MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow روان شناسی arrow سوالات چهارگزینه ای روان شناسی سال سوم/ خانم درخشش
سوالات چهارگزینه ای روان شناسی سال سوم/ خانم درخشش چاپ ارسال به دوست

سوالات چندگزینه ای روان شناسی

طراح و تهیه کننده : خانم محبوبه درخشش

1-ازچه سالی روانشناسی به عنوان علم تجربی شناخته شد؟

الف-1789                         ب-1889                          ج-1879                        د-1987

2-روانشناسی علمی مانند سایر علوم شاخه  ایی ازچهرشته ای است؟

الف)علم تجربی                   ب)علم شیمی                      پ)علم فیزیک                 ت)موردب وپ

3-اولین هدف روانشناسی علمی چیست؟

الف)پدیده های شناختی                                             ب)توصیف پدیده هارفتاری وروان

پ)توصیف پدید ه های علمی                                            ت)هیچکدام

4-هدف اصلی روانشناسی علمی چیست؟

الف)رسیدن به توصیف های انسانی                              ب)توصیف پدید ه هایرفتاری وروان شناختی

پ)رسیدن به توصیفی آزمون ناپذیری                           ت)رسیدن به توصیفی تجربی

5-اولین قدم در ایجاد دانش چیست؟

الف)استقراء                   ب)مشاهده                        پ)فرضیه                       ت)کنترل

6-استقراء از طزیق جمع آوری داده های ...................باروش.....................امکان پذیرمی شود.

الف)غیر منظم ،علمی         ب)کنترل ،تخمینی              پ)عملیاتی ،مشاهده            ت)منظم ،تجربی

7-یکی از راه های که می تواندبه تجربی بودن یافته ها کمک کند چیست؟

الف)تکرار پذیری             ب)تعریف عملیاتی             پ)کنترل                         ت)همه ی موارد

8-ارائه ی حدس اولیه ی قابل بررسی درباره ی پدیده ی مورد نظرچه نام دارد؟

الف)مشاهده                  ب)نظریه                        پ)فرضیه                         ت)مورد الف وب

9-موضوع روانشاسی چیست؟

الف)رفتار                   ب)رفتار وفرایندهای روانی             پ)فرایند روانی         ت)هیچکدام

10-فرایندروانی شامل چه اعمالی است؟
الف)احساس ،ادراک،تفکر     ب)یادگیری،حافظه ،زبان             پ)انگیزش،هیجان،شخصیت      ت)همه موارد 
 
11-منظور از رفتار چه اعمالی است؟

الف)اعمال قابل مشاهدهمستقیمغیرمستقیم                                         ب)اعمال تکنیکی ومستقیم

پ)اعمال حسی وحیجان                                         ت)همه ی موارد

12-بررسی پدیده ای از نظرهای متفاوت در روانشناسی چه نامیده می شود؟

الف)قیاس                  ب)رویکرد                   پ)استقراء       ت) کنترل

13-رویکرد های اصلی در روانشناسی کدامند؟

الف)6رویکرد             ب)2رویکرد                   پ) 4رویکرد           ت)5رویکرد

14-رویکرد  روان کاوی نظریه کیست؟

الف)آبرهام مازلو              ب)فرید                              پ)آندرسون               ت)هیچکدام

15-روش درمان رویکردروان کاوی از کیست؟

الف)فروید                     ب)آندرسون                          پ)آبرهام مازلو           ت)مورد الف وب

16-دختران نوجوان خصوصاّ در دوره ی عادات ماهانه کمبود چه چیزی را احساس می کند؟
الف)کلسیم                     ب) فسفر                               پ)آهن                    ت)هیچکدام

17-مهمترین درک ما ازنظریه ی فروید کشف چه پدیده ای چیست؟

الف)ناخود آگاه               ب)غریزی                            پ)بیرونی                  ت)درونی

18-ویژگی منفی نظریه فروید چیست؟

الف)مکانیسمی               ب)درون داد                           پ) غریزی                ت)جبراگرا

