چاپ
 بازدید علمی مشترک گروه علوم اجتماعی وتاریخ شهرستان شهرضا