با نام یگانه هستی بخش

مراحل تنظیم وارائه یک پژوهش پیمایشی در علوم انسانی ورفتاری

چگونگی نقادی کتب درسی

تهیه وتنظیم:حمیدرحیمی

مقدمه

فصل یک: کلیات پژوهش: شامل:1- بیان مسئله2-هدف پژوهش3- اهمیت موضوع وضرورت پژوهش4-  مشکلات اجرایی ومحدودیت های پژوهش

فصل دوم:ادبیات پژوهش: 1- تاریخچه موضوع در جهان2- تاریخچه موضوع در منطقه3-انواع وابعاد موضوع4- پیشینه پژوهش در جهان5- پیشینه پژوهش در منطقه،سرزمین یا...6- ارائه مبانی نظری وتئوریک موجود وبیان مهم ترین آنها 7- مشخص ساختن رویکرد وتحدید چارچوب تئوریک

فصل سوم: روش شناسی:  مقدمه 1- ویژگی های جغرافیایی- انسانی منطقه مورد تحقیق2- جامعه آماری3- حجم نمونه4- روش نمونه گیری5- مفروضات6- تعیین متغییرها7- معرف گیری8- مفاهیم وواژه های عمومی 9- مفاهیم وواژه های عملیاتی10- روش تنسیق اطلاعات11- روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم: ارائه داده های پژوهش و تجزیه تحلیل آنها : ارائه مستندات، مباحث تفصیلی،جداول و  نمودارهای مرتبط وتحلیل درصدهای جداول  سطری وستونی، تلفیق رویکرهای نظری متناسب با اخرین اطلاعات حاصله،ارائه جداول آماری وریاضی جهت تست فنی فرضیه ( در صورت امکان)

فصل پنجم: یافته های اساسی پژوهش: 1- بیان اثبات یا رد مفروضات 2- پیشنهادات کاربردی3- خلاصه پژوهش

ضمائم: منابع لاتین،منابع فارسی،( به ترتیب کتب،مجلات،روزنامه ، سایت ، سایر)  نمونه پرسشنامه پرشده، تصاویر، نقشه ها، فرم های کدگذاری، اسناد تکمیلی،  جداول  اعتباری آماری ووو

 

اجزای طرح تحقیق: طرح تحقيق عبارت از گزارش جامعي از برنامه ي پژوهشي محقق و توصيف منظم و منطقي آن مي باشد. نحوه ي نگارش  طرح تحقيق منعكس كننده ي هويت علمي پژوهش و به نوعي سند دانش و اعتبار علمي پژوهشگر است. دانشجو یا محقق ، نيازمند تثبيت فضاي مفهومي تحقيق خويش به گونه اي است كه امكان تعابير گوناگون از آنرا از ميان برده و با شرح روان و دقيق برنامه ي پژوهشي خود، بررسي اش را به سادگي امكان پذير نمايد. در صورتي كه اين بخش به دقت طراحي نشود، از قابليت موفقيت پژوهش به ميزان زيادي كاسته مي شود. مراحل آماده سازي  طرح تحقيق:

نگارش  طرح تحقيق يك رساله ي علمی، مرحله ي نهايي از فرايند مطالعاتي وسيع تري است كه در پيوند متقابلي با يكديگر قرار داشته و قابل تفكيك از يكديگر نمي باشند. مراحل فوق عبارتند از:

1. مرحله ي موضوع يابي.

2. مرحله ي پرورش محتوايي پرسش پژوهش.

3. مرحله ي عملياتي كردن پرسش پژوهش در قالب نگارش  طرح تحقيق.

موضوع يابي خود يك پژوهش است و نمي توان آنرا با انتخاب عناوين كلي پيشنهادي ( كه برغم راهگشايي مبهم مي باشند. ) به كناري نهاد. تا پيش از ارزيابي توانايي ها ي خود و نيز بررسي قابليت هاي مطالعاتي موضوعات فراروي خويش، از انتخاب آنها خودداري نماييد. صرف پيدايش احساسي مثبت در قبال يك مساله، لزوما به معناي مناسب بودن آن براي پژوهش نمي باشد هيچگاه اولين پيشنهاد موضوع را به منزله ي آخرين پيشنهاد تلقي ننماييد. هيچگاه بدون شناخت كامل توانايي هاي خويش، مبادرت به انتخاب موضوع پژوهش نكنيد . مرحله ي موضوع يابي زماني به پايان مي رسد كه موضوع انتخاب شده به يك « پرسش » تبديل گردد. تا زماني كه نتوانيد موضوع انتخابي خود را به شكل پرسش بيان نماييد، فاقد مساله اي براي پژوهش خواهيد بود. يكي از اشتباهات رايج ناشي از غفلت از اين نكته ي مهم است  كه عنوان پژوهش از پرسش ساخته مي شود و نه آنكه اول عنوان پژوهش را ساخته و سپس به  طرح پرسش خود بپردازيم.

 

 1- تعیین موضوع وتحدید آن:2- اهمیت موضوع3- بررسی سابقه تاریخی موضوع4- اهداف تحقیق5- فرضیه ها6- تعیین متغییرهای اساسی 7- روش ها وتکنیک های جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیلی8- فهرست منابع

. چگونگی ومراحل نقادی کتب درسی:

به طور معمول نقادی یک کتاب درسی را می توان از سه جهت مورد بررسی قرارداد یا به عبارت دیگر    نقد کتب درسی در سه بخش عمده قرار می گیرند که عبارتند از:

1-   سازماندهی وساختار کتاب درسی 2- نقادی نسبت به ارزشیابی وارزیابی عملکرد کتاب درسی

2-   نقادی نسبت به حیطه های شناحتی ، نگرشی، مهارتی     

 بخش یک :کیفیت صفحه آرایی، چاپ وحرفچینی،وجود غلط های املایی، میزان استفاده از مصادیق ومثال های مرتبط، جذابیت وتناسب جلد، رعایت سیر منطقی وپیوستگی کتاب،رعایت ارتباط عمودی  کتب، انطباق محتوا ی کتاب با اهداف آن، اعتبار علمی کتاب، استفاده صحیح از منابع، انطباق کتاب با نیازها، تناسب حجم محتوای کتاب با زمان در نظر گرفته شده، ضرورت یا عدم ضرورت وجودتصاویر

بخش دوم:امکان طرح سوال  با حیطه ها وسطوح مختلف،تناسب فعالیتها با توانایی ها،ضرورت درج کادرهای اضافی، تناسب مفاهیم با توان ذهنی دانش آموز،امکان تدریس مشارکتی، تناسب با شرایط سنی واجتماعی وعلمی دانش آموز، ضرورت وجود سوالات با سطوح بالای یادگیری در پایان فصول

 

بخش سوم : هویت  دینی- اجتماعی را تقویت میکند؟ رشد اجتماعی و...؟ کاربرد مفاهیم در محیط اجتماعی و.. پرداختن به مسایل روزو... منجر به تغییر نگرش ودیدگاه می شود؟ نهادمندی می کند؟ فرصت تجزیه وتحلیل؟ واقع بینانه؟ مفاهیم واضح؟اهمیت موضوع را دریافته؟روحیه پژوهش؟ تفکر