سوالات مفهومی وعملکردی کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی (سال چهارم)

رشته ادبیات وعلوم انسانی

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی سرگروه علوم اجتماعی،اقتصاد،روان شناسی شهرستان شهرضا(بهمن93)

            باتوجه به تغییرساختاراجتماعی وتغییرمولفه های سبک زندگی دردهه های اخیرلازم است که ازشیوه های نوین تدریس استفاده شود.وقتی ازشیوه های نوین تدریس استفاده می شودلازم است که از شیوه های سنجش و ارزشیابی متفاوتی استفاده شود که یکی از آن ها سوالات مفهومی و عملکردی است .

         همین طور که از ظاهر این کلمات برمی آید سوالات مفهومی به سوالاتی اطلاق می شود که مفاهیم درسی را آن طور که فهمیده شده بازتاب می دهد نه آنطور که ارائه شده و معمولا دارای حیطه های ادارکی ،ترکیبی ،تجزیه ای و قضاوتی است .دانش آموزی که بتواند مفهوم یادگرفته شده را در قالب های  مثال، تجزیه و تحلیل ،ترکیب و قضاوت بازتولید کند توانسته سوالات مفهومی را پاسخ دهد . سوالات مفهومی نقطه مقابل سوالات دانش هستند. زیرا سوالات دانشی اطلاعات یادداده شده در همان قالب تدریس شده را از دانش آموز بازخواست می کند ولی سوالات مفهومی سوالاتی هستند که دانش آموز متناسب باظرفیت ادراکی خودبه بازتولیدآن می پردازد.

           سوالات عملکردی نمونه ای از سوالات مفهومی هستند که بازتولید مفاهیم درسی در موقعیت جدید توسط دانش آموزهستند .هرگاه دانش آموزی بتواند متناسب با موقعیت های جدید مفاهیم آموخته شده را تحلیل و مصداق یابی کند توانسته در حیطه عملکردی پاسخ گو باشد .در علوم اجتماعی برای سوالات عملکردی همانند علوم پایه (ریاضی و علوم ) هنجار یابی و شاخص سازی صورت نگرفته است و همانند آزمون های تیمز و پرلرسوالات استاندارد عملکردی نداریم ولی از آنجا که بستر سوالات عملکردی در علوم اجتماعی فرهنگ و روابط اجتماعی است می توان بر اساس بستر تاریخی و فلسفی جامعه به بازتولید و آزمایش سوالات عملکردی پرداخت که خوشبختانه چنین امری مورد توجه دفتر راهبری علوم اجتماعی کشور در سال تحصیلی 94-93 قرار گرفته است .سوالات عملکردی دانش آموزرابه پژوهش ،تحلیل وواکاوی اندوخته های خودوامی داردوروحیه مشارکت اجتماعی وعلمی اوراافزایش می دهد. امید است با طراحی سوالات عملکردی و تدریس روش های فعال در علوم اجتماعی به فرهنگ سازی و افزایش سرمایه اجتماعی و بازتولید علوم اجتماعی کمک شایانی صورت پذیرد .

درس اول:     سوالات مفهومی:

1- جهان انسانی وجهان فرهنگی چه رابطه ونسبتی با یکدیگردارند؟ جواب :  جهان فرهنگی و جهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است زیرا جهان انسانی دارای بعدفردی وبعداجتماعی است.

2- جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شوند؟  جواب: بخش فردی که مربوط به زندگی شخصی ، اخلاقی وروانی فرد است . بخش اجتماعی که مربوط به زندگی اجتماعی وارتباطات انسان هاست.

3- بخش های فردی واجتماعی جهان انسانی هریک به چه نام های دیگری نامیده می شوند؟ جواب :  بخش فردی رابه جهان ذهنی وبخش اجتماعی رابه جهان فرهنگی  تعبیر می کنند. وقتی اندیشه محصور درذهن است جهان فردی ( ذهنی ) است. وقتی اندیشه دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جهان فرهنگی ( اجتماعی ) است .

4- جهان ذهنی باجهان فرهنگی چه رابطه ای دارند؟ جواب :  وقتی اندیشه ی فردی ازذهن به عمل درآید ودیگران را متاثرسازد  جهان فردی با جهان اجتماعی ( فرهنگی ) رابطه برقرارکرده است .  مثلا اندیشه ی خودمان را به صورت  گفتارونوشتاردرآوریم وبه دیگران تحویل دهیم .

5- لایه های عمیق ( بنیادین ) ولایه های غیربنیادین ( سطحی) فرهنگ رابنویسید.  جواب : عقاید وارزش لایه های بنیادین ( عمیق ) وهنجارها ورفتارها غیربنیادین ( سطحی ) فرهنگ  هستند.

6- لایه های عمیق فرهنگ بالایه های غیربنیادین فرهنگ چه رابطه ای دارند؟ جواب:  هرفرد براساس لایه های بنیادین فرهنگ خود(ارزش ها وعقاید ) رفتارمی کند  ،زندگی روزمره خودراتفسیر می کند ودرباره ی آنها تصمیم می گیرد.

7- جهان فرهنگی  وجهان ذهنی چه رابطه ای بایکدیگردارند؟جواب : هراندیشه فردی ( ذهنی ) جهانی است که تفکراجتماعی را رشد می دهد. تفکراجتماعی برتک تک  افراد اثر می گذارد.این دوجهان  بایکدیگرتعامل متقابل دارند .جهان فرهنگی ارزش ها وعقایدرابرای فرد به وجودمی آورد. جهان ذهنی ارزش ها وعقایدرادرقالب هنجارها ورفتارهای عملی درمی آورد. مثلا جهان فرهنگی می گوید  خداپرست باش وظلم بداست. جهان ذهنی می گوید دزدی نکن وروزه بگیرو...

8- جهان عینی ازچه ویژگی هایی برخورداراست؟  جواب : جهان عینی جهانی است که خارج از اراده وفعل انسان هااست .1-محدودبه طبیعت نیست. 2- شامل  موجودات تکوینی  هم هست. 3- باجهان انسانی درارتباط است ولی تحت امرانسان نیست.

9- کسانی که جهان عینی رابه طبیعت محدود می کنند جهان راچگونه تقسیم بندی می کنند؟  جواب: 1- جهان طبیعت ( محسوسات ) 2- جهان ذهن( روان واندیشه انسان) 3- جهان فرهنگ ( عقاید،ارزش ها وآرمان های انسان )

10-                     متفکران مسلمان جهان عینی راچگونه یاد می کنند؟   جواب :  جهان تکوین  هم می گویند چون  محدودبه  طبیعت ومحسوسات نیست  وشامل امورعالم دیگر هم می باشد. مانند آخرت ، شهادت ، فرشته آسمانی  ، بهشت ، جهنم ، ملکوت ،کهکشان ها،  دنیا و...

11-                    جهان انسانی باجهان عینی چه ارتباط وپیوندی دارد؟   جواب : جهان عینی با پدیده های  طبیعی وفوق طبیعی  خود درعالم هستی  برذهن  ( اندیشه ، روان ، اخلاق ) وفرهنگ ( عقاید،ارزش ها ورفتارها) اثرمی گذارد .

12-                    درخصوص اهمیت ، ارتباط وتاثیرجهان های مختلف چه دیدگاه هایی وجوددارد؟  جواب : دیدگاه اول : جهان عینی همان جهان طبیعی است وتفاوتی بین علوم طبیعی وعلوم انسانی وجودندارد.ذهن وفرهنگ هم  هویتی مادی دارند مانند مارکسیست ها ، رئالیست ها دیدگاه دوم :  طبیعت ماده بی جان وآماده برای پذیرش  انسان ها است  جهان فرهنگی است که طبیعت را معنا وشکل می دهد وفرهنگ فراتراز جهان ذهنی وجهان عینی وجهان طبیعی است مانند  ایده آلیست ها دیدگاه سوم : هردوجهان  فرهنگی عینی  درتعامل هستندوجهان عینی  محدود به جهان طبیعی نیست وادراک هم محدودبه انسان ها نیست براساس حکمت خداونداست ولی این حکمت الهی  جهان فردی را بی مسئولیت نمی داند.

13-                    نگاه قرآنی درخصوص جهان های عینی ،فرهنگی وانسانی چگونه است ؟  جواب : 1- جهان عینی فراتراز محسوسات وطبیعت است.  2- اداراک محدودبه جهان انسان ها نیست .  3- جهان عینی براساس حکمت الهی با انسان ها  ارتباط دارد. 4-  انسان هادرقبال  جامعه و فرهنگ خود مسئولیت دارند. 

14-                     ازمنظرقرآن درچه صورتی جهان عینی برکات خودرابه روی انسان ها می گشاید ودرچه صورتی آنهارا پنهان می سازد؟  جواب :     هرگاه انسان ها اخلاق الهی داشته وجامعه نیز ازفرهنگ توحیدی برخوردارباشد جهان عینی برکات خودرا به روی انسان ها می گشاید واگررفتارافراد وفرهنگ آنها هویتی  مشرکانه داشته  باشد ظرفیت های الهی  وآسمانی پنهان می شوند.          

15-                    چگونه اندیشه فردی وارد حوزه فرهنگی می شود؟ جواب :  وقتی فردی  ذهنیت خودرابه عمل درمی آورد جهان فرهنگی راگسترش داده و اندیشه وارد حوزه فرهنگ شده است .  راه های ورود اندیشه به حوزه فرهنگ هنر ورفتارهای اجتماعی است.

16-                    تفاوت موجودات جهان عینی با موجودات جهان انسانی درچیست؟ جواب :  جهان انسانی تحت امر اراده ی انسان است وبا انسان به وجود می آید ولی  جهان عینی خارج از فعل انسان است  وقبل وبعدازانسان هم وجودداشته وخواهدداشت. مثلا   رانندگی امری  مربوط به جهان انسانی است ولی خورشیدگرفتگی یا روزقیامت مربوط به جهان عینی  وتکوینی است .

17-                    برخی از آیات قرآن کریم ازتعامل فعال جهان عینی باجهان فرهنگی واجتماعی رابنویسید.   جواب : آیه 44 سوره انعام : پس چون آنچه ازنعم الهی به آنها تذکرداده شدهمه رافراموش نمودندماهم  ابواب هرنعمت رابه روی آنها گشودیم تا به نعمتی که داده شدند شادمان گشت اند ناگاه به کیفر اعمالشان گرفتار کردیم که آن هنگام خواروناامید گردیدند.  آیه 41 سوره روم : فساد وپریشانی به کرده ی بد خودمردم درهمه ی برو بحر پدید آمد تاماهم کیفر بعضی اعمالشان  رابه آنها بچشانیم باشد  که پشیمان شده وبه درگاه خدا  بازگردند.

آیه 96 سوره اعراف : وچنانچه  مردم شهر ودیار همه ایمان آورده وپرهیزکار می شدند همانا مادرهای برکات آسمان وزمین رابرروی آنها می گشودیم ولیکن چون تکذیب آیات کردند ماهم سخت به کیفرکردار زشتشان رسانیدیم.  

سوالات عملکردی درس اول:

18-چگونه اندیشه شمابه فرهنگ خانوادگی تان واردشده است؟وقتی اعضای خانواده ام برای انجام  فعالیت های گروهی بامن مشورت کردندوعقیده من را÷سندیدند وبه آن عمل کردند.

19-ازجهان تکوینی محل زندگی خودمثال بزنید. مناطق کوهستانی وجنگلی  محل زندگی ام.

20-آیامی توان جهان اجتماعی  وجهان فرهنگی رادوروی یک سکه نامید؟بله ازارتباط متقابل افراداجتماع به وجودمی آید وارتباط براساس نمادها وباورهای مشترک شکل می گیردتا÷س فرهنگی نباشداجتماعی تشکیل نمی شودوتااجتماعی نباشدفرهنگی ایجادنمی شود.

21- اندیشه های رئالیستی بااندیشه های ایده آلیستی  چه تفاوتی دارند؟اندیشه های رئالیستی برمبنای جهان طبیعی ومادی استواراست وپدیده های غیرمادی وذهنی وجودخارجی ندارند.فرهنگ شکل زندگی مادی افراداست وعقیده ماهیتی مادی دارد.

اندیشه های ایده آلیستی ذهنیت وعقایدافرادرامبنای جهان می پندارندجهان بیرون استنباط وبرداشت ذهن انسان هاست وبدون آدمی چنین جهانی متصورنیست.اجتماعات انسانی است که به جهان  طبیعی هویت می دهد.

سوالات مفهومی درس دوم :

 1-کدام موجودات ازتاریخ مشترک برخوردارند؟.

جواب: موجوداتی که ازهویت مشترکی برخوردارند

2-    به دلیل کدام توانایی برخی ازموجودات درمناطق مختلف جغرافیایی یافت می شوند؟ جواب: به دلیل توان انطباق وسازگاری با محیط

3-    چگونه انسان امکان سازگاری با شرایط مختلف جغرافیایی راپیدا می کند؟  جواب : آدمی بافعالیت های انسانی وفرهنگی خود وازطریق تصرفاتی که درطبیعت انجام می دهد امکان سازگاری با شرایط مختلف جغرافیایی راپیدامی کند.

4-    چرا فرهنگ ها، اخلاق ها وتاریخ بشر یکسان ومشترک نیست؟ جواب: زیرا انسان هااز عقایدوارزش ها وهویت های متفاوتی برخوردارند.

5-    فرهنگ هاازنظرقابلیت گستره ی جغرافیایی ،تداوم وانتقال چنددسته اند؟ جواب: 1-فرهنگ هایی که درطول زمان دریک سرزمین واحد به وجودآمده اند وفرهنگ هایی که درزمان واحددرسرزمین های متعددبه وجودآمده اند. 2- فرهنگ هایی باعمرکوتاه  وفرهنگ هایی بادوام طولانی3- فرهنگ هایی که قابلیت عبورازمرزهای جغرافیایی رادارندوجهانی می شوند ، فرهنگ هایی که ناظربه قوم خاص ومحدوده ی خاص جغرافیایی  هستند.

6-    کدام فرهنگ ها قابلیت وظرفیت جهانی شدن ندارند؟ جواب:1- فرهنگ هایی که ارزش ها وعقاید آنهاناظربه قوم ومنطقه خاصی است2- نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارند.

7-    فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کنند چنددسته اند؟ جواب: 1- فرهنگی که عقاید،رفتاروارزش های آن ناظربه قوم یامنطقه یا گروه خاصی است مانند صهیونیست ها که متوجه نژادخاص بارویکردخاص مادی هستند.2- فرهنگی که عقاید،ارزش ها وهنجارهایش درخدمت قوم خاصی نیست وازسعادت همه انسان ها سخن می گویدمانند فرهنگ اسلامی

8-    فرهنگ سرمایه داری (فرهنگ سلطه ، فرهنگ استکبار)ازچه ویژگی هایی برخورداراست؟ جواب: 1- ثروت وقدرت درکانون توجه اوست.2- کشورهای دیگررادرپیرامون قدرت وثروت به خدمت می گیرد.3- تسلط یک قوم ،جامعه وگروه خاص رابردیگران دنبال می کند.4- دیگران را به ضعف وناتوانی می کشاند.

9-    کدام فرهنگ ها ازعقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند؟ جواب: فرهنگی که درخدمت گروه وقوم خاصی نیست وسعادت همه انسانها رادنبال می کند.

10-کدام فرهنگ ها  شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ جهانی رادارند؟            جواب:   1- عقاید،ارزشها وآرمان هایشان موافق فطرت آدمیان باشد. 2-  هنجارهاورفتارش مطابق با آرمان ها و عقایدش باشد.

11-فرهنگ حق  چه نوع فرهنگی است؟ جواب: فرهنگی که عقاید، ارزش ها ورفتارهایش مطابق نیازهای فطری  انسان ها باشد.

12-مدینه ی فاسقه فارابی چه  نوع جامعه ای است؟ جواب :  جامعه ای که عقایدوارزش هایش حق است ولی هنجارها ورفتارهایش موافق با آن عقایدوارزش هانباشد.

13- فرهنگ مطلوب جهانی ازچه ویژگی های عام وجهان شمولی بایدبرخوردارباشد؟ جواب: حقیقت، معنویت،عدالت ،حریت (آزادگی ) مسئولیت وعدالت .

14-چرا حقیقت یکی از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است؟ جواب: زیرافرهنگی که به حقیقتی قایل نباشدنمی تواند ازمعیارسنجش ارزش ها برخوردارباشدوتوان دفاع عقیدتی ازخودراندارد.

15-چه نوع فرهنگ هایی درصورت گسترش انسانیت رابابحران های روحی وروانی گرفتار می سازند؟ چرا؟ جواب: فرهنگ هایی که فقط به نیازهای مادی انسان توجه می کنند.زیراازپاسخ به پرسش های بنیادین درباره مرگ وزندگی، سعادت معنوی وابدی انسان ها ناتوان و غافل اند.

16-چرامعنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟ جواب: چون این فرهنگ می تواندبه پرسش های بنیادین انسانهادرخصوص مرگ وزندگی وسعادت معنوی وابدی پلسخ دهد ومانع بحران های روحی انسان ها می شود.

17- ارزش عدالت وقسط چه تاثیری درفرهنگ جهانی دارد؟ جواب: مانع پایمال شدن حقوق انسان ها ودوقطبی شدن جهان وبهره کشی ظالمانه می شود.

18-حریت وآزادگی درمعنای راستین چگونه است؟ جواب: آزادی ازقیدوبندهایی که مانع از رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی اش می شود.

19- انواع آزادی وحریت را توضیح دهید: جواب: 1- آزادی که انسان راازمعنویت وبندگی خدادورمی کند.2- آزادی که وسیله ای برای رسیدن به خدا است.

20- کدام ارزش هایک فرهنگ رادربرابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند؟ وزمینه سازگسترش آن هستند؟چرا؟ جواب: مسئولیت وتعهد زیرا  رویکردهای تقدیرگرایانه  وغیرمسئولانه  مقاومت فرهنگی را ازبین برده وزمینه سازنفوذ وتسلط بیگانگان هستند.

21-فرهنگی که مطلوبیت جهانی داردبایددارای چه سطوحی ازعقلانیت باشد؟ جواب: 1- عقلانیتی که ازجهان بینی وارزش های آن دفاع کند. 2- عقلانیتی که  براساس ارزش هاوعقایدخودبه نظام سازی ومدیریت اجتماعی  بپردازد.

22-درچه صورتی فرهنگ دچارنسبیت می شود؟ جواب : درصورتی که  ازعقلانیتی برخوردارنباشدکه ازجهان بینی وارزش های کلان، ولایه های بنیادین وهویتی خود دفاع کند.

23-درچه صورتی فرهنگی که ادعای جهانی دارد ناکام می ماند؟ جواب: درصورتی که 1-فرهنگ نتواندبرمبنای ارزش ها وعقایدخودیک نظام جهانی تعریف کند. 2- فرهنگ نتواندمسیرحرکت به سوی یک نظام  رابرای عبورازشرایط متغییر ومتحول اجتماعی ترسیم کند.  

