مشخصات کلی نام درس:جامعه شناسی 2 طرح درس : سوم موضوع درس: فرهنگ یک صفحات: 26-21 طراح: حمیده طالبیان تاریخ اجراء:آذر 1390 مدت اجراء:85دقیقه محل اجراء:دبیرستان شهرضا کلاس:سوم ادبیات تعداد فراگیر: 22نفر اهداف 1-کلی: انتظارمی رود فراگیر با مفهوم فرهنگ و جامعه و ارتباط بین آنها آشنا شود وهم چنین با فرهنگ عمومی ، خرده فرهنگ و نهاد های فرهنگی و تاثیر آنها بر یک دیگر آشنا شوند . 2-اهداف پیشین: معلم انتظار دارد که در پایان درس فر اگیر با مفاهیم فرهنگ و جامعه و فرهنگ عمومی و هم چنین خرده فرهنگ ها در جامعه آشنا شود . 3- اهداف پسین : معلم انتظار دارد فراگیر در پایان در س بتواند مفاهیم فرهنگ ، جامعه ، فرهنگ عمومی ، خرده فرهنگ و نهاد های فرهنگی را از یک دیگر تشخیص. 3- اهداف رفتاری( آموزشی،شناختی، نگرشی، مهارتی) 1-باید تفاوت معنایی بین جامعه و فرهنگ رابشناسد. 2-باید تفاوت ها و شباهتهای فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را بداند . 3-باید منظور از نهاد های فرهنگی را بداند . 4- باید ویژگی های نهاد فرهنگی را بیان کند . 5- بتواند نهاد های اصلی را بیان کند . انتخاب روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، بارش مغری ، پرسش وپاسخ ابزار ووسایل: ویدئو پروژکتور ، تصاویر ، power point ،اینترنت و تابلو مراحل اجراء 1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی از دانش آموزان ، اطلاع از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت غایبان ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور ودریافت احساس آمادگی دانش آموزان برای فراگیری درس جدید . زمان 5دقیقه مراحل اجراء 2-ارزشیابی تشخیصی: پرسش هایی درخصوص درس دوم ، نظام اجتماعی و تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی و تفاوت آن با فرهنگ و جامعه . 10دقیقه 3-آماده سازی(زمینه سازی): ابتدا چند سوال در رابطه با درس مطرح شده ، فراگیران باید پاسخ آنها را بیابند وسپس همان سوالات به بحث و گفتگو گذاشته می شود و در پایان با جمع بندی مطالب و دادن اطلاعات بیشتر آموزش بهتری به فراگیران می دهیم . 10دقیقه 4- ارائه درس:فعالیت معلم : ابتدا معلم تعاریف جامعه ، فرهنگ ، فرهنگ عمومی ، خرده فرهنگ و نهاد های فرهنگی ویژگی های نهاد های فرهنگی و نهاد های اصلی را بر روی تابلو نوشته و به توضیح هر کدام از آنها میپردازد گروه بندی فراگیران و تقسیم بندی به گروهای چهار نفره برای تعاریف مفاهیم ویژگی ها و تفاو تها و شباهت های آنها . مراجعه به سایت گروه وارئه مقالات مربوط به هویت فرهنگی وسیر تحولات فرهنگ ها درطول تاریخ و دریافت نظریات دانش آموزان دراین خصوص . فعالیت فراگیران: فرگیران با شرکت دربحث گروهی به ارائه نظریات خود مفاهیم را برای اعضای گروه توضیح می دهند و سوالات مربوط به آن قسمت را پیدا کرده و پاسخ می دهند . 30دقیقه فعالیتهای تکمیلی 5- جمع بندی ونتیجه گیری: معلم با طرح چندین سوال از چگونگی میزان یاد گیری فراگیران آگاه می شود اشکالات برطرف می شود 10دقیقه 6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): د انش آموزان به انواع مفاهیم این درس با ذکر مثال اشاره کنند.و چند سوال برای جلسه ی آینده مطرح کرده تا جوا ب آن را پیدا کرده و بیاورند . 10دقیقه 7-تعیین تکلیف: مطالعه مباحث مربوط به جامعه ، فرهنگ و فوائد فرهنگ و نهادهای فرهنگی تحقیق کرده واطلاعات بیشتری را به همکلاسی های خود ارائه دهند. 5دقیقه 8- -تعیین موضوع جلسه آینده : در س چهار با عنوان فرهنگ واقعی و آرمانی ، فرهنگ حق و باطل مطالعه و پیش خوانی نمایند . 5دقیقه 85دقیقه