اصول برقراری روابط انسانی با نوجوانان    

نوشته حمیدرحیمی چاپ درهفته نامه شهرضا پاییز 93

    یکی از دوره های مهم وحساس زندگی ،دوره نوجوانی است.معمولا والدین با فرزندان خوددراین مقطع سنی باچالش های متعددی روبه رومی شوند.فرزندانی که گاهی کودکانه رفتارمی کنندوگاهی همانندبزرگسالان به استدلال وقیاس می پردازند.جهت تقویت ارتباط سالم بین والدین وفرزندان نوجوان به ذکربرخی از اصول ومعیارهای رفتاری می پردازیم:1- آماده سازی نوجوان برای زندگی واقعی:والدین باهرتوان مالی نیازها ودرخواست های اقتصادی  نوجوان رابلافاصله تامین نکنند وبابودجه بندی  به اوتفهیم کنندکه به غیرازمواقع استثنایی بایدبا پول توجیبی خود،حداقل بخشی از مبلغ موردنظربرای خریدراپس اندازکنندتابقیه آن به آنهاداده شودتابه اصطلاح قدرپول رابدانندوبتوانندنیازهایشان راطبقه بندی نمایند.گاهی لازم است نوجوان رابرای انجام برخی ازکارهای اداری وبانکی اعزام کنیم تابا واقعیت روابط اجتماعی آشناشود.

2- الگوپذیری وهمانندسازی:باتوجه به تاثیرحس بینایی درشناخت انسان ها،لازم است که آنچه به آنها گفته می شودراخودمان عمل کنیم.زیراتوصیه به آنچه توسط خودمان اجرانمی شودموجب بی اعتمادی نوجوان به دنیای بزرگسالان شده ودربلندمدت روحیه نفاق ودوگانگی ارزشی رابه دنبال خواهدداشت.

3-ایجادامنیت روانی:اگرخطایی ازاودیدیم به کل شخصیتش ربط ندهیم.به علل رفتارتوجه کنیم نه به خودرفتار.مثلانگوییم چرادروغ می گویی؟فکرکنیم که چرادروغ می گوید.

4-برخوردمثبت ومثبت اندیشی:تابشوددرجمع خانواده نسبت به احتمالات آینده خوش بین باشیم.مثلا ادیسون نگفت درراه ساختن لامپ هزاربار شکست خوردم بلکه گفت:توانستم هزاربارطریقه نساختن رالامپ کشف کنم.

5-ارتباط کلامی وعاطفی:همراه باگفتگو تبسم کنیم وبه سخنان او گوش کنیم.

6-پرهیزازمقایسه کردن:همانطورکه خداونددرسوره نوح می فرماید:به تحقیق خداوندشمارامتفاوت آفرید.(آیه 14) ازهرکسی متناسب باتوانش انتظارداشته باشیم تااحساس اعتمادبه نفس اوراکم نکنیم.

7- پرهیزازتحمل اندیشه ها:اجازه دهیم خودفکرکندتااینکه تفکرقالبی رابه هرشکلی به خورداوبدهیم.گاهی بپذیریم که نوجوان بهترازمافکرمی کند.

8-ثبات عاطفی وارزشی والدین:بین پدرومادرازنظرارزش ها وابرازعواطف دوگانگی وتضادوجودنداشته باشد.زیرادوگانگی ارزش ها موجب سرگردانی نوجوان درمسیرهویت یابی می شود.

پدری موضوعی راارزشمندبداندومادرآن راتخطئه کندیامادری برموضوعی پای فشاردوپدرآن موضوع رابه سخره گیرد،درچنین وضع آشفته ای انبساط فکروتفکرجانبی شکل نمی گیردوشخصیت نوجوان متزلزل می گردد.

9-افزایش عزت نفس:ازطریق امیددادن وتوجه به توانایی های نوجوان،حتی اگرکم باشد.

10- صداقت،قاطعیت ومودت:روراست بودن درعین باثباتی وابرازمحبت، می تواندنوجوان رابه این باورسوق دهدکه والدینی قابل اطمینان وباصلابت دارد.

 

11- همدلی،مسولیت دادن ومشورت کردن:ازدریچه چشم نوجوان به عالم نگریستن ،همراه بامسولیت دادن ودریافت نظراتش می تواندموجبات  ثبات شخصیت رادراوفراهم کند. پایان