24-درسرزمین پهناور ایران درطول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟چه عناصری ازاین فرهنگ هاباقی مانده است؟ جواب:1- ایران باستان باعناصر: نوع دوستی،عدالت خواهی، دین مداری،خانواده وقداست آن،عفاف، عیدنوروز، اهمیت نور،2-ایران اسلامی باعناصر:  آخرت ، توحید، علم آموزی، خانواده وجایگاه زن ، عدالت 3- ایران معاصرباعناصر: مقاومت ، مشروطه ، استکبارستیزی، بازگشت به خویشتن ، انقلاب ، هویت یابی ، مقاومت فرهنگی

25-نمونه های تاریخی فرهنگ هایی که عقاید وارزش های آنها باهنجارها ورفتارهایشان ناسازگاراست بنویسید. جواب :1- جوامع غربی به نام دموکراسی کشتارمی کنند .2- الجزایربه نام دموکراسی انتخابات آزادرابرهم زد. (1990) 3- دراروپاکسی حق مخالفت باهالوکاست راندارد. 4- درجامعه ی خودمان همه اخلاص عمل ندارند وفاصله  ارزش ها وعمل به وجودآمده است.(ارزش های عملی باسکولاریسم عملی تناسب ندارد. )

26-ارزش آزادی درفرهنگ اسلامی وفرهنگ سکولارغربی چه تفاوتی دارد؟ جواب: 1- مرزآزادی غربی منافع دیگران است ولی آزادی اسلامی  نزدیک شدن به خدااست. 2- آزادی غربی نوعی اسارت انسان درمادی گرایی است ولی آزادی اسلامی  آزادشدن انسان برای رسیدن به خدااست .( آزادی ازنفس اماره) 3- آزادی غربی انسان را ازمعنویت وبندگی خدادورمی کندولی آزادی اسلامی  راهی برای رسیدن به خدااست.

   سوالات عملکردی درس دوم:

27-فرهنگ وجغرافیا چه رابطه ای بایکدیگردارند؟ متناسب باشرایط جغرافیایی سبک زندگی وشیوه ی برقراری تعمامل متفاوت خواهدبود. مثلا زندگی اسکیموها با زندگی قبایل آمازون متفاوت است زیراشرایط محیطی آنها چنین اقتضامی کند.وچون شرایط عمومی درسطح جهان نیست فرهنگ اسکیمویی یا قبایل  آمازون جنبه جهانی به خودنگرفته است.

28-چرافرهنگ سرمایه داری باوجودی که ازمرزهای جغرافیایی غرب فراتررفته است ظرفیت حقیقی جهانی شدن ندارد؟زیراارزش ها وعقایدآن درجهت منافع عده ای خاص است وسعادت انسان ها رادنبال نمی کند ودنبال استعمار واستضعاف دیگران اقوام وملل است.

29-درجامعه امروزه مدینه های فاسقه می بینید؟بله جوامعی هستندکه اعضای آن ارزش های الهی رابیان می کنندوبه بدترین شکل قابل تصورهنجارها ورفتارهای شیطانی رااجرامی کنندنمونه بسیاربارزآن گروهک تروریستی داعش است که به نام دین خدا شیطانی ترین اعمال موجوددرکره زمین رامرتکب می شود.

30-چه شباهتی بین تزلزل فرهنگی ونسبیت فرهنگی  وجوددارد؟فرهنگی که نتواندازاصول ومعانی اساسی خوددفاع کنددچارتزلزلی می شودکه اگرمقهوردیگران نشودحداقل دچارنسبیتی می شودکه نمی تواندارزش هایش رادرسطح جهانی عرضه  کند ودرمحدوده ای باقی می ماندکه نسبیت فرهنگی به حساب می آید.                                                                                                                                                                                        

سوالات مفهومی درس سوم:

1-    نمونه ای ازجوامع تغلبیه فارابی بنویسید: جوامع استعماری،جوامعی که دچار رواج پول پرستی شده اند،جوامع امپراتوری،

2-     درگذشته امپراتوری ها چگونه شکل می گرفتند؟ جواب: ازطریق کشورگشایی  باقدرت نظامی  وحضورمستقیم سربازان پیروز

3-    سلطه و غلبه اقوام بردیگران درتاریخ گذشته چگونه بوده است ؟ جواب : غلبه ی نظامی باحضورمستقیم قوم مهاجم درمناطق جغرافیایی تحت سلطه ( البته درهمه موارد بسط فرهنگی قوم غالب را به دنبال ندارد.)

4-    درگذشته اقوام شکست خورده  دراثرحمله ی نظامی چگونه باردیگربه استقلال می رسیدند؟ ودرچه صورتی گروه مهاجمان رادرخود هضم می کردند؟  جواب : درصورتی که قوم مغلوب هویت فرهنگی  خودراحفظ کن با ضعیف شدن  تدریجی قدرت نظامی مهاجم ، می تواندباردیگراستقلال سیاسی  خودرا به دست آورد. واگرازفرهنگ غنی وقوی برخوردارباشد می تواند گروه مهاجم رادرفرهنگ خودهضم کندمانند ایرانیان مسلمان که  مغولان رادرخودهضم کردند.

5-    چرا امپراتوری مغول  منجر به  فرهنگ جهانی نشد؟ جواب: زیرا  فرهنگ مغولان فرهنگی  قومی وقبیله ای بود وشایستگی لازم رابرای یک فرهنگ جهانی  نداشت وسریعا تحت  تاثیرفرهنگ جوامع مغلوب خود قرارگرفتند.

6-    نمونه هایی از جهان گشایی که منجربه جهانی شدن فرهنگ نشدمثال بزنید. جواب:  فتوحات  ایرانیان باستان ، تصرفات مغولان

7-     مغولان تحت تاثیر هویت فرهنگی کدام جوامع مغلوب قرارگرفتند؟ جواب: چین ، هند ،  ایران

8-    ویژگی اغلب جهان گشایی ها وامپراتوری ها چه بود؟  جواب : 1- سرزمین های تصرف شده به تدریج  استقلال می یافتند. 2-  با کشتارها وخسارات  انسانی واقتصادی فراوان همراه بود.

9-    واژه امپریالیسم وانواع آن راتوضیح دهید . جواب : ازواژه امپراتوری گرفته شده و به نوع سلطه ای اطلاق می شود. 1- امپریالیسم سیاسی : اشغال نظامی جوامع ضعیف است . 2- امپریالیسم  اقتصادی :  اشغال  بازار، مواد خام  وقدرت اقتصادی  دیگرجوامع. 3- امپریالیسم فرهنگی: مقاومت فرهنگی  جامعه تحت سلطه سیاسی واقتصادی فروریزد وبرتری فرهنگی  جامعه مسلط پذیرفته شود.

10-استعمارچگونه به اوج رسید؟  جواب: باتوسل به قدرت نظامی وسیاسی واشغال  سرزمین های مستعمره

11-دلیل موفقیت وگسترش استعمار اروپاییان چه بود؟  جواب: 1- پیشرفت درزمینه ی دریانوردی 2- فنون نظامی واقتصاد صنعتی اروپا

12-دردوران استعمار عملکرد اروپاییان درقاره امریکا  وجزایراقیانوس ها چگونه بود؟ جواب: به نسل کشی وازبین بردن ساکنان بومی پرداختند.15 میلیون سرخ پوست راکشتند ومناطقی( کوبا،هائیتی، نیکاراگوئه وسواحل ونزوئلا) راخالی ازسکنه کردند.

13-انواع استعمار درطول تاریخ چندنوع  بوده است ؟ جواب: استعمار کهن با غلبه وتسلط نظامی برجوامع تحت سلطه 2- استعمار نوباغلبه اقتصادی برجوامع تحت سلطه 3- استعمارفرانو باغلبه فرهنگی برجوامع تحت سلطه

14-ویژگی های  استعمار نو را چیست ؟ جواب : 1- پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای مستعمره درقرن بیستم به وجود امد. 2- ازمجریان بومی وداخلی کشورهای مستعمره استفاده می کردند. 3- برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته ازکودتای نظامی  استفاده می کردند.4-  شکل غلبه ی انها اقتصادی ووابستگی  ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و مالی بود وکنترل بازار  وسیاست  مستعمرات رادردست می گرفتند.

15- انواع استعمار (قدیم ، نو وفرانو) درچه  نکته ای اشتراک  دارند؟ جواب : هرسه فراورده ی فرهنگ سلطه ی غرب  هستند.

16- استعمار قدیم با استعمار نو چه تفاوت هایی داشته است ؟ جواب : 1- استعمار قدیم  باغلبه ی نظامی وسیاسی بوده است ولی استعمارنو باغلبه ی اقتصادی وسیاسی 2- مجریان استعمار قدیم بیگانه وخارجی بوده اند( حضورآشکار استعمارگران ) ولی مجریان استعمار نو بومی وداخلی ( حضور  غیرمستقیم وپنهان استعمارگران )محسوب می شدند .

17- استعمار نو دارای چه ویژگی هایی است ؟ جواب : 1- بیشترازابزارهای فرهنگی، علمی  ، رسانه ای وفناوری استفاده می کند.2- استعمارگران ومجریان هردوپنهان اند. 3- هویت فرهنگی( عقایدوارزش ها) دیگرکشورهاهدف قرارمی گیرد.4- سلطه ی غرب برهمه جهان راتحت پوشش جهانی شدن دنبال می کند. 

18- فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی برجوامع مغلوب است ؟ جواب:تضعیف مقاومت فرهنگی ، ایجادتزلزل وتحول فرهنگی درقوم مغلوب ، تحقیرفرهنگی قوم مغلوب ، هویت زدایی  فرهنگی قوم مغلوب، استعمارفرهنگی

19-درباره عملکرد اروپاییان  درقاره ی آفریقا بنویسید. جواب:دربعدنظامی :به تسخیر آفریقا پرداختند. دربعد اقتصادی: بازارها ، منابع ومواداولیه ی آفریقا اشغال شد  ودروجه فرهنگی :زبان وادبیات  بسیاری ازکشورهای آفریقایی انگلیسی وفرانسه  شده است .

20-درباره مراحل گسترش نظام سلطه غرب ووجه غالب هرمرحله گفت وگو کنید.آیا وجه غالب هرمرحلیه ،درمراحل دیگروجودندارد؟ جواب: دراستعمار قدیم وجه غالب قدرت نظامی با حضورمستقیم نیروهای استعمارگراست. (مجریان بیگانه اند)دراستعمارنو وجه غالب اقتصادی با حضور غیرمستقیم استعمارگراست .( مجریان بومی وداخلی اند. ) دراستعمار فرانو وجه غالب  فرهنگی باابزار فناوری رسانه ای است ( مجریان بومی وسیاست هانیز ظاهرابومی اند. ) می توانند این وجوه بایکدیگرهمزمانی داشته باشند ، مثلا دراستعمارقدیم گاهی  هم استعمارسیاسی ،هم اقتصادی و هم فرهنگی بوده است ، نمونه ی آن مستعمرات آفریقایی  

سوالات عملکردی درس سوم:

21-چراجوامع غربی وسرمایه داری رامی توان نوعی ازجوامع تغلبیه درنظرگرفت؟زیرااین جوامع  درصددتسلط بردیگرسرزمین هاهستند.

22- جهانی شدن راازچه زوایه ای می توان نوعی  مدینه تغلبیه نامید؟ ازاین زاویه که درنظام جهانی فرهنگ غرب خودرابردیگرفرهنگ ها تحمیل می کندودرصددسلطه واستحاله آنها برمی آیدوازدرون به تبدیل فرهنگ های دیگرجوامع دست می زند.

23- چرااستعمارفرانونسبت به دیگرانواع استعمارخطرناک تر وعمیق تراست؟ زیرااستعمارنظامی وسیاسی تا زمانی که قدرت وبرتری نظامی وجودداردباقی می ماند ومعمولا موقت وگذرااستومردم سرزمین های تحت سلطه درصدد رهایی ازچنین وضعی هستند ودراستعماراقتصادی نیز احساس نیاز مادی چنین سلطه ای راامکان پذیر کرده است که با تولیدبومی ممکن است ازبین برود.ولی استعمارفرهنگی فرانو افرادراازدرون تهی می کند وهویت آنهاراازبین می برد ونسبت به فرهنگ غرب وقهور می کنددراین صورت بارفتن صوری استعمارگران باز اندیشه سلطه پذیری اجازه استقلا ,خودکفایی وتولیددانش رانمی دهد.

سوالات مفهومی درس چهارم:

1-    ویژگی ها ، ارزش ها وتوان مندی های جهان اسلام برای  ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟  جواب : 1- اصول اعتقادی وارزش های آن ثابت است.(خاص یک نسل ویک عصرنیست.). 2- اصول وارزش هایش  بانظام آفرینش  وفطرت آدمیان مطابقت دارد .

2-    ویژگی های انسان ازدیدگاه اسلام  چیست ؟  جواب: 1- انسان موجودی مختار، مسئول ومتعهد است .2- انسان خلیفه خدادرزمین است .3- انسان فطرتی الهی وکرامتی ذاتی دارد. 4- سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا است. 5- شقاوت انسان درفراموشی خود، خدا ومحدودکردن زندگی به این جهان است . 6- انسان  مسئول آبادی  این جهان وپرهیزازفساداست.

3-    جایگاه  عقل دردیدگاه ا سلام چگونه است ؟  جواب: عقل درفرهنگ اسلام  محبوب ترین مخلوق خداست وپیامبران برای برانگیختن عقل مبعوث شده اند.

4-    پیامبران  به چه منظوری مبعوث شده اند؟ جواب: پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای  عدالت  وجلوگیری ازتراکم ثروت دردست  اغنیا وآزادسازی  مستضعفان ازحاکمیت مستکبران وحاکمیت حق مبعوث شده اند.

5-    مراحل گسترش فرهنگ اسلامی  درمقاطع تاریخی را نام ببرید . جواب : 1-عصرنبوی 2- دوران خلافت  3- دوران استعمار  4- بیداری اسلامی

6-    ازمراحل گسترش فرهنگ ا سلامی  عصرنبوی رابه اختصار  توضیح دهید .  جواب: پیامبر آیات توحیدی را در جامعه جاهلی قبیله ای عربستان  تبلیغ نمود. پس از13 سال مقاومت دربرابرفشارهای  قبیله ای حکومت ا سلامی  تشکیل داد و10 سال به رفع موانع  سیاسی آن پرداخت. به امپراتورهای زمان  خودبرای پذیرش ا سلام دعوت نامه فرستاد.  گروه های مختلف  شبه جزیره درسال نهم هجرت  برای پذیرش ا سلام به مدینه آمدند.

7-    ازمراحل گسترش فرهنگ ا سلامی  دوران خلافت  چگونه بود؟  جواب: اززمان رحلت  پیامبرتا خلافت امویان ، عبا سیان  وعثمانیان ادامه داشت. پس از فتح مکه ( سال هشتم هجرت ) مقاومت دربرابرارزش های ا سلامی از صورت آشکار  درپوشش  نفاق پنهان شد ومناسبات عشیره ای وقبیله ای  درآن راه یافت . اما ارزش های  ا سلامی  فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی  درسایرسرزمین ها گسترش یافت وفرهنگ  گروه های مهاجم رادرون خودهضم کرد.

8-    چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغولان ، عثمانی و... مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی  فرهنگ ا سلامی به طور  کامل آشکارشود؟  جواب: زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی وقبیله ای رفتار می کردند.

9-    دوره استعمار چه تاثیراتی برفرهنگ ا سلامی داشته است ؟  جواب : 1- بخش هایی از جوامع ا سلامی را تحت نفوذ سیاسی ، نظامی خود درآوردند. 2- رجال سیاسی  جوامع ا سلامی را ازطریق  قدرت  نظامی و صنعتی   مقهورخوساختند. 0  3- قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع ا سلامی را ازطریق سازش با دولت های غربی  باقدرت  استعمارگران پیوند زدند.

10-منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجودذ آمد؟ جواب : وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد استعمارگران غربی پیوند خورد استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد .

11-درمراحل  گسترش فرهنگ ا سلامی عصربیداری  از چه ویژگی هایی برخورداراست ؟  جواب : 1- مقاومت  دربرابرنفوذ وسلطه غرب 2- متفکران اسلامی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت ا سلامی را گوشزدکردند. 3-  باروی کارآمدن انقلاب ا سلامی مکاتب وروش های  غربی مقابله با  سلطه استعمار( ناسیونالیسم ، ملی گرایی ، مارکسیسم ) کنارگذاشته شد.4- مرحله نوینی درگسترش فرهنگ ا سلامی  با الهام ازانقلاب ایران به وجود آمد. 

12-اصولی که یک فرهنگ جهانی باید داشته باشد رادرآموزه های ا سلامی جست وجو کنید . جواب :  هستی شناسی توحیدی ، عدل وداد ، عقلانیت ، حقیقت ، خلیفهً الهی بودن انسان .

13-درباره چگونگی گسترش فرهنگ ا سلامی دربین مسلمانان آسیای جنوب شرقی  توضیح دهید . جواب : بنگلادش  ازطریق بازرگانان عرب ، اندونزی ازطریق بازرگانان مسلمان هندی ، تایلند از طریق شیخ احمدقمی ، تانزانیا ازطریق بازرگان مسلمان  ایرانی (آفروشیرازی)

14-درباره بخشی از ارش های اجتماعی ا سلام که با حاکمیت های قبیله ای وقومی  نادیده گرفته می شدند توضیح دهید. جواب : تقواکم رنگ شدوارزش های خونی ونژادی رشدکرد.  تبعیض ها جای عدالت راگرفت . زهد وساده زیستی  به تجملات تبدیل شد . برابری وبرادری  به قوم مداری تبدیل شد . استبداد ایلی وقبیله ای جای آزادی راگرفت.

15-عملکرد استبداد ایلی قاجاررابااستبداد استعماری رضاخان مقایسه کنید.  جواب :  استبداد قومی  ایلی با مذهب درگیری نداشت وشاهان ظاهرا دینی بودند امااستبداد استعماری  رضاخان  چون درراستای تامین نیازهای مادی غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت ومستقیمابادین مبارزه می کرد .

16- درباره تاثیرات صدساله ی اخیرناسیونالیسم درجهان ا سلام توضیح دهید . جواب : وحدت امت ا سلامی مخدوش بود. هویت سازی سکولار بود . اختلافات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت  اسلامی ضعیف شده بود .

سوالات عملکردی درس چهارم:

17-چرااحکام دین ثابت است؟احکام دین هنجارهایی جهت تحقق ارزش های الهی است.ارزش های الهی برگرفته ازحقیقت است وچون حقیقت ثابت وبدون تغییراست احکام چنین ارزش هایی هم تغییرناپذیروثابت است.

