مدیریت آموزش و پرورش شهرضا

نام ونام خانوادگی:                                                       دبیرستان غیرانتفاعی هوشمندان           دوم ادبیات وعلوم انسانی

تاریخ امتحان :18/10/92                                                   آزمون درس : اقتصاد                         نمره به عدد:

مدت آزمون : 100دقیقه                                                      طراح:حمیدرحیمی                         نمره به حروف:

 

ردیف

سوالات

بارم

1

جملات  صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                                                                                   صحیح       غلط

-        فرق تولیدخالص وناخالص درهزینه های استهلاک است.

-        افزایش یاکاهش قیمت کالاهای واسطه ای درمحاسبه تولیدکل لحاظ می شود.

-        ازدیدگاه اقتصادمنابع انسان نامحدوداست.

-        درحسابداری ملی  میزان پس انداز مردم هم محاسبه می شود.

-        G.N.Pهمان تولیدناخالص داخلی است.

-        عدم رقابت بین تولیدکنندگان به ضررمصرف کنندگان تمام می شود.

5/1

2

جملات زیر راتکمیل کنید :

1-2)هدف علم اقتصادراهنمایی انسان برای انجام ..................................است.

2-2)اگرکالاهای بادوام درفرایندتولیدبه کارگرفته شوند.........................نامیده می شوند.

3-2)میزان....................درهرجامعه نشان دهنده ی قدرت اقتصادی آن جامعه است .

4-2)انسان موجودی سیری ناپذیراست زیرابابرآورده شدن پاره ای ازنیازهایش...................................نمی دهد.

2

3

پاسخ های کوتاه بدهید :

1-3)دوانگیزه ی تولید کنندگان:

2-3)چراعامل نیروی انسانی مهم ترازعوامل دیگر تولیداست؟

3-3) درچه صورتی تولیدکننده ازفعالیت خودسودبرده است؟

4-3)  جهت دوری اززیان، تولیدکننده چه اقدامی انجام دهد؟

5-3)یکی از علل اهمیت روزافزون مسایل اقتصادی درجهان امروز است ؟

 

 

5/2

4

گزینه ی صحیح رامشخص نمایید.

1-4)اگربه ازای قیمت 800تومان ،500واحدکالاخریداری شود.به ازاءقیمت 700تومان چه مقدارکالا ممکن است خریداری شود؟1)300        2)400       3) 500           4)600

2-4)قیمت یک کالابامقدارخریدآن چه رابطه ای دارد؟1)مستقیم     2)معکوس    3)برابر         4)تعادلی

3-4)اگربه ازای200تومان ،400 واحدکالاعرضه شده باشد،به ازای100تومان امکان داردچندواحدکالابه بازارعرضه شود؟1)200        2)700               3)600             4)800

4-4)اگر450تومان قیمت تعادلی باشددرکدام قیمت باکمبودعرضه مواجه می شویم؟

1)500تومان            2)400تومان          3)550 تومان       4)450تومان

5-4)کدام یک براجرای بودجه نظارت می کند؟1)دولت   2)قوه قضاییه    3)دیوان محاسبات    4)شورای نگهبان

6-4)اگر450تومان قیمت تعادلی باشددرقیمت............مازادعرضه وجودداردوبرای رسیدن به تعادل، قیمت.......می یابد.1)500،کاهش     2)400،افزایش    3)500،افزایش    4)400،کاهش

7-4)درسطوح بالاترازقیمت تعادلی.............مشاهده می شودوبرای رسیدن به تعادل قیمت ها..........می یابد.

1)مازادعرضه،کاهش       2)تعادل،کاهش        3)مازادتقاضا،افزایش        4)مازادعرضه،افزایش

8-4)عامل هماهنگی وایجادتعادل دررفتاراقتصادی تولیدکنندگان ومصرف کنندگان کدام است؟

1)ارزش وقیمت کالا       2)ارزان بودن کالا        3)فزونی عرضه برتقاضا       4)فزونی تقاضابرعرضه       

2

5

کشاورزان هرکیلوگرم پنبه ی تولیدی خودرابه ارزش 6500تومان به کارگاه های ریسندگی می فروشند.کارگاه های ریسندگی این مقدارپنبه رابه مقداری نخ  تبدیل می کنندوآن رابه ارزش 7500تومان به کارگاه های پارچه بافی می فروشند.کارگاه های پارچه بافی نیزنخ رابه پارچه تبدیل می کنند وآن را به مبلغ9000تومان به کارگاه های تولیدپوشاک می فروشند.دراین کارگاه ها،پارچه به پوشاک تبدیل می شودوسرانجام به مبلغ 16000تومان به دست مصرف کنندگان می رسد.الف) ارزش افزوده مرحله اول  :

ب) ارزش افزوده مرحله چهارم :

 

1

 

6

نقش اقتصادی دولتها رادرگذشته باامروز مقایسه کنید.

 

 

1

7

دولت باوضع قوانین وسیاست گذاری دراقتصاد چه اهدافی رادنبال می کند؟ (سه مورد)

 

 

 

5/1

8

دریک جامعه میزان تولید کل طی سه سال به ترتیب 1875،1700،1500میلیاردبوده است باانتخاب سال اول به عنوان سال پایه مقدار تولید درسه سال مورد نظر برحسب قیمت های سال اول به ترتیب 1710،1650،1500است.براساس این محاسبات افزایش مقدارتولید وافزایش قیمت ها درسال دوم وسال سوم را به دست آورید .

 

2

9

طرفداران اقتصادآزاد درباره نقش دولت دراقتصادچه دیدگاه هایی دارند؟

 

 

 

1

10

ظرفیت تولیدبرق یکی ازبزرگترین نیروگاه های ایران 2500مگاوات است بافرضاین که جمعیت ایران75میلیون نفروهرخانوارشامل5نفرباشددرصورتی که هرخانوار100واتاضافی راخاموش کند.الف)چندمگاوات برق صرفه جویی می شود؟ ب)این صرفه جویی چه درصدی (نسبتی) ازبرق نیروگاه مذکوراست؟

 

 

 

1

11

ازاهداف واهمیت بودجه برای اداره کشور دوموردبنویسید.

 

 

1

12

هزینه فرصت خودتان درروزقبل رابه اختصاربنویسید.

 

 

5/.

13

درجامعه ای با جمعیت بیست هزارنفرکالاهای زیر درمدت یک سال تولید شده است .

 موادغذایی 80 تن از قرار هرکیلو 800 تومان ،

 انرژی برق10مگاوات ، هرکیلووات 80 تومان

خدمات ارائه شده 200 میلیون تومان ،

 ماشین آلات 100 دستگاه ازقرار هردستگاه 4میلیون تومان ،

 استهلاک درسال     1     قیمت تولید انرژی وماشین آلات

                                8         

دستمزد کارگران خارج ازکشور:  یک میلیارد تومان

اینک میزان موارد زیررابه دست آورید.(کلیه عملیات را بنویسید.)

1-12) تولیدناخالص داخلی:

 

 

  2-12) تولیدخالص داخلی:

 

 

3-12) تولیدناخالص ملی:

 

 

 

   4-12)تولیدخالص ملی:

 

 

 

5-12)سرانه تولید خالص ملی :

 

 

6-12)سرانه تولیدخالص داخلی:

 

 

3