مشخصات کلی نام درس: اقتصاد موضوع درس:مفاهیم ومعیارهای توسعه صفحه :90 تا96 مجری: زهرا آذین تاریخ اجراء: مدت اجراء:90دقیقه محل اجراء:دبیرستان حکیم الهی کلاس:دوم رشته ادبیات وعلوم انسانی تعداد فراگیر:13نفر اهداف 1-کلی:آشنایی با مفاهیم ومعیار های توسعه 2-دینی(آیه ،حدیث،شعرو.....): بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است 3-رفتاری:فراگیر در پایان درس قادر خواهد بود: 1 –رشد وتوسعه راباهم مقایسه کند .( قضاوت) 2-چرا اقتصاد دانان معمولا دو شاخص رشد وتوسعه جوامع را معیار های کمی اندازه گیری می کنند؟.(درک وفهم ) 3—معیارهای شاخص توسعه انسانی ( ].(]H.) چیست؟(درک وفهم ) 5-برای مقایسه ی وضعیت جوامع مختلف با یکدیگر از چه معیاری استفاده می شود.( قضاوت) 6-برای اندازه گیری میزان توسعه از چه معیار هایی استفاده می کنند. (دانش) 7-تحلیل کنید از معیار در آمد سرانه چگونه برای اندازه گیری توسعه استفاده می کنند؟.(تجزیه وتحلیل) انتخاب روشهای تدریس:شیوه همیاری گروهی با تکیه برفناوری اینترنتی ونمایش اسلاید در باره ی مفاهیم رشد وتوسعه -تصاویر-گزارش گروهی درکلاس رسانه های آموزشی : کتاب – سایت رایانه آموزشگاه – دیتاشو –تصاویر برگزیده از منابع اینترنتی – فیلم-powerpoint -felash—معرفی کتاب اقتصاد خرد وکلان مراحل اجراء 1-کار های مقدماتی :سلام احوال پرسی ،رسیدگی به حضور وغیاب دانش آموزان ،بررسی وضع روحی وجسمی دانش آموزان،اشاره به مناسبت مهم (در صورتی ان روز مناسبت باشد) زمان 5دقیقه مراحل اجراء 2-ارزشیابی تشخیصی:از درسهای قبل از دانش آموزان سوال پرسیده می شود: 1-مالیات را تعریف کنید. 2-مالیات مستقیم را با مالیات غیر مستقیم مقایسه کنید. 3-یارانه چیست ؟وچرا دولت یارانه می پردازد؟ 4-تحلیل کنید در چه شرایطی نشر اسکناس باعث تورم ودر چه شرایطی باعث رونق می شود؟ 15دقیقه 3-آماده سازی(زمینه سازی):دانش آموز درباره ی اشکالات خود ازدرس گذ شته سوال می پرسد به آن پاسخ داده می شود.بعد با پرسش یک سوال (بچه ها از رشد وتوسعه چه می دانید؟)درس را شروع می کنیم. 5دقیقه 4- ارائه درس:فعالیت معلم با نشان دادن اسلایدهای مربوط به درس آن راشروع می کنیم.معلم برای ایجاد انگیزه وتوجه دانش آموزان با نشان دادن چند اسلاید درباره ی رشد وتوسعه آن رامطرح می کند. با توجه به ایجاد انگیزه در دانش آموزان چند پرسش اساسی درباره شاخص های توسعه روی تابلو می نویسیم واز دانش آموزان می خواهیم انفرادی درباره ی آنها فکر کنند.معلم باپرسش وپاسخ وسخنرانی پاسخ سوالات را بصورت خلاصه روی تابلو می نویسد.پس درباره ی روشهای بهبود توسعه ورشد –چگونگی اندازه گیری توسعه ورشد –مقایسه وضعیت جوامع با یکدیگر –شاخص های توسعه انسانی –معیار های اندازه گیری توسعه –فاصله توسعه نیافتگی توضیحات لازم را می دهد. فعالیت فراگیران: گوش می دهند پاسخ می دهند یاداشت می کنند 35دقیقه فعالیتهای تکمیلی 5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآور می شویم که برای دست یابی به توسعه علاوه بر رشد مستلزم دست یابی به یکسری شاخص های دیگر وبهبود وضعیت مردم در مواردی چون بهداشت وسلامت-امید به زندگی –برخورداری از امکانات آموزشی –مشارکت موثر در فعالیتهای سیاسی –اجتماغی-سطح تحصیلات –دسترسی به آب سالم –کاهش نرخ مرگ ومیر نوزادان –بهبود توزیع درآمد وکاهش فقر است.یک بار دیگر به طور خلاصه ان چه را که گفتیم با دانش آموزان مرور می کنیم. نمایش فیلم کوتاه گوش میدهند پاسخ میدهند تماشا می کنند 10دقیقه 6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای):چند سوال به صورت گروهی پرسیده میشود. رشد وتوسعه را باهم مقایسه کنید. برای اندازه گیری میزان توسعه از چه معیار هایی استفاده می کنند معیارهای شاخص توسعه انسانی ( ].(]H.) چیست؟ 5-برای مقایسه ی وضعیت جوامع مختلف با یکدیگر از چه معیاری استفاده می شود بصورت گروهی پاسخ می دهند 10دقیقه 7-تعیین تکلیف:از گروهها خواسته می شود برای جلسه آینده با مراجعه به سایت دبیرستان به آدرس گوگل اطلاعاتی راجع به رشد وتوسعه پیداکنند وجلسه آینده همراه خود به کلاس بیاورند.ودرس را مطالعه کنند. 5دقیقه .8- -تعیین موضوع جلسه آینده : آیا راه حلی برای از بین بردن فقر وجود دارد؟را در جلسه ی اینده خواهید خواند. 5دقیقه 90