18- ارزش های جهان اسلام با ارزش های جهان غرب چه تفاوت های اساسی دارد؟ ارزش های جهان اسلام مطابق بافطرت ونظام آفرینش است وبرمبنای حقیقت وثابت است.وجنبه جهانی دارند.ولی ارزش های جهان غرب ارزش های متغغیروبرمبنای نظام مادی وواقعیت موقت است که توسط انسان ها وضع شده اند.وجنبه جهانی ندارند.

19-چرااستعماربابیداری اسلامی مقابله ی جدی دارد؟ زیرابابیداری اسلامی هویت جوامع اسلامی مستقل ودربرابرسلطه غرب می ایستدومانع سلطه پذیری جوامع اسلامی می شود. واندیشه های قوم گرایانه وتفرقه افکنانه راکنارمی گذارد

20-خلافت امویان,عباسیان وعثمانی چه آسیب های به فرهنگ اسلامی واردساختند؟ارزش های جهانی فرهنگ اسلامی رابه سطح ارزش های قوم گرایانه وعشیره ای تقلیل دادندومانع آشکارشدن کامل ظرفیت این ارزش ها درسطح جهانی شدند.

سوالات مفهومی درس پنجم:

1-    ریشه رفتارها و هنجارهای فلسفی ، مذهبی  ومکاتب غربی کجاست؟  جواب:  ریشه درعقاید وارزش های بنیادین1- هستی شناسانه { انواع جهان هستی( دنیوی، معنوی ، اساطیری و...)}2- انسان شناسانه  (ویژگی های انسان ازنظراراده،اختیار،فطرت ، خواسته هاو حقوق مادی ومعنوی و..)3-  معرفت شناسانه  {روش شناسی : ( ازچه راه هایی می توان به شناخت حقیقت وواقعیت رسید ؟ حس ، تجربه ، عقل ، شهود، وحی و... } دارد .

2-    مهم ترین ویژگی های  هستی شناسانه ، انسان شناسانه  ومعرفت شناسانه  عقایدبنیادین  جهان غرب چیست؟  جواب:  دربعدهستی شناسانه : سکولاریسم . دربعد انسان شناسانه : اومانیسم  دربعدمعرفت شناسانه : روشنگری

3-    ویژگی های عقایدبنیادین هستی شناسانه  جهان غرب  چیست؟  جواب : 1- رویکرد دنیوی واین جهانی به هستی ( سکولاریسم ) 2- آرمان ها  دنیوی واین جهانی اند. 3-  ابعاد  معنوی انسان ، ابعاد متافیریکی وفوق طبیعی جهان  فراموش شده اند(سکولاریسم آشکار )یا به  صورت گزینشی درحاشیه اهداف ونیازهای دنیوی  به خدمت گرفته می شوند ( سکولاریسم پنهان )

4-    سکولاریسم آشکار و سکولاریسم پنهان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟ جواب:  درسکولاریسم آشکار به کلی ابعاد معنوی انسان  متافیزیکی  جهان هستی  انکار می شود ولی درسکولاریسم پنهان  این ابعاد  نفی نمی شود فقط درخدمت  نیازهای  دنیوی قرار می گیرد.

5-    نمونه هاییی برای سکولاریسم آشکار وسکولاریسم پنهان بنویسید. جواب : سکولاریسم آشکار : مکاتب ماتریالیستی ( ماده گرایانه )  سکولاریسم پنهان : پروتستانتیسم ( نهضت دینی مسیحیان معترض به  کاتولیک ها )

6-    فرهنگ معنوی ودینی را با فرهنگ سکولاریسم مقایسه کنید . جواب :  1- درسکولاریسم پنهان  توجه به زندگی مادی درابعاد علمی ونظری غلبه دارد. دنیا ورفع نیازها هدف  زندگی انسان   است ولی درفرهنگ  معنوی ، دنیا  وسیله است. 2- درجهان معنوی افراد دنیاگرا از آشکارکردن نیت خودشان خودداری می کنند ولی درجهان سکولار افراد دیندار رفتارخودراتوجیه دنیوی می کنند .

7-    ویژگی های انسان شناسانه عقاید بنیادین جهان غرب  ( اومانیسم ) را  بنویسید . جواب :  1-  دراین جهان متکثر،انسان  موجودی دنیوی واین جهانی است . 2-  انسان  وظیفه تدبیر  معنوی  دراین جهان ندارد. 3- اصل درجهان ، انسان است که با اراده خود  به تصرف درموجودات  جهان می پردازد. 4-  توجه به ابعاد دنیوی ، جسمانی  مادی انسان درهنر،ادبیات وحقوق بروز  یافته است.

8-     فرهنگ اومانیسم رابافرهنگ معنوی مقایسه کنید.  جواب:  درفرهنگ معنوی  اصالت با خدااست.انسان نشانه  وخلیفه خدابرزمین است  وبردیگرموجودات برتری دارد. وکرامت او ناشی از نزدیک شدن به خدااست  امادراومانیسم   اصالت با انسان است نه خدا وزندگی  دنیوی هدفی درخدمت به انسان است.

9-    هنرمدرن باهنرقرون وسطی چه تفاوتی دارد؟ جواب : هنرقرون وسطی برابعادمعنوی انسان تاکیددارد ونقاشان   چهره های اسوه های انسانی رادرهاله ای ازقداست  ترسیم می کردندولی هنرمدرن برابعادجسمانی وزیبایی های بدنی انسان تمرکز می کنند .

10-حقوق بشر دراندیشه ی اومانیستی چه تفاوتی باحقوق انسان درفرهنگ دینی دارد؟  جواب:  حقوق  اومانیستی  صورتی دنیوی براساس عادات وخواسته های طبیعی انسان دارد وانسان ها بدون نیاز به توجیه الهی وآسمانی  خواسته های دنیوی  رامطرح می کنند ولی حقوق انسان درفرهنگ دینی براساس فطرت الهی است وصورتی  معنوی دارد وانسان ها خواسته های  دنیوی خودرامستقلا دنبال نمی کنند واین خواسته های دنیوی درسایه ی ابعاد معنوی اظهارمی شود.(نفس پرستی هم درقالب   مفاهیم دینی پنهان می شود .)

11-چرا فرعون  درتوجیه رفتارش خودرادرزمره خداوندگاران قرارمی داد؟ جواب : زیرا در فرهنگ دینی  افراد هواهای نفسانی خودرا درقالب مفاهیم الهی ودینی پنهان می کنند وآشکارا  خودرا انسانی دنیوی وطبیعی معرفی نمی کنند

12-  منظورازروشنگری چیست ؟  روشنگری درمعنای عام  وروشنگری درمعنای خاص را توضیح دهید . جواب: روشنگری یعنی با چه روش هایی به حقیقت وشناخت می رسیم ودراین راه باچه موانعی روبه رو هستیم . روشنگری به معنای عام  شناخت حقیقت براساس  راه  انبیا الهی ومتکی برعقل ، شهودووحی است. روشنگری درمعنای خاص مبتنی بر سکولاریسم واومانیسم متکی بر عقل گرایی حسی است. 

13-روشنگری چه تاثیری بردانش وعلم مدرن داشته است؟ جواب:  درقرون 17 و18رویکردی عقل گرایانه وراسیونالیستی  داشت درقرون 19 و20   صورتی حس گرایانه وآمپریستی پیداکرد  ودرحال حاضر باافول تجربه گرایی بابحران معرفت شناختی روبه روشده است .

14-روشنگری درمعنای عام با روشنگری درمعنای خاص  چه تفاوت هایی دارد؟ جواب :  روشنگری درمعنای عام  ازوحی وعقل تجریدی وتجربی اتفاده می کند وتفسیری دینی ازانسان ارائه می دهد وتحصیل  علم تقدس الهی دارد  ولی روشنگری درمعنای خاص  چون شناخت را محدودبه حس وتجربه می کند علمی تجربی ، سکولار وناتوان ازداوری ارزشی به وجود می آورد. علمی که درخدمت خواسته های صرفا دنیوی انسان است .

15-منظوراز دئیسم چیست ؟  جواب: اعتقادبه وجودخدا بدون اینکه به پیامبر ، شریعت واحکامی  معتقد وپایبندباشند.

16-آیا عقاید ورفتارهای دینی آثار دنیوی نداردوآیا بیان آثار دنیوی آنها اشکال دارد؟ جواب: اثردنیوی دارد مثلا درماه رمضان خشونت کمترمی شود یا مصرف برخی کالاها کمترو مصرف بعضی بیشتر می شود . بیان اینهااشکالی ندارد .

17-درچه صورتی پرداختن با آثار دنیوی عقاید ورفتارهای دینی مشکل ساز می شود؟  جواب :  درصورتی که ارتباط  بین آثار دنیایی دین بااراده ی الهی قطع شده باشد ودین فقط ازنظرمادی موردتوجه باشد نه ازنظر آخرت واراده ی الهی ودین  بازیچه ی  دنیوی نفس پرستان باشد.

18-تفاوت حقوق بشررادردوفرهنگ دینی وفرهنگ اومانیستی بیان کنید .  جواب : حقوق بشر  دینی  مبتنی برفطرت انسان ومعنوی است مثلا همه یادردین برادرتوهستند یادرخلقت.اماحقوق بشر اومانیستی   مبتنی برخواسته وعادات طبیعی و مادی گرایانه ی بشر است ونبایدبا  اصالت انسان  درافتاد پس  مثلا حکم قصاص  قابل قبول نیست.

19-  به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه خودبه دئیسم منجر می شود ؟ جواب : نفی وحی  و تاکیدبراین مطلب که باکمک عقل خودمان وبدون استفاده از روش عملی  می توان  خداراشناخت و درشناخت  واقعیات فقط ازمعیارهای انسانی بایداستفاده کنیم .

سوالات عملکردی درس پنجم:

20-چرااندیشه های دینی غرب ازجمله پروتستانتیسم نوعی ازسکولاریسم پنهان دانسته می شود؟زیرا توجه به دنیا وزندگی این جهانی ازمعانی اصلی واساسی آنهامحسوب می شود.

21-نمونه ای ازهنجارهای دینی مثال بزنیدکه آثاروپیامدهای دنیوی هم داشته باشد. نمازهاخصوصا نمازصبح که یکی ازهنجارها ی مهم دین اسلام است چون صبح دربین الطلوعین غلظت خون به حداکثرخودمی رسد کسانی که برای نمازصبح بیدارمی شوندازافزایش غلظت خون خودجلوگیری می کنند ومانع سکته مغزی  می شوند.

22-اومانیسم در سیاست وحکومت داری چگونه خودرانشان می دهد؟اومانیسم انسان رابرترین موجودعالم می پنداردوحکومتی که توسط اکثریت این انسان هامقبول وشکل گرفته باشدراحکومتی مشروع می داند.

23- اومانیسم درهنر وحقوق چگونه بروز می کند؟به جسم وظاهراندام انسان توجه زیادی داردتابتواندجلوه های تصویری وزوایای بدن رانمایش می دهد.درحقوق هم خواست واراده انسان بهخ عنوان برترین موجودعالم مبنای تصمیم گیری وهنجاریابی قرارمی گیرد.

24-اومانیسم درادبیات غرب چگونه تاثیرگذاشته است؟چون انسان محورعالم است درادبیات به جزییات زندگی ولذائذ مادی اوتوجه زیادی می شودورمان های بلندکه به امورجزیی ومادی زندگی انسان وتعامل ذهن انسان باجهان مادی می پردازد اهمیت زیادی می دهند.

سوالات مفهومی درس ششم:

1-    تاریخ فرهنگ غرب به چنددسته تقسیم  می شود؟ جواب : 1- یونان ورم باستان 2- قرون وسطی 3- دوره رنسانس 4- غرب جدید

2-    فرهنگ دوره باستان (یونان ورم)  باقرون وسطی چه تفاوت هایی دارد؟ جواب : 

دوره ی باستان                                            قرون وسطی

فرهنگ اساطیری                                         فرهنگ دینی مسیحیت

پرستش خدایان متعدد                                 اعتقادبه توحید

نگاه متکثر به عالم                                         نگاه واحد به عالم

(درباستان خلقت ازخدایان متعدد نشات می گرفت ومتکثربود ولی درقرون وسطی  همه مخلوقات به خدای واحد می رسید .)

3-    رنسانس به چه معناست ؟ مشخصات این دوره تاریخی رابنویسید؟ جواب : به معنای تجدید حیات وتولد دوباره وبازگشت به دوران  فرهنگ  یونان ورم باستان . 1- رویکردی  دنیوی به مفاهیم معنوی وتوحیدی ( سکولاریسم )  2-حرکت های اعتراضی نسبت به مذهب 3- رویکرد دنیوی به عالم درسطح هنر، اقتصاد، سیاست 4- ظهورپادشاهان محلی به عنوان رقیبان کلیسای دنیاطلب 5-  تلاش جهت حذف کلیسا  ونقش دین و معنویت

4-     برخی از  ویژگی های دوره ی تاریخی قرون وسطی  رابنویسید. جواب :1- سکولاریسم عملی ( به نام دین دنیاطلب کردن ) 2- به  بهانه ایمان ووحی عقل راازاعتبار می انداختند. 3- اقتدارکلیسا درهمه ی امورزندگی 4- اقتصادکشاورزی ونظام ارباب رعیتی 5- برده داری عام وفراگیر

5-    جهان غرب چگونه ازدوره قرون وسطی به دوره رنسانس عبورکرد ؟ جواب : 1-جنگ های صلیبی ، مواجهه با مسلمانان وفتح قسطنطنیه اقتدارکلیسا رافروریخت . 2- ظهور قدرت های  محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا

6-    رویکرد هنر ، اقتصاد وسیاست درعصر رنسانس چگونه بود ؟ جواب : درهنر به ابعاد جسمانی ودنیوی انسان اهمیت می دادند. دراقتصاد بارشدتجارت وکشف  آمریکا ازاقتصادکشاورزی ارباب رعیتی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری عبورکردند. درسیاست قدرت های محلی وشاهزادگان  به رقابت باکلیسا پرداختند.

7-    رویکردمذهب دردوره رنسانس چگونه بود ؟ جواب :حرکات  اعتراضی بادورویکرد: 1- رویکرد دنیاگرایانه( همانندکلیسا) وتنها مخالفت باقدرت پاپ 2- رویکردمعنوی وتقابل بادنیاگرایی

8-    نگاه اساطیری باستان  به عالم ، چه تفاوتی با  فرهنگ مسیحیت دراین خصوص  دارد ؟ جواب : توجه به عالم کثرت ،(یعنی جهان دارای منشاهای گوناگون  ومتکثراست ) از ویژگی های   دوره اساطیری باستان است. مسیحیت نگاهی توحیدی داشت. (البته با  عقیده به تثلیث و سکولاریسم عملی آن راتحریف کردند. )

9-    تحریفات مسیحیت چه پیامدهایی به دنبال داشت ؟ جواب :1-  عقیده به تثلیث ودورشدن از ابعادعقلانی توحید    2- توجیه عملکرددنیوی تحت پوشش دین ومعنویت ( سکولاریسم عملی )

10-چگونه فلسفه روشنگری به وجود آمد وسکولاریسم نهادینه شد؟ جواب :1- بازگشت به  فرهنگ باستان جهت حذف پوشش دینی و تفسیرتوحیدی 2- حرکت های اعتراضی  دینی به کلیسا وتفاسیرپروتستانی دینی ورواج آن درسطح فرهنگ عمومی  جامعه 3- نفوذ  تفاسیردینی  فوق به لایه های عمیق فرهنگ غرب

11- فیلسوفان روشنگری چگونه به تفسیر این جهان می پرداختند؟ جواب : باانکار ارزش علمی وحی  زمینه ی پیدایش علومی را فراهم آوردندکه  مستقل از  وحی  وصرف نظراز ابعاد متافیزیکی وفوق طبیعی عالم  به تفسیر این جهان می پرداختند.

12-چگونه دردوره رنسانس ،  ارزش های بنیادین غرب درعرصه  علم  وفناوری خودراظاهرساخت؟ جواب : 1-علم رسالت شناخت حقیقت عالم  وتعالی انسان راازدست داد وبه صورت عقلانیت ابزاری درآمد. (وسیله ای برای تسلط انسان برطبیعت )2- دربین علوم ، علوم تجربی  بارهاورد فناوری وصنعت بیشترین اهمیت  رایافت .

13- اقتصاد دودوره ی قرون وسطی ودوران رنسانس رابایکدیگرمقایسه کنید . جواب :درقرون وسطی اقتصادبرمدار کشاورزی وروابط اجتماعی  ارباب رعیتی ( فئودالی ) استواربودکه کشاورزان  وابسته به زمین ارباب بوده وغیرقابل انتقال بودند.دررنسانس  گسترش تجارت ورشدصنعت به پیدایش  قشرجدید سرمایه داران انجامید واقتصاد فئودالی به صنعتی سرمایه داری  تبدیل شد.

14-چگونه  ارزش های بنیادین  غرب دراقتصاد دوران رنسانس  خود را ظاهر ساخت ؟ جواب : باگسترش تجارت ، صنعت رشدکرد و قشرجدید سرمایه داران صنعتگر به وجودآمدند وروابط پیشین ارباب رعیتی راتغییردادند.

15-درقرون وسطی رویکرد به حقوق بشر چگونه بود ؟ جواب : به دلیل  باورهای دینی مردم ،  رفتارهای دنیوی نظام  فئودالی توجیه دینی  می شد.

16-حقوق فطری با حقوق طبیعی بشر چه تفاوت هایی دارد ؟ جواب : حقوق فطری  الهی انسان به نیازهای دنیوی ومعنوی بادوابزار وحی وعقل  می نگرد.  ولی حقوق طبیعی  صرفا به نیازهای  این جهانی وطبیعی انسان  نظردارد.

17- حقوق بشردر فرهنگ دینی  چگونه است ؟ جواب :  ریشه درربوبیت  پروردگار وفطرت الهی انسان دارد و وظیفه  حراست ازخلافت انسان وکرامات ذاتی اورادارد.

18- درعقاید وارزش های جدید غرب  رویکرد سیاست  ونظام سیاسی  چگونه است ؟ جواب : نظام سیاسی سکولار  که آرمان های خودرابرمبنای حقوق طبیعی وخواسته های دنیوی تنظیم می کند واراده ی انسان هارا  مستقل از  ابعاد آسمانی والهی مبداقانون قرار می دهد.

19-ویژگی های  اندیشه سیاسی لیبرالیسم  راتوضیح دهید . جواب :1- اصالت  بخشیدن به انسان دنیوی 2-  مبنای قانون گذاری اراده ی انسان ها است ( مبداهمه ی ارزش ها انسان است نه  حاکمیت الهی)3-  فقط به حقوق طبیعی  توجه می کند 4- همه اموردرقیاس بااراده ی انسان مباح است.

20-نخستین  انقلاب  سیاسی لیبرال درتاریخ  سیاسی جهان کدام است و چگونه شکل گرفت ؟ جواب : انقلاب فرانسه  با حرکت های  فرهنگی  دوران رنسانس واندیشه های فلسفی روشنگری  وتغییرات اجتماعی  مربوط به انقلاب صنعتی   به وجودآمد.

