MamboLearn.com
 
 
Home arrow طرح درس از کتب درسی arrow خانه مهر شهرضا arrow طرح درس روان شناسی (انواع حافظه وساختارهای مغزی آن )
طرح درس روان شناسی (انواع حافظه وساختارهای مغزی آن ) چاپ ارسال به دوست

                                                                                                به نام خدا

 

موضوع طرح درس روان شناسي:

 

انواع حافظه وساختارهای مغزی آن

 

 

تهيه و تنظيم: منصوره قدرتي

استان: قم ناحيه ي 2

دبيرستان شهداي نيروگاه 1

دبير:روان شناسي

آدرس: خيابان امام موسي صدر،خيابان صدوق(77)،كوچه ي شهيد خليلي،پلاك1

شماره تلفن: 6636180 -0251


 

نام درس : روان شناسي

موضوع درس : حافظه

هدف کلي : آشنايي دانش آموزان  باانواع حافظه و ساختارهای مغز ی آن

مدت جلسه: 85 دقيقه

عناوين فرعي يا رئوس مطالب

هدفهاي جزئي

هدفهاي رفتاري

حيطه و سطح

انواع حافظه

 

 

 

 

 

 1- حافظه ي رویه ای

 

2- حافظه ی آماد ه سازی اد راکی

 

 

3- حافظه ی معنایی

4  - حافظه ی حوادث خاص

 

ساختارهای مغزی حافظه

از دا نش آموز انتظار مي رود که در فرايند آموزش و در پايان درس :

1-   با ا نواع حافظه آشناشود.

2-    ا نواع تقسیم بندی در دهه های قبل و مطالعات جدید را یداند.

3-   به نحوه ی انتقال اطلاعات در سه نوع حافظه   پی ببر د.

4-   ارتباط بین انواع حافظه را  در مطالعات اولیه و اخیر بفهمد .

5-   با تقسیم بندی تولوینگ از  حافظه آشنا شود .

6-   با حافظه ی رویه ای آشناشود.

7-   باحافظه ی آما ده ساز ی  ادراکی آشنا شود.

 

 

8-   با حافظه ی معنایی آشنا شود.

 

 

9-   باحافظه ی حوادث خاص آشنا شود

10-         به لزوم وجود حافظه بلند مدت در ا نسان    . پي ببرد.

 

 

11-         باساختار های مغزی در رابطه با حافظه آشنا شود .

12-        به نقش هر یک از لوب های چهار گانه، هیپوکامپوس و مخچه درحافظه پی ببرد.

پس ازپايان درس ازدانش آموزانتظار مي رود با توجه به  محتواي روان شناسي و مطالب مطرح شده در کلاس درس بتواند:

1-      انواع حافظه را نام ببر د.

2-      تقسیم بندی انواع حافظه در دهه های قبل را بیان کند.

3-      علت غلط بودن تقسیم بندی حافظه در دهه های قبل را شرح دهد .

4-      نحوه ی انتقال اطلاعات رادر سه نوع حافظه شرح دهد.

5-      با یک نمودار نحوه ی انتقال اطلاعات رادر سه نوع حافظه نشان دهد.

6-      انواع حافظه(حسی،کوتاه مدت،بلندمد ت)را باهم مقايسه کند .

7-      مطالعات جدید در رابطه با حافظه ی بلند مدت به چه نکته ای تاکیددارد؟  توضیح د هد.

8-      ارتباط بین انواع حافظه را در مطالعات اولیه و مطالعات اخیر مقایسه کند.

9-      ارتباط بین انواع حافظه را در مطالعات اخیر توضیح د هد.

10-   تقسیم بندی تولوینگ از حافظه ی بلند مد ت را نام ببرد.

11-  از انواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ "حافظه ی رویه ای " راتوضيح دهد.با ذکر  د و مثال.

12-  انواع یادگیری های شر طی و مهارتهای ادراکی و حرکتی جزء کدامیک از انواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ می باشد ؟

13-  کدام نوع از ا نواع حافظه ی بلندمدت تولوینگ به"اطلاعات رفتاری"محدود  می باشد ؟

14-  از ا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ "حافظه ی آماده سازی ادراکی " راتوضيح دهد.

