بازدید علمی مشترک گروه علوم اجتماعی وتاریخ شهرستان شهرضا