21-به چه دلیل مواجهه ی با مسلمانان درطول جنگ های صلیبی وفتح قسطنطنیه  ، زمینه های اقتدار کلیسا  رادرهم ریخت ؟ جواب : چون کلیسا برپایه ی کتب عهدعتیق وانجیل استواربود وباعلوم جدیدمخالفت داشت ولی ا سلام  به گسترش ورشد علم دستورمی دهد وآنهاازطریق این جنگ ها باآزاداندیشی وعلم گرایی آشناشدند.

22-به چه دلیل با پیدایش فلسفه های روشنگری ،  سکولاریسم به عمیق ترین لایه های فرهنگی غرب راه پیدا می کند؟ جواب : چون مردم وفرهنگ عمومی آنچنان ازتسلط ودنیاگرایی دینی مسیحیت زده شده بودند که وقتی سکولاریسم توسط اندیشمندان  به انسان به صورت مستقل توجه کرد شیفته ی آن شدند ودرسطوح مختلف جامعه نفوذیافت.

23- تحولات فرهنگی ، اجتماعی غرب درزمینه های دینی ، فلسفی ، صنعتی وسیاسی وترتیب تاریخی آنها را بیان کنید . جواب : سیرتحولات به ترتیب دینی ، سیاسی ، فلسفی و صنعتی بود. درزمینه ی دینی از  تقدس قدیسان وتمرکزدینی کلیسا به سمت عدم تمرکز دینی حرکت کردند. درزمینه ی  سیاسی کمرنگ شدن مرزهای سیاسی  وجهانی شدن مطرح شد. درزمینه ی فلسفی توجه به عالم کثرات رایج شد. درزمینه ی  صنعتی صنایع چاپ وبخاروتکنولوژی های ماشینی مطرح شد . 

سوالات عملکردی درس ششم:

24-چرادین درقرون وسطی نوعی ازسکولاریسم پنهان دانسته می شود؟چون دراین دوران ازدین درجهت اموردنیوی ومادی بهره برداری می شدومفاهیم دینی پوششی برای مطامع دنیوی اربابان کلیسا بود.

25-اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ آلمانی چه نقشی درایجادپایه های رنسانس داشت؟بااین اختراع امکان گسترش علم وبین توده های مردم فراهم شد ودیگرکلیسا نمی توانست به عنوان تنهامنبع اطلاعات خودرابه مردم معرفی کندودانش از حالت اختصاصی بیرون آمد ودراختیارعموم قرارگرفت وبا نوآوری اززیرسایه کلیساخارج شد.

26-فرهنگ دوره رنسانس چه شباهتی بافرهنگ یونان باستان داشت؟هردورویکردی دنیوی داشته وازتفسیرتوحیدی غفلت می ورزیدند.

27-منظورازسکولاریسم نهادینه شده چیست؟اندیشه های این جهانی ورویکردمادی نسبت به حیات آدمی درتمامی سطوح وسبک زندگی اوازهنر وادبیات تا سیاست وحقوق اقتصادوروابط اجتماعی نفوذ وریشه کرده است وتمامی قوانین مربوط به آنهارا دراختیارنگرش ورویکردخودقرارداده است.

سوالات مفهومی درس هفتم:

1-    مفاهیم نظام جهانی وجامعه جهانی راتوضیح دهید ؟  جواب : به شبکه ی روابط پایداری که بین جوامع مختلف دریک دوره ی تاریخی شکل می گیرد  نظام جهانی  گفته می شود. نظام جهانی محیط بین المللی را شکل می دهد که به آن جامعه جهانی  می گویند.

2-     نظام جهانی به چه صورت هایی می تواند وجودداشته باشد؟ جواب : 1-  نظام جهانی که متاثرازیک فرهنگ موثر درسطح جهانی است. 2- نظام جهانی که متاثراز  تعامل چندفرهنگ  وتمدن فعال وتاثیرگذاراست.

3-    چه عواملی درروابط بین الملل موثراست؟ جواب :1- ویژگی های فرهنگ جوامع 2- قدرت تاثیرگذاری جوامع

4-    درچه صورت نظام جهانی ازانسجام برخورداراست؟ ودرچه صورتی دچارچالش وتضادهای درونی می شود؟ جواب : اگرفرهنگی که درسطح جهانی غالب شده ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی راداشته باشد نظام جهانی انسجام  خواهدداشت درصورتی که فرهنگ غالب ویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی رانداشته باشد نظام جهانی دچارچالش وتضادهای درونی می شود.

5-    تاثیر فرهنگ امپراطوری وسلطه درنظام جهانی چگونه است؟  جواب :1- تقسیم جامعه ی جهانی  به دوبخش مرکز پیرامون  2- ایجادوابستگی بین  کشورهای مرکز پیرامون 3-  ایجادزمینه ی ستیز وچالش بین کشورهای مرکز - پیرامون

6-    درچه صورتی نظام جهانی صحنه تعاملات یابرخوردهای فرهنگی می شود؟ جواب : درصورتی که جامعه ی جهانی عرصه ی حضورفعال فرهنگ های متفاوت باشد.

7-    جامعه جهانی درگذشته  دارای چه ویژگی هایی بوده است؟ جواب : 1- فرهنگ ها وتندن های مختلف هریک دربخشی ازجهان حاکمیت وقدرت سیاسی داشتند. 2- روابط اقتصادی ، سیاسی ، نظامی وفرهنگی بین الملل باحاکمیت های مختلف درجهان وجوداشت. 3- تعاملات فرهنگی  تابع روابط سیاسی ، نظامی  یا اقتصادی نبود.4- اگر درعرصه نظامی جامعه ای مغلوب می شدولی ازفرهنگ برتربرخورداربود فرهنگ جامعه ی مهاجم رادرخودهضم وجذب می کرد. 5- امکان عبورفرهنگ ها ازمرزهای جغرافیایی ازطریق تجارت وتعامل علمی فراهم بود.

8-    نمونه هایی ذکرکنیدکه نشان دهد فرهنگ جامعه ی مهاجم درفرهنگ جامعه ی مغلوب  هضم وجذب شده باشد؟   جواب : 1- حفظ هویت ایرانیان  درمقابل حاکمیت یونانیان سلوکی 2- تحمیل فرهنگ چین شکست خورده برمغولان 3- غلبه فرهنگی  ا سلام بر مغولان

9-    چگونه فرهنگ ا سلام نشروگسترش یافت ؟  جواب : گسترش فرهنگ ا سلامی مرهون قوت وقدرت  فرهنگی اش بود که به تدریج  پذیرفته شد ودرمناطق جنوب شرقی آسیاازطریق تجارت  منتشروگسترش یافت.

10-شکل روابط بین الملل دردوقرن اخیر چگونه است؟   جواب :1-  شکل گیری روابط مرکز پیرامون 2- آسیب پذیری موقعیت فرهنگی کشورهای غیرغربی  که درحاشیه  روابط  سیاسی واقتصادی بین الملل قرارگرفت.

11-چه عواملی ومراحلی موجب شکل گیری نظام جهانی نوین شد؟  جواب : 1- پیدایش قدرت های سیاسی سکولار( دولت ملت ها) 2- قدرت باتجارت، سرمایه وصنعت پیوندخورد. 3- مبلغان مسیحی وفراماسونری  به خدمت گرفته شد. 4- جوامع درنظام جهانی استعماری ادغام شدند.

12-چگونگی پیدایش قدرت های سکولار ( دولت ملت ) راتوضیح دهید .   جواب :زوال تدریجی  قدرت کلیسا  منجربه حاکمیت فئودال ها شد وبا انقلاب فرانسه دولت هایی شکل گرفت که هویت    خودرادرابعادجغرافیایی،تاریخی،نژادی وقومی  تعریف می کرد نه  دینی ومعنوی

13- به چه دلایلی  سرمایه داران جایگاه برتری نسبت به زمین  داران پیدا کردن؟ جواب : 1- رشدتجارت دردوران جدید2- بردگی سیاه پوستان آفریقایی  وانتقال آنها به مزارع آمریکایی 3- انتقال ثروت به اروپا

14-چگونه درنظام جهانی نوین قدرت با سرمایه ، تجارت و صنعت پیوند خورد ؟ جواب :  سرمایه داران جایگاه برتری یافتند ودولت ها برای تقویت قدرت خود نیازمندسرمایه ی آنهابودند وسرمایه داران نیز برای تجارت وسود نیازمند حمایت نظامی دولت هابودند.صنعت  نیزبرانباشت ثروت  وموقعیت سرمایه داران افزود.

15-به چه دلیلی کشورهای غربی درنظام نوین جهانی ازمبلغان مذهبی وسازمان های فراماسونری استفاده می کردند؟   جواب :1- برای تامین منافع اقتصادی  نیازمند درهم شکستن مقاومت های فرهنگی  اقوامی بودند که سلطه ونفوذ آنهاراتحمل نمی کردند.2- باتبلیغ مسیحیت  فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی رادچاراختلال کنند. 3- برنخبگان سیاسی کشورهای دیگرتاثیرگذارند.

16- ادغام جوامع درنظام جهانی استعمار چندگونه بوده است ؟ ( کشورهای استعمارزده به چندنوع تقسیم می شوند؟ )   جواب : 1- جوامعی که مستقیما به تصرف کشورهای استعمارگردرمی آمدند. 2- جوامعی که ازقدرت بیشتری برخورداربودند وامکان غلبه مستقیم نظامی برآنهانبود ازطریق نفوذ اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی ( شرایط نیمه استعماری ) تحت سلطه درمی آمدند.(بااستعمارنو وفرانو )

17-چالش ها وستیز های درون یک فرهنگ باچالش ها وستیز های بین دوفرهنگ  چه تفاوت هایی دارد؟ نمونه بیاورید .   جواب :  دوفرهنگ در عقاید بنیادین ولایه های  عمیق فرهنگی بایکدیگر دچارچالش می شوند درحالی که  ممکن است درون یک فرهنگ بین اجرای رفتارها وهنجارها( لایه های سطحی فرهنگ ) تفاوت  وجودداشته باشد .  مثلا چالش جهان ا سلام با جهان غرب از نوع چالش های بین دوفرهنگ ا ست و چالش لیبرالیسم وسوسیالیسم درون یک فرهنگ ( فرهنگ غرب ) است .

18-موقعیت فرهنگی جوامع غیرغربی را در مراحل سه گانه استعمار(قدیم )، استعمارنو واستعمار فرانو توصیف کنید .   جواب : دراستعمارقدیم چون اصالت با  استعمارنظامی وسیاسی همراه بود فرهنگ کمترتحت تاثیربود وتاحدودی  فرهنگ بومی حفظ می شد. دراستعمار نواصالت بااقتصادبود  وفرهنگ  بومی  تحت تاثیر استعمارگران قرارمی گرفت ولی فرهنگ به طورویژه  موردتوجه  استعمارگران نبود.دراستعمارفرانو اصالت با فرهنگ است  ومهم ترین ابزار  استعماری قرار می گیرد .

19-درباره هویتی که کشورهای تازه تاسیس پیدا می کنند وتاریخی که برای هویت آنها تدوین می شود تامل کنید .   جواب :  کشورهای تازه استقلال یافته وجداشده از پیکره جهان قدیم  ازهویت فرهنگی  منسجمی برخوردار نیستند . مرزهای  جغرافیایی  آنها نیز سیاسی وتحت امر استعمارگران شکل گرفته است  وتنها درقالب  مزیت نسبی  درتولید برخی کالا ها به صورت کشورهای تک محصولی در می آیند وخودراازاین طریق به دیگران می شناسانند.

سوالات عملکردی درس هفتم:

20-چرادرنظام جهانی با چالش ها وتضادهای بین المللی گوناگونی روبه روهستیم؟فرهنگ های غالب درنظام جهانی ازویژگی های مطلوب فرهنگ جهانی برخوردارنیستند وفرهنگ سلطه ووابستگی جوامع پیرامونی به کشورهای مرکزی وجوددارد.

21-چالش های جوامع سرمایه داری با جوامع کمونیستی درقرن بیستم چگونه ستیزی به حساب می آمد؟ با توجه به این که هردونظام دراصول سکولاریسم بایکدیگرشباهت داشتند وتصوری این جهانی ازعالم داشتندهردو درون یک فرهنگ قرارمی گرفتند وچالشی بین فرهنگی نداشتند .فقط درشیوه واجرا تفاوت داشتند ودرنگرش  وجهان بینی یکسان ومتحدبودند.

22-به غیرازآسیا کدام جوامع ازطریق ارتباط اقتصادی و فرهنگی مسلمان شدند؟مردم کشورتانزانیا ازطریق ارتباط فرهنگی با بازرگانان ایرانی به تدریج مسلمان شدند.

23-منظورازکشورهای مرکز وکشورهای پیرامون چیست؟چه رابطه ای بین آنهادرنظام جهانی وجوددارد؟ کشورهای مرکزی کشورهایی هستندکه  به علت انباشت سرمایه بخش عمده ای ازتولیدجهانی وتولیدعلم وفناوری رادراختیاردارند وازنظرسیاسی کشورهای کمترتوسعه یافته راتحت تاثیروسلطه ی خوددارندواگرکشورهای مرکزی درسیاست های خود دچارتغییراتی شوند کشورهای وابسته به آنها که پیرامون آنهاقراردارندنیزدچارتغییرساختارقدرت وتصمیم گیری می شوند. وبرنامه ریزی های اقتصادی،فرهنگی وسیاسی شان تحت تاثیرکشورهای مرکزی است  .

24- قدرت های سیاسی سکولارچه پیوندی با سازمان های فراماسونری،تجارت،صنعت واستعماربرقرارکردند  ؟بازوال قدرت های سیاسی فئودالیته وابسته به کلیسا قدرت هایی شکل گرفتندکه جهان بینی دنیوی وسکولارداشتندکه ازطریق  صنعت به  انباشت سرمایه دست یافتندوباحمایت ناوگان نظامی وسازمان های فراماسونری مقاومت های اقتصادی،سیاسی وفرهنگی اقوامی که سلطه آنهاراتحمل نمی کردنددرهم شکستندوبه استعماروسلطه پرداختند.

سوالات مفهومی درس هشتم:

1-     عملکرد اقتصادی  کشورهای غربی درچارچوب  روابط دولت ملت های جدید چگونه شکل گرفت ؟ جواب :  قدرت سیاسی دولت ملت ها بامنافع اقتصادی صاحبان ثروت وصنعت وتجارت  هماهنگ بود و رقابت های سیاسی استعمارگران  بامنافع اقتصادی آنان پیوند داشت.

2-     نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی پیش ازاستعماررابا دوران استعمارمقایسه کنید : جواب : نظام اقتصادی این کشورها پیش از استعمار اغلب درتعامل با محیط جغرافیایی خودوبه گونه ای مستقل عمل می کرد وروابط  تجاری آنها درحدی نبودکه استقلال سیاسی شان را درمعرض خطرقراردهد. اما دردوران استعمار ساختار اقتصادی شان دگرگون شد ودرراستای پاسخ به نیازهای کشورهای  غربی درآمدند ودچار اقتصاد تک محصولی ، وابستگی اقتصادی ،بازار کالاهای غربی ،تامین کننده موادخام ونیروی کاربرای غربی ها شدند.

3-     تغییرات  ساختاراقتصادی کشورهای غیرغربی دردوران استعمار دارای  چه  ویژگی هایی است ؟ جواب : 1- به بازار مصرفی غرب تبدیل شدند.2- تامین کننده نیروی کارومواداولیه غرب شدند.3- صادرکننده یک ماده خام شدند.(تک محصولی شدند. ) 4- دچارکاهش قدرت چانه زنی دراقتصاد شدند.(افزایش وابستگی اقتصادی به غرب ) 5-  مبادلات نابرابر درسطح جهانی به نفع کشورهای غربی 6- انتقال برخی صنایع وابسته ازغرب  به کشورهای غیرغربی درجهت منافع  استعمارگران (نه تعدیل جهانی ثروت )7- ورودبه استعمارنو وادامه  حضوردرچرخه نامتعادل توزیع  ثروت جهانی

4-     گروه سرزمینی ،دولت ملت چه نوع جامعه ای است؟ جواب:  واحدهای اجتماعی که درسرزمینی به نام کشوردارای  نظام سیاسی، اقتصادی ، اموزشی  مشترکی هستند وتوسط یک دولت اداره می شوندواعضای آن خودرا یک ملت می شناسند.

5-     دولت ملت ها چگونه پدید آمدند؟ جواب:  دولت ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار باافول قدرت کلیسا پدید آمدند.

6-     دولت ملت های جدیدازچه هویتی برخورداربودند وچگونه  عمل می نمودند؟ جواب : هویتی سکولار،دنیوی ،قوم گرایانه ، ناسیونالیست داشتند. درمسیر توسعه وگسترش خودبه صورت قدرت های استعماری درآمدندوبافتوحات استعماری  جغرافیای سیاسی جدیدی برای دیگرفرهنگ ها پدیدآوردند.

7-     هویتی که استعمارگران برای فتوحات خود شکل دادند چگونه بود؟ جواب : هویتی قومی وسکولار

8-     فرایندجهانی شدن چگونه شکل گرفت ؟ جواب : 1-انباشت ثروت  وپدیدآمدن شرکت های بزرگ چندملیتی 2- گسترش صنعت ارتباطات  3- کاهش اهمیت مرزهای سیاسی 4-شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای ونهادهای بین المللی 5- مدیریت  سرمایه گذاری  شرکت های بین المللی درسطح جهانی 6- مخدوش شدن استقلال  اقتصادی وسیاست های  ملی

9-     دیدگاه موافقان ومخالفان جهانی شدن رامقایسه کنید : جواب : موافقان : جهانی شدن بدون اعتنابه مرزهای ملی نظم نوینی باجریان های نیرومند تجارت وتولید بین الملل را پیش می راند. مخالفان :  جهانی شدن  انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته است بلکه چالش ها وتضادهایی  فراترازمرزهای سیاسی دولت  ها پدیدآورده است .

10-  مبادلات فرهنگی جوامع ازدیرباز چگونه شکل می گرفته است؟ جواب : ازطریق  تجارت ،مهاجرت و جنگ ، برخورد، انتقال ،اشاعه فرهنگ ومبادلات فرهنگی شکل می گرفته است.

11-  نظام جهانی درعرصه فرهنگی  شاهدچه تحولاتی بوده است ؟ (نظام جهانی چه تاثیراتی برفرهنگ جوامع غیرغربی داشته است ؟ )جواب:  برخورداستعماری غرب:1-  موجب ضعف اقتصادی وسیاسی  وخودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی شد.2- جوامع غیرغربی مدیریت خودرادرگزینش عناصر فرهنگی ازدست می دهند 3- مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی درچارچوب اهداف اقتصادی وسیاسی در دست استعمارگران غربی  قرارمی گیرد.