19-رویکرد رفتاری چگونه است؟

الف)جبرگرایانه               ب) غریزی                          پ)ذخیره ساز              ت)موارد الف وب

20-در رویکردشناختی ذهنی به چه چیزی تشبیه شده است؟

الف)تلویزیون                ب)ذهن                                 پ)رایانه                    ت)هیچکدام

21-در رویکرد شناختی پدیده های روانی به چه چیزتأکید می کنند؟

الف)یادگیری                ب)فرآیند میانجیگر(مانند درک وفهم)       پ)ذخیره سازی              ت)رفتار

22-کدام یک از رویکردهای در دروان روانشناسی یک رویکرد غالب در اکثر حوزه های روان شناسی است؟

الف)رویکرد انسان گرا        ب)رویکردروان کاوی                   پ) رویکردرفتاری            ت)رویکردشناختی

23-رویکرد شناختی چگونه است؟

الف)جبراگرا                  ب)درون داد                                پ)مکانیسمی                    ت)غریزی

24-در کدام یک از رویکردها در انسان به عنوان ماشین قلمداد شده است؟

الف)رویکردروان کاوی      ب)رویکردشناختی                       پ)رویکردرفتاری                ت)رویکرد انسان گرا

25-ابراهام مازلو مربوط به کدام رویکرد است؟

الف)انسان گرا                                 ب)روان کابی                 پ)شناختی                        ت)غریزی

26-ابراهام مازلو رویکرد انسان گراراچه نام گذاری کرد؟

الف)نیروی چهارم در روان شناسی                                            ب)نیروی سوم در روانشناسی

پ)نیروی اول درروان شناسی                                                 ت)نیروی دوم درروان شناسی

27-رویکرد انسان گرا به هیجان چگونه نگاه می کند؟

الف)تجربه ی درونی                ب)تجربه ی بیرونی                    پ)تجربه ی غریزی                             ت)تجربه ی عینی

28-رویکرد انسانگرا چه چیزهایی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

الف)محیط تحت تاثیر انسان    ب)تجربه تحت تاثیر هیجان              پ)ذهن تحت تاثیر تجربه                         ت)انسان تحت تاثیر محیط

29-دید گاه رویکرد انسان گرا نسبت به تجربه چگونه است؟

الف) درونی است تابیرونی      ب)غریزی            پ)فطری                      ت)بیرونی است تا درونی

30-رویکرد انسان گرا...............و..............نمی با شد؟

الف)جبر گراوازاد                                                                           ب)ازمایش پذیرواز امکان تا ثیر پذیری بر خوردار

پ)درون داد وذخیره ساز                                                                   ت)عینی و هوشیار

31-رویکردانسان گرا چگونه است؟

الف)ساده                             ب)ذهنی                                   پ)ازمون پذیر                            ت)مبهم

32-کدام یک از نگرش ها و رویکرد ها انسان رابه عنوان فردی آزاد ودارای استعداد وخود شکوفامعرفی می کند؟

الف)رویکرد شناختی               ب)رویکرد انسان گرا                    پ)رویکرد روان کاوی                    ت)رویکردرفتاری 

33-در رویکرد انسان گرا استفاده از چه روشی ویژگی فرد را به حداقل می رساند؟

الف)روش ذهنی                   ب)روش تجربی                          پ)روش علمی                                ت)روش یادآوری

34-رویکرد شناختی در برگیرنده چه فرآیند هایی است؟

الف)ذخیره ساز-یادآوری -کنترل                                              ب)درون داد-ذخیرسازی -کنترل

پ)کنترل-یادآوری-تکراری پذیری                                            ت)الف وب

35-از لحاظ واژه شناسی...................را به علت و......................رامعلول می گویند.

