عنوان درس: موضوع درس: منبع مطالعه: مدت جلسه: صفحات كتاب: كتاب: تهيه‌كننده: روان‌شناسي اختلالات اضطرابي و خلقي 90 دقيقه حميده طالبيان هدف كلي: دانش‌آموزان با اختلالات اضطرابي واختلالات خلقي و انواع آنها آشنا شوند. فعاليت‌هاي قبل از تدريس تدوين هدف‌هاي جزئي منظور معلم از آموزش عبارتند از: 1ـ دانش‌آموزان با اختلالات اضطرابي و اختلالات خلقي آشنا شوند . 2ـ دانش‌آموزان با تفاوت اضطراب بهنجار و نابهنجار آشنا شوند. 3ـ دانش‌آموزان با انواع اختلالات اضطرابي (اضطراب فراگير، هراس و وسواس فكري ـ عملي) و علائم آنها آشنا شوند. 4ـ دانش‌آموزان با انواع اختلالات خلقي (تك قطبي و دو قطبي) و علائم آنها آشنا شوند. 5ـ دانش‌آموزان با تفاوت هراس (ترس مرضي) با اضطراب فراگير آشنا شوند. 6ـ دانش‌آموزان با رايج‌ترين رفتارهاي وسواسي و اشتغالات ذهني افراد وسواسي آشنا شوند. فراگير پس از پايان درس قادر خواهد بود حيطه‌هاي شناختي دانش درك و فهم شناختي تجزيه تركيب ارزشيابي تدوين هدفهاي رفتاري ـ تفاوت اضطراب بهنجار و اضطراب نابهنجار را با مثال مقايسه كرده و در چند سطر بنويسند. * * ـ اختلالات اضطرابي را بطور كلي تعريف كرده و علائم آنرا ذكر نمايند. * * ـ انواع اختلالات اضطرابي را نام برده وعلائم و نشانه‌هاي هر يك را بيان نمايند. * * ـ اختلال اضطراب فراگير و هراس را مقايسه نمايند. * * ـ انواع اشتغالات ذهني و رفتارهاي وسواسي افراد وسواسي را نام برده و براي هر يك مثالهايي بجز آنچه در كتاب آمده است بيان نمايند. * * ـ محتواي درس را در 4 سطر خلاصه نمايند. * * ـ با توجه به منابع اطلاعاتي در دسترس (كتاب، مقاله، سايت و ...) مقاله‌اي منسجم يافته با كمك گروه بنويسيد. * * در پروژه گروهي (بررسي ميزان اضطراب، ميزان ترس از مار، طوفان و غيره و اشتغالات ذهني افراد وسواسي) شركت فعال داشته و نتيجه آنرا بطور خلاصه به كلاس گزارش نمايند. * * پيش‌نيازهاي درسي: مفاهيم؛ نيازهاي دوره كودكي و نوجواني، تحقيقات علمي دانشمندان و تجاربي كه منجر به شناخت دانش‌آموز مي‌شود. ارزشيابي تشخيصي (چگونگي انجام آن): 1ـ نيازهاي دوره كودكي و نوجواني را با پرسش و پاسخ بررسي مي‌كنيم، 2ـ چند نمونه از تحقيقات علمي دانشمندان و نتايج آنرا بيان نمايند. 3ـ چند نمونه از تجربيات خودشان و پدر و مادرشان كه براي آنها نقل كرده‌اند بنويسند. مراحل تدريس روش و فعاليتهاي پيشنهادي وسايل مورد نياز و روش معلم دانش‌آموز زمان (دقيقه) فعاليتها حين تدريس 1ـ حضور و غياب و كارهاي مقدماتي به منظور اطلاع از آمادگي جسمي و رواني دانش‌آموزان بايد حضور و غياب صورت گيرد تا نتيجه كاملتر و مؤثرتري از فرآيند ياددهي ـ يادگيري بدست آيد. دفتر كلاسي ، ليست كامل دانش‌آموزان * * 5 2ـ آمادگي و ايجاد انگيزه: (معرفي محتوي و روش آمادگي) با ادائه بحث ارزشيابي تشخيصي، بحث ويژگي تفكر مستقل نوجوان را ادامه مي‌دهيم. شناخت صحيح محيط اجتماعي را مطرح مي‌نماييم و با اايجاد احساس نياز به دانستن اين مباحث، ايجاد اانگيزه مي‌كنيم. تخته سياه گچ كتاب درسي * * 15 3ـ معرفي درس: مفاهيم كليدي درس نوجواني و تفكر مستقل، نتايج شناخت درست و نادرست از محيط ااجتماعي و شناخت جامعه را روي تابلو مي‌نويسيم. تخت سياه و انواع گچ رنگي * * 10 4ـ ارائه تدريس: (ترسيم ساختار براي درس) با رعايت ترتيب منطقي مطالب كتاب، معلم پرسش‌هاي موضوع محور را طراحي كرده بر روي تابلو يادداشت مي‌كند. تفاوت دوران كودكي و نوجواني در چيست؟ شناخت درست و نادرست محيط اجتماعي چه تفاوتي دارند، چه نتايجي دارند؟ و شناخت جامعه چه مفهومي دارد و انواع آنها و تفاوتهايشان در چيست؟ معلم با در نظر گرفتن دقت مناسب براي هر سؤال، گروههاي تحت آموزش را تشويق مي‌كند كه پاسخ سؤالات را با بحث و تبادل نظر، كتابهايي كه خوانده‌اند و حتي كتاب پيدا كنند و در صورت لزوم گروهها را راهنمايي كرده پاسخ‌هايشان را تكميل و تكرار و براي معنادار شدن پاسخ‌ها و درس پاسخ سؤالات را بهم ارتباط مي‌دهد. روش توضيحي و بحث گروهي * * 35 كتاب دفتر ويژه فعاليت فعاليتهاي بعد از تدريس 5ـ جمع‌بندي درس و فعاليتهاي تكميلي: گروههاي تحت آموزش با راهنمايي معلم مطالب را خلاصه، جمع‌بندي و ارائه مي‌دهند. تفكر مستقل نوجوان او را به انديشيدن روي مسائل سياسي سوق داده و مبناي عمل او مي‌شود. تصميم بدون توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي منجر به شكست مي‌شود. روش تحريري نوشتن * * 10 6ـ ارزشيابي درس: 1ـ تفكر مستقل به نوجوان چه كمكي مي‌كند؟ 2ـ مبناي عمل نوجوان چيست؟ 3ـ شناخت درست و نادرست از محيط اجتماعي چه تفاوتهايي دارند و چه نتايجي؟ 4ـ شناخت جامعه يعني چه؟ انواع شناخت از جامعه را شرح داده و تفاوتهايشان را بنويسيد؟ روش پرسش و پاسخ * * 10 7ـ تعيين تكليف: 1ـ پاسخ فعاليت را در دفتر ويژه فعاليت بنويسيد. 2ـ مثال‌هايي عيني از شناخت درست، نادرست و انواع شناخت جامعه به كلاس ارائه دهيد. كتاب ـ دفتر * * 5