدام از گروهها نامي انتخاب مي كنيم به اعضاي گروه شماره هاي 1تا5 مي دهيم . يك نفر بعنوان سخنگوي گروه انتخاب مي شود. مطالب كتاب بين اعضاي گروه تقسيم مي شود و به هر فردي مطلبي براي مطالعه داده مي شود. شماره هاي 1- درآمد هاي دولت ،شماره هاي 2- هدف از گرفتن ماليات ، شماره هاي 3-طبقه بندي ماليات ها 4- انواع نرخ هاي مالياتي 5- انواع ماليات مرحله ي اول: مطالعه انفرادي دانش آموزان و نظارت معلم مرحله ي دوم : رفت و آمد معلم(بعنوان راهنما) در بين گروهها مرحله ي سوم : رفع اشكال توسط معلم مرحله چهارم معلم نمونه سوالات را در اختيار فراگيران قرار داده تا به صورت انفرادي پاسخ دهند. ضمن اينكه نام گروهها را بر روي تابلو مي نويسد. پاسخنامه اي در اختيار آنها قرار داده تا آن را تصحيح نمايند. معلم ميانگين نمرات را بر روي تابلو نوشته و برگه هار ا جمع آوري مي كند. مرحله ي پنجم : معلم از نماينده گروهها مي خواهد تا به توضيح مطالب ياد گرفته شده بپردازند. البته سوالاتي در حين آن از بقيه اعضا پرسيده مي شود. جمع بندي و نتيجه گيري : مرور مطالب درس با همكاري دانش آموزان و ارائه مطالب و تصاويري از طريق اسلايد (پاور پوينت ) به فراگيران فعاليت فراگيران : استقرار دانش آموزان در گروه هاي مورد نظر سوال مي كنند پاسخ مي دهند گوش مي دهند انجام كارهاي محوله به گروه ها و تعامل و همكاري با هم. مطالعه انفرادي در مدت رمان تعيين شده شماره هاي مشترك دور هم نشسته و قسمت مشترك را براي هم توضيح مي دهند. شماره ها به گروهها ي خود برگشته و مطالب ياد گرفته شده را براي ديگر اعضا شرح مي دهند. دانش آموزان در زمان تعيين شده به سوالات خودبدون مشورت پاسخ مي دهند. سپس برگه هارا طبق پاسخنامه تصحيح كرده و بعد نمرات را جمع زده و ميانگين آن رااعلام مي دارند. ارائه ي مطالب توسط نماينده گروه پاسخ به سوالات توسط بقيه اعضاء توجه به صحبت هاي معلم هنگام جمع بندي و همكاري در بحث گروهي 5 5 5 5 10 5 10 10 5 فعاليت هاي پس از تدريس -انجام ارزشيابي پاياني از درس جديد: به اين منظور معلم سوالاتي از درس جديد را در نرم افزار power point)) در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد و از آنها مي خواهد به صورت گروهي به سوالات پاسخ دهند. يا( آخرين اسلايد سوالات است كه دانش آموزان بايد به صورت گروهي به آن پاسخ دهند. معلم به جمع آوري پا سخ هاي گروهي و تصحيح برگه ها و معرفي گروه برتر مي پردازد ) توزيع فرم انتخاب تدريس برتر توسط دانش آموزان تعيين تكليف : يك تكليف عمومي ، كه همه دانش آموزان بايستي انجام دهند و آن مطالعه درس جديد و بررسي فعاليت ها و آماده بودن براي پاسخ گويي به سوالات معلم ، فعاليت گروهها به صورت تايپ شده در اختيار آنها قرار مي گيرد. معلم از دانش آموزان مي خواهد كه آثارشان را علاوه بر ارائه در كلاس به آدرس سايت گروه ارسال نمايند. تعيين موضوع جلسه آينده: پاسخ دادن به سوالات معلم و پاسخ به فعاليت ها درس توسط دانش آموزان و بررسي تكاليف تعيين شده توسط معلم و تدريس درس جديد دانش آموزان به سوالات معلم از طريق رايانه پاسخ مي دهند. معرفي تدريس برتر كلاس توسط دانش آموزان يادداشت نمودن تكاليف جلسه آينده و منابع معرفي شده توسط معلم. ( 1- جستجو در سایت گوگل) 2- مراجعه به كتاب اقتصاد سال دوم 5 5