الف)متغییرمستقل،روش آزمایشی                                               ب)متغییر وابسته،روش آزمایشی

پ)مشاهده طبیعی ،آزمایش                                                       ت)متغییر مستقل،متغییروابسته

36-..................تحت تا ثیر متغیر مستقبل قرار می گیرد؟

الف)روش ازمایش              ب)مشاهده ی طبیعی                       پ)متغیر وابسته                                  ت)مورد الف و ب

37-مزایای اصلی روش ازمایشی چیست؟

الف) تکرار پذیربودن             ب)کنترل متغیر مستقل                   پ) کنترل متغیر وابسته                        ت)هیچکدام

38-مهمترین اصل روش ازمایشی چیست؟

الف)کنترل متغیر وابسته         ب)کنترل متغیر مستقل                    پ)کنترل روش آزمایشی                      ت)هیچکدام

39-در بیشتر مواقع بررسی..................در شرایط آزمایشگاهی امکانپذیر نمی باشد زیرا رفتار در آن شرلیط مصنوعی است.

الف)ویژگی های اخلاقی           ب)ویژگی های  جسمی                          پ)ویژگی های روانی                  ت)ویژگی های  ساختاری

40-کدام یک از فرضیه های زیر از طریق مطالعات آزمایشی امکان پذیر است؟

الف)زیست شناسی                 ب)روان کاوی                                پ)رفتار گرایی                                ت)روان شناختی

41-مشاهده ی طبیعی در واقع توسط.......................و.........................معرفی می گردد.

الف)کردار شناسان-لورتر        ب)رفتار شناسان-مازلو                      پ)کردار شناسان -فروید                      ت)زیست شناسان-پیازه

42-اندرسوندر خصوص استفاده از روش مشاهده طبیعی در چه مواردی مطالعه انجام دادند؟

الف)رفتار کودکان                  ب)رفتارانسانها                                            پ)  رفتاربزرگسالان                                 ت)رفتارسالمندان

43-یکی از لوازم اصلی در مشاهده طبیعی عدم آگاهی شرکت کنندگان در چیست؟

الف)فرضیه                        ب)آزمایش                                     پ)مشاهده                                        ت)نظریه

44-تحقیق در روانشناسی به چه امری معرف است؟

الف)امر درونی                   ب)امرذاتی                                      پ)امر جبرگرایانه                               ت)امر اکادمیک

45-هدف اصلی در چه چیزی گسترش وافزایش دانش مادر پدیده مورد بررسی می کند؟

الف)تحقیقات بنیادی             ب)تحقیات کاربردی                            پ)تحقیقات پژوهشی                              ت)تحقیقات علمی

46-در تحقیقات کاربردی هدف استفاده.............................در زندگی روز مره است.

الف)سطحی از یافته های روانی   ب)طبیعی از یافته های روانشناس         پ)علمی از یافته های روانشناس              ت)گزینه الف وب

47-به تغییرات پی در پی ومنظمی که از زمان انعقاد نطفه تا زمان مرگ اتفاق می افتد چیست؟

الف)رسش                             ب)یادگیری                                  پ)رشد                                               ت)مورد الف وب

48-رسش به معنای آمادگی......................که خود مبتنی بریک نقشه ی .....................می باشد.

الف)زیستی-ژنتیکی                  ب)زیستی - اجتماعی                      پ)اجتماعی-ژنتیکی                                ت)اجتماعی -زیستی

49-از چه زمانی رشد انسانها شروع می شود؟

الف)از زمان تولد                   ب)از زمان رحم مادر                       پ)دو سالگی                                       ت)یک سالگی

50-یادگیری بر چه اساسی استوار است؟

الف)آزمایش                       ب)مشاهده                                       پ)فرضیه                                          ت)تجربه

51-رشد چگونه فرآیندی است؟

الف)پیوسته و کلی گرا            ب)کلی گرا ومختصر                         پ)مداوم و پیوسته                                ت)مداوم  و کلی

52-چه رشدی در دختران بیشتر از پسران است؟

الف)رشد اجتماعی                ب)رشد اخلاقی                                 پ)رشد عاطفی                                    ت)رشد همدردی

53-بیشترین تأکید مطالعه ی روانشناسی.................و........................است.