12-   مفهوم امپراتوری رسانه ها راتوضیح دهید؟ جواب : توسعه صنعت ارتباطات  فاصله های  زمانی ومکانی  راکوچک کرده  ومرزها ی جغرافیایی رافروریخته ،کشورهای غربی  ودرراس آنها آمریکا باموقعیت قدرت وثروت برترباتولیدوپخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی  جوامع خودباخته غیرغربی پرداختند.

13-  چراکشورهای کمترتوسعه یافته دربرابرامپراتوری فرهنگی  آسیب پذیرترند؟ جواب : زیرامنابع  وامکانات لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خودراندارند.

14-  تجمع قدرت رسانه ای  دردست صاحبان ثروت  وکانون های صهیونیستی چه تاثیراتی داشته است؟ جواب: 1- هویت  فرهنگی جوامع غیرغربی رامتزلزل  ساخته است .2- ارزش های دموکراتیک وسازوکارهای دموکراسی جهان غرب را  به سخره گرفته وتضعیف نموده است .

15-  جهان غرب ازطریق رسانه ها چگونه به مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی می پردازند؟ جواب :  فرهنگ عمومی  جوامع غیرغربی رامدیریت می کنند.

16-   چگونه جهان غرب به تثبیت  مرجعیت علمی خودمی پردازد؟ جواب : باتربیت نخبگان کشورهای غیرغربی  وتوزیع هدفمند  علوم طبیعی وانسانی

17-  منظوراز توزیع هدفمند علوم طبیعی وعلوم انسانی توسط جهان غرب چیست؟ جواب:  بخشی  ازعلوم طبیعی  راکه مورد نیازبرای خدمت رسانی به کالاهای غربی است به کشورهای درحال توسعه آموزش می دهد ولی از  آموزش  دانش های راهبردی خودداری می کنند .

18-  به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی می پردازد؟ جواب: 1- تثبیت مرجعیت علمی غرب 2- توزیع هدفمند علوم طبیعی وانسانی

19-  علوم انسانی غرب زندگی آدمی را چگونه  تعریف می کندوسازمان می دهد؟ جواب:  بربنیان های هستی شناختی ،انسان شناختی  وروش های معرفتی بعدازرنسانس  زندگی آدمی را صرف نظراز ابعادمعنوی  به گونه ای سکولار ودنیوی تعریف می کند وسازمان می دهد

20-   ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی چه نقش وتاثیری داشته است؟ جواب : علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تافرهنگ های دینی خودرااز نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنندواز بنیان های معرفتی دینی وقدسی محروم شوند.

21-  چرا ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند؟ جواب: زیراموجب می شوند فرهنگ های دینی خودرااز نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنندواز بنیان های معرفتی دینی وقدسی محروم شوند.

22-  سیاست تخته قاپوکردن ایلات دردوران رضاخان وانقلاب سفید چه تاثیری بردامداری وکشاورزی ایران داشت؟ جواب : گرفتن اسب وتفنگ  عشایربه منظورامنیت دامداری راازرونق انداخت .خردشدن زمین ها به نام اصلاحات ارضی  موجب کاهش تولیدانبوه وحرفه ای  کشاورزی شد .

23-  صادرات نفت درتک محصولی کردن اقتصاد ایران چه نقش وتاثیری داشته است ؟ جواب:1- بخش دولتی اقتصادرابی رویه بزرگ  می کند2- اقتصاد را رانتی وفاسد می  کند. 3- اقتصاد راازمردم محوری خارج می کند

24-  پیمان های منطقه ای که جنبه ی مقاومت دربرابرسیاست های جهانی سازی قدرت های برتر اقتصادی اروپا وآمریکا دارند دارای چه نقاط قوت وچه نقاط ضعفی هستند؟ جواب:  ضعف اصلی انها: نداشتن قدرت اجرایی است.نقاط قوت : 1-عدم وابستگی به قدرت های جهانی 2- خودباوری3- مقاومت فرهنگی دربرابر فرهنگ غرب

25-  دلیل تلاش کشورهای غربی برای ممانعت ازدستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای چیست؟ جواب: 1- حفظ مرجعیت علمی غرب 2- مانع استقلال علمی وهویت مستقل ایرانی شوند.

26-  چرادربرابر تلاش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی برنیازهای بومی ومبانی معرفتی اسلامی مقاومت می شود؟ جواب : 1- جلوی خودباوری فرهنگی ایران وسایرکشورها گرفته شود .2- مانع از  مقاومت فرهنگی ایران دربرابربنیان های هستی شناسانه،انسان شناسانه ومعرفت شناسانه فرهنگ  جهان غرب شوند.

سوالات عملکردی درس هشتم:

27-چرانظام جهانی دربعداقتصادی به نفع کشورهای استعمارگروبه ضررکشورهای استعمارزده است؟چون صنایع وابسته بنابراقتضای بازارمصرفی جهانی به کشورهای استعمارزده منتقل می شود وفاصله ی  بین این کشورها همچنان حفظ می شود.

28-وابستگی اقتصادی کشورهای استعمارزده به کشورهای استعمارگرچه پیامدهای مستمری به دنبال دارد؟مانع ازاستقلال وتعادل اقتصادی این کشورهامی شودوفاصله ی بین آنهاراهمچنان حفظ می کند.

29-کدام نوع استعماربرای استعمارگران کم هزینه ترومناسب تراست؟ استعمارفرهنگی (فرانو)که نیازی به هزینه های سرکوب نهضت های آزادی بخش نداردوحتی نیازی به واگذاری امتیازهای اقتصادی هم ندارد.

30-مهم ترین  شکل استعمارفرهنگی وفرانودرنظام جهانی چیست؟تهاجم فرهنگی که بامقهورساختن وخودباختگی فرهنگی جوامع استعمارزده هویت فرهنگی آنهارادچاربحران ساخته وازآنهادنباله روهای صرف می سازد.

31-چرارسانه های غرب  امپراتوری می کنند؟چون امکان گزینش وفعالیت فرهنگی رابه جوامع استعمارزده نمی دهند ویک سویه عقاید واندیشه های خودرابه آنهاتحمیل می کنند وباتجمع قدرت وثروت امکان فعالیت  درعرصه فرهنگی راازآنهامی گیرند.

سوالات مفهومی درس نهم:

1-    دوچالشی که جامعه ی غربی با عقاید وآرمان های جدید خود ازعبورکردرا توضیح دهید . جواب : 1- چالش بین رویکردنظری کلیسا که رویکردی  معنوی ودینی بودبا رویکردعملی دنیوی واین جهانی کلیسا 2- چالش بین اربابان وقدرت های محلی باقدرت  کلیسا

2-    جامعه غربی چگونه چالش بین رویکردهای نظری وعملی کلیسا راحل نمود ؟ جواب : چون نمی توانست رفتاردنیوی کلیسارااصلاح کند رابطه دین ودنیارامنفی دانست وازرویکرد معنوی نسبت به این عالم دست شست.

3-    جامعه غربی چگونه چالش  بین اربابان وقدرت های محلی با قدرت کلیسا راحل کرد؟ جواب : دست کلیسا رااز زمین هایی که تحت نفوذ ش قرارداشت قطع کرد وقدرت دنیوی شاهزادگان افزایش یافت.

4-    ارزش ها و آرمان های دنیوی جهان غرب که موجی از امیددرقرن هیجدهم آفریدرابنویسید. جواب :1- سکولاریسم وانکارآسمانی بودن دین 2- اومانیسم وتمرکزتوجه به انگیزه هاوارزش ها وآرمان های  انسانی 3-  قطع ارتباط با متافیزیک وفراموشی مبداومعاد

5-    جامعه غربی پس ازانقلاب فرانسه چه راه هایی را طی کردتاچالش های خودراپشت سرگذارد؟ جواب : 1- بنیان های معرفتی وعقاید وارزش های کلان خودراشکل داد.2- نظام های حقوقی ، سیاسی مربوط به خودرا ایجادکرد.3- به صنعت وفناوری مناسب بافرهنگ خوددست یافت.

6-    انواع چالش های جدید فرهنگ جدیدفرهنگ رانام  ببرید وبرای هریک نمونه ای ذکر کنید . جواب : 1- اقتصادی ( بحران بیکاری،رکوداقتصادی ) سیاسی ( عدم مشروعیت نظام های سیاسی) اجتماعی ( گسترش اعتیاد ، طلاق ) فرهنگی ( بحران های معرفتی،هویتی ،نیهیلیسم )2- منطقه ای ( جنبش های ضداستعماری مثلا جنبش الجزایر ،ویتنام و...) فرامنطقه ای (چالش شرق وغرب ، غرب واسلام ) 3- مقطعی ( بحران های اقتصادی 1929،2008) مستمر(چالش  فقروغنا )4- خرد ( بحران های سیاسی واقتصادی کشورهای  هم پیمان غرب ) کلان ( جنبش ضدجهانی شدن ،وال استریت ) 5- معنوی ودینی ( ضعف اخلاق ومعنویت ) 6- معرفتی وعلمی ( تجربه گرایی محض ، حس گرایی ) 7- درون فرهنگی ( تقابل لیبرالیسم با سوسیالیست ) بین فرهنگی ( تقابل غرب با اسلام ) 8- تمدنی ( برخورد وتعارض تمدن هابین هندوچین واسلام و امریکا وژاپن واسلاوها"طبق نظرهانتینگتن")9- ذاتی (فقروغنا ) عارضی (بحران های بیکاری و  رکود )

7-    لیبرالیسم  متقدم چه رویکردی داشت؟چگونه عمل کرد ؟ جواب : لیبرالیسم متقدم (درقرن 18 و19)رویکردی فردی واقتصادی داشت.وموجب شد: 1- نظام ارباب رعیتی وارزش های اجتماعی ان درهم ریخته شود 2- کشاورزان را ازبردگی  عام رهاکرده وبه استثماروبردگی جدیددرقالب گارگران تبدیل کرد. 3- اجازه مهاجرت  به کشاورزان دادتا سرمایه وجودخودرابه صورت کارگر درمعرض خرید سرمایه داران قراردهند. 4- مانع مداخله دولت ها وکمک به مستمندان می شدند.

8-    مالتوس درنفی حق حیات کسانی که درفقر متولد می شوندچه اعتقادی داشت ؟ جواب : انسانی که دردنیای ازقبل تملک شده به دنیا می اید، اگرنتواندقدرت خودرااز والدینش دریافت کندواگرجامعه خواهان کاراونباشد، هیچ گونه حقی برای دریافت کمترین موادغذایی ،مقام یا موقعیت ندارد . وطبیعت حکم  به رفتن اومی کند واین حکمرااجرامی کند.

9-    ریکاردو درخصوص  مسایل اقتصادی  برای حکومت گران  چه وظایفی  درنظرمی گیرد ؟ جواب :  حکومت گران به حفظ صلح، دفاع ازمالکیت،کاستن ازبهایی که باید برای قانون پرداخته شود ورعایت صرفه جویی دربخش های مختلف دولت  بپردازند ،سرمایه ومردم  راه خودراخواهندیافت .

10-نمونه ای ازعملکرد لیبرالیسم اقتصادی درقرن 19 بنویسید . جواب : باوجودقحطی  سال1846ایرلند دولتمردان انگلیسی ازهراقدامی برای مقابله با آن خودداری کردند و یک ونیم میلیون نفر تلف شدند ویک میلیون نفرمهاجرت کردند.

11- چگونه لیبرالیسم  موجب چالش فقروغنا شد ؟ جواب : لیبرالیسم باتکیه برشعار آزادی  وآزادی اقتصادی راه استثمار رابرای صاحبان ثروت بازکرده وعدالت رادرعرصه حیات انسانی نادیده  انگاشتند وچالش فقر وغنا  دربطن وذات  فرهنگ غرب  شکل گرفت.

12-بلوک شرق وغرب چگونه شکل گرفت ؟ جواب : جهت حل چالش فقر وغنا  مارکس لیبرالیسم  اقتصادی،فردگرایی  لیبرالیستی،اقتصادسرمایه داری ومالکیت خصوصی رانقدکرد ومعتقدبه حرکت انقلابی برای  ایجادجامعه سوسیالیستی وکمونیستی شد. وبا به قدرت رسیدن حزب کمونیست درشوروی  بلوک شرق (چپ)درمقابل نظریه های لیبرالیستی جهان غرب  ( راست) شکل گرفت .

13- بلوک شرق  وبلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟ جواب :  بلوک شرق: روسیه وکشورهای اروپای شرقی وچین. بلوک غرب : آمریکا واروپای غربی

14- شعار نظام های سوسیالیستی ومارکسیستی چه بود ؟ جواب : عدالت اجتماعی وتوزیع مناسب ثروت

15- دومشکل اساسی نظام های سوسیالیستی  ومارکسیستی  را توضیح دهید . جواب : 1- به بهانه عدالت  اقتصادی  آزادی های معنوی وآزادی دنیوی افرادازبین رفت 2- طبقه جدیدی دردامان کشورهای سوسیالیستی شکل گرفت که برمدارقدرت سازمان می یافت .

16-شباهت وتفاوت دوابرقدرت شرق وغرب راتوضیح دهید. جواب : تفاوت : ازنظرسیاسی ، اقتصادی  وجغرافیایی دردوبخش متمایز قرار می گرفتند. شباهت: ازجهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی  نیزدرمتن غرب فرهنگی قرارداشت.

17- مبانی نظری مارکسیسم درچه چارچوب فرهنگی قرارداشت؟ جواب : نظریه ی مارکسیسم درچارچوب بنیان های فرهنگی غرب  به حل مسایلی می پرداخت که درمتن این فرهنگ پدیدآمده بود(قصدعبوراز بنیان های نظری غرب رانداشت .) ورویکردی سکولار  حتی ماتریالیستی نسبت به عالم داشت .

18-چالش های بلوک شرق وغرب از کدام نوع چالش ها محسوب می شد ؟ جواب :  1- جهانی 2-  درون فرهنگی 3- عارضی4- تمدنی

19-منظورازمفهوم آزادی مثبت وآزادی منفی  دراندیشه های علوم اجتماعی وسیاسی چیست ؟ جواب : آزادی مثبت  یعنی آزادی برای چه؟ (آزادی برای فرصت ها،آزادی برای  پیشرفت وتوسعه جامعه ) آزادشویم که به چه برسیم .آزادی منفی  یعنی آزادی  ازچه ؟ ازچه چیزهایی آزادشویم(آزادی از استبدادوظلم و...)انقلاب ها آزادی از ظلم هستند.

20-برای هریک از انواع چالش های جدید جهان غرب مثال  بزنید ؟ جواب : در سوال شش همین صفحه  پاسخ داده شده است .

21-دردوران تقسیم دوقطبی جهان به بلوک شرق وغرب هریک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دوقطب تعلق داشت ؟ جواب :  کشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ، اردن ،یمن شمالی ،قطر ، بحرین ،ایران قبل از انقلاب ،لبنان ، مصربعدازجمال عبدالناصر کشورهای وابسته به بلوک شرق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصرتااول حکومت انورسادات ، سودان

سوالات عملکردی درس نهم:

22-چراحل چالش بین رویکردنظری وعملی کلیساتوسط جامعه ی غربی تک بعدی وغیرمنطقی شد؟چون جامعه ی غربی نمی توانست رفتاراربابان کلیسارااصلاح کندبعدمعنوی عالم راانکارکرد ورابطه بین دین ودنیاراقطع کرد.

23-چراجامعه ی غربی باچالش های بنیادین مواجه شد؟به علت رویکردیک سودنیوی ازپاسخگویی به نیازهای روحی ومعنوی بازماند ودچارچالش های ذاتی ومعرفتی شد.

24-چه چالش هایی درفرهنگ غرب ذاتی است؟چرااین چالش ها ذاتی هستند؟چرافرهنگ غرب نمی تواندخودراازاین چالش ها برهاند؟ضعف معنویت ومعرفت علمی ،فقروغناازچالش های ذاتی فرهنگ غرب هستند.فرهنگ غرب بردنیاگرایی وانکارمعنویت استواراست بنابراین اگردرفاصله ی بین فقروغنا دخالت کندیابه معنویت عالم دیگراذعان کندذات فرهنگ خودراتغییرداده  وهویت خودراعوض کردکه طبیعتا به چنین امری رضایت نخواهد.

25-نمونه هایی از چالش فقروغنا درسطح نظام جهانی بنویسید. کشورهایی بادرآمدسرانه زیرپانصددلاربابدهی های کمرشکن به کشورهایی که درآمدسرانه بالای چهل هزاردلاردارندشدیداوابسته اند وروز به روز فاصله شان بیشترمی شود.

26-چراآزادی درجامعه ی غرب برای آنها مثبت نبوده است؟ زیرااین آزادی آنهارااز بخش معنی فرهنگ آزادکرده وبه نوعی آنهارایک سونگرکرده است .یک سونگری که بحران معنویت واخلاق رادرپی داشته است.

سوالات مفهومی درس دهم:

1-    برخی  از منشاجنگ ها در تاریخ  جوامع  بشری  چیست ؟ جواب : 1-  جهان گشایی (تعیین مرزهای  جدیدامپراتوری ها )  2- دینی  ومذهبی

2-     اگوست کنت دلایل بروز جنگ درگذشته را چه می دانست ؟  وچرامعتقدبود جنگ درفرهنگ غرب عارضی وتحمیلی بوده است ؟ جواب : معتقدبود  درگذشته فاتحان   ازطریق غنایم جنگی  برثروت خودمی افزودند ولی بارشد علم تجربی و صنعت  ثروت از طریق غلبه برطبیعت به دست می آید نه جنگ .بنابراین جنگ امری عارضی وتحمیلی است .

3-    چرا درقرن بیستم نظریه ی اگوست کنت درباره  علل بروز جنگ  ردشد؟ جواب : زیرادوجنگ جهانی  اول (1918-1914) ودوم (1945-1939) با صدمیلیون تلفات و استفاده ازسلاح های شیمیایی و اتمی  اتفاق افتاد .

4-    یکی از مهم ترین  عوامل وقوع جنگ  های جهانی  را بیان کنید . جواب :  رقابت کشورهای اروپایی برسرمناطق استعماری ،زیرا سرمایه وصنعت نیاز به بازارهای مصرف ونیروی کارارزان داشت.

5-     طرف های درگیردردوجنگ جهانی  رفتارخودراچگونه توجیه می کردند؟ جواب :  درقالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی ،لیبرالیستی وسوسیالیستی رفتارشان راتوجیه می کردند. (توجیهی که ریشه درفرهنگ غرب داشت .)

6-    پس از شکست یکی ازطرفین وپایان جنگ جهانی دوم رقابت کشورهای اروپایی چگونه ادامه یافت ؟ جواب : 1- صلحی پایدار استقرار نیافت . 2- بین متفقین دیروز جنگ سرد سایه انداخت. (درمناطق پیرامونی جنگ گرم ادامه یافت )

7-    جنگ سردتاچه زمانی ادامه یافت ؟ جواب : تازمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی

8-    تداوم جنگ سرد چه تاثیر اقتصادی بربازارداشت؟ جواب :  بازار بخش وسیعی ازاقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی راگرم می کرد .

