MamboLearn.com
 
 
Home arrow بانک سوالات arrow مطالعات اجتماعی arrow کلیه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی-طراح :حمیدرحیمی
کلیه سوالات فصل 4 مطالعات اجتماعی-طراح :حمیدرحیمی چاپ ارسال به دوست

سوالات فصل چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه

تهیه وتنظیم : حمید رحیمی سرگروه علوم اجتماعی واقتصاد شهرستان شهرضا

دوشنبه28/2/1388

1-    نظام اقتصادی را تعریف کنید.

2-    چهار مورد از آثار اشتغال بر زندگی فرد رانام ببرید.

3-     رابطه ی بین نظام اقتصادی ونیازهای افرادرابررسی کنید .

4-     چگونه عدم تعادل در نظام اقتصادی موجب بیکاری می شود؟

5-     درباره سیاست های وام دهی بانکها در ساخت وخرید خانه توضیح دهید .

6-    نظام خانواده واقتصاد چه رابطه ای دارند؟

7-    چگونه نظام اقتصادی موجب تضاد طبقاتی می شود؟

8-     چگونه  نبود زیر بنای اقتصادی موجب رشد بیکاری می شود؟

9-    چگونه نظام سیاسی بر نظام اقتصادی اثر می گذارد؟

10-دونمونه از مشاغل واسطه ای که در نظام اقتصادی اثر مطلوب دارد را بنویسید .

11-با ورود برق به یک روستا چه تغییراتی در روابط اجتماعی روستا به وجود  خواهد آمد؟

12-مبادله کالا در گذشته به چه صورت انجام  گرفته وامروزه به چه صورت شکل می گیرد ؟

13-اتوماسیون را تعریف کنید.

14-منظور از فعالیت اقتصادی چیست؟ ودر چه بخش هایی انجام می گیرد ؟

15-بایک مثال نشان دهید که چگونه نظام اقتصادی موجب تحول نظام اجتماعی کل می شود ؟

16-فرد در نظام اقتصادی چه نقش هایی میتواند داشته باشد ؟

17-قاعده مالکیت را تعریف کنید

18-قاعده مالکیت در جامعه چه فایده ای دارد؟

19- هرگاه عرضه کالا بر تقاضا پیشی گیرد منجر به .....................می شود.

20- فردی که در نظام اقتصادی دارای شغل ودر آمد هست ولی نتیجه ای مطلوب نداردفعالیت  اورا.................................. گویند.

21-................روش دخل وخرج دولت را معلوم می کند.

22-تلاش کشاورزان در زمین های کشاورزی جزء کدام دسته از فعالیت ها ی اقتصادی محسوب می شود؟

23- پیامدهای مناسب ونامناسب نظام اقتصادی را بیان کنید .

24-نظام تولیدی چیست وچه نقشی در نظام اقتصادی دارد؟

25- اختراع رایانه در روند فعالیت های اقتصادی چه تغییری را به وجود آورده است؟

26- دو جامعه زیر را درنظر بگیرید:

الف) جامعه ای که برای شکوفایی اقتصادی صرفه جویی ومصرف کم وکار زیادرا ارزش می داند.

ب ) جامعه ی عقب افتاده ای که مصرف زیاد، اسراف وتجمل در آن ارزش محسوب می شود ؟

این ویژگی ها برای نظام اقتصادی این دوجامعه چه نتایجی دربر خواهند داشت ؟

27-اگر مهندس مکانیک که برای امور فنی تربیت شده ، راننده تاکسی شود دچار چه نوع بیکاری شده است ؟

28-اولین شرط انتخاب شغل .......................است .

29- رابطه خویشتن پنداری وانتخاب شغل را بررسی کنید .

30- داشتن مهارت در انتخاب شغل چه نقشی دارد؟

31-چرا امروزه مرزهای اقتصادی از بین رفته است ؟

32-رابطه اقتصادی  را با رابطه دوستانه مقایسه کنید .