الف)دروان کودکی وپیری       ب)دوران کودکی ونوجوانی                     پ)کودکی ونوجوانی                           ت)جوانی ومیانسالی

54-نظریه شناختی ژان پیازهدرباره ی تفکردر چه دوره ایی است؟

پ)کهنسالی وطفولیت                                ت)هیچکدام

55-چه چیزی در روانشناسی فرایندی کل گراست وجنبه های مختلف دارد؟

الف)انعطاف پذیری            ب)رفتار                                         پ)رشد                                                 ت)همه ی موارد

56-دامنه سنی انعقاد نطفه تا تولد مربوط به کدام دوره زندگی است؟

الف)طفولیت                  ب)حین تولد                                      پ)یک سالگی                                           ت)قبل از تولد

57-دوره ی زندگی پیری وکهولیت مربوط به کدام دوره زندگی است؟

الف)12تا30سالگی           ب)65سالگی به بالا                            پ)20تا40سالگی                                      ت)40تا65سالگی

58-از تولد تا2سالگی راچه دورهای نامیده اند؟

الف)دوره ی عملیات عینی     ب)دوره ی عملیات ذهنی                  پ)دوره ی عملیات صوری                          ت)دوره ی جسمی حرکتی

59-دوره ی پیش عملیاتی مربوط به کدام سنین است؟

الف)1تا2سالگی                 ب)3تا4سالگی                               پ)2تا7سالگی                                          ت)7تا 11سالگی

60-در دوره ی عملیات ذهنی وصوری نوجوان در این دورهواردچه تفکری می شود؟

الف)مرکز بین             ب)ساختاری                                       پ)اعتماد                                               ت)انتزاعی

61-7تا 11سالگی راچه دوره ای نامیده اند؟

الف)دوره ی عملیات عینی         ب)عملیات ذهنی                      پ)عملیات  صوری                           ت)عملیات جسمی وحرکتی

62-اریکسون زندگی خود را تحت تأثیر چه رویکردی قرار دارد؟

الف)رویکردرفتاری               ب)رویکرد شناختی                                  پ)رویکرد انسان گرا                          ت)رویکرد روان کاوی

63-در سن 12تا20سالگی بحران هویت در مقابل چه چیزی رخ می دهد؟

الف) پیش عملیاتی                ب)تفکر منطقی                          پ)تفکر انتزاعی                                ت)بی هویتی

64-در چه دوره ایی از سن فردبا برحان یک پارچگی ،وحدت در مقابل ناامیدی وسر خوردگی  روبه رو می شود؟

الف)دوران جوانی ونوجوانی      ب)10تا20سالگی                     پ)40تا65سالگی                               ت)30تا40سالگی

65-رشد انسان از چه زمانی شروع می شود؟

الف)بعد از تشکیل نطفه             ب)در حین تشکیل نطفه               پ)از1ماهگی                                   ت)از زمان تولد

66-کدام جفت کرو موزم هاست که عامل تعیین جنسیت فرزند می شود؟

الف)جفت بیست و دوم             ب)همه ی جفت ها                     پ)جفت بیست و سوم                          ت) همه ی موارد

67-کدام یک از موارد زیر در مرحله ی زیگوت انجام نمی گیرد؟

الف)یک سلول به چند سلول تبدیل می شود                                           ب)ارتباط بین مادرو جنین بر قرار  می شود

پ)ساخت توده های سلولی                                                            ت)رشد در این مرحله سریعتر است

68-اگر مادر در دوران بارداری دوچارسؤ تغذیه باشد احتمال چه چیزی است؟

الف)نوزاد ناقص به دنیا می اید                                                       ب)نوزاد مرده به دنیا بیاید و نارسایی رشد

پ)نوزاد دیر تر به دنیا بیاید                                                         ت)نوزاد زودتر به دنیا بیاید

69-مصرف چه داروهایی موجب وقفه در رشد جنین می شود؟

الف)استامینوفن ها وبروفن ها                                                        ب)استفاده از داروی بدون تجویز پزشک

پ)داروهایی با مواد شیمیایی                                                         ت)تالیرویید-تنباکو-مواد مخدروالکل

70-2سالگی اول زندگی رادوره ی...........................می نامند.

