نقش مدیریت زمان ومکان دریادگیری دانش آموزان وداوطلبان کنکور

            معمولا دانش آموزان با برنامه درسی، دردوره ابتدایی آشنا می شوندوخانواده ها دراین دوره کمتربه فکربرنامه ریزی درسی پیوسته،مداوم ودقیق برای فرزندان خودهستند.به صورت پراکنده ونامنظم درمنزل ساعاتی رابه پیگیری درسی آنهااختصاص می دهندکه موجب می شودکودکان، ازنکات اساسی برنامه ریزی تحصیلی غافل بمانندتابه سن تحصیلات متوسطه برسندوچون ازابتدادرمنزل دارای برنامه مطالعه نبوده اندنمی توانندبه راحتی بابرنامه هماهنگ شوند.یکی از چالش های عمده دانش آموزان دراجرای فعالیت های درسی درتابستان،ناتوانی درمدیریت زمان ومکان برنامه است.اگردانش آموزبه صورت ناهماهنگ وبدون ریتم منظم به فعالیت واستراحت بپردازد،نمی تواندساعت طبیعی بدن خودراهدایت و کنترل کندبنابراین به عموم مردم وبه خصوص دانش آموزان ودانشجویان عزیزتوصیه می شودساعات بیدارشدن صبح،خواب نیم روزوخواب شبانه ی خودرابه صورت تقزیبا یکنواخت تنظیم کنندیعنی هرروزصبح تقزیبا درزمان مشخص ازخواب بیدارشوند.(زمان بیداری حداکثر نیم ساعت نسبت به میانگین ماهانه ی آن تفاوت داشته باشد.) پراکندگی ساعات بیداری صبح، تمرکز وتجمیع انرژی برای مطالعه روزانه رامخدوش ونامرتب می سازد.ساعت به خواب رفتن شبانه نیزبسیارمهم است واگرنامنظم باشدخواب، همراه باآرامش نخواهدبودودرطول خواب شبانه نیزبه راحتی انرژی های ازدست رفته جایگزین نخواهدشد.حدود30تا45دقیقه خواب نیم روزبسیارمفیدخواهدبودبه صورتی که بابیدارشدن ازاین خواب به نیمه ی روز(اذان ظهر)رسیده باشیم.صدالبته ساعات خواب عصرانه نبایدبه ساعات مغرب نزدیک باشدزیراخواب نزدیک غروب افسردگی به همراه خواهدداشت.پس بخشی از مدیریت زمان برای دانش آموزان ودانشجویان عزیزمربوط به ساعات خواب وبیداری است .زمان مناسب برای مطالعه دروس محاسباتی دردوره ی متوسطه ی دوم ودانشگاه بین 75تا100دقیقه است که این زمان برای دروس حفظ کردنی وفهمیدنی 60تا75دقیقه ، حفظ کردن لغات زبان ها25تا40 دقیقه مطلوب است.پس ازهرمطالعه،بین 5تا15دقیقه متناسب با خستگی وشرایط جسمانی وذهنی بایدبه استراحت پراخت وحتی المقدورازفضای فیزیکی مطالعه خارج شدوباکمی نوشیدنی وتنفس عمیق وتمرینات ریلکسیشن(آرام تنی) سریع تربه حالت عادی برگشت.

               درامریادگیری، مدیریت مکان ، درکنارمدیریت زمان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وفراگیران عزیزبایدبه این نکته اساسی توجه داشته باشندکه فضای مخصوص مطالعه که یادآورموفقیت های تحصیلی گذشته آنهاست، می تواندبه روحیه ی یادگیری آنهاکمک کند،یعنی اگردرآزمون های گذشته درفضای خاصی مطالعه ای صورت گرفته که نتیجه ی مطلوبی به همراه داشته است،اینک همچنان ازآن فضادرصورت امکان استفاده شودواستفاده ازفضاهایی باخاطره خوش ،می تواندبه تمرکزذهن درخصوص یادگیری کمک شایانی نماید.فضاهای ساده بانوروروشنایی مناسب،باکمترین تغییررنگ،اکسیژن ودمای متعادل وعدم عوامل مزاحم صوتی،مکمل یادگیری مطلوب هستند. یکی ازمسایلی که معمولا رعایت نمی شود،استفاده ازآخرین ساعت بیداری شبانه برای مطالعه است.یعنی عموم دانش آموزان ودانشجویانی که به جلسات مشاوره برنامه ریزی درسی مراجعه می کنندبه گونه ای ساعات مطالعه ی خودراتنظیم می کنندکه پس ازاتمام زمان مطالعه ی شبانه ی خودیک تادوساعت رابه برنامه های غیردرسی اختصاص می دهندمثلا تماشای برنامه های سیما،رایانه وسرگرمی های شخصی خودراقبل ازبه بستررفتن قرارمی دهند،درحالی که توصیه می شودفعالیت های تفریحی-ارتباطی به گونه ای تنظیم شوندکه قبل ازخواب شبانه 45 تا60 دقیقه به مطالعه اختصاص یابدوسپس باشروع خواب امریادگیری به ظاهربه طورموقت متوقف شود(درخواب آرام آخرین اطلاعات دریافتی مغز به تدریج پردازش وطبقه بندی می شود.)وصبح روز بعد،پس ازآمادگی های مقدماتی همان درس یا مبحث مروروبازآموزی شود،این امربه استحکام،دوام وعمق یادگیری کمک زیادی می کندمثلا اگرامشب با مطالعه ی فیزیک به خواب رفته باشیم فرداصبح اولین ساعت مطالعه رابافیزیک شروع کنیم.

 

انشااله درهفته های آینده به سایراصولی که درامریادگیری وآمادگی کنکورموثرهستند،خواهیم پرداخت.