مشخصات کلی نام درس:روانشناسی طرح درس : موضوع درس: ویژگی هاوخصوصیات رشد دوره قبل ازتولد ودوران کودکی صفحات: طراح: حمیده طالبیان تاریخ اجراء:بهار 91 مدت اجراء:85دقیقه محل اجراء:دبیرستان شهدای منظریه کلاس:سوم انسانی تعداد فراگیر: 22نفر اهداف 1-کلی:شناسايي ويژگی ها وخصوصیات رشد دوره قبل از تولد ودوران کودکی 2-اهداف پیشین: معلم انتظارداردفراگيربتواندويژگيهاي رشد دوره قبل از تولدو دوران كودكي را.توضيح دهدودر فاصله بين انعقاد نطفه وتولدسه مرحله مهم رشدرا نام ببردوعوامل محیطي كه ميتواند رشد قبل ازتولد رادشوار بسازدراشناسايي كندوهمچنین عوامل دیگری که رشدجنین رادچار وقفه مینما یدبشناسددر موردمهمترین ویژگیهای رشد جسمانی شناختی دوران طفولیت اظهار نظر کندونیز در موردویژ گیهای رشدهیجانی واجتماعی بحث وتبادل نظرکند. 3- اهداف پسین : فراگیرمی داندکه ویژگی هاوخصوصیات رشدقبل ازتولدودوران کودکی چگونه است وکروموزوم های پدرومادربایکدیگرتفاوت داردودرطول فاصله ی بین انعقادنطفه وتولدسه مرحله ی مهم رشدوجودداردوعوامل محیطی بسیاری می توانندرشدقبل ازتولدرادشوارسازندورشدجنین رادچاروقفه نمایندهمچنین ویژگی های رشدجسمانی،هیجانی،اجتماعی وشناختی دردوره ی طفولیت راتوضیح می دهد. 3- اهداف رفتاری( آموزشی،شناختی، نگرشی، مهارتی) زیگوت را تعریف کند؟ کروموزومهای پدر و مادر راباهم مقایسه کند؟ سه مرحله مهم رشدرادرفا صله بین انعقادنطفه وتولدتوضیح دهد؟ زیگوت طبیعی دارای چندکروموزوم می باشد؟ ویژگی های رشدهیجانی واجتماعی دوران طفولیت راتوضیح دهد؟ مهم ترین تغییرات رشددوره ی کودکی اول رابنویسد؟ چه عواملی رشدجنین رادچاروقفه می کند؟ عوامل محیطی که رشدقبل ازتولدرادشوارمیسازند نام ببرد انتخاب روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، بارش مغری ، پرسش وپاسخ ابزار ووسایل: دیتاشو ، تصاویر ، power point ،اینترنت و ، تابلو مراحل اجراء 1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی از دانش آموزان ، اطلاع از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت غایبان ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور ودریافت احساس آمادگی دانش آموزان برای فراگیری درس جدید . زمان 5دقیقه مراحل اجراء 2-ارزشیابی تشخیصی: ازدرس های قبل سوال پرسیده می شود. 1-رشد راتعریف کند؟ 2-چهار دوره شناختی ژان پیاژه را توضیح دهد 3-ویژگی هاومشخصات اصلی رشدچیست؟ 4-فرایندهای مهم رشد رانام ببرد؟ 10دقیقه 3-آماده سازی(زمینه سازی): اشکالات درس قبل رفع می شودوبه سوالات فراگیران پاسخ داده می شودوباپرسیدن چندسوال ونشان دادن چنداسلایددرس راشروع می کنیم. 10دقیقه 4- ارائه درس:فعالیت معلم :باآوردن آیه ای ازقرآن «خلق الانسان من علق»وآن خدایی که آدمی را ازخون بسته آفرید.موضوع ویژگی هاوخصوصیات رشددوره ی قبل ازتولدودوران کودکی راشرح می دهیم وسه مرحله ی مهم رشدرادرفاصله ی بین انعقادنطفه وتولدتوضیح می دهیم وبه دنبال آن عوامل محیطی وعوامل دیگری که رشدجنین رادچاروقفه می نمایندبرای فراگیران بیان می کنیم وهمچنین رشدجسمانی،شناختی،هیجانی واجتماعی دوره ی طفولیت راموردبحث وبررسی قرارمی دهیم. فعالیت فراگیران: گوش می دهند سوال می پرسند پاسخ می دهند 30دقیقه فعالیتهای تکمیلی 5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآورمی شویم که رشدانسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شودوجفت23کرموزوم که عامل تعیین جنسیت فرزندمی باشددرپدرومادربایکدیگرتفاوت داردوسه مرحله ی مهم رشد(زیگوت،رویانی وجنینی)توضیح داده می شودوعواملی که می تواندموجب آسیب دیدن جنین شودشرح داده می شودودوسال اول زندگی که سریع ترین تغییرات ازنظررشدجسمانی،شناختی،هیجانی واجتماعی اتفاق می افتدموردبررسی قرارمی گیرد. 10دقیقه 6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): چندسوال پرسیده می شودوفراگیران به صورت گروهی پاسخ می دهندتوضیح دوره ی قبل ازتولد،دانستن مراحل مهم رشدوشناسایی عواملی که رشدقبل ازتولدرادشوارمی سازدوشناخت ویژگی های مهم رشد دوره ی طفولیت. 10دقیقه 7-تعیین تکلیف: ازگروه هاخواسته می شودبامراجعه به سایت گوگل اطلاعاتی راجع به مراحل رشدانسان از زمان تشکیل نطفه تازمان تولدومراحل رشدکودک دردوسال اول زندگی وتغییراتی که درآن اتفاق می افتد. 5دقیقه 8- -تعیین موضوع جلسه آینده : اشاره به موضوع درس بعدی دوره ی کودکی اول(2تا6سالگی)رشدشناختی،هیجانی واجتماعی. 5دقیقه 85دقیقه