الف)نوزادی                     ب)کودکی                                      پ)طفولیت                             ت)بچه گی وطفولیت

71-کودک در دوره ی طفولیت تقریباّ چند درصداز وقت خود را می خوابد؟

الف)50درصد                 ب)60درصد                                    پ)80درصد                           ت)70درصد

72-قد و وزن کودک از چه مو قع تاچند سالگی رشد چشمگیریدارد؟

الف)از تولد تاسه سالگی                ب) از تولد تا دو سا لگی            پ)از تولد تا1/5سالگی               ت)از تولد تا 4سالگی

73-توانایی چنگ زدن کودکان کودکان از حدود......................به وجود می اید.

الف)6ماهگی به بعد              ب)7ماهگی به بعد                           پ)8ماهگی به هعد                    ت)9ماهگی به بعد

74-حافظه ی کودک از چه دوره ای به سرعت رشد می کند؟

الف)1 سا ل اول تولد               ب)4سا ل اول تولد                   پ)3 سا ل اول تولد                     ت) 2سا ل اول تولد

75-نوزاد در هنگام تولد یک شئ را تنها تا فاصله ی چند متری در حوزه ی بینایی خودمی بیند؟

الف)4متری                          ب)6متری                             پ)7متری                                  ت)5متری

76-کدام یک از رشدها نسبت به بخش های دیگربدن سرعت بیشتری دارد؟

الف)رشدحرکتی                     ب)رشد بویایی                        پ)رشد مغز                                ت)رشد شنوایی

77-کدام یک از رشدها خود مرکزی کودک را نشان می دهد؟

الف)رشد هیجانی                   ب)رشد شناختی                        پ)رشد اجتماعی                          ت)رشد فکری

78-کدام یک از رشدها از نظم ومنطقبیشتری برخوردار است؟

الف)رشد هیجانی                   ب)رشد شناختی                        پ)رشد اجتماعی                          ت)رشد حافظه

79-اریکسون اعتقاد دارد که رشد تا چه زمانی ادامه دارد؟

 الف)تا کودکی                     ب)تا پایان عمر                         پ)تا20سالگی                              ت)تا16سالگی

80-در چه مرحله ای فرد در روابط اجتماعی خود برخورد برگروه همسالان تأکید بسیار دارد؟

  الف)کودکی                       ب)پیری                                  پ)بزرگسالی                              ت)جوانی

81-مهمترین رشد روانی-اجتماعی نوجوان چیست؟

الف)تفکر فرضیه سازی           ب)استدلال وقیاس                      پ)استدلال وتفکر                         ت)دسترسی به تعریفی از خود

82-در ارتباط با تمام تحولات جهانی ،شناختی واجتماعی آنچه که از اهمیت ویژه ای برخورداراست...........................می باشد.

الف)رشد وتحول                  ب)نوجوانی وجوانی                     پ)خود                                    ت)هویت وساختار

83-کدام یک از رشدها به استقلال از والدین صمیمیت با دوستان وتعهدات خود نسبت به جامعه مربوط است؟

الف)رشد شناختی                 ب)رشد هیجانی                          پ)رشد روانی -اجتماعی               ت)رشد ناگهانی

84-در.....................تعریفخود باپاسخ به سؤالمن کیستم در نزد جوان اهمیت فوق العاده ای دارد.

الف)رشد روان شناختی           ب)رشد هویت                          پ)رشد شناختی                           ت)رشد روانی -اجتماعی

85-با گسترده شدن محیط کودک،کودک دچار چه چیزی میان خانواده ومحیط اجتماعی می شود؟

الف)تعارض فکری                ب)تعارض اخلاقی                     پ)تعارض وناهماهنگی                   ت)تعارض وعدم تناسب

86-مهمترین درک افراد در دوران دبیرستان چیست؟       

الف)آینده وتحصیل           ب)انگیزه ونیازمادی                   پ)انگیزه ونیاز درونی                         ت)نیاز مادی وتنوع

87-تغییرات جنسی در دختران چه مدت از پسران زودتر اتفاق می افتد؟

الف)1تا2سال                 ب)2تا 4سال                                پ)1تا 3سال                                ت)5تا6سال

