درمعیت گروه های تاریخ وجغرافیا شهرستان شهرضا درقالب گروه درسی علوم اجتماعی،اقتصاد و روان شناسی درسال تحصیلی 95-94 بازدیدی به عمل آمد:  بازدید گروه علوم اجتماعی آقتصاد وروان شناسی