9-    پس از  فروپاشی بلوک شرق  محورهای عملیاتی جنگ چگونه تغییرکرد؟ جواب :  محورهای عملیاتی جنگ و خون ریزی راازکشورهای غربی وایدئولوژی ها ومکاتب غربی به فرهنگ ها وتمدن هایی منتقل کرده اند که دردوران استعمار تحت سلطه واقتدار جهان غرب درآمده بودند.

10- نظریه هانتینگتن  چه نام داشت وتوجیه گر چه چیزی بود؟ جواب :  نظریه جنگ تمدن ها  که عملیات نظامی قدرت های غربی رادرقبال مقاومت های کشورهای غیرغربی توجیه می کرد .

11-بحران های اقتصادی چه  چالش های به دنبال دارد؟ ( چه ویژگی هایی دارد ؟ ) جواب : 1- قدرت  خرید مردم ومصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد .2- تولیدکنندگان بازارفروش خودراازدست می دهند.3- کارخانه ها تعطیل می شوند وکارگران بیکارمی شوند. 4- نامتعادل شدن سیستم عرضه وتقاضا وازبین رفتن بازارمصرف

12- بحران های اقتصادی با چالش های فقروغنا چه شباهت وتفاوتی دارند ؟ جواب : شباهت: هردو هویتی اقتصادی دارند . تفاوت : فقر وغنا چالشی مستمر وذاتی فرهنگ غرب است  ولی  بحران های اقتصادی  اغلب دوره ای، مقطعی وعارضی اند.

13- سه بحران اقتصادی  بزرگ دوقرن اخیر رانام ببرید. جواب : 1- بحران اقتصادی 1820 انگلستان 2- بحران  1933-1929  (40 میلیون بیکار وهزاران موسسه  ورشکست شد)3- 2008 که درحال گسترش است .

14-اسیب های مربوط به فقر وغنا با بحران های اجتماعی  چه تفاوتی دارند ؟ جواب :  مسئله فقروغنا متوجه قشر ضعیف جامعه است ولی بحران اجتماعی کل نظام اجتماعی رادربرمی گیرد.

15-چرا اغلب بحران های اقتصادی با  مسئله فقر وغنا پیوند می خورد ؟ جواب : چون سرمایه داران بااستفاده ازابزارها واهرم هایی که دارند فشارهای ناشی ازبحران های اقتصادی را به اقشار ضعیف ومحروم وتولیدکنندگان خرد انتقال  می دهند. (به دلیل انباشت سرمایه های کلان نزد خود)

16- انتقال بحران اقتصادی به قشرمحروم جامعه چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟  جواب : 1- افزایش دامنه مسئله فقروغنا 2- تحریک  ومقاومت   محرومان جامعه 3-  گسترش بحران اقتصادی 4-  درصورت عدم کنترل بحران موجب فروپاشی نظام های سیاسی می شود. 5- تبدیل به بحران جهانی می شود.

17-منظورازمفهوم شمال جنوب  چیست؟ جواب : چون بیشترکشورهای صنعتی وپیشرفته درنیمکره شمالی قراردارند وکشورهای فقیر درنیمکره جنوبی  تقابل  کشورهای غنی وفقیر  به تقابل شمال وجنوب  تعبیر می شود .

18-چرا مفهوم شمال جنوب  بعدازجنگ جهانی دوم بیشتربه کار برده شده است ؟ جواب : زیرا برخی ازاندیشمندان معتقدبودند که چالش بلوک شرق وغرب چالش اصلی نیست بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهای غنی وفقیر است .

19-اصطلاحات سیاسی که نشان دهنده ی  چالش بین کشورهای  غنی وفقیر را نام ببرید . جواب : شمال جنوب  ،  جهان اول ودوم وسوم ، کشورهای توسعه یافته وعقب مانده ، کشورهای مرکز وکشورهای پیرامون ، کشورهای استعمارگر واستعمارزده

20-منظورازکشورهای جهان اول جهان دوم وجهان سوم چیست ؟ جواب : جهان اول کشورهای سرمایه داری بلوک غرب جهان دوم : کشورهایی که دربلوک شرق قرارداشتند . جهان سوم : کشورهای که خارج از دوبلوک قبلی هستند ولی تحت نفوذ آنها  واقع می شدند.

21-منظوراز اصطلاح کشورهای  توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مانده چیست ؟ این اصطلاح  اشاره به چه نکته ای دارد ؟ جواب :  کشورهای صنعتی وثروتمند کشورهای توسعه یافته  نامیده می شوند وکشورهای دیگر درمقام مقایسه با آنها  توسعه نیافته  یا درحال توسعه یا عقب مانده نامیده می شوند .به این نکته اشاره دارند که  کشورهای توسعه یافته الگوی کشورهای دیگرند وباید مسیر آنها راادامه دهند.

22- منظورازاصطلاح مرکز- پیرامون چیست ؟ چه کسانی این  اصطلاح را به کار می برند؟ جواب :  کشورهای مرکز کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته  کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند.  کسانی که معتقدند کشورهای پیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی درموقعیتی فقیرانه قرار می گیرند. جوامع  غربی چالش های درونی خودرا ازطریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند . ( باسرمایه گذاری مشترک  وکار کارگران غیرغربی  ثروت رااز کشورهای پیرامونی به کشورهای  مرکزی انتقال می دهند.)

23-رابطه کشورهای مرکزی ( غربی ) با کشورهای پیرامونی ( غیرغربی ) به چه شکلی است ؟ جواب :  کشورهای مرکزی باثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه رابرای کارگران واقشار ضعیف جوامع غربی تامین می کنند ومشکلات حاددرونی رابه بیرون مرزهای خود ازطریق سرمایه گذاری های مشترک ومعاهدات بین الملل انتقال می دهند(مثل الودگی های هسته ای- زیست محیطی- اعتصابات کارگری و مشکلات اتحادیه های کارگری و... )  وانتقال ثروت ازکشورهای پیرامون به کشورهای مرکزی راتسهیل می کنند .

24-اصطلاح استعمارگر واستعمارزده راچه کسانی به کارمی برند؟ جواب :  کسانی که چالش ونزاع بین این دودسته کشوررابه ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند وبه ابعاد فرهنگی آن نیز نظردارند.ازنظر این گروه مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی وصنعتی انها نیست بلکه خودباختگی فرهنگی والگوپذیری مقلدانه آنها ازکشورهای صنعتی است .

25- درچه صورتی دیگربار چالش های درونی کشورهای غربی فعال خواهد شد؟  جواب : درصورتی که چالش های مربوط تقابل شمال جنوب  چه تقابلی جهانی است فعال شود .

26-پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول درایران بیان کنید : جواب : 1- قحطی بزرگ  سالهای 1298-1296(1919-1917میلادی) که همراه با گسترش بیماری آنفلونزا،مالاریا ومرگ ومیر زیادی بود .2- تورم  شدید 3- گرایش اقتصادایران به سمت  اقتصاد تک محصولی

27-پیامدهای سیاسی جنگ جهانی دوم درایران رابیان کنید . جواب :  دخالت های گسترده در ساختارسیاسی  ایران ازجمله 1- برکناری رضاشاه 2- کودتای 28 مرداد سال سی ودو 3- وابستگی درباربه غرب

28-منظور از جنبش وال استریت چیست ؟ جواب :  به علت فشارهای تقابل شمال جنوب  وتسلط شرکت های چندملیتی ونارضایتی  مرتبط با آن  در17 سپتامبر 2011 درخیابان وال استریت که  یکی از خیابان های  اصلی اقتصادی امریکا درمحله منهتن  می باشد  عده ای از جوانان دست به تجمع زدند  که همچنان ادامه دارد.( البته  چنبش ضدجهانی شدن  وشرکت های چندملیتی  ازدهه ی 60 میلادی  شروع شد. )

29-جنبش وال استریت مربوط به کدام یک از چالش های جهان غرب است ؟ جواب :  چالش  ذاتی ومستمر بین فقرو غنا

30-بحران اقتصادی 2008 چه تاثیری بر چالش فقر وغناداشته است ؟ جواب : چالش فقر وغنا را گسترش داده وموجب بروز بحران های اجتماعی  وسیاسی  درسطح جهان شده است .

31-کاربرد دواصطلاح بلوک شرق وغرب را با شما جنوب مقایسه کنید .  جواب :  بلوک شرق وغرب  چالشی عرضی ، موقت ، گذرا ، فرعی ودرون جهان فرهنگی غرب است . ولی شمال  - جنوب ذاتی ، دائمی ، اساسی وخارج از جهان فرهنگی غرب است ( بین فرهنگی محسوب می شود . )

سوالات عملکردی درس دهم:

32-چراجنگ ها وتقابل های جهانی فروکش نخواهندکرد؟چون انباشت سرمایه با رویکرداستعماری وسلطه  درفرهنگ غرب ذاتی است وغرب نمی تواند روحیه قدرت طلبی خودراکه درذات اوست کنارگذارد.

33-مصادیق نظریه هانتینگتون درحال حاضررابیابید.تقابل جامعه ی غرب با نهضت های  اسلامی  وبیداری کشورهای اسلامی درخاورنزدیک وشما آفریقا که انحراف جنبش اسلامی مصر،لیبی ویمن نمونه هایی ازآن است.

34-اقتصادجهانی چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بحران های منطقه ای اقتصادی رادرسطح جهان گسرش می دهد.مرزهای سیاسی وجغرافیایی اهمیت خودراازدست می دهند.نظام های سیاسی که دچاربحران اقتصادی می شوندفروپاشیده می شوند.

35-تقابل شمال وجنوب چه چالش هایی رابرای غرب ایجادکرده است؟ نهضت های آزادی بخش وبیداری کشورهای استعمارزده  نمونه ای ازچالش های این تقابل است.

سوالات مفهومی درس یازدهم:

1-    برخی مشکل  سرنوشت سازقرن بیستم راچه می دانند؟ این مشکل راناشی ازچه  می دانند؟  جواب : مسئله  طبیعت ومحیط زیست .این مشکل راناشی ازبرداشتی می دانند که انسان مدرن وفرهنگ غرب ازعالم طبیعت دارد.طبیعتی که بی جان وخام است ودرمعرض تصرفات انسان قرار می گیرد وباتسخیروتصرف آن انسان تمامی مشکلات تاریخی خودراحل خواهدکرد.

2-    نگاه توحیدی به طبیعت چگونه است ؟ جواب :طبیعت وهرچه دران است ، آیات ونشانه های حکت خداونداست وهمه موجودات طبیعی باادراک ومعرفتی که دارند به تسبیح خداوند مشغول بوده وبه سوی اوباز می گردند.

3-    طبیعت درنگاه اساطیری چگونه است ؟ جواب : درنگاه اساطیری  طبیعت ماده خام نیست، بلکه علاوه برظاهر دنیوی واین جهانی ازابعاد ونیروهای ماوارائئ نیزبرخورداراست .

4-    نگاه فرهنگ های پیش از مدرن به طبیعت چه تفاوتی بانگاه انسان مدرن دارد؟ جواب :فرهنگ های پیش ازمدرن به طبیعت نگاه غیردنیوی داشته وبرای تصرف آن ازنیروهای معنوی نیزاستفاده می کردندولی انسان مدرن به دلیل نگاه سکولار به طبیعت تصرف درطبیعت راتنهابافنون وروش های طبیعی انجام می دهد و دیدگاه معنوی به طبیعت راکودکانه می پندارد.

5-    پیامدنگاه انسان مدرن به طبیعت چه بود؟ جواب : انقلاب صنعتی وگسترش سریع صنعت وتکنولوژی مدرن که آسیب ها ومشکلاتی  برای طبیعت داشته است .

6-    برخی از آسیب های زیست محیطی ناشی ازانقلاب صنعتی رابنویسید؟ جواب :1-آلودگی هوادراثرگازهای شیمیایی وگردفزات سنگین 2- تخریب لایه اوزون دراثرگازهای گلخانه ای3- ازبین رفتم منابع آب دراثرآلودگی آب های سطحی وزیرزمینی 4- آلودگی های دریاهادراثرعوامل فیزیکی وشیمیایی5- بارش باران های اسیدی دراثرآلودگی آب وهوا6- ازبین رفتن مراتع وجنگل ها که موجب جاری شدن سیل های خانمان براندازمی شود. 7- گرم شدن طاقت فرسای مناطق وخشک سالی 8- مسمومیت خاک ها وتجمع موادزاید تجزیه ناپذیر ،سموم آفت کش ،موادرادیداکتیو وپلیمرها 9- تهی شدن منابع طبیعی تجدیدناپذیر به منظوراستفاده روزافزون 10- درمعرض نابودی قرارگرفتن حدود یک سوم انواع جانوران  وگیاهان .

7-    بحران وچالش  زیست محیطی به چه حوزه های دیگری منتقل شده است؟ جواب : به تدریج به حوزه های مختلف روابط انسانی واجتماعی نیز منتقل شده است.

8-    آسیب های زیست محیطی چه واکنش هایی پدیدآورده است؟ جواب : 1-کنفرانس های بین المللی 2-اعتراض مردمی که جنبش های اجتماعی  طرفداران محیط زیست رابه وجودآورده است .

9-    جنبش های اجتماعی که درواکنش به آسیب های زیست محیطی پدیدآمداین بحران راناشی ازچه چیزی می دانند ؟ چه راهکاری برای آن ارائه می کنند؟ جواب : الف)ناشی از فرهنگ مدرن جامعه غربی وبسترهای معرفتی آن.                    ب)با بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت

10-رویکرد معرفتی ( راه شناخت) درفرهنگ قرون وسطی چگونه بود؟ جواب :کتاب مقدس وشهودآباءکلیسا که به موازات آن ، دوابزار عقل استدلالی وتجربه رانادیده می گرفتند.

11-بحران معرفتی غرب  چگونه شکل گرفت وبرای برون رفت  ازآن چه اقداماتی انجام داد؟ جواب :باتردید نسبت به روش معرفتی قرون وسطی دردوران رنسانس که برای برون رفت از آن  به1- نادیده انگاشتن جایگاه وحی وشهود 2-بسنده کردن به شناخت حسی وتجربی به عنوان تنهاراه شناخت علمی 3- قطع پیوندبااستدلال عقلی جدیدباشهودحقایق عقلی وفوق طبیعی ، پرداخت  که  البته بیش از دوسده دوام نیاورد.

12-روش شناسی جامعه شناسان قرن نوزدهم را توضیح دهید . جواب : تنهاراه درست برای شناخت حقایق امورروش تجربی است.حقایقی که پیامبران از طریق وحی درباره جامعه بشری بیان کرده اند یا آنکه عالمان بااستدلال های عقلی به آن رسیده اندباروش حسی وتجربی داوری کنند.

13- غرب حضور استعماری خودراچگونه برای نخبگان توجیه والقا می کرد؟ جواب : تنهاراه شناخت راه تجربی است که آگاهی ها وعلوم دیگرجوامع غیرعلمی است  وپیروی ازفرهنگ غربی تنها راه پیشرفت وتوسعه دیگر فرهنگ هاست .

14-  روش شناسی غرب با چه محدودیت هایی روبه رو شد؟ جواب :1-ناتوانی ازارائه جهان بینی وداوری ارزشی  ومبانی غیرتجربی علم مدرن  2-محدودشدن روشنگری به مسایل وامورطبیعی 3-مخدوش شدن استقلال معرفت تجربی ازدیگرمعرفت ها

15- ابعاد بحران معرفتی-علمی فرهنگ غرب  رابیان کنید ؟ جواب :1- افول روشنگری مدرن (حس گرایی وتجربه گرایی) وشکل گیری جریان های پست مدرن ( معرفت علمی -تجربی  تنهاراه شناخت نیست  وبایدازآن عبورکرد) 2- ناسازگاری ابعاد معرفتی غرب بانیازهای اقتصادی وسیاسی اش (ناتوانی فرهنگ غرب درتوجیه حضورجهانی خودش درحالی که ازنظر سیاسی واقتصادی به این حضورنیازدارد. )

16-آخرین گام تاریخی انسان غربی درفرهنگ مدرن چه بود؟ جواب :رویکرددنیوی واین جهانی ،  بدون آنکه پوشش قدسی ودینی به خودگیرد. گرایش ها ورفتارهای دینی تنهاباتوجیه وپوشش دنیوی امکان مطرح شدن داشتند.

17-تصورغلط برخی جامعه شناسان غربی  درخصوص دین چه بود؟ جواب :دین طی قرن بیستم از آخرین عرصه حضورخودیعنی ازقلمرو فرهنگ عمومی نیزبیرون خواهدرفت .

18- منظورازمفهوم پساسکولاریسم چیست؟ جواب :بابحران معنویت درفرهنگ غرب  درسالهای پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی ودینی درسوح مختلف زندگی انسان ها هستیم که از آن به  افول سکولاریسم یا پساسکولاریسم یاد می کنند.

19-مهم ترین علت تداوم باورهای دینی ومعنوی درزندگی انسان چیست؟ جواب :نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی وماوراءطبیعی است . یک فرهنگ  علاوه برپاسخ به نیازهای جسمانی ودنیوی انسان باید به نیازهای معنوی وقدسی اونیزپاسخ دهد تادچاربحران معنوی، پوچ گرایی ونیهیلیسم نشوند.

20-نیهیلیسم چگونه شکل گرفت ؟ جواب :با انکار حقایق قدسی،ابعاد معنوی وحقایق ماورایی  درپاسخگویی به پرسش های اساسی درباره وجود انسان،ومعنا  بخشیدن به زندگی ومرگ  ناتوان شدند ودچارپوچ گرایی شدند که به آن نیهیلیسم  می گویند.

21-چرافرهنگ غرب به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید؟ جواب :چون با انکار حقایق قدسی  واصالت بخشیدن به انسان دنیوی به پوچ گرایی (نیهیلیسم ) یاس وناامیدی ومرگ آرمان ها وامیدها(آزادی و آرامش ) منجرشد.

22-گریز ورویگردانی از سکولاریسم درجوامع غربی چه پیامدهای به دنبال داشت ؟ جواب :1- برخی ازنخبگان جهان غرب درجست وجوی سنت های قدسی ودینی فعال شدند. 2- مهاجران ساکن کشورهای غیرغربی که درقرن بیستم مقهورفرهنگ مدرن بودند به سوی هویت دینی خودفراخوانده شدند.3- بازار معنویت های کاذب ودروغین برای غارت میراث درهم ریخته روشنگری مدرن رونق گرفت.(مانند خرافه پرستی ،شیطان پرستی ،عرفان های سرخ پوستی و...)

