مشخصات کلی نام درس: جامعه شناسی (1) موضوع درس:انواع شناخت علمی درس :چهاردهم صفحه :94تا 98 مجری: زهرا آذین تاریخ اجراء: مدت اجراء:90دقیقه محل اجراء:دبیرستان حکیم الهی کلاس:دوم رشته ادبیات وعلوم انسانی تعداد فراگیر:13نفر اهداف 1-کلی:آشنایی با انواع شناخت علمی 2-دینی(آیه ،حدیث،شعرو.....): ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم(سوره انعام-آیه 141) شیاطین به دوستان خود وحی می کنندتا با شما مجادله کنند. 3-رفتاری:فراگیر در پایان درس قادر خواهد بود: 1 –انواع شناخت علمی را بداند.(دانش) 2-وقتی شناخت عمومی با شناخت علمی مخالف باشد چه راهها یی وجود دارد؟(درک وفهم) 3-موضوع –روش-منبع- ابزار هر یک از شناختهای حسی –تجربی وشناخت عقلی وشناخت شهودی را تحلیل کند.(تجزیه وتحلیل) 4-وحی تشریعی رابا وحی عام (تکوینی )مقایسه کند؟(قضاوت) 5-انواع شناخت شهودی را مقایسه کند؟(قضاوت) انتخاب روشهای تدریس:شیوه همیاری گروهی با تکیه برفناوری اینترنتی ونمایش اسلاید در باره ی انواع شناخت علمی -تصاویر-گزارش گروهی درکلاس رسانه های آموزشی : کتاب – سایت رایانه آموزشگاه – دیتاشو –تصاویر برگزیده از منابع اینترنتی – فیلم-powerpoint -felash—معرفی کتاب مراحل اجراء 1-کار های مقدماتی :سلام احوال پرسی ،رسیدگی به حضور وغیاب دانش آموزان ،بررسی وضع روحی وجسمی دانش آموزان،اشاره به مناسبت مهم (در صورتی ان روز مناسبت باشد) زمان 5دقیقه   مراحل اجراء 2-ارزشیابی تشخیصی:از درسهای قبل از دانش آموزان سوال پرسیده می شود: 1-ویژگی شناخت عمومی را نام ببرید. 2-ویژگی های شناخت علمی درمقایسه با شناخت عمومی چیست؟ 3-درباره تاثیر شناخت علمی برشناخت عمومی به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ 4- درباره تاثیر شناخت عمومی برشناخت علمی به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ 15دقیقه 3-آماده سازی(زمینه سازی):دانش آموز درباره ی اشکالات خود ازدرس گذ شته سوال می پرسد به آن پاسخ داده می شود.بعد با پرسش یک سوال (بچه ها از انواع شناخت علمی چه می دانید؟)درس را شروع می کنیم. 5دقیقه 4- ارائه درس:فعالیت معلم با نشان دادن اسلایدهای مربوط به درس آن راشروع می کنیم.معلم برای ایجاد انگیزه وتوجه دانش آموزان با نشان دادن چند اسلاید درباره ی انواع شناخت علمی آن رامطرح می کند. با توجه به ایجاد انگیزه در دانش آموزان چند پرسش اساسی درباره انواع شناخت علمی روی تابلو می نویسیم واز دانش آموزان می خواهیم انفرادی درباره ی آنها فکر کنند.معلم باپرسش وپاسخ وسخنرانی پاسخ سوالات را بصورت خلاصه روی تابلو می نویسد.سپس درباره انواع شناخت علمی (حسی –تجربی وعقلی وشهودی) –موضوع –روش –ابزلر- منبع هر یک ازشناخت ها – استدلال تجربی وغیر تجربی -انواع شناخت شهودی –انواع وحی توضیحات لازم را می دهد. فعالیت فراگیران: گوش می دهند پاسخ می دهند یاداشت می کنند 35دقیقه فعالیتهای تکمیلی 5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآور می شویم که خداوند سبحان به شیطان نیز وحی را نسبت داده است .وحی گیرنده نیز می تواند انسان یا غیر انسان باشد.مثلا خداوند سبحان از وحی خود به زنبور عسل خبر داده است یک بار دیگر به طور خلاصه ان چه را که گفتیم با دانش آموزان مرور می کنیم. گوش میدهند پاسخ میدهند تماشا می کنند 10دقیقه 6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای):چند سوال به صورت گروهی پرسیده میشود. 1 –انواع شناخت علمی را نام ببرید. 2-وقتی شناخت عمومی با شناخت علمی مخالف باشد چه راهها یی وجود دارد؟ 3-موضوع –روش-منبع- ابزار هر یک از شناختهای حسی –تجربی وشناخت عقلی وشناخت شهودی را تحلیل کند. 4-وحی تشریعی رابا وحی عام (تکوینی )مقایسه کند؟ 5-انواع شناخت شهودی را با هم مقایسه کند؟ بصورت گروهی پاسخ می دهند 10دقیقه 7-تعیین تکلیف:از گروهها خواسته می شود برای جلسه آینده با مراجعه به سایت دبیرستان به آدرس گوگل اطلاعاتی راجع انواع شناخت علمی همراه با مثال پیداکنند وجلسه آینده همراه خود به کلاس بیاورند.ودرس را مطالعه کنند. 5دقیقه .8- -تعیین موضوع جلسه آینده : شناخت اجتماعی تجربی را در جلسه آینده خواهید خواند. 5دقیقه 90