دوره های کودکی اول ودوم وویژگی های آن ها:

تهیه وتنطیم دانش آموزان سال سوم دبیرستان نمونه دولتی شهید همت شهرضا گروه آقای خیر

فرزندانتان تا 7 سالگی مقام سروری دارند و در هفت سال پس از آن باید به اطاعت از پدر و مادر تمرین کنند و تادیب گردند و در هفت سال سوم باید مشیر و مشاور بوده و در تحمل وزر و سنگینی وظایف و تکالیف ، ممارست کرده و کارایی کسب نمایند.(پیامبر اکرم ص)

 

کسی که با کودک سروکار دارد باید خود را با عوالم او هماهنگ ساخته و رفتاری که در خور درک اوست پیش گیرد وگرنه نمی تواند با او تفاهم نماید و اگر ما با کودک خردسال رفتاری را پیش گیریم که بیش از ظرفیت عقلی و یا توانایی جسمانی او باشد اسباب دگرگونی و پریشانی او را فراهم می آوریم.

 

ویژگی های رشد روانی کودک در 7 سال دوم ( دوره اطاعت)

کودک در دوره اطاعت به خصوص چند سال اول ، خود را کاملا در اختیار معلم و مربی قرار می دهد . دستورات و برنامه های او را براحتی می پذیرد .بنابراین نقش تقلید بسیار مهم است.به برکت وجود این غریزه ، کودک بسیاری از رسوم زندگی ، آداب معاشرت ، غذا خوردن ، لباس پوشیدن را از پدر و مادر و معلم و سایر معاشران فرا می گیرد و به کار می بندد.

روحیه اطاعت در اواخر دوره ، یعنی 12 تا 14 سالگی با نوعی عصیان و خودمداری آمیخته می شود .در این ایام فرد برزخ بین کودکی و نوجوانی را طی می کند.زیراکودک هنوز به آن حد از رشد نرسیده است که خود بتواند بین ای