23-گریز از سکولاریسم درجوامع غیرغربی چگونه ظاهرشد؟ جواب : بازگشت به هویت فرهنگی وتاریخی آن جوامع  ودرجهان اسلام با بیداری اسلامی

24-جنبش محیط زیست گرایی یا طرفداران محیط زیست رامعرفی کنید ؟ جواب : اولین جنبش محیط زیست درسال 1727 با بیماری تنفسی ادوارد اول درانگلیس به وجودآمد وموجب شد تعدادی ازکارخانه هاازمرکز شهرخارج شوند.  درقرن بیستم  جنبش سبزها به وجودآمد که به دودسته تقسیم می شوند : سبزهای روشن که به پاس داری ازمحیط زیست به صورت فردی  می پردازند وگرایش  سیاسی خاصی ندارند. سبزهای تیره که رادیکال هستند ومعتقدندبا تغییرات سیاسی وکسب قدرت می توان به کاهش صنعتی شدن بی رویه پرداخت.

25-دوبحران معرفتی- علمی مربوط به آغاز وانجام فرهنگ جدید غرب رابایکدیگر مقایسه کنید . جواب :درآغاز به دلیل حسی شدن  وناتوانی درپاسخ های معرفت شناسانه وغیر تجربی  ، معرفت شناسی غرب هویت مستقل خودراازدست داد.(مثلا عقیده به تثلیث با عقلانیت سازگارنیست وغرب نمی تواند این موضوع رابرای پیروان خودتوجیه کندیا ازتفسیر جهان هستی ، داوری ارزشی وجهان بینی ناتوان است .)  در ادامه  باگسترش ابعادجهانی شدن  ونیازهای اقتصادی وسیاسی غرب، ازتوجیه حضورجهانی خودناتوان هستند.

26-چرااجلاس هزاره ادیان درآغازقرن 21 درسازمان ملل شکل گرفت ؟چرادرقرن بیستم چنین نشستی اتفاق نیافتاد ؟ جواب : چون درقرن بیستم هنوز رویگردانی از سکولاریسم گسترش  فراگیرنیافته بود  ووارد مراحل پساسکولاریسم نشده بودیم.

سوالات عملکردی درس یازدهم:

27-چه شباهتی بین نگاه توحیدی ونگاه اساطیری به طبیعت وجوددارد؟هردوطبیعت رازنده وبرخوردارازابعادغیرمادی می دانند.

28-نگاه سکولاربه طبیعت چه چالشی رابه دنبال آورده است؟بحران های زیست محیطی واستفاده یک سویه ازطبیعت که به نابودی وتخریب آن منجرشده است.

29-بسترمعرفتی غرب چه نقشی دربحران های زیست محیطی داشته است؟نگاه مادی ویک سویه به طبیعت که فقط دراختیار اراده انسان است موجب سواستفاده وتخریب آن شده است.

30-چراپیروی ازغرب تنهاراه پیشرفت وتوسعه نیست؟چون غرب هنوز نتوانسته بحران ها وچالش های معرفتی وعلمی خودراپاسخ دهد.امکان داوری ارزشی وراه یابی به حقیقت رانداردوشناخت ناقص ویک سویه داردوبحران معنویت آن به مرگ آرمان ها ،ناامیدی ویاس کشیده شده است.

31-پدیده ی شیطان پرستی بابحران معنویت غرب چه ارتباطی دارد؟بحران معنویت غرب موجب افول سکولاریسم شدوکم کم توجه به ماوراطبیعت افزایش یافت که برای غارت میراث درهم ریخته روشنگری بازارخرافه پرستی وگرایش به نیروهای شیطانی به وجودآمد.

سوالات مفهومی درس دوازدهم:

1نخستین  رویارویی اندیشمندان وعالمان دینی با  قدرت های سیاسی جهان اسلام چگونه بود؟  جواب: براساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.

2کدام مفاهیم  فرهنگ اسلامی درحاشیه قدرت های قومی مهجوروناتوان  مانده بود؟ جواب: فقاهت  ،   عدالت

3جهان اسلام درنخستین رویارویی با غرب متجدد درچه شرایطی بود ؟ جواب: 1- قدرت های سیاسی جهان اسلام  بااستفاده از مفاهیم دینی   به صورت قومی وقبیله ای عمل می کردند. 2-ارتباط عالمان دینی  با حاکمانشان درحدضرورت حفظ امنیت بود. 3-  آسیب پذیری بیشتری نسبت به کشورهای غربی پیداکرده بودند. 4-  رجال سیاسی جوامع اسلامی  مرعوب  وشیفته جاذبه های دنیوی غرب شده بودند. 5- عزت واستقلال کشورهای اسلامی به ضعف کشیده شده بودند.

4نمونه هایی از  نخستین حرکت های بیدارگران اسلامی درون ایران  بیان کنید. جواب: حضورفعال عالمان دینی درمقابله بادولت تزاری روسیه  وتدوین رساله های جهادیه ، اصلاحات امیرکبیر، حکم میرزای شیرازی درجنبش تنباکو ، اقدامات سیدجمال الدین اسدآبادی وشاگردانش درکشورهای اسلامی

5برخی از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسلامی رابنویسید. جواب:1- متوجه خطر کشورهای غربی  برای جوامع اسلامی بوده وخواهان استقلال اقتصادی وسیاسی  جوامع مسلمان بودند. 2- به دنبال اصلاح رفتاردولت های اسلامی بودند.3- راه نجات امت اسلامی را بازگشت به اسلام وعمل به آن می دانستند . 4- به دنبال اتحاد ملل اسلامی بودند( قومیت های مختلف رادرمتن امت واحداسلامی به رسمیت می شناختند. )5-  خطرغرب رابیشتردررفتارهای سیاسی واقتصادی آنهامی دیدند. 6- دوری مسلمانان  ازعمل به سنن اسلامی را عامل ضعف جوامع اسلامی می دانستند.

6نخستین بیدارگران اسلامی  نسبت به فرهنگ غرب چه رویکردی داشتند؟ جواب:آشنایی عمیق بافرهنگ غربی(دنیوی  واین جهانی ) نداشتند وخطرانان را بیشترسیاسی واقتصادی می دانستند.قدرت جوامع غربی رانتیجه عمل کردن آن جوامع به دستورات اسلام می دانستند .

7منورالفکرها چه کسانی بودند؟ جواب:  شیفتگان جوامع غربی  که بیشتردرلژهای فراماسونری سازمان می یافتند وبیداری رادرعبورازفرهنگ اسلامی وپیوستن به فرهنگ غربی معنا می کردند واومانیسم رابه آدمیت وروشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند.

8منورالفکران غربزده چه ویژگی هایی داشتند؟ جواب:1- نسبت به غرب احساس خطرنداشته وحضورآنان را فرصت می دانستند . 2- خواستاراصلاح رفتاردولت های  کشورهای مسلمان بودند. 3- اصلاح درتقلید ازرفتارفرنگیان می دیدند.  4- مفهوم  ناسیونالیسم (ملی گرایی )رابه جای امت وملت اسلامی  به کارمی گرفتند.

9ملی گرایی دردیگرکشورها به چه واژه هایی ترجمه شد؟ جواب:  شعوبیت  ، قومیت 

10 اندیشه ناسیونالیستی  درحرکت  استعماری خودچگونه  عمل می کرد؟ جواب:    با عبوراز دوره اسلامی و رجوع به دوران پیش ازاسلام  برای هریک ازدولت های تازه تاسیس شناسنامه ای تدوین کرد وبرای آنها به کمک مستشرقان وتاریخ نگاران غربی هویت سازی کرد .

11چگونه درکشورهای مسلمان حکومت های سکولار تشکیل شد ؟ جواب:  منورالفکران غربزده به کمک  دولت های استعمارگرغربی از موفقیت حرکت های بیدارگران جلوگیری کردندوحکومت های سکولار رادرجوامع خودتشکیل دادند. درجهت ازبین بردن مظاهر دینی واسلامی وحذف ساختارهای اجتماعی پیشین وایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری جدید اقدام می کردند.

12نمونه هایی از قدرت های سکولار نام ببرید. جواب : رضاخان درایران ، آتاتورک درترکیه ، امان اله خان درافغانستان

13حکومت های منورالفکران غرب زده چه رهاوردی به دنبال داشت ؟ جواب : استبداداستعماری زیرابه دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر، استقلال سیاسی واقتصادی جوامع اسلامی رامخدوش می سازند ومقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسلامی خودرانیزسرکوب می کنند.

14نسل دوم غربزدگان به چه عنوانی نامیده شدند؟ چگونه  به وجودآمدند؟ جواب : روشنفکران چپ اسلامی .  دراعتراض به عملکرداقتصادی نظام های لیبرالیستی وسرمایه داری غربی وحرکت های سیاسی نسل اول روشنفکران  به وجودآمدند.

15 برخی ازویژگی های روشنفکران چپ رابنویسید. جواب : 1- حرکت های خودرادرچارچوب اندیشه های ناسیونالیستی ،سوسیالیستی ومارکسیستی سازمان می دهند2- حرکت اجتماعی برخی از آنان به صورت مکاتب الحادی است وبرخی از  رویارویی مستقیم بااندیشه های دینی خودداری می کردند وگاهی باپوشش دینی بیان می داشتند3- درسایه ی حمایت های بلوک شرق قرارمی گرفتند.

16 تقسیم بندی کشورهای مسلمان طی قرن بیستم چگونه بود؟ جواب :بعضی ازکشورهای مسلمان درحاشیه  بلوک شرق وبعضی دیگردرحاشیه بلوک غرب قرارگرفتند.

17بنیانگذاران کشورهای غیرمتعهدرانام ببرید : جواب :  جمال عبدالناصردرمصر،تیتودریوگسلاوی ، نهرو درهند

18بافروپاشی بلوک شرق جریان روشنفکری درکشورهای اسلامی چه سرنوشتی یافت ؟ جواب :  روشنفکری چپ جاذبه ی خودراازدست داد وغربزدگان این جوامع دیگرباردرحاشیه اندیشه های لیبرالیستی غربی قرارگرفتند.

19عبارت محمدعبده راتحلیل کنید:درغرب اسلام رادیدم ومسلمانان راندیدم  ودرشرق مسلمانان رادیدم ولی اسلام راندیدم ، چیست  ؟ جواب : عبده و نخستین بیدارگران اسلامی ، آشنایی عمیق بافرهنگ غرب نداشتند وفقط مظاهر تمدن غرب را می دیدند واز مبانی هستی شناسی  ومعرفت شناسی فرهنگ غرب  شناخت کافی نداشتند.

20تعدادی از چهره های منورالفکر کابینه رضاخان رانام ببرید وبه فعالیت های آنها اشاره کنید .  جواب : تیمورتاش،محمدعلی فروغی ، علی منصور،حسن مستوفی ،مهدی قلی هدایت، محمودجم،احمدمتین دفتری نخست وزیران رضاخان بودند و کابینه هایی تشکیل دادند که مروج اندیشه های ناسیونالیسم ولیبرالیسم درایران بود.

21نخستین بیدارگران اسلامی را بامنورالفکران غرب زده  مقایسه کنید ؟ جواب :  1-نخستین بیدارگران اسلامی راه نجات امت اسلامی را بازگشت به اسلام می دانستنددرحالی که منورالفکران غرب زده اصلاح رادرتقلیدازرفتارفرنگیان می دیدند. 2-بیدارگران اسلامی نسبت به کشورهای استعمارگراحساس خطرمی کردندولی منورالفکران حضورآنان رافرصت می داستند. 3- بیدارگران اسلامی به دنبال ایجاداتحاد ملل اسلامی وتشکیل امت واحده بودندولی منورالفکران این مفاهیم را بی معنی ومنفوردانسته وبه جای آن به دنبال ناسیونالیسم (اندیشه قوم گرایانه غرب متجدد) بودند.

22نمونه هایی ازجریان های ناسیونالیستی ومارکسیستی درایران رابیان کنید . جواب: فداییان خلق وحزب توده ازجریان های مارکسیستی وحزب رستاخیرازجریان های ناسیونالیستی درایران بودند.

23وجوه اشتراک وافتراق منورالفکران وروشنفکران غرب زده رابیان کنید . جواب: اشتراک: هردو تبارمعرفتی مدرنیته دارند ودارای گرایش دنیوی وسکولارهستند.  افتراق:  1-منورالفکران دارای گرایش لیبرال هستندولی روشنفکران غرب زده گرایش چپ گرایانه دارند.2- منورالفکران همراه وموافق کامل غرب هستندولی روشنفکران غرب زده نگاهی انتقادی محدودی هم نسبت به غرب دارند.

سوالات عملکردی درس دوازدهم:

24-چه دلایلی برای آسیب پذیری دولت های کشورهای مسلمانمی توان برشمرد؟دوری ازسنن دینی واسلامی،مرعوب جاذبه های دنیوی غرب شدن،شیفته فرهنگ غرب شدن،کاهش عزت واستقلال

25-بیدارگری غربی با بیدارگری اسلامی چه تفاوتی داشته است؟بیدارگری اسلامی جهت اصلاح جامعه پیوستن وبازگشت به فرهنگ اسلامی راتنهاراه می داندولی بیدارگری منورالفکران عبورازفرهنگ اسلامی وپیوستن به فرهنگ غربی را،راهکاراصلاح جامعه می دانند.

26-چراحکومت های سکولاربه استبداداستعماری  منجرشدند؟ چون این حکومت ها درصددجلوگیری ازبیداری اسلامی بودندوازنظراقتصادی وسیاسی به کشورهای استعمارگروابسته بودند.

سوالات مفهومی درس سیزدهم:

1-    تعامل عالمان شیعی با دولت قاجارچگونه بود؟ جواب : برمدارمقاومت منفی  بود.

2-    مقاومت منفی دربرابر دولت های قاجاربه چه معنایی بود ؟ جواب :درمقاومت منفی حاکمیت پادشاه ظالمانه وغیرمشروع دانسته می شود وهمکاری سیاسی باآن درحد واجبات نظامیه (اموری که برای بقای اصل زندگی لازم است  مانند حفظ امنیت یا مقابله دربرابردشمن ) است.

3-    چه زمانی مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت امیز تغییرکرد؟ جواب: هنگامی که دولتمردان قاجاربه دلیل اثرپذیری ازدولت های استعماری به جای مقاومت دربرابربیگانگان به سوی قراردادهای استعماری قدم برداشتند.

4-    منظوراز فعالیت رقابت آمیزدردوران قاجارچه بود؟ جواب: ورودفعال درعرصه زندگی اجتماعی وسیاسی نه درجهت حمایت وتاییدقدرت حاکم بلکه دررقابت با آن است .

5-    حرکت رقابت آمیزعالمان دردوران قاجارچگونه بود؟ جواب: حرکت اصلاحی بود یعنی تلاش می کردند تابرخی ازرفتارهای پادشاه قاجاررااصلاح نمایند مانند جنبش تنباکو

6-    نتیجه تجربه موفق جنبش تنباکو چه بود؟ جواب: فعالیت رقابت آمیز رااز اصلاح رفتاربه سوی اصلاح ساختار برد و منجربه جنبش عدالت خانه شد.

7-    هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟ جواب : 1-اصلاح شیوه زمامداری پادشاه 2-تاسیس مجلسی که قوانین عادلانه راتدوین کند وشاه راملزم سازدتادرچارچوب قوانین عادلانه الهی عمل کند.

8-    چراعمل به تاسیس عدالتخانه عملی مشروع بود؟ جواب: فسادحاکمیت راکمترمی ساخت ودرشرایطی که تحقق حاکمیت آرمانی مشروع امکان نداشت برای کنترل ظلم عمل به آن مشروع بود .

9-    چراجنبش عدالتخانه یک انقلاب اجتماعی بود؟ جواب: ساختارنظام رفتارسیاسی جامعه راتغییر می داد.

10-مراد منورالفکران ازمشروطه با مراد عالمان مسلمان ازمشروطه چه تفاوتی داشت ؟ جواب: مشروطه منورالفکران نوعی حاکمیت سکولارنظیرحاکمیت دولت انگلیس بودوبرمداراراده وخواست بشرشکل می گرفت ولی مشروطه عالمان مسلمان مشروط کردن حاکمیت به احکام عادلانه الهی وشریعت .

11-رقابت بین بیدارگران اسلامی ومنورالفکران غرب چگونه پایان پذیرفت؟ جواب: باحضورقدرت های استعماری ودخالت انگلستان به نفع جریان منورالفکران پایان پذیرفت وحاکمیت منورالفکران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد.

12- شکست رهبران دینی درمشروطه چه نتیجه ای به دنبال داشت ؟ جواب: رهبران دینی ازموضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی بازگشتند واین موضع درمرجعیت شیعه تاشروع انقلاب اسلامی ادامه یافت .

13-انقلاب اسلامی ایران درچه شرایطی به وجود آمد ؟ جواب : 1- هفتادسال پس از مشروطه ونیم قرن حکومت پهلوی که درحاشیه ی دولت های غربی درجایگاه امن بود.2- روشنفکران چپ ازصحنه رقابت های سیاسی داخلی حذف شده بودند.3-امام خمینی عملکردمردم رااز موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز تغییرداده بود . 4- حرکت اصلاحی  به سمت حرکت انقلابی  درآمد.

14-نقش حاکمیت آرمانی دینی دراندیشه اجتماعی وسیاسی شیعی چگونه بود ؟ جواب:  حاکمیت الهی که توسط پیامبر وائمه تحقق یافت سپس بانصب عام الهی به فقاهت وعدالت منتقل می شود یعنی اجرای روشمند احکام الهی وظیفه کسانی می شودکه هم آگاه وعالم به احکام وشرایط اجرای احکام می باشند وهم به آگاهی خودعامل باشند.

15-مشکل عدالت خانه تاسیس شده دوره قاجارچه بود؟ جواب : رفتارعادلانه رابرکسانی تحمیل می کردکه با معیارهای الهی برمسندقدرت نشسته نبودند وقدرت رابه زور قوم وعشیره وشمشیروحمایت استعمارگران به دست آورده بودند وعالم به عدالت نبودند.

16-مشروطه دراندیشه اجتماعی وسیاسی تشیع چه جایگاهی داشت ؟ جواب: نظامی بودکه درشرایط ناتوانی ازبرقراری حاکمیت آرمانی درقیاس بانظام استبدادی اولویت وبرتری پیدامیکرد.

17-ویژگی مشترک جنبش های  آزادی بخش با انقلاب اسلامی چه بود ؟ جواب: جهت گیری ضداستعماری که داشتند .

18-انقلاب اسلامی ایران درچه جهاتی با جنبش های آزادی بخش قرن بیستم تفاوت داشت؟  جواب: 1- جنبش های آزادی بخش گرایش به شرق داشت ولی انقلاب اسلامی هیچ وابستگی به شرق وغرب نداشت. 2- انقلاب ایران از متن روابط مردم به وجودآمد نه جنبش های چریکی 3-انقلاب اسلامی از متن عقایداسلامی وآموزه های فقهی وهستی شناسی توحیدی بودنه نظریه های فلسفی غربی4- انقلاب اسلامی  صرفا سیاسی نبودبلکه دارای هویتی فرهنگی وتمدنی بود.5- انقلاب اسلامی به قطع وابستگی انجامیدولی جنبش های آزادی بخش حضورمستقیم استعمار(قدیم ) را حذف می کردند.