15-  کدامیک از انواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ مربوط به حافظه ی نهان می باشد ؟

16-  از ا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ "حافظه ی معنایی " راتوضيح دهد.با ذکر  سه مثال.

17-  کدامیک از ا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ  از ساز مان دهی ساختاری و مفهومی برخوردار هستند؟

18-  ازا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ "حافظه ی حوادث خاص " راتوضيح دهد.با ذکر د و مثال .

19-  کدامیک ازا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ مربوط به حافظه ی آشکار فرد مي باشد ؟

20-  تعامل چهار نوع سیستم حافظه به چه معناست؟ شرح دهد.

21-  براي ا نواع حافظه ی بلند مدت تولوینگ دو مثال غیر از مثالهای کتاب بیاورد.

22-  انواع حافظه ی بلندمدت تولوینگ را با هم مقایسه کند.

23-  لزوم وجود حافظه ی بلند مدت را در انسان بیان کند  .

24-  توضیح دهد که اگر هیپوکامپوس حیوان یا انسان برداشته شود،چه اتفاقی می افتد؟

 

 

25-  نقش لوب آهیانه ای را در حافظه بیان کند.

 

26-  نقش لوب آهیانه ای را در حافظه بیان کند.

27-  نقش لوب پیشانی را در حافظه بیان کند.

28-  نقش لوب پس سری در حافظه بیان کند.

 

29-  نقش مخچه را در حافظه بیان کند.

 

30-  نقش هر یک از لوب های چهار گانه ، مخچه و هیپوکامپوس را در روی تصویر مشخص کند .

31-  برای رسیدن به نتيجه و پي بردن به مطلب درس جديد تلاش کند.

32-  براي جمع آوري اطلاعات و يادگيري بيشتر دربارة اصول حافظه از خود علاقه نشان دهد .

33-  به شخصيت دوستانش ارج نهد و به صحبتهاي ديگران توجه کند .

34-  در مورد کارهايي که به او محول شده احساس مسئوليت کرده و در فعاليت ها (فردي گروهي ) مسئولانه شرکت کند .

35-  فعاليت هاي محوله را با کنجکاوي انجام دهد .

36-  هر گروه اطلاعات لازم را جمع آوري کرده و فرضيه سازي کند .

37-  هر گروه فرضيه هاي خود را به کلاس ازائه دهد و با دلايل منطقي از آن دفاع کند .

حيطه اهداف رفتاري بر اساس نظر بلوم

شناختي  - دانش

شناختي  - دانش

 شناختي  -تجزیه و تحلیل

شناختي  -درک و فهم

شناختيکار برد

 

شناختی-      ارزشيابي

شناختي- ترکیب

 

شناختي- ارزشیابی

 

شناختي- تجزيه و تحليل

شناختي-دانش   

شناختي  -  درک و فهم

 

شناختي- تر کیب

 

شناختي- تر کیب

 

شناختي  -  درک و فهم

 

شناختي- ترکیب

 

شناختي  -  درک و فهم

 

شناختي- تر کیب

 

شناختي  -  درک و فهم

 

شناختي- تر کیب

 

شناختي  -  درک و فهم

شناختي-در ک و فهم

 

شناختي- تجزیه و تحلیل

شناختي-ارزشیابی  

 

شناختی-تجزیه و تحلیل

 

 

شناختی-درک و فهم

 

شناختی-درک و فهم

شناختی-درک و فهم

شناختی-درک و فهم

شناختی-درک و فهم

 

شناختی-کاربرد

 

عاطفي -  ارزش گذاري

عاطفي  -  پاسخ دادن

 

عاطفي- ارزشگذاري وتوجه

عاطفي  -  ارزشگذاري

 

عاطفي  -  پاسخ دادن

شناختي- کاربرد

شناختي  -   کاربرد وارزشيابي

 


 

پيش بيني رفتار ورودي

ارزشيابي تشخيصي

فعاليت هاي آموزشي

روش هاي تدريس

فعاليت معلم ( تدريس )

فعاليت دانش آموزان  ( تجارب يادگيري )

دانش آموز بايد :

1- تعریف حافظه راباتوجه به مراحل            سه گانه ی آن بداند.

2- باحافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت آشنایی مختصری           داشته باشد.

3- تفاوت احساس و ادراک را بداند .

 

 

 

 

 

4- تفاوت     حافظه ی آشکار و نهان را بداند.

