بانام پروردگار یگانه

نام ونام خانوادگی:                                           مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهرضا                مدت آزمون: 100دقیقه   

آزمون درس اقتصاد                                               دبیرستان غیرانتفاعی هوشمندان                           تاریخ آزمون:  10 /3/93

طراح سوال:  حمیدرحیمی                                  سال دوم ادبیات وعلوم انسانی                      نمره:عدد/حروف:

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات صحیح وغلط را مشخص کنید:

1-1)           تاجیکستان (عضواکو) درزمینه  ماشین آلات کشاورزی ازفناوری بالایی برخورداراست.           ص            غ           

2-1) سازمان  کنفرانس اسلامی  صرفا یک نهاداقتصادی است.                                             ص            غ            

3-1) قهوه تولیدغالب  کشور نیجریه است.              ص            غ            

4-1)تجارت بین الملل به نفع تولیدکنندگان ومصرف کنندگان است.        ص              غ            

5-1 )اکثرنهادهای اقتصادی بین المللی پس ازجنگ جهانی اول تاسیس شده اند. .                ص            غ              

6-1 )  عدم رعایت مزیت نسبی موجب کاهش کیفیت کالا وکاهش رفاه جامعه می شود.      ص           غ           

7-1 )مقر سازمان فائو  دروین می باشد. .        ص              غ         

8-1) یونیدومرکزهماهنگ کننده فعالیت های کشاورزی است .     ص             غ          

2

2

به سوالات زیر پاسخ های کوتاه ارائه کنید:

1-     2)رشداقتصادی کشورها چگونه مقایسه می شود ؟

2-2  )یکی ازمشکلات سازمان اکو  رابنویسید.

3- 2) مهم ترین ابزار مقابله بانابرابری توزیع درآمدها چیست؟

4-2) ویژگی عمده توسعه ایران بین سالهای 1300تا1357 چه بود؟

5-2) یکی ازوظایف بانک مرکزی رابنویسید.

6-2) یکی ازدلایلی که موجب افزایش حضوردولت دراقتصاد پس ازپیروزی انقلاب شدرابنویسید.  

 

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

5/.

 

3

تجارت بین الملل چه منافعی برای تولیدکنندگان دارد؟

 

 

 

1

4

ازتاثیرات بورس براقتصادجامعه دوموردبنویسید.

 

 

1

5

چراملت هابه تجارت روی می آورند؟(3مورد)

 

 

5/1

6

درچه صورتی بانک ها موجب افزایش تورم درجامعه می شوند؟

 

 

1

7

درچه شرایطی دولت ها به سیاست های  انبساطی پول متوسل می شوند؟ یکی ازروش های آن رابنویسید .

1

8

توسعه کشورها چگونه اندازه گیری ومقایسه می شود؟

 

 

1

9

الف ) اگر قیمت کالایی درابتدای سال  3000تومان ودرانتهای سال ،قیمت آن به 4800تومان افزایش یابد  این کالا چنددرصدتورم داشته است ؟ 1)40           2)50                      3)60                  4)70

ب) ) اگر قیمت کالایی درابتدای سال  8000تومان ودرانتهای سال ،قیمت آن به 11000تومان افزایش یابد  چنددرصد تورم  برای این کالا وجود داشته است ؟1)5/37               2)5/48              3)5/59                   4)5/70

1

10

 

مفاهیم زیرراتعریف کنید:

الف)نقدینگی:

ب)پول تحریری:

ج)سپرده غیردیداری:

5/1

11

میزان تولیدکل کشوری طی سه سال به ترتیب 8500،7700،7000 هزارمیلیاردبرآوردشده است.باانتخاب سال اول به عنوان سال پایه میزان تولیدکل کشورمذکوردرسه سال موردنظربرحسب قیمت های سال اول(سال پایه) به ترتیب به 7420،7000،و7840 تغییریافته است.الف) براساس این محاسبات افزایش مقدارتولیدوافزایش قیمت هادرسال سوم به ترتیب(ازراست به چپ)کدام است؟

1)660،1500           2)660،840           3)840،660            4) 1500،660

ب) مقدارافزایش تولید وافزایش قیمت ها درسال دوم به ترتیب(ازراست به چپ) کدام است؟

1)280،420          2)280،700            3)420،280          4) 700،280

  

1

12

اگردریک جامعه 80 میلیون نفری،هرخانوار4نفرباشد.درصورتی که هرخانواریک لامپ 100وات اضافی راخاموش کند.چندمگاوات برق صرفه جویی شده است؟1)2000          2)4000            3)6000              4)8000  

 

5/.

13

دریک جامعه 30هزارنفری درمدت یک سال کالاهای زیرتولیدشده است:

ارزش ماشین آلات

480میلیون تومان

ارزش پوشاک

  825 میلیون تومان

ارزش موادغذایی

50درصدارزش ماشین آلات

خدمات

25درصدارزش موادغذایی

دستمزدکارگران خارجی

100میلیون تومان

دستمزدکارگران درکشورهمسایه

300  میلیون تومان

استهلاک

یک سوم ارزش ماشین آلات

اینک محاسبه کنید وپاسخ درست راانتخاب نمایید:

الف)تولیدناخالص داخلی:1)1605میلیون         2)1705میلیون         3)1805میلیون          4)1905میلیون

ب)تولیدخالص ملی: 1)1545میلیون         2)1645میلیون           3)1745 میلیون            4)1845 میلیون

ج)سرانه تولیدخالص داخلی:1)51500           2)58166            3)52500          4)63500                                                                                                                                        

د)سرانه تولیدناخالص ملی: 1)63500             2)51500           3)52500            4)58166

 

2

14

 اگر2500تومان قیمت تعادلی باشددرقیمت...........مازادعرضه وجودداردوبرای رسیدن به تعادل قیمت............می یابد.

1)3000،کاهش           2)2000،افزایش          3)3000،افزایش           4) 2000،کاهش

 

5/.

15

طبق جدول مالیاتی زیرمیزان مالیات پرداختی فردی بادرآمد1400000تومان رابراساس الف)نرخ تصاعدکلی محاسبه کنید:

درآمد

نرخ مالیاتی

تا450هزارتومان

معاف

تا800 هزارتومان

2درصد

تایک میلیون تومان

4درصد

تا1350000تومان

5درصد

از1350000 به بالا

8درصد

الف)ا)82 هزارتومان          2)92 هزارتومان          3) 102 هزارتومان           4)112 هزارتومان

ب)طبق جدول مالیاتی فوق میزان مالیات پرداختی فردی با درآمد1600000 تومان رابراساس نرخ مالیات تصاعدطبقه ای محاسبه کنید.

    ب) :1)51500           2) 52500           3)53500          4) 54500

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

توزیع درآمددردوجامعه فرضی الف وب رابایکدیگرمقایسه کنید.

جامعه الف

 

جامعه ب

سهم دهک اول

4درصد

سهم دهک اول

2درصد

سهم دهک دوم

5درصد

سهم دهک دوم

4 درصد

سهم دهک سوم

6درصد

سهم دهک سوم

5 درصد

سهم دهک چهارم

7درصد

سهم دهک چهارم

6 درصد

سهم دهک پنجم

9درصد

سهم دهک پنجم

8 درصد

سهم دهک ششم

9درصد

سهم دهک ششم

8 درصد

سهم دهک هفتم

10درصد

سهم دهک هفتم

10 درصد

سهم دهک هشتم

12درصد

سهم دهک هشتم

14 درصد

سهم دهک نهم

15درصد

سهم دهک نهم

18 درصد

سهم دهک دهم

23درصد

سهم دهک دهم

25 درصد

 

1