برای دانلود فایل لطفا اینجا کلیک کنید
براساس تغییرات جدید در کتاب جامعه شناسی3 چاپ 98 ویرایش انجام شده است.