باسمه تعالی                              

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهرضا     سؤالات درس:  اقتصاد                          کلاس دوم انسانی                      

                              دبيرستان  دخترانه علوم ومعارف اسلامي صدرا                          سال تحصیلی 92 91                      

نام ونام خانوادگي : ...................                               نام پدر:...........    

تاريخ امتحان :21 /3/1392  ساعت شروع : 8  صبح     مدت امتحان : 80 دقيقه       نام طراح : سرکار خانم طالبيان

نمره به عدد:

                                                           

نمره به حروف :

محل امضاء:

 

ردیف

صفحه اول

شمارك

1-

 

 

الف)

بهترين گزينه را انتخاب كنيد

 

در مبحث توسعه ی اقتصادی،مفهوم........فقر مورد نظر نیست.

1-نسبی      2-مطلق        3-فقرمطلق     4-خط فقر 

5/1

ب)

كدام گروه از كا لا ها  به ترتيب  واسطه اي ،ضروری و تجملي است0

1-  لاستيك ماشين-پوشاک- فرش دستباف 

 2- خوراك آب- لوستر

3-مسكن- خوراك- گوشي تلفن                                           4- فرش گرانقيمت- تاير ماشين- مسكن

 

پ)

هدف علم اقتصاد عبارت است از ...............

1-افزايش سطح رفاه                                                          

 2-رشدوپيشرفت اقتصادي جوامع

3-ارضاء حس سيري ناپذيري انسان در برخورداري از منابع وامكانات نامحدود 

4- راهنمايي انسان براي انتخاب بهترين روش جهت استفاده از منابع وامكانات

 

2

 

 

 

 

جملات صحيح  را با (ص) و جملات غلط را با (غ) مشخص كنيد.

الف )توسعه به معناي افزايش توليد است .

ب)مهم ترین عامل تولید نیروی انسانی است.

ج)مهم ترين ابزار نابرابري توزيع در آمد ماليات است .

د)نظارت بر اجرای بودجه بر عهده دیوان محاسبات نمی باشد.

ه)رفاه اجتماعي ايجاد سلامت جسمي جامعه است .

و) شاخص توسعه ي انساني(H.D.I) است .

5/1

3-

جاهای  خالي را با كلمات مناسب پر كنيد

الف– ازنظر ديدگاه اقتصاد آزاد دخالت دولت در اقتصاد باعث گسترش.............. و كاهش ........................ مي شود .

ب-کارشناسان اقتصاد رابطه دولت وبخش خصوصی را به رابطه ..................شبیه می کنند.

ج-مقرسازمان اقتصادي يونيدو در...................قراردارد.

د-هدف اصلی سازمان تجارت جهانی........................می باشد.

 

2

4-

عوامل عدم موفقیت سازمان کنفرانس اسلامی درهمکاری های اقتصادی 1-.................  2-.................  3-..................... می باشد.

75/0

5-

وظيفه مهم موسسه مالي بين المللي چیست؟

 

1

6-

در بورس کالابیشترچه نوع کالاهایی مورد معامله قرار می گیرند؟

1

7-

 

 

 

 

8-

 

وظایف پول را نام ببرید.(سه مورد)

1-.......................................2...................................3.....................................

 

75/0

 مفاهيم زير را تعريف كنيد . 1- بودجه                                                                      2- مزيت نسبي   

 

                                                  

1

9-

روش های افزايش حجم پول کدامند؟  

 1 - ...............................

 2-  ..........................                                                    

5/0

10-

رابطه نابرابری در توزیع درامدو رشد اقتصادی رابررسی کنید؟

 

1

11-

مزاياي استفاده از چك به  جاي پول نقدچيست ؟ (دو مورد)

 

 

1

12-

وظایف بانک مرکزی  را نام ببرید؟ (دو مورد)

 

 

5/0

13-

 تفاوت اوراق مشاركت و اوراق قرضه چیست ؟(دو مورد)

 

 

 

1

14-

چرا اقتصاد دانان دو شاخص رشد وتوسعه ي جامعه را با معيار كمي اندازه مي گيرند؟

 

2

 

15-

عواملي كه باعث مي شود ملت ها به تجارت روی آورند را نام ببريد ؟(سه مورد)

 

 

5/1

16-

اگر قیمت کالای درابتدای سال4000ریال ودر انتهای سال،قیمت آن به4800ریال افزایش یابد ،چند درصد تورم  درقیمت این کالا داشته ایم؟

 

 

 

1

17-

جدول فرضی نرخ های مالیاتی به قرار زیر است.مالیات قابل پرداخت شخصی را که ماهیانه 750000ریال درآمد دارد،محاسبه کنید.

 

درآمدهای تا200000 ریال در ماه از پرداخت مالیات معاف اند.

درآمدهای تا400000 ریال در ماه با نرخ 4درصد نسبت به مازاد 200000ریال

درآمدهای بالاتر از 600000ریال درماه با نرخ 8درصد نسبت به مازاد400000ریال

 

 

 

2

 

موفق باشيد                                                         جمع شمارك

20