باسمه تعالی

اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

مديريت آموزش و پرورش شهرضا شهرستان شهرضا

 

نام و نام خانوادگی:

دبير مربوطه : خانم طالبیان

تغداد سؤالات  : 18

تاریخ امتحان:       3 /3 /1391

ساعت شروع: 

مدت امتحان: 70 دقیقه

مقطع  دوم دبيرستان شهدای منظریه

                                                    

 

 

ردیف

سؤالات صفحه اول

یاد خدا آرام بخش دلهاست

شمارک

1

صحيح ياغلط بودن عبارات زير رامشخص نماييد.

(الف)به مابه التفاوتی که دولت می پردازدیارانه گویند.(      )

(ب)توسعه برتغییروتحولات کمی دلالت دارد.(    )

(ج)درفقرمطلق درآمدافرادبه یکدیگرسنجیده می شود.(     )

(د)علت تورم نابرابری عرضه وتقاضا درجامعه است.(    )

 

1

2

جاهاي خالي را باعبارات مناسب کامل كنيد.

 (الف) براساس علم اقتصاد،انسان موجودی..................ودارای نیازهای.......................است.

 (ب) فعالیتی که به تهیه ی کالاوخدمات موردنیازمردم می پردازد.......................گویند.

(ج)به نحوه ی تصمیم گیری واقدام تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و واکنش آنهانسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی...........گویند.

( د) مهم ترین سرمایه گذاری دولت سرمایه گذاری...............است.

(ه)معیارسنجش وضعیت توزیع درآمدشاخص.....................است.

5/2

 

 

 

3

اقتصاد دانان دوشاخص رشدوتوسعه ی جوامع راباچه معیارهایی اندازه گیری می کنند؟

1

4

درسالهای اول بعدازپیروزی انقلاب به چنددلیل نقش دولت دراقتصادافزایش یافت؟ذکرکنید.

 

1

5

دوموردازویژگی های اسنادخزانه رابنویسید.

1

6

یکی ازدلایل مهم کاهش خریدپول درجامعه چیست؟

1

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 منحنی عرضه ی متناسب با جدول را رسم کنید :

قیمت به ریال

 مقدار عرضه

200

0

300

400

400

800

500

1200

600

1600

 

جدول مالیاتی زیر مفروض است  مالیات پرداختی توسط دو نفر که اولی ماهیانه 40000 ریال  و دومی  45000 ریال در آمد دارند را محاسبه کنید .

  درآمد های تا 20000 ریال به نرخ 5 درصد

 درآمد های تا 40000 ریال به نرخ 8 درصد

درآمد های تا 55000 ریال به نرخ 10 درصد

درآمد های تا 70000 ریال وبیشتر به نرخ 12 درصد

 

1

 

 

 

 

 

 

1

9

بورس چگونه می توندازنوسان شدیدقیمت هاجلوگیری کند؟

 

1

10

تفاوت تولیدناخالص ملی وناخالص داخلی درچیست؟

1

11

چراطرفداران اقتصادآزادبادخالت دولت دراقتصادمخالف اند؟(چهارمورد)

1

12

بهترین ملاک برای تعیین سطح رفاه اجتماعی یک جامعه چیست؟چرا؟

 

1

13

 

 

 

 

 

مفاهیم زیرراتعریف کنید.

(الف)اعتبار:                                                                                               (ج)مزیت نسبی:

(ب)عملیات مالی:                                                                                      (د)سود:

2

14

تولیدکنندگان ازتجارت بین الملل چه سودی می برند؟

1

15

مهم ترین اهداف اکو را در دو موردبنویسید.

5/

16

 دوموردازمزایای استفاده ازچک به جای پول نقد درمعاملات رابنویسید؟

1

 

17

 

 

18

 

 

هدف ازتاسیس سازمان خوارباروکشاورزی ملل متحدچه بوده است؟مقر آن کجاست؟

 

در یک نیروگاه تولید ظرفیت تولید برق 1500 مگا وات ( 1000000 وات ) است چنانچه کشوری 25 میلیون نفر جمعیت و هر خانوار شامل 5 نفر شامل 5 نفر باشد در صورتی که هر خانوار یک لامپ 150 وات اضافی را خاموش کند محاسبه نمائید : الف چند مگا وات برق صرفه جویی شده و ب این مقدار  صرفه جویی چه میزان از  برق نیروگاه مذکور را شامل می شود ؟

 

1

 

 

1

 

20