مشخصات کلی نام درس:علوم اجتماعی طرح درس : 4 موضوع درس: عقایدوارزشهای جهانی اسلام صفحات: 23تا27 طراح: حمیده طالبیان تاریخ اجراء:پاییز 91 مدت اجراء:85دقیقه محل اجراء:دبیرستان صدرا کلاس:چهارم انسانی تعداد فراگیر: 12نفر اهداف 1-کلی:فرهنگ های جهانی 2 2-اهداف پیشین: معلم انتظارداردفراگيربتواندفرهنگ سلطه واستکبار راتوضیح دهدصورتهای تاریخی فرهنگ سلطه رادر جهان توضیح دهد وبداندعملکردفرهنگ سلطه در گذر تاریخ چگونه بوده است واژه امپریالیسم و استعمار غربی راتعریف کندوصورتهای امپریالیسم راشرح دهدشباهت هاوتفاوت های استعمارقدیم نووفرانوراتشریح کند. 3- اهداف پسین : فراگیرمی داندکه اسلام چگونه دینی است؟ توانمندی های دین اسلام برای ساخت فرهنگ جهانی چیست؟ مراحل گسترش فرهنگی عقاید وارزشهای اسلامی را نام ببرد،وویژگی های هرمرحله را توضیح دهد، باظرفیت دین اسلام برای ساخت فرهنگ جهانی آشنا باشد. 3- اهداف رفتاری( آموزشی،شناختی، نگرشی، مهارتی) 1-دین اسلام چگونه دینی است؟ 2- مراحل گسترش فرهنگ اسلامی راذکرکنید؟ 3-توانمندیهای دین اسلام برای ساختن فرهنگ جهانی چیست؟ 4- ویژگی های مراحل گسترش فرهنگی عقایدوارزشهای اسلامی راتوضیح دهید ؟ 5-تفاوت راهبردی استبدادتاریخی -قومی بااستبداداستعماری درچیست ؟ 6-فرهنگ اسلامی چگونه با استعمار غربی مواجه شد؟ 7-استعمار غربی چه تاثیری برفرهنگ اسلامی گذاشته است؟ انتخاب روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، بارش مغری ، پرسش وپاسخ ابزار ووسایل: دیتاشو ، تصاویر ، power point ،اینترنت و ، تابلو مراحل اجراء 1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی از دانش آموزان ، اطلاع از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت غایبان ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور ودریافت احساس آمادگی دانش آموزان برای فراگیری درس جدید . زمان 5دقیقه مراحل اجراء 2-ارزشیابی تشخیصی: ازدرس های قبل سوال پرسیده می شود. 1-منظورازفرهنگ سلطه واستکبار چیست؟ 2- امپریالیسم راتعریف کند؟ 3-مفاهیم امپریالیسم سیاسی اقتصادی وفرهنگی راتعریف کنید؟ 4-مراحل گسترش نظام سلطه ی غرب راذکر کند ؟ 5-شباهتهاوتفاوتهای استعمارقدیم نووفرانو رابیان کند؟ 6-عملکرد فرهنگ سلطه درگذرتاریخ چگونه بوده است؟ 10دقیقه 3-آماده سازی(زمینه سازی): اشکالات درس قبل رفع می شودوبه سوالات فراگیران پاسخ داده می شودوباپرسیدن چندسوال ونشان دادن چنداسلایددرس راشروع می کنیم. 10دقیقه 4- ارائه درس:فعالیت معلم :باآوردن آیه ای ازقرآن درمورد دین اسلام که باعث تکوین یک فرهنگ جهانی شده وتوانمندی های دین اسلام برای ساختن فرهنگ جهانی صحبت میکنیم سپس درموردانسان وعقل درفرهنگ اسلام توضیح میدهیم و مراحل گسترش فرهنگ اسلامی رانام میبریم وویژگیهای هرمرحله راشرح میدهیم ودانش اموزان راباظرفیت دین اسلام برای ساختن فرهنگ جهانی اشنا میکنیم وتاثیراستعمار غربی برفرهنگ اسلامی وچگونگی مواجه شدن فرهنگ اسلامی بااستعمار غرب رابیان میکنیم وتفاوت راهبردی استبداد تاریخی –قومی بااستبداداستعماری راذکر میکنیم وفراگیران راآگاه میکنیم که در عصربیداری اسلامی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی دربازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است وامت اسلامی باالهام از انقلا ب اسلامی وبازگشت به سوی هویت الهی باعث گسترش فرهنگ جهانی اسلام شد. فعالیت فراگیران: گوش می دهند سوال می پرسند پاسخ می دهند 30دقیقه فعالیتهای تکمیلی 5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآورمی شویم که دین اسلام مبتنی برارزش هاو عقایدجهان شمول است وجایگاه انسان وعقل در فرهنگ اسلامی باارزش است، مراحل گسترش فرهنگ اسلام رانام میبریم وویژگی های هرمرحله توضیح میدهیم فراگیران را باظرفیت دین اسلام برای ساختن فرهنگ جهانی اشنا میکنیم، تاثیرات استعمار غربی برفرهنگ اسلامی وچگونگی مواجه شدن فرهنگ اسلامی با استعمار غربی راشرح میدهیم . 10دقیقه 6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): چندسوال پرسیده می شودوفراگیران به صورت گروهی پاسخ می دهندتوضیح عقاید وارزشهای جهانی اسلا م و مراحل گسترش فرهنگ اسلامی و استعمار وبیداری اسلامی . 10دقیقه 7-تعیین تکلیف: ازگروه هاخواسته می شودبامراجعه به سایت گوگل اطلاعاتی راجع به توانمندیهای دین اسلام برای ساخت فرهنگ جهانی ،مراحل گسترش فرهنگ اسلامی و استعمار وبیداری اسلامی بیاورند. 5دقیقه 8- -تعیین موضوع جلسه آینده : اشاره به موضوع درس بعدی مفهوم سکولاریسم ودنیوی گرایی ،اومانیسم واصالت انسان دنیوی واین جهانی وروشنگری وعلوم جدید می پردازد. 5دقیقه 85دقیقه