5- با لوب های چهار گانه و جای هرکدام درقشر خاکستری آشنایی داشته باشد.

 

1-  حافظه را با توجه به مر احل سه‌گانه ی آن در سه جمله تعريف کند .

 

 

 

2-  تعريفي ازحافظه ی کوتاه مدت و بلند  مدت در دو جمله ارائه دهد .

 

 

3-  تفاوت احساس و ادراک را در دو جمله بگوید.

 

 

 

 

 

4-  تفاوت حافظه ی نهان وآشکاررا در قالب یک مثال توضيح دهد .

 

 

لوب های چهارگانه ی قشر خاکستری را نام برده و جای هر یک را درقشر خاکستر ی مشخص کند.

-   شروع کلاس با نام و ياد خداوند و

 

-   احوالپرسي از دانش آموزان

-   حضور و غياب و بررسي علل غيبت و دقت در حالات روحي و رواني دانش آموزان  و بررسي محيط کلاس .

-   اجراي ارزشيابي تشخيصي براي سنجش رفتار ورودي

-   گروه بندي دانش آموزان  به صورت گروههاي ناهمگن و طراحي گروهها به شکل هندسي يا به صورت گرد (دايره وار)

-   خواندن دعاي افزايش حافظه ( سُبحانَ مَن لايعتدي عَلي اَهل مملکة ) سُبحان من لاياخُذُ اهل الارضِ بِاَلوانِ العَذاب سُبحان الرّوف الرّحيم اللّهم اجعَلَني في قَلبي نوراً وَ بَصراً وَ فَهِماً وَ علِما اِنَّکَ عَلي کُلِّ شيءٍ قَديربرحمتک یا ارحم الراحمین )

 

-    گامهاي آموزشي درس جديد به روش حل مسئله جان ديويي

مرحله اول :

-   مشخص کردن مسئله و بيان آن توسط معلم :

-   انواع حافظه توسط معلم روی تابلو نوشته می شودو توضيح معلم دربارة(علت غلط بودن تقسیم بند ی انواع حافظه دردهه‌های قبل و تقسیم بندی حافظه در دهه های جدیدو نحوه ی انتقال اطلاعات در سه نوع سیستم حافظه و ار تباط بین انواع مختلف حافظه چگونه است؟) و توضيحات مراحل بيان مسئله (توسط معلم روی تابلو نوشته می شود)

 

مرحله دوم

-   جمع آوري اطلاعات براي ساخت فرضيه توسط دانش آموزان  که توسط معلم هدايت مي شوند .

-   معلم بر اساس توانايي دانش آموزان  زمان مناسبي را پيش بيني مي کند .(اشکال مربوط به نحوه ی انتقال اطلاعات و ارتباط آنها را به گروهها می دهیم.)

 

 

مرحله سوم

- هدايت دانش آموزان  جهت فرضيه سازي به صورت گروهي بر مبناي آموخته هاي جديد و قبلي

 

 

مرحله چهارم : آزمايش فرضيه ها

-   معلم از دانش آموزان مي خواهد فرضيه هاي خود را مطرح کنند .

-   گروه ها بعد از توضيح فرضيه هايشان نمونه فعاليتهايي را هم که درگروه ا نجام داده ا ند را به کلاس گزارش  مي دهند    ( مثلاً نتایج بدست آمده از تصاویر مربوط به انتقال و ارتباط بین انواع مختلف حافظه را) و با دلايل منطقي از توضيحاتشان و فرضيه ها دفاع مي نمايند .

 

مرحله پنجم : نتيجه گيري ، تعميم ، کاربرد

-   معلم با تشکر از دانش آموزان  و تلاشي که در اين زمينه داشته اند از آن ها مي خواهد مراحل انجام کار و فرضية خود را بيان کنند و نتايج بدست آمده را مطرح نمايند .