33-رکود اقتصادی را به عنوان یکی از دلایل بیکاری تجزیه تحلیل کنید .

34- عوامل موثر برانتخاب شغل را بنویسید .

35- برای هر یک از شغل های زیر جه استعدادها وتوانایی هایی لازم است :

        الف) مدیر ب) راننده) ج ) کشاورز  د ) معلم

36-تاثیرا نامناسب ومنفی خانواده بر نظام اقتصادی را بنویسید .

37-جایگزینی خودرو به جای درشکه در یک شهر در روابط اجتماعی آن شهر چه تغییراتی ایجاد می کند؟

38-نظام توزیعی حول ..........................شکل می گیرد .

39- نظام تولیدی از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

40-  خرده نظام های  نظام اقتصادی رانام ببرید .

41- چرادر بعضی از کشورها علم رشد وپیشرفت نمی کند؟

42-بیکاری پنهان رابا اشتغال کاذب مقایسه کنید .

43- با ذکر یک مثال  شرح دهید چگونه شغل می تواند باعث بروز خلاقیت شود .

44- مدیر یک سازمان  یا موسسه باید دارای چه توانایی ها واستعدادهایی باشد؟

45- هریک از موارد زیر مربوط به کدام یک از فعالیت های اقتصادی ( تولید-توزیع- خدمات ) می باشد ؟

      الف) فعالیت کارگران در کارخانه   ب ) فعالیت پزشکان  در بیمارستان    ج ) مغازه ی فرش فروشی    د )  بنگاه مشاوره املاک

46-چهار نمونه از روابط اقتصادی میان  کارمندان در یک ادراه را بنویسید .

47- دو مورد از عوامل بیکاری  در ایران را توضیحج دهید .

48- محیط طبیعی چه تاثیراتی برنظام اقتصادی کشورها دارد؟

49- در شکل گیری نیازها چه عواملی دخالت دارند ؟

50- یک پرستار برای موفقیت در شغل خود به چه ویژگی ها وخصوصیاتی نیاز دارد ؟

51- تقسیم جامعه به دو گروه متفاوت ثروتمند وفقیر را .............. می گویند.

52- شغل آزاد رابا پزشکی ازنظر شان اجتماعی وقدرت ونفوذ مقایسه کنید .

53- چگونه اتوماسیون موجب رشد بیکاری در جامعه می شود ؟

54- فرد در نظام اقتصادی  به چند حالت تاثیر دارد ؟

55- نظام خانواده چگونه بربیکاری تاثیر می گذارد ؟

56- مهارت یک مهندس ساختمان رابا یک مدیر مدرسه مقایسه کنید .

57- نظام توزیع را تعریف کنید ودو خرده نظام برای ان بنویسید .

58-اختصاص سود بیشتر به سپرده های بلند مدت چه نتایجی به دنبال دارد؟

59- اشتغال کاذب چیست ؟

60-چرا مشاغل واسطه گری در جامعه به وجود می آیند ؟

61- چگونه نظام بانکی با نرخ سود بانکی واوراق قرضه در تنظیم قیمت ها وتورم تاثیر می گذارد ؟

62- چگونه محیط وشرایط اجتماعی در انتخاب شغل تاثیر می گذارد ؟   مثال بزنید .

63- چگونه نظام آموزشی در نظام اقتصادی تاثیر می گذارد؟

64-منزلت اجتماعی چیست ؟

65- چگونه شاغل شدن موجب افزایش منزلت اجتماعی می شود ؟ مثال بزنید .

66-اگر کسی بدون علاقه شغلی را انتخاب کند دچار چه مشکلاتی می شود ؟

67-دولت با چه ابزارهایی می تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند ؟

68- نظام پولی چیست؟ چه تاثیری در نظام اقتصادی دارد ؟

69- رابطه تورم وفقر را توضیح دهید .

70- رابطه ی بیکاری ، فقر و گران فروشی را توضیح دهید .

71- عوامل اقتصادی که موجب  رشد بیکاری در جامعه می شود را بنویسید .

