عنوان درس موضوع منابع مطالعه مدت جلسه صفحات تهيه وتنظيم توسعه اقتصادي مفاهيم و معيارهاي توسعه 1- كتاب اقتصاد دوم 2- مباني توسعه اقتصادي 90 دقيقه 96-91 حميده طالبيان هدف كلي :آشنايي دانش آموزان با مفاهيم و شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي فعاليت هاي قبل ازتدريس هدف هاي جزيي منظورمعلم از آموزش عبارتند از: 1-آشنايي فراگير با دو اصطلاح عقب ماندگي و پيشرفت 2- شناخت فراگير از مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي 3- آشنايي فراگير با شاخص هاي اندازه گيري و نحوه سنجش رشد و توسعه اقتصادي 4- شناخت فراگير از معيارهاي تكميلي در آمد سرانه جهت سنجش توسعه اقتصادي 5- آشنايي فراگير با تفاوت هاي كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته هدف هاي رفتاري فراگيران ازپايان درس قادر خواهد بود : حيطه هاي شناختي دانش درك فهم كاربرد تجزيه تركيب ارزشيابي 1-كشورهاي پيشرفته و عقب مانده را مقايسه نمايد * 2-مفهوم رشد و ويژگي هاي آن را درك نمايد * 3- مفهوم توسعه و خصوصيات آن را بفهمد * 4- تقاوت هاي رشد و توسعه اقتصادي را تشخيص دهد . * 5- براي مقايسه دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادي مثال بياورد. * 6- دلايل استفاده اقتصاد دانان را از شاخص هاي كمي بيان نمايد. * 7- معيارهاي تكميلي درآمد سرانه را جهت سنجش رشد و توسعه بشناسد. * 8-موارد استثناء در كاربرد در آمد سرانه را در تشخيص رشد و توسعه درك كند. * 9- جوامع توسعه نيافته و توسعه يافته را مقايسه نمايد * 10- در مورد ميزان توسعه يافتگي كشور خود قضاوت نمايد * پيش نياز هاي درس : ياد آوري مفاهيم : درآمد سرانه – توليد كل – درآمد ملي و .... فعاليت هاي درحين وبعدز تدريس مراحل تدريس روش وفعاليت هاي پيشنهادي وسايل مورد نياز معلم دانش آموز زمان به دقيقه 1- حضور وغياب و احوال پرسي ايجاد ارتباط عاطفي بين معلم و فراگير از طريق سلام و احوالپرسي در حين امر حضور و غياب و آموزش آداب اجتماعي به طور ضمني جهت آمادگي اوليه قبل از تدريس كار برگ كلاس × × 5 2- ارزشيابي تشخيصي پرسش از آموخته هاي قبلي دانش آموزان : 1- منظور از در آمد سرانه چيست ؟ ۲- محاسبه شاخص هاي اندازه گيري 3- درآمد ملي چيست ؟ 4- راههاي رسيدن به توسعه كدامند ؟ كتاب درسي تابلو گچ سفيد و رنگي × × 15 3- آمادگي و ايجاد انگيزه با طرح يك سئوال برانگيزاننده وارد بحث مي شويم . آيا ايران كشوري توسعه يافته است ؟ كتاب درسي تابلو كچ سفيد و رنگي × × 5 4- ارائه درس نوشتن واژه هاي كليدي درس روي تابلو و كسب اطلاع از نظرات دانش آموزان در مورد آنها ( رشد – توسعه – شاخص – توسعه يافته – عقب مانده و ... ) و جمع بندي نظرات و توضيحات تكميلي در باره ي آن و رفع اشكالات احتمالي و بيان معيارهاي تكميلي در آمد سرانه ضمن ارائه آمار موجود در كتاب و نحوه كاربرد آن در تشخيص رشد و توسعه كشورهاي و رسيدن به تفاوت جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته كتاب درسي تابلو گچ سفيد و رنگي تصاوير × × 35 5- جمع بندي درس اشاره به نكات مهم درس ارائه شده و نتيجه گيري كلي ازآن كتاب گچ و تابلو × × 10 6- ارزشيابي پاياني طرح چند پرسش از نكات مهم درس و گرفتن پاسخ از فراگيران و رفع ابهامات موجود در يادگيري دانش آموزان از درس ارائه شده 1- چه تفاوتي بين دو مفهعوم رشد و توسعه اقتصادي وجود دارد ؟ 2- رشد و توسعه كشورها با چه معيارهايي قابل تشخيص است 3- تفاوت در آمد سرانه با ساير معيارهاي تكميلي چيست تابلو – گچ كتاب درسي × × 15 7- تعيين تكليف 1- بررسي پرسش ها وفعاليت هاي مربوط به درس در كتاب اقتصاد و ارائه پاسخ هاي پيشنهادي در هر مورد و طرح نظرات و اشكالات مورد نظر خود در جلسه آينده 2- تهيه اسلايد – عكس – تصاوير و ... از وضعيت جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته × × 5