-   پس از گزارش همة گروهها ، فرضيه هاي تأييد شده به عنوان يک اصل پذيرفته خواهد شد . (تعميم و نتيجه گيري)

 

تدريس ادامه ي درس به روش اعضاي تيم

مرحله ي 1

دانش آموزان را به گروههاي 4 نفره تقسيم مي كنيم،شماره ي هر دانش آموز رادر گروه مشخص مي كنيم و هر كدام طبق شماره ي خود يكي از تقسيم بندي هاي حافظه ي بلند مدت را طبق زمان تعيين شده به صورت فردي مطالعه مي كند .مثلا شماره 1 حافظه ي رويه اي ،شماره ي 2 حافظه ي آماده سازس ادراكي،شماره ي 3 حافظه ي معنايي،شماره ي 4 حافظه ي حوادث خاص

 

 

مرحله 2

جهت تكميل اطلاعات هر دانش آموز و فهم بيشتر مطالب و پاسخگويي به سوالات احتمالي اعلام مي كنيم كه همه ي شماره ي يك هاباهم يك گروه تشكيل دهندو همچنين شماره ي دوها،شماره ي سه هاو شماره ي چهارها،اينچنين مطالب مطرح شده به خوبي براي همه ي اعضا جامي افتد.

مرحله 3

همه به گروهاي قبلي خود باز مي گردندو از شماره ي يك(حافظه ي رويه اي)هركدام مطالب قسمت خود را براي سايرين  بازگو مي كند.

(در اين روش معلم نقش هدابت كننده و راهنما را ايفا مي كند)

 

جهت تدريس ساختارهاي مغزي حافظه تصاويري از قشر خاكستري،مخچه وهپوكامپوس رادر اختيار آنان قرار مي دهيم

تا جاي لوب ها را مشخص كنند و نقش هر يك رادرحافظه به آنان خاطر نشان كرده و آنهاعملكرد هر ساختار را در جاي خاص خود مشخص كنند..به كارگروهها تظارت كرده و اشكالات آنها را برطرف مي كنيم.

 

 

-   سوالات زير را به گروهها مي دهيم تا به كمك هم جواب آنها را بيابند:

1- انواع حافظه را نام ببرد.

2- ارتباط بين انواع حافظه را در مطالعات اوليه و اخير مقايسه كنند.

3-  حافظه ي رويه اي چيست؟

4-  حافظه ي معنايي چيست؟

5-  حافظه ي آماده سازي ادراكي چيست؟

 

-   دادن امتياز به فعاليت هاي دانش آموزان

 

-   جمعبندي مطالب مطرح شده در کلاس

 

 

-معرفي چند کتاب دربارة حافظه و راههاي تقويت آن .

 

-   دادن تکاليف تحقيقي و پژوهشي مثلاً انجام فعاليتهاي کتاب و و تهيه ي آلبومي از تصاوير مربوط به انواع حافظه ي بلند مدت و......

- توجه کردن و پاسخ دادن به سلام و احوالپرسي معلم      (2دقيقه)

 

- توضيح علل غيبت و مشکلات دانش آموزان  غايب      (3 دقيقه)

- پاسخ دادن به سوالهاي معلم

- همکاري فعالانه در کلاس  (3 دقيقه)

 

 

- توجه و تکرار دانش آموزان                         

(1دقيقه)

 

 

 

 

 

ارائه درس : 20 دقيقه

 

 

- توجه دانش آموزان  به مطالب مطرح شده و پاسخگويي به سوالات و کمک در طبقه بندي کردن انواع  حافظه

 

 

- توجه دانش آموزان  به مطلب نوشته شده

- دانش آموزان  مباحث تعيين شده را در کتاب جهت جمع آوري اطلاعات مطالعه مي کنند و با يکديگر تصاوير را كامل مي كنند..

 

- دانش آموزان  به صورت گروهي اقدام به فرضيه سازي مي کنند به عنوان مثال:ارتباط بين انواع حافظه از نوع زنجيره اي و سلسله مراتب است.

- هرگروه فرضيه خودرا عنوان      مي کند .

بحث و تبادل نظر مي کنند و تفکرات خود رابيان مي کنند .

 

گروه ها به نقد مطالب دوستان خود مي پردازند .

 

 

 

- بيان مراحل انجام کار

- دانش آموزان  به فرضيه هاخوب گوش مي كنند ونظرخودرا ارائه       مي دهند.

- دانش آموزان  فرضيه ها را به عنوان اصول مي پذيرند .