72- زیر بنای اقتصادی شامل چه مواردی می شود ؟

73- با وجود نامطلوب بودن برخی مشاغل واسطه ای چرا افراد ترجیح می دهند در این مشاغل باقی بمانند ؟

74- رابطه بین نظام خانواده وبیکاری را توضیح دهید .

75- رشد جمعیت چگونه در رشد بیکاری تاثیر می گذارد ؟ مثال بزنید .

76- بیکاری فصلی چیست ؟ مثال بزنید .

77- بیکار کیست ؟

78- مهم ترین آسیب نظام اقتصادی چیست ؟

79- کسی که شغل خود را از دست داده دچار چه مشکلاتی می شود ؟

80- تضاد طبقاتی را توضیح داده وبیان کنید که چه پیامدهایی در فرهنگ وروابط اجتماعی دارد ؟

81- اگر صنعت به سرعت برروابط اقتصادی یک کشور تاثیر گذارد ، چه مشکلاتی برای جامعه پیش می آورد؟ چرا؟

82-چه عواملی باعث می شود که مردم به کالاهای غیر ضروری احساس نیاز کنند ؟

83-فرهنگ وارزش های اجتماعی چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارند ؟ مثال بزنید .

84- رابطه ی پیشرفت علمی وصنعتی یک کشور رابا اقتصاد ان کشور مورد تجزیه وتحلیل قرار دهید .

85-چند رفتار مناسب  اقتصادی که موجب پیشرفت اقتصادی می شود را مثال بزنید .

86-چرا وچگونه نظام کشور شوروی دچار فروپاشی شد ؟

87- دولت با چه برنامه های بلند مدت وکوتاه مدتی در امور اقتصادی  دخالت می کند ؟

88-بوجه چیست ؟ مازاد بودجه وکسر بودجه را توضیح دهید .

89-آشکار ترین راه دخالت دولت در امور اقتصادی چیست ؟

90- چگئنه نظام آموزشی در  افزایش یا کاهش بیاری تاثیر دارد ؟

91- رشد علم در یک جامعه به چه ارزش هایی  بستگی دارد ؟

92- سیاست وام دهی بانک ها برایجاد مجتمع های دامپروری یا کشاورزی را توضیح دهید .

93- نظام پولی وبانکی چگونه موجب شکل دهی به فعالیت های اقتصادی می شوند؟

94- نرخ سود بانکی چگونه بر تورم  ونقدینگی اثر می گذارد ؟ مثال بزنید .

95- نقدینگی چیست وچه رابطه ای با تورم دارد ؟

96- چگونه در جامعه رکود اقتصادی به وجود می آید ؟

97- چگونه می توان تورم را مهار کرد ؟

98-چگونه می توان از حالت رکود اقتصادی خارج شد ؟

99- وظایف نظام پولی وبانکی چیست ؟

100-                     یک واحد اقتصادی مثال زده ونقش های ان را نام ببرید .

101-                    فعالیت اقتصادی چیست ؟

102-                    انواع فعالیت اقتصادی را نام ببرید .

 با تشکر از کلیه  همکاران ودانش آموزان عزیز به خصوص دانش آموزان علاقه مند دبیرستان پسرانه شاهد شهرضا  که درخواست تنظیم  لیست سوالا ت فصل چهارم را داشتند . حمید رحیمی 28/2/88

 

منوی اصلی
صفحه اصلی
اجتماعی
اقتصادی
دینی و عرفانی
روان شناسی
اخبار و اطلاعات
مقالات دانش آموزی
مقالات دانشجویی
بانک سوالات
پژوهش و تحقیق
طرح درس از کتب درسی
تصاویر
تماس با ما
ساعت
روزشمار
جستجوی گوگل

Google

شمارنده

نظرسنجی
نظر شما درباره نام سایت"یاران سبز " چیست؟
  
وضعیت جامعه شناسی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
 
     

www.yaranesabz.ir

MamboLearn.com