مونوگرافی یک روستای ایرانی بر اساس مولفه های قابل پیمایش: نویسنده: حمیدرحیمی

مراحل نگارش:

- مقدمه

فصل یک:مشخصات طول وعرض جغرافیایی،ارتفاع، پستی وبلندی، گیاهان، جانوران، تاریخ پیدایش روستا، منابع تاریخی در رابطه با روستا وجود دارد. ، فاصله تا نزدیک ترین شهر

فصل دوم: شکل سکونت روستاییان:اماکن بیرونی روستا ،اماکن درونی روستا

فصل سوم: ساختار جمعیت روستا:زادوولد،مهاجرت،ازدواج،مرگ ومیر، طلاق، میزان افزایش یا کاهش جمعیت

فصل چهارم: ساختار اجتماعی روستا : طبقات اجتماعی روستا شامل ارباب -رعیت- مشاغل، روابط روستا با دیگر روستاها یا با شهر ، روابط بین اقوام مختلف روستا با یکدیگر

فصل پنجم: کشاورزی: پراکندگی زمین های کشاورزی، نقشه زمینهای کشاورزی، نوع کشت وشیوه برداشت محصول ، طرز تقسیم محصول ، میزان درامد کشاورزان، سطح زیر کشت زمین های مزروعی، مخارج کاشت وداشت برداشت ، مقایسه دستمزدها در روستا با یکدیگر، مالکیت زمین، نوع ابزار کار ونوع ابیاری سایر فعالیت های کشاورزی مانند سم پاشی و... ، دامپروری

فصل ششم: فرهنگ واداب ورسوم: شامل: مذهب، قدرت واقتدار در روستا، چگونگی گذران اوقات فراغت، نوع بازی های محلی، خرافات واعتقادات پراکنده،، نذورات، روزه ومراسم ان، زیارات، جشنها واعیاد، عزاداریها، مراسم خاکسپاری ووو،

فصل هقتم: ظواهر زندگی : خوراکهای محلی شیرینی پزی محلی ، پوشاک ووسایل زندگی وتکیه کلام ها