زمان:35 دقيقه

 

 

 

همكاري فعالانه دانش آموزان

مطالعه ي فردي قسمتهاي تعيين شده

 

 

 

 

 

 

قرار گرفتن دانش اموزان در گروههاي جديد و بحث و تبادل نظر

 

 

 

 

بازگشت به گروههاي قبلي و توضيح مطالب براي هم گروهيها

 

 

 

تعيين قسمتهاي خواسته شده در تصوير

 

مشخص كردن عملكرد هر ساختار بر روي تصوير

 

 

 

 

 

 

به صورت گروهي و فعالانه به سوالات پاسخ دهند.     5 دقيقه

 

 

 

 

-آگاهي از عملکرد گروهي و فردي  خود                            2 دقيقه

خلاصه كردن درس توسط گروهها

 - توجه به نتيجه گيري     2 دقيقه

 

- مطالعه آثار معرفي شده

 

- انجام فعاليت ها و تکاليف

 

 

 

 

 

 

- روش توضيحي

 

- روش فعال حل مسئله (مبتني بر الگوي جان ديويد)

- پرسش و پاسخ

- مباحثه

 

تدريس اعضاي تيم

- روش همياري جهت پاسخگويي به سوالات

 


 

رسانه ها و وسايل آموزشي مورد نياز

ارزشيابي پاياني ( تکميلي)     ( 7 دقيقه)

فعاليت هاي تکميلي          2 دقيقه

فرصت سوال           3 دقيقه

يادداشت موارد پيش بيني شده

معلم کتاب روان شناسي کتابهاي معرفي شدة غير درسي تخته سياه، گچ ، تخته پاک کن،

فرم امتياز بندي گروه ها ،

برگة سوالات گروهي ،

برگة راهنماي درس به روش ديويي که گروه ها بايد جاهاي خالي را تکميل کنند

نمودار نحوه ي اتقال و ارتباط اطلاعات در حافظه،

تصوير قشر خاكستري

به صورت کتبي يا شفاهي برگزار خواهد شد :

1- انواع حافظه را بر ا ساس تقسيم بندي جديد نام ببرد..

2- علت غلط بودن تقسيم بندي حافظه در دهه هاي قبل را در دو جمله توضيح دهد.

3- نحوه ي انتقال اطلاعات را در سه نوع حافظه توضيح دهد.

4- علت موازي و هم رديف بودن انواع حافظه را در مطالعات اخير در سه جمله شرح دهد. .

5- از انواع حافظه ي بلند مدت تولوينگ ،حافظه ي رويه اي را باذكر دو مثال شرح دهد.

6- حافظه ي آماده سازي را باذكر يك مثال شرح دهد.

7- از انواع حافظه ي بلند مدت تولوينگ ،حافظه ي معنايي  را باذكر سه مثال شرح دهد.

8- از انواع حافظه ي بلند مدت تولوينگ ،حافظه ي حوادث خاص را باذكر سه مثال شرح دهد.

9- تعامل چهارنوع سيستم حافظه به چه معناست؟دردوجمله بيان كند.

10-ساختارهاي مغزي مربوط به حافظه رانام برده و نقش هر يك را بيان كند..

11-   كداميك از انواع حافظه ها ي بلند مدت تولوينگ مربوط به حافظه ي نهان و كداميك مويوط به حافظه ي آشكار مي باشد.

- از دانش آموزان  مي خواهيم که در جلسه آينده ضمن قرائت درس جديد و آماده کردن آن فعاليت هاي مربوط در کتاب را گروهي  انجام داده و به کلاس گزارش دهند .

- تصاويري از انواع حافظه ها جمع كرده  و آلبومي تهيه كنند.

هرگروه از مطالب قسمت خود سوال طرح كرده و از گروههاي ديگر امتحان بگيرند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  به سوالات دانش آموزان

پاسخ مي دهيم يا مواردي که احياناً گفته نشده .

- به معرفي منابع مي پردازيم.                                                                                                                                                                                

 


 

منابع و مآخذ

1- فضلي خاني، منوچهر،راهنماي عملي روشهاي مشاركتي و فعال در فرايند تدريس، تهران، انتشارات آرمون نوين.

1-   طراحي فعاليتهاي آموزشي (راهنماي تهيه ي طرح درس)تهران،انتشارات دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي.

2-   شعباني،حسن،مهارتهاي آموزشي و پرورشي،تهران، انتشارات سمت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهيه و تنظيم : منصوره قدرتي

 

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com