داوطلبان کنکور94ماه های باقی مانده تاکنکورراچگونه سپری کنند؟

نوشته حمیدرحیمی (چاپ درهفته نامه شهرضا زمستان93)

زمان برای داوطلبان کنکوربه سرعت درحال گذراست شایدهیچ وقت گذشت زمان راتااین سطح نکرده باشند.اگرسال مطالعاتی کنکورراازتیرماه 93 تاخرداد94 درنظربگیریم حدود شصت درصد این زمان راسپری کرده ایم وسوال اساسی که ذهن داوطلبان رابه خودمشغول ساخته این است که بااتمام امتحانات دی ماه ونزدیک ترشدن به کنکورچه اقداماتی بایدانجام دهندتادرخردادماه 94 که زمان برگزاری آزمون است آمادگی لازم راداشته باشند.

 

امسال باتوجه به اینکه آزمون کنکورزودترازسال های گذشته برگزارمی شود(خردادماه به جای تیرماه)کلاس های درس درمدارس به صورت فشرده تاپایان اسفندماه به اتمام می رسند.بنابراین دبیران محترم مراکزپیش دانشگاهی علی رغم اینکه دوهفته زودترازسال های قبل کلاس های خودراشروع کرده اند(پانزدهم شهریور)بازتادی ماه نیمی ازکتاب هاراتدریس کرده اندوبراین اساس بافشردگی بیشتربه تدریس خواهندپرداخت.مطالبی که قبلا درسه ماه تدریس می شده است رابایددردوماه(بهمن واسفند)تدریس کنندکه این رونداثراتی مثبت ومنفی برعملکرد داوطلبان کنکور خواهدداشت:ازیک سودبیران محترم به علت کمبودوقت فرصت آزمون های تشریحی ووقت گیررانخواهندداشت ودانش آموزان می توانند درقالب برنامه های کنکور(موسسه هایی که ثبت نام کرده اند) به مطالعه وآمادگی بپردازند ودرایام تعطیلات نوروز دغدغه ی اتمام کتاب های پیش دانشگاهی رانخواهندداشت وازسوی دیگر به علت تراکم مطالب تدریس شده فرصت کمی برای مطالعه ی کتب پایه وعمومی خوددارند.بااین اوصاف به داوطلبان عزیزپیشنهادمی گردد،جهت فراموش نشدن دروس عمومی به خصوص زبان های سه گانه فارسی،عربی وانگلیسی روزانه درقالب سه وقت سی دقیقه ای(بافاصله ونه پشت سرهم) به مطالعه بپردازندوبه صورت مبحثی به مطالعه ادامه دهند،نه درسی وصفحه ای.مثلا فرصت های قرابت معنایی،آرایه ها،دستورزبان،تاریخ ادبیات و...تفکیک شوندوروزانه حداقل به یکی ازآنهاپرداخته شود.دروس اختصاصی سال چهارم باجدیت همراه باتدریس دبیردنبال شوندوبه گونه ای دربرنامه ی خودفرصت مطالعاتی قراردهندکه تاپایان اسفندماه مطالعه  کلیه کتب  برای باراول به اتمام برسدهرچندممکن است دراین دوماه نتوانندبه اندازه چهارماه قبل ازکتب چهارم تست بزنند.دراین دوماه ، مهم اتمام مطالعه وفهم نیمه دوم کتاب های سال چهارم است. می توان درفروردین ماه برروی تست های نیمه دوم کتاب های سال چهارم تمرکزبیشتری داشت.(البته نه به این معنا که دربهمن واسفنداصلا تستی ازنیمه دوم کتاب های چهارم زده نشود.)تااسفندماه آزمون هایی که دانش آموزان سپری می کنندجنبه ی ادواری داشته ومحک کاملی جهت سنجش وارزیابی آنهانیست چه بسادانش آموزان ازبرنامه ی آزمون ها عقب ترباشندیاوقت دروسی رابه دروس دیگراضافه کرده باشند ونتایج وترازها ازروایی لازم برخوردارنباشدوازآزمون های جامع اسفندماه به بعدمی توان محک مناسبی برای سنجش عملکرد داوطلب داشت.بنابراین توصیه می شودکه دردونوع آزمون متفاوت شرکت کنندیعنی اگرازتابستان یامهرماه درآزمون های یک موسسه ی کنکورشرکت داشته اندازاسفندماه درموسسه ی دیگری هم ثبت نام کنندودرآزمون های جامع آن شرکت کنند ودر اردیبهشت واوایل خرداد آزمون های جامعی هم  خودشان طراحی واجراکنند.ازدی ماه به بعدروزهاطولانی ترمی شوندپس لازم است فرصت های مطالعاتی صبح افزایش یابد،خصوصاازبهمن واسفند صبح ها بعدازساعت  پنج خواب نباشند وبه گونه ای سحرخیزباشندتادرروز کنکورهم بتوانند همین ساعت بدون خستگی بیدارشوند.البته برای مقابله بااضطراب،افسردگی ویاخواب آلودگی لازم است حدود10 دقیقه صبح ها و20 دقیقه غروب ها نرمش داشته باشند.مصرف موادقندی طبیعی(خرما،کشمش,عسل و...) رادرفصل بهارافزایش دهندتاهمراه باورزش ونرمش روزانه ازخستگی فصلی عزیزان کاسته شود.مرورمطالب نیمه ی اول کتاب های سال چهارم بیشتردرقالب تست ورفع اشکال باشدزیرااین مباحث به تازگی دردی ماه به صورت تشریحی سنجیده شده است.مطالب باقی مانده ازدروس پایه حداکثرتانیمه ی اول فروردین ماه به اتمام برسانند.داوطلبان عزیز درایام تعطیلات نوروزحداکثر یک نیم روزرابه دیدوبازدیداختصاص دهندیاتاچهارروز،روزی یک ونیم ساعت رابه این امراختصاص دهندواین ایام رابه صورت ویژه ومتفاوت ازتمامی سال های قبل درنظربگیرند.اگردرمباحثی با مشکل اساسی وجدی روبه روهستنددوراه پیش رودارندیادرایام تعطیلات نوروزبااستفاده ازسی دی های آموزشی به صورت گسترده وفراگیربرآن تسلط یابندیااگرازبرنامه ی مطالعاتی خیلی عقب مانده اند این بخش های سخت وسنگین راحذف کنندووقت باقی مانده ی خودرابردروس ومباحثی متمرکز کنندکه تاحدودی نسبت به آنهاآمادگی بیشتری دارند.درایام امتحانات اردیبهشت هم حتما پس ازمطالعه ی هرفصل کتاب پیش دانشگاهی تست های رفع اشکال کنکورسال های قبل رافراموش نکنند.تاپایان اسفندماه تست های تالیفی موثرندودرماه های پایانی تست های سال های قبل ازاولویت بیشتری برخوردارند.حفظ روحیه ی خودرااین گونه درنظربگیریدکه تنهافردشرکت کننده درکنکورهستیدمشروط براین که  درحدمتعارف بتوانید صحیح تست بزنید.پس اگر همه دانش آموزان عالم درس بخوانندویا نخواننددرروندبرنامه مطالعاتی شما اثری نخواهدداشت. باآرزوی موفقیت برای شما عزیزان.