88-در کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته معولاّ سن بلوغچگونه است؟

الف)دیرتر                     ب)زودتر                                   پ)باچند ماه فاصله                           ت)بافاصله ی کم

89-وضعیت تغذیه وسلامت تا چه حدی تجربهی بلوغ را زود تر شروع می کند؟

الف)4سال                     ب)3سال                                    پ)1سال                                      ت)2سال

90-موضوع دیررس بلوغدر پسران به چه عواملی بستگی دارد؟

الف)روانی وهیجانی          ب)روانی واجتماعی                      پ)شناختی وروانی                         ت)فیزیولوژیکی وشناختی

91-در پنج سالگی وزن مغز حدوداُ چند درصد است؟

الف)60درصد                ب)70درصد                                پ)80درصد                                ت)90درصد

92-رشد زبان کودک در چه چیزی نقش مهمی ایفا می کند؟

الف)هر سه موارد           ب) هیجان وهوش                          پ)تفکر و استد لال                         ت)مغز روهیه

93-یکی ازویژگیهای دوره ی بو لوغ چیست؟

الف)رشد اندازه ی بدن        ب)رشد جسمانی نا گهانی               پ)رشد اهسته بدن                          ت)مورد الف و ب   

94-دختران و پسران بیشترین افزایش وزن را چه زمانی به دست می اورند؟

الف)معمو لا نا هماهنگ است و غیر غابل پیش بینی                                                         ب)دختران در 13 و پسران در14سالگی

پ)پسران در 14و دختران در 10سالگی                                                                       ت)هیچکدام

95-............یکی از اخرین قسمت های بدن است که در دوره ی جوانی به رشد نهایی خود و به اندازه ی بزرگ واقعیش می رسد.

الف)پایین تنه                 ب)بالا تنه                                 پ)سر                                        ت)قد

96-در جریان رشد ناگهانی نیز به چه چیزی برای رشد استخوان ها وماهیچه ها50درصد بیش از دو سال قبل از ان است؟

الف)نیاز به کلسیم-اهن وری                                                                                    ب)نیاز به کلسیم وویتامین

پ)نیاز به اهن                                                                                                     پ)هیچکدام

97-نظریه ی روان کاوی در تبیین تحول انسان به نقش های.................و................تا کیدمیکند.

الف)غرایز بیرونی-بزرگسالی                                                                             ب)غرایزذاتی-غرایزدوران کو دکی

پ)غرایزفطری-غرایزدوران جوانی                                                                       پ)هیچکدام

98-کدام گزینه از ویژگی های فرایند یادگیری (از فرایند های مهم رشد)به حساب نمی آید؟

الف)فرآیند براساس الگویی منظم وخاص                                                                 ب)تغییرات مداوم وپیوسته

پ)تغییرات پی درپی ومنظم                                                                               ت)مبتنی بر یک نقشه ی ژنتیکی

99-نشانه ی مردانگی در نوجوانان پسر چیست؟

الف)رشد موهای زیر بغل               ب)رشد موهای  صورت                       پ)هیچکدام                  ت)گزینهی الف وب

100-منظور از رسش جنسی چیست؟

الف)صفات اولیه ی جنسی                                                                                    ب)صفات اولیه ی و صفات ثانویه جنسی

پ)صفات ثانویه جنسی                                                                                         ت)مورد الف وب

101-وجود چه عاملی بهنوجوان امکان  میدهد که درباره ی خود به وارسیوتفکر بپردازد؟

الف)تفکر در مورد خود                              ب)کسب تجربیات وآگاهی

پ)ویژگی های خود مرکزی                       ت)تفکر فرضیهسازی واستدلال قیاسی

102-رشد وتوسعه ی خود آگاهی جوان اهمیت دارد.واین.......................ویژهگیخودمرکزی را برای اوبه وجود می آورد؟

الف)تفکر                       ب)دروننگری                         پ)رشد ونمو                          ت)تفکر وسلامت

103-ویژ ه گی درون نگری وخود مرکزی چه چیزنوجوان راافزایش می دهد؟

الف)احساس                   ب)تفکر دربارهی خود                 پ)استدلال وقیاس                  ت)خود آگاهی