19-مقاومت منفی با فعالیت رقابت آمیز اصلاحی چه تفاوتی داشت ؟ جواب : 1-مقاومت منفی با حکومت تعامل محدودداشت ولی رقابت اصلاحی تعامل گسترده جهت تغییرحکومت داشت.2-مقاومت منفی به تغییر درحکومت نمی انجامیدولی رقابت آمیزاصلاحی تغیراتی درحکومت به دنبال داشت درحدایجاد سازمان ها ونهادهای جدید (مثلا تشکیل عدالتخانه )

20-انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه چه تفاوت هایی داشت؟ جواب: انقلاب مشروطه فاقدجهان بینی مستقل است ولی انقلاب اسلامی دارای جهان بینی مستقل است. 2- مشروطه گرایش مثبت نسیبت به مدرنیته داشت ولی انقلاب اسلامی   گرایش منفی دارد. 3- انقلاب اسلامی به دنبال اجرایی کردن اسلام  است ولی مشروطه  چنین هدفی رادنبال نمی کرد. 4- انقلاب اسلامی به قطع وابستگی  انجامیدولی مشروطه به قطع وابستگی به بیگانگان نینجامید.

21- وجه اشتراک انقلاب اسلامی با جنبش های آزادی بخش  چه بود؟ جواب: 1- جهت گیری ضداستعماری2-موجب تغییرات ساختاری  شدند.

سوالات عملکردی درس سیزدهم:

22-چرادرجریان مشروطه منورالفکران توانستندانقلاب رامصادره کنند؟چون به جای حاکمیت احکام الهی حاکمیت سکولاریسم رابرمداراراده وخواست بشربنانهادند.

23-چرامشروطه به استبداداستعماری رضاخان ختم شد؟کشکمش بین نیروهای مشروطه خواه وکاهش امنیت ودخالت انگلستان حکومت مشروطه رابه استبدادتغییرداد.

24-انقلاب اسلامی ایران چه تغییررویکردی برای جنبش های آزادی بخش به دنبال داشته است؟موجب شده است که جنبش های آزادی بخش برای مقابله باغرب ازایران الگوبگیرند ونگاه شرقی نداشته باشند.

سوالات مفهومی درس چهاردهم:

1-    درجهان دوقطبی قرن بیستم هویت اجتماعی  افراد،جنبش ها ،کشورها وانقلاب ها برچه اساسی شناسایی می شد؟ پاسخ: براساس نسبتی که بایکی از دوقطب بلوک شرق وغرب داشتند.

2-    دومحورمختصات برای تعییت هویت های فردی وجمعی درقرن بیستم چیست؟ پاسخ: رابطه ونسبت با دوقطب بلوک شرق وغرب

3-    درقرن بیستم جایگاه واهمیت جنبش های انقلابی چگونه مشخص می شد؟ پاسخ: براساس دوری ونزدیکی آنهاباهریک ازدوقطب شرق وغرب .درصورتی که جنبش یا انقلابی از این دوقطب ومحوربه دوربودندازاهمیتی برخوردارنمی شدند. 

4-    چراازنظردولتمردان آمریکایی انقلاب ایران توان مقاومت وتداوم  نخواهدداشت؟ پاسخ: به دلیل اینکه ارتباطی بابلوک شرق برقرارنمی کرددرعین حالی که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب راهدف قرارداده بود.

5-    درچه صورتی انقلاب ایران می توانست فرصتی برای اتحادجماهیرشوروی به  حساب آید؟ پاسخ:اگرانقلاب رویکردی به بلوک شرق وجریان های چپ می داشت چون مانعی راکه آمریکادرمرزهای جنوبی شوروی ایجادکرده بودفروریخته بود.

6-    چرادولتمردان غربی درابتداازعمق حادثه ای که اتفاق افتاده بودغافل بودند؟ پاسخ:چون آنهاانقلاب راباموازین جهانی می سنجیدندکه درچارچوب فرهنگ غرب شکل گرفته بودحال آنکه انقلاب اسلامی ایران ازمتن فرهنگی برمی خاست که باهجوم همه جانبه غرب هویت آن به چالش کشیده شده بود.

7-    کدام حقیقت درنخستین روزهای انقلاب موردتوجه برخی ازدانشمندان علوم اجتماعی قرارگرفت؟ پاسخ: انقلاب اسلامی ایران ،انقلابی نبودکه درچارچوب آرمان ها وارزش های دنیوی وسکولاراین جهان تعربف شده باشدبلکه انقلابی بودکه ازمتن آرمان های معنوی وتوحیدی جهان اسلام برای حفظ هویت اسلامی وبرای تامین حقوق ازدست رفته امت اسلامی شکل می گرفت.

8-    چرانقلاب ایران ازدیگرانقلاب ها متفاوت است؟ پاسخ:چون انقلابی بارویکردمعنوی است و باهویتی مستقل ازانقلاب فرانسه چون سایرانقلاب ها درجهت بسط وگسترش انقلاب فرانسه بودن ودراصل انقلاب جدیدنبودند.

9-    انقلاب فرانسه چگونه شکل گرفت وچه اثری  به جای گذاشت؟ پاسخ: درسال 1789میلادی با آرمان ها وارزش های مدرنی شکل گرفت که پس ازرنسانس به وجودآمده بودند وبه صورت سلسله انقلاب های 1930 میلادی تا1948میلادی حیات مجددخودراآغازکردوهمه کشورهای اروپارافراگرفت.

10-انقلاب اکتبر1917 روسیه  بادیگرانقلاب های اروپایی  چه تفاوت وچه شباهتی داشت؟ پاسخ: به دلیل رویکرد چپ وسوسیالیستی با دیگرانقلابات تفاوت داشت.ولی باخصلت سکولارودنیوی خوددرچارچوب آرمان ها وارزش های روشنگری مدرن حرکت می کرد وتعارضی باآن نداشت .(شباهت)

11- انقلاب های آزادی بخش قرن بیستم دارای چه ویژگی هایی بودند؟ پاسخ:این انقلاب ها تقلیدهای بدلی ازانقلاب های مدرن بودند،فرهنگ هایی که دردوره استعمارمقهورومرعوب جوامع غربی شده بودندچالش فرهنگی وتمدنی خودرااززبان ونگاه نظریه پردازان غربی تفسیرمی کردندوراه حل آن رانیزدرپیوستن به جوامعی می دیدندکه درمرکز اقتصادوسیاست های دنیای غرب واقع شده بودند.

12-انقلاب اسلامی ایران دارای چه ویژگی های متفاوتی نسبت به دیگرانقلابات است؟ پاسخ: الگوی رفتاری خودراازفقه اجتماعی وسیاسی شیعی گرفت ورفتاراجتماعی خودرانیزبرهمان اساس سازمان داد.این انقلاب با تجدیدحیات معنوی وتوحیدی هم ازمنظردینی وفرهنگی به شناخت بحران وچالش های جهان اسلام پرداخت وهم بابازگشت به هویت اسلامی خودفرصت جدیدی رابرای جهان غرب جهت عبورازبحران های معرفتی ومعنوی پدید آورد.

13-دولتمردان وروشنفکران جهان اسلام قبل ازانقلاب اسلامی ایران با چه رویکردهایی به مسایل ومشکلات جهان اسلام می نگریستند؟ پاسخ:بادورویکرد:دررویکرداول مسایل جهان اسلام ازنوع مشکلاتی بودکه دراثرتاخرتاریخی برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود.دررویکردوم این مسایل ازنوع مشکلاتی بودکه نظام سرمایه داری ولیبرالیسم غربی به وجودآورده بود.رویکرددوم بااستفاده ازنظریه های چپ ارائه می شدوکسانی که این رویکردراداشتندازموضع اندیشه های مارکسیستی وسوسیالیستی به مبارزه باعرب سیاسی می پرداختند.

14-برخوردجوامع اسلامی وگروه های مبارز فلسطینی با مسئله فلسطین چگونه بود؟ پاسخ: درپوشش قطب بندی دوبلوک شرق وغرب قرارمی گرفت . کشورهای زیرنفوذغرب دولت غاصب اسرائیل رابه رسمیت می شناختندویادرجهت سازش باآن گام برمی داشتندوبخشی دیگرکه زیرنفوذشرق بودندجبهه پایداری ومقاومت راتشکیل می دادندوگروه های مبارزفلسطینی ناگزیربه بخش اخیرملحق شدند.تعدادی ازگروه های فلسطینی هویت مارکسیستی وتعدادی دیگراندیشه های ناسیونالیستی داشتند.

15-گروه های مارکسیستی وناسیونالیستی مبارزان فلسطینی دارای چه گرایشی بودند. پاسخ:گروه های مارکسیستی با هویت الحادی خود،جایگاهی برای باورهاواعتقادات دینی ومعنوی قایل نبودندوگروه های ناسیونالیستی ازموضع قوم گرایی عربی به اسلام می نگریستندواسلام راازجهت اینکه پدیده ای عربی است می پذیرفتند.

16-وضعیت فلسطین درتقابل بلوک شرق وغرب چگونه بود؟ پاسخ: دولت اسرائیل باتسلیحات وحمایت مالی آشکارآمریکا وانگلیس ودیگرکشورهای اروپایی تجهیز می شد وگروه های فلسطینی بابا موشک های سام هفت روسی می جنگیدکه حضوردولت اسرائل بازار فروش اسلحه رادرمنطقه گرم کرده بود. با قراردادکمپ دیویدبین مصرواسرائل  موضع فلسطینی ها تضعیف شد.

17-اهمیت انقلاب ایران دررابطه با مسئله اسرائل چگونه بود؟ پاسخ: اهمیت ایران تنهادراین نبودکه مهم ترین قدرت حامی اسرائل درمنطقه یعنی شاه راساقط کرده بود بلکه اهمیت انقلاب درمسیری بودکه برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد.انقلاب اسلامی به واسطه بازگشت به اسلام وبااتکای به فقه سیاسی واجتماعی ،مسئله اسرائل رابه عنوان مسئله جهان اسلام مطرح می کرد.بازگشت به اسلام اولا مشروعیت قراردادکمپ دیویدرادرباورواعتقادمسلمانان مخدوش کردثانیا مقاومت دربرابرصهیونیسم راز موضع باورواعتقاداسلامی وبااتکابه ایمان به خداوندوقدرت الهی آغازکرد.قتل انورسادات وشکل گیری انتفاضه وجنبش های جدید اسلامی درفلسطین نتیجه این حرکت جدیدبود.

18-نمونه هایی از تاثیرات انقلاب اسلامی برجهان اسلام را بنویسید. پاسخ: جنبش های جدیداسلامی درفلسطین ،انتفاضه ،جهاداسلامی افغانستان دربرابرحکومت وابسته به بلوک شرق،تشکیل جبهه نجات اسلامی درالجزایر

19-مهم ترین پیامدانقلاب اسلامی ایران درجهان اسلام رابیان کنید. پاسخ:سلسله قیام ها وانقلاب های گسترده مردم درکشورهای عربی ازسال 1389 شمسی که تاکنون به سقوط قدرت های سیاسی درچهارکشورعربی منجرشده است.انقلاب هایی که حکایت ازبیداری اسلامی دارد هرچند کشورهای اروپایی تلاش دارند این انقلابات رابخشی ازفرایندغربی شدن کشورهای عربی معرفی کنند وبه همین دلیل آن را بهار عربی می نامند.

20-بیداری اسلامی حاصل چیست؟ وانقلاب ایران درآن چه نقشی دارد؟ پاسخ: بیداری اسلامی حاصل انتقال بیداری ازسطح نخبگان به متن مردم وفرهنگ عمومی جامعه اسلامی است.انقلاب اسلامی ایران ازطریق بیداری اسلامی الگوی جدیدی رادربرابرامت اسلامی قرارداده است. بیداری اسلامی اگردرسطح جوامع اسلامی تحقق پیداکندبه سوی نظامی حرکت خواهدکردکه فارغ از قدرت های قومی وقبیله ای والزامات امنیتی برمدارفقاهت وعدالت سازمان می یابد .

21-انقلاب ایران براساس آموزه های اسلامی ،خودرادارای چه رسالت ومسئولیتی می دانست؟ پاسخ: 1-ازعزت واقتدارجهان اسلام پاسداری می کرد.2- دفاع ازمحرومان ومستضعفان جهان راوظیفه خودمی دانست.3-فطرت الهی همه انسان هارامخاطب پیام خودقرارمی داد وحل مشکلات معرفتی ومعنوی بشریت رادرمحدوده رسالت خودمی دید.

22-امام خمینی درنامه خودبه رهبرشوروی به چه نکاتی اشاره کرد؟ پاسخ: ازدوجریان اصلی تفکرفلسفی جهان غرب یعنی حس گرایی وعقل گرایی یادکردوبااستفاده ازحکت مشاءوحکمت اشراق به اشکالاتی اشاره کردکه درمحدودکردن دانش وعلم به شناخت حسی یاشناخت عقلی وجوددارد.

23-نقش انقلاب ایران درتکوین یا گسترش اندیشه های پسامدرن چگونه بود؟ پاسخ:بحران های عمیق معرفتی ومعنوی جهان غرب وچالش های مربوط به آن باانقلاب اسلامی وشکل گیری جنبش های اسلامی فرصت بروز وظهوریافت وبابیداری اسلامی رویکرددینی ومعنوی به زندگی اجتماعی درسطوح مختلف جوامع غربی به وجودآمدوبدین ترتیب ارزش ها وآرمان های بعدازرنسانس اعتبارجهانی خودراازدستدادونظریه هایی که ناظربه افول سکولاریسم بودشکل گرفت.

24-جغرافیای فرهنگی وسیاسی جهان جدید چگونه شکل گرفت ؟ پاسخ: 1- با انقلاب اسلامی ایران باذخائرمعرفتی وشیعی2- فروپاشی بلوک شرق3- افول سکولاریسم وتکوین وگسترش پسامدرن با تاثیرپذیری ازبیداری اسلامی بارویکرددینی4-بامقاومت انقلاب دربرابرسلسله اقدامات مستمر غرب علیه خود

25-نمونه هایی از مقابله غرب با انقلاب اسلامی ایران بنویسید. پاسخ: کودتای نوژه،هشت سال جنگ تحمیلی وتجهیز ارتش عراق با سلاح های شرق وغرب ودلارهای نفتی کشورهای عربی

26-نظریه پایان تاریخ فوکویاما به چه  موضوعی اشاره دارد وانقلاب اسلامی ایران  چگونه برآن خط بطلان کشید؟ پاسخ: با فروپاشی بلوک شرق  جهان به سوی یک قطبی شدن پیش می رود وتعارض وبرخوردهای تاریخ ساز به پایان می رسد. انقلاب ایران  با حضورفرهنگی وتمدنی خود مقاومت دربرابرجهان غرب رابه وجودآورد وبا پیامدهای جهانی اش براین نظریه خط بطلان کشید .

27-نظریه جنگ تمدن ها چه ویژگی هایی رامطرح می سازد؟ پاسخ:ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدیدفرهنگی وتمدنی اولاباطرح دیگرتمدن هادرعرض تمدن اسلامی،جایگاه برجسته ومنحصربه فردانقلاب وفرهنگ اسلامی رانادیده می گرفت.ثانیاباطرح جنگ تمدن ها رویکردخصمانه جهان غرب رابه جنبش های اسلامی نتیجه ورودمجدددیگرفرهنگ هابه عرصه زندگی بشرمعرفی می کردوازاین طریق هراسی راکه پس ازجنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق وجودداشت متوجه جهان اسلام می گرداند.

28-اقتصاد وسیاست جهان غرب درشرایط کنونی چگونه است؟ پاسخ:اقتصادوسیاست جهان غربدرشرایط فعلی که ابعادجهانی پیداکرده نیازمندبه مناطق پیرامونی است.انباشت ثروت جهان دردست جمعی اندک جزبافقرووابستگی اقتصادی وسیاسی انبوه آدمیان ممکن نیست.

29-دنیای غرب برای تامین نیازهای اقتصادی وسیاسی خودومقابله باحرکت مستقلی که درجهان اسلام شکل گرفته است به چه فعالیت هایی پرداخته است؟ پاسخ:1-مقابله نظامی وسیاسی ازطریق حضورمستقیم مانندآنچه درافغانستان وعراق رخ داد. 2-محاصره وتحریم اقتصادی ازطریق سازمان های بین المللی مانندآنچه نسبت به ایران انجام می دهد. 3- تبلیغ معنویت های کاذب وسکولاردرکشورهای غربی برای اشباع خلا معنوی فرهنگ غرب 4- تصویرسازی خشن وغیرعقلایی ازفرهنگ اسلامی ازطریق سازماندهی جریان های تروریستی وهابی 5- تفسیرهای سکولارازاسلام وحمایت ازاسلام امریکایی برای بدل سازی نسبت به انقلاب اسلامی 6- مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه دربرابرحرکت فرهنگی جهان اسلام 7- ایجاداختلافات فرقه ای ومذهبی برای تضعیف جهان اسلام

30-انقلاب فرانسه با انقلاب اسلامی ایران چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ:انقلاب فرانسه دارای جهان بینی دنیوی وارزش های لیبرالیستی است ولی جهان بینی انقلاب اسلامی معنوی وارزش های آن توحیدی است. انقلاب فرانسه باخشونت زیادی همراه بوده ودرچندمرحله انجام پذیرفت ولی انقلاب ایران خشونت کمتر ویک مرحله ای بوده است.

31-حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسلامی با بیداری اسلامی چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ: 1-حرکت نخستین بیدارگران اسلامی توسط نخبگان مردم انجام شدولی بیداری اسلامی توسط توده های مردم انجام شد.حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران اسلامی درصدد اصلاح حکومت بودولی بیداری اسلامی درصددتشکیل حکومت جدید است.3- حرکت اجتماعی نخستین بیدارگران درسطوح میانی وسطحی بودولی تغغیر بیداری اسلامی به صورت بنیادین است.

32-فرصت هایی که جهان اسلام دربرابرتحدیدهای جهان غرب داردچیست؟ پاسخ: تلاش جهت هویت یابی مستقل ازجهان غرب،خودباوری وخودکفایی

سوالات عملکردی درس چهاردهم:

33-ویژگی منحصربه فردانقلاب اسلامی ایران چه بود؟انقلابی بارویکردمعنوی بدون نگرش به شرق یاغرب

34-انقلاب اسلامی ایران چه نقشی دربیداری اسلامی کشورهای اسلامی داشته است؟مردم کشورهای اسلامی متوجه شدندمی توان بااستفاده ازاحکام اسلامی به تشکیل حکومت واقتصاداسلامی پرداخت.

 

35-بیداری اسلامی دردوران پساسکولاریسم چه نقشی داشته است؟ سرعت تغییررویکردبه معنویت درغرب راافزایش داده است واعتبار ارزش های دوران رنسانس ازدست رفت.