104-روانشناسی که رشداخلاق رادر کودک و نوجوان مطالعه کرد که بود؟

الف)اریکسون آلمانی           ب)ژان پیازه                         پ)لورنس کلبرگ                     ت)فروید

105-دوره ی قبل ازقراردادی استدلال اخلاقی بر مبنای چه چیزشخص صورت می گیرد؟

 الف)رفتار اخلاقی     ب)حقوق اجتماعی       پ)استاندارد ها               ت)منفعت شخصی

-106 در چه دوره ای ارزشهای اخلاقی مدنظر است؟

الف)استدلال اخلاقی       ب)دوره قبل از قراردادی         پ)دوره قراردادی      ت)دوره مافوق قراردادی

107-در دوره قراردادی رفتار اخلاقی برمبنای چیست؟

الف)قوانین اجتماعی       ب)تشویق    پ)قوانین اخلاقی           ت)حقوق دیگران

108-بالاترین رشد اخلاقی در چه دوره ای است ؟

الف)دوره قراردادی      ب) دوره قبل از قراردادی    پ)بزرگسالی       ت)دوره مافوق قراردادی

109-رشد چه تفکری فرصت تصمیم گیریها و انتخاب شخصی و ارزشها را برای نوجوان فراهم می کند؟

الف)رشد اجتماعی  ب) فرضیه سزی و اخلاقی     پ)استدلالی و اخلاقی    ت)رشد عاطفی

110-رشد شناختی به نوجوان اجازه می دهد تا چگونه درباره مسائل مختلف خود فکر کند و تصمیم بگیرد؟

الف)اخلاقی اجتماعی      ب)اخلاقی رفتاری      پ)عمیق و انتزاعی      ت)شکست ناپذیری

111-هدف دیگر فعالیتهای علمی . . . . . . . . . . . . . . .است.

الف)توصیف پدیده ها     ب)پیش بینی پدیده مورد نظر          ت)توصیف تجربی از حوادث و رویدادها

112-اگر . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارای درجه بالایی از اعتبار باشد در آن هنگام روانشناس می تواند رابطه ی بین علت و معلول را مورد توجه قرار دهد.

الف)پیش بینی      ب) کنترل        پ)تعریف عملیاتی       ت)تحقیق

113-روش علمی یا روش تحقیقی علمی . . . . . . . . . . . . . است.

الف)فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت معیین

ب)فرایند جستجوی نا منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین

پ)فرایند جستجوی منظم  برای مخص کردن ی موقعیت نا معین                 ت)هیچکدم

114-دو ویژگی که می تواند آزمون پذیری وتجربه پذیری را مورد توجه قرار دهد چیست؟

الف)کنترل      ب)تحقیق             پ)تعریف عملیاتی            ت)مورد الف وپ

115-این جمله مربوط به کدام روش آزمون پذیری است(محقق برای اینکه تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را بررسی کند باید سایر متغیرهای تأثیر گذار را شناسایی کند)؟

الف)تعریف عملیاتی     ب)کنترل                پ)تکرار پذیری           ت)همه ی موارد

116-دانشمند باید از واژه های مورد زظر خود تعریففف دقیقی ارایه دهد به طوری که بتواند انهارااندازه گیری کند یا آنها را به صورت. . . . . . . . . . . . . نشان دهد.

الف )کمی         ب)کیفی                       پ)عددی                 ت)مورد پ وب

117-پرخاشگری و اضطراب جزء کدام روش آزمون پذیری است؟

الف)تکرار پذیری             ب)تعریف عملیاتی      پ)کنترل       ت)تحقیق

118-یک نظریه علمی از طریق دو فرآیند مکمل . . . . . . و. . . . . . . . انجام می شوداولین قدم در ایجاد  دانش . . . . . . . . است.

الف)قیاس و نظریه-استقرا                  ب)استقراو قیاس استقرا

پ)استقراو قیاس-تحقیق                                ت)تحقیق وقیاس-قیاس

